Tiet 22 Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giacccc.ppt

16 181 3 Gửi tin nhắn cho Charles Ergen
Charles Ergen

Charles Ergen

Tải lên: 11,612 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 14:11

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê líp 7A 4 B A 1)  ABC =  A'B'C khi nµo?’  ABC =  A'B'C' ˆ ˆ =A A' ˆ ˆ =b B' ˆ ˆ =C C' AB = A’B’ ; AC = A’C’ ; BC = B’C’ ; ; => 2) Hai tam giaùc trong hình sau coù baèng nhau khoâng ? Vì sao? A B C 60 0 70 0 D E H 5 0 0 7 0 0 Nên  ABC =  DEH (định nghĩa)  ABC và  DEH có: AB = DE; AC = DH; BC = EH µ µ µ µ µ µ 0 0 0 70 ; 60 ; 50A D B E C H= = = = = = Hai tam giác MNP và M'N'P' trong hình vẽ sau có bằng nhau không ? MNP và M'N'P' Có MN = M'N' MP = M'P' NP = N'P' thì MNP ? M'N'P' M P N M' P' N' Không cần xét góc có kết luận được hai tam giác bằng nhau không? THCS HÙNG SƠN Tr­êng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña tam gi¸c c¹nh – c¹nh – c¹nh ( c . C . c) TiÕt 2 2 A’ B’ C’ A B C 1. VÏ tam gi¸c biÕt ba c¹nh: Bµi to¸n: VÏ tam gi¸c ABC biÕt AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 3cm. Gi¶i: - VÏ mét trong 3 c¹nh ®· cho, ch¼ng h¹n vÏ c¹nh BC = 4cm. - Trªn cïng mét nưa mỈt ph¼ng bê BC, vÏ c¸c cung trßn (B ; 2 cm) vµ (C ; 3 cm) - Hai cung trßn trªn c¾t nhau t¹i A. - VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AB, AC, ta ®­ỵc tam gi¸c ABC. A C B 4cm 3 c m 2 c m TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH CẠNH ( C.C.C ) H·y vÏ A B C’ ’ ’ sao cho: A B = 2cm; ’ ’ B C = 4cm ; ’ A C = 3cm ?’ A’ C’ B’ 4cm 3 c m 2 c m ?1 2. Trường hợp bằng nhau cạnh – cạnh – cạnh Lúc đầu ta đã biết nhng thông tin gỡ về các cạnh của hai tam giác? Từ đó em cú kt lun gỡ về hai tam giác trên? Sau khi đo các góc của hai tam giác, em có kết quả như thế nào?Hãy dùng thước đo các góc của hai tam giác các em vừa vẽ? AB = A'B' ; AC = A'C' ; BC = B'C' Sau khi đo: 4cm C Như vậy, lúc đầu hai tam giác chỉ cho 3 cặp cạnh bằng nhau và sau khi đo đạc thỡ hai tam giác này đã bằng nhau. Lúc đầu ta có: ? 94 0 = 32 0 = 32 0 = 54 0 = 94 0 A 54 0 ' B 54 0 ABC A'B'C' = = 94 0 ' A = 54 0 B C ' C A 2 c m 3 c m B 32 0 94 0 32 0 2 c m 3 c m 4cm A' C' B' A = A ; B = B ; C = C NÕu ABC vµ A B C cã:’ ’ ’ AB = A B’ ’ BC = B C’ ’ AC = A C’ ’ Thi` ABC = A B C (c.c.c)’ ’ ’ TÝnh chÊt NÕu ba c¹nh cña tam gi¸c nµy b»ng ba c¹nh cña tam gi¸c kia thi` hai tam gi¸c ®ã b»ng nhau , A B C A’ B’ C’ TÝnh sè ®o cña gãc B trong hình 67 ? 120 0 C D B Hình 67 A ?2 ?2 Tính số đo của góc B trong hỡnh 67 ? 120 0 C D B Hỡnh 67 A ã 0 CBD = 120 Giải ACD và BCD có: . là cạnh chung AC = . (gỉa thiết) . . Do đó ACD = (c. c. c) Suy ra (hai góc tương ứng) Mà Nên ã 0 CAD = 120 GT KL ACD và BCD CD chung; AC = BC AD = BD; B = ? CD BC AD = BD (gỉa thiết) BCD ã ã 0 CAD =CBD = 120 . hai tam giác bằng nhau không? THCS HÙNG SƠN Tr­êng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña tam gi¸c c¹nh – c¹nh – c¹nh ( c . C . c) TiÕt 2 2 A’ B’ C’ A B C 1. VÏ tam. cung trßn trªn c¾t nhau t¹i A. - VÏ c¸c ®o¹n th¼ng AB, AC, ta ®­ỵc tam gi¸c ABC. A C B 4cm 3 c m 2 c m TRƯỜNG HP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH CẠNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 22 Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giacccc.ppt, Tiet 22 Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giacccc.ppt, Tiet 22 Truong hop bang nhau thu nhat cua tam giacccc.ppt

Bình luận về tài liệu tiet-22-truong-hop-bang-nhau-thu-nhat-cua-tam-giacccc-ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP