BAI TAP HOA HOC LOP 10

7 2,499 97
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 12:11

BÀI T Ậ P PH Ả N Ứ NG OXI HÓA-KH Ử 1. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH SỐ OXI HOÁ Bài 1: Xác đ ò nh s ố oxi hoá c ủ a các nguyên t ố trong các h ợ p ch ấ t, ion sau: N : NH 3 , NH 4 + , H 2 N-NH 2 (hidrazin), NH 2 OH (hidroxylamin), NO 2- , NO 3- O : H 2 O, O 2- (ion oxit), H 2 O 2 , O 2 2- (ion peoxit) P : H 3 P, H 3 PO 3 , H 3 PO 4 , HPO 4 2- , PO 4 3- , P 4 O 6 , P 4 O 10 , POCl 3 , H 4 P 2 O 7 S : H 2 S, S 2- , S 2 O 3 2- , S 4 O 6 , SO 3 2- , SO 4 2- Mn : Mn 2+ , Mn(OH) 2 , MnO 2 , MnO 4 2- , MnO 4- , Mn 2 (CO) 10 , CH 3 Mn(CO) 5 Cr: Cr 2+ , Cr 3+ , Cr(OH) 3 , CrO 2- , Cr 2 O 7 2- , CrO 4 2- Fe: Fe 2+ , Fe(OH) 2 , Fe 3+ , Fe(OH) 3 , Fe(H 2 O) 3 (OH) 3 , [Fe(CN) 4 ] 2- , Fe(CO) 5 , Fe(CO) 4 Cu : Cu + , Cu 2 O, CuCl, CuCl 2 , Cu(NH 3 ) 2+ , Cu 2+ , CuO, Cu(NH 3 ) 4 2+ Ag : AgCl, AgBr, AgI, Ag(NH 3 ) + Pt : Pt(NH 3 ) 4 2+ , PtCl 6 2- Au : Au + , Au 3+ , Au(CN) 4- Hg : Hg 2 2+ , Hg 2 Cl 2 , Hg 2 SO 4 , Hg 2+ , HgO U : UO 2+ , UO 2 2+ , U 3+ , U 4+ Zn : Zn(H 2 O) 2 (OH) 2 , Zn(H 2 O)(OH) 3- C : CH 3 OH, HCHO, HCCOH, C 6 H 12 O 6 , C 6 H 5 OH, C 6 H 5 NO 2 , C 6 H 5 CH=CH 2 Co : Co 2 (CO) 9 , HCo(CO) 4 Ni : Ni(CO) 4 Bài 2: Xác đ ò nh s ố oxi hoá c ủ a các nguyên t ố in nghiêng trong các h ợ p ch ấ t sau: Bài 3: Xác đ ò nh s ố oxi hoá c ủ a các nguyên t ố in nghiêng trong các h ợ p ch ấ t sau: 2. BÀI T Ậ P CÂN B Ằ NG PH Ả N Ứ NG OXI HOÁ-KH Ử Bài 1: Cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau theo ph ươ ng pháp thăng b ằ ng e: Al + HNO 3 --> Al(NO 3 ) 3 +NH 4 NO 3 +H 2 O Fe(OH) 2 + HNO 3 --> Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O Mg + HNO 3 --> Mg(NO 3 ) 2 +N 2 +H 2 O FeCl 2 + HNO 3 --> Fe(NO 3 ) 3 +FeCl 3 +NO+H 2 O FeO + HNO 3 --> Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O Mg + HNO 3 --> Mg(NO 3 ) 2 +NO +H 2 O Fe + HNO 3 --> Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O Fe 3 O 4 + HNO 3 --> Fe(NO 3 ) 3 +NO 2 +H 2 O Bài 2: Cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau: Cu 2 SFeS 2 +HNO 3 --> CuSO 4 +Cu(NO 3 ) 2 +Fe 2 (SO4) 3 +NO 2 +H 2 O HNO 2 --> HNO 3 + NO + H 2 O K 2 MnO 4 +H 2 O --> KMnO 4 + MnO 2 + KOH H 2 O 2 --> H 2 O + O 2 KClO 3 --> KClO 4 + KCl CrO --> Cr 2 O 3 + Cr CuCl (huyền phù) --> Cu + CuCl 2 HIO --> HIO 3 +I 2 +H 2 O I 2 +NaOH (loãng) --> NaI + NaIO + H 2 O I 2 +NaOH(nóng) --> NaI + NaIO 3 + H 2 O NaClO --> NaCl+NaClO 3 Cl 2 O --> Cl 2 +ClO 2 ClO 2 --> ClO 3 +Cl 2 Na 2 SO 3 --> Na 2 S +Na 2 SO 4 Na 2 S 2 O 3 --> Na 2 SO 3 +S KOH+Cl 2 --> KCl+KClO 4 +H 2 O Bài 5: Cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau: NH 4 NO 2 --> N 2 +H 2 O NH 4 NO 3 --> N 2 O+H 2 O S+H 2 SO 4 --> SO 2 +H 2 O Fe+FeCl 3 --> FeCl 2 C+CO 2 --> CO KBrO 3 +KBr+H 2 SO 4 --> K 2 SO 4 +Br 2 +H 2 O Bài 6: Hoàn thành và cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau: FeO + HNO 3 (l) --> Fe(NO 3 ) 3 + N x O y + H 2 O Fe x O y + HNO 3 --> Fe(NO 3 ) 3 + NaO b + H 2 O Fe + HNO 3 --> Fe(NO 3 ) 3 + N x O y + H 2 O Fe x O y + CO --> Fe+CO 2 Cu 2 FeS x + O 2 --> Cu 2 O+Fe 3 O 4 +… Bài 7: Cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau: Fe + HNO 3 --> Fe(NO 3 ) 3 + NO + NO 2 + H 2 O (V NO =2V NO2 ) Al + HNO 3 --> Al(NO 3 ) 3 + NO + NH 4 NO 3 + H 2 O (nNO=nNH 4 NO 3 ) Zn + H 2 SO 4 (đ) --> ZnSO 4 + S + SO 2 + H 2 O (nS=nSO 2 ) NH 3 + KClO 3 --> KNO 3 + KCl + Cl 2 + H 2 O (nKCl=nCl 2 ) Mg +HNO 3 --> Mg(NO 3 ) 2 + NO 2 + NO +H 2 O (VNO 2 =VNO) Bài 8: Cân b ằ ng ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau: KClO 3 +NH 3 --> KNO 3 +KCl+Cl 2 +H 2 O NH 3 +NaClO --> NaNO 3 +Cl 2 +NaCl+H 2 O KClO+N 2 H 4 --> KNO 2 +Cl 2 + KCl+H 2 Bài 9: Cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau: CH 2 =CH 2 + KMnO 4 + H 2 SO 4 --> CO 2 +MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O CH 3 CH=CH 2 +KMnO 4 +H 2 O --> CH 3 CHOHCH 2 OH+K 2 SO 4 +MnSO 4 +H 2 O CH 3 CH 2 OH+KMnO 4 +H 2 SO 4 --> CH 3 COOH+K 2 SO 4 +MnSO 4 +H 2 O C 2 H 2 +KMnO 4 +H 2 O --> H 2 C 2 O 4 +KOH+MnO 2 C 6 H 5 CH 3 +KMnO 4 + H 2 SO 4 --> C 6 H 5 COOH +MnSO 4 +K 2 SO 4 +H 2 O HOOC-COOH+KMnO 4 +H 2 SO 4 -->CO 2 +K 2 SO 4 +MnSO 4 +H 2 O C 6 H 5 CH 2 CH 3 +KMnO 4 +H 2 SO 4 --> C 6 H 5 COOH+CO 2 +K 2 SO 4 +MnSO 4 +H 2 O H 2 C 2 O 4 +KMnO 4 +H 2 SO 4 --> CO 2 +K 2 SO 4 +MnSO 4 +H 2 O C 2 H 5 OH+K 2 Cr 2 O 7 +H 2 SO 4 --> CO 2 + K 2 SO 4 +Cr 2 (SO 4 ) 3 +H 2 O CaC 2 O 4 +KMnO 4 +H 2 SO 4 --> CaSO 4 +CO 2 +K 2 SO 4 +MnSO 4 +H 2 O C 12 H 22 O 11 +H 2 SO 4 --> CO 2 +SO 2 +H 2 O C 3 H 5 O 9 N 3 --> CO 2 +H 2 O+N 2 +O 2 Bài 10: Cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau theo ph ươ ng pháp thăng b ằ ng ion-electron: KMnO 4 + FeSO 4 + H 2 SO 4 --> Fe 2 (SO 4 ) 3 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O KMnO 4 +KNO 2 + H 2 SO 4 -->KNO 3 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O KMnO 4 + K 2 SO 3 + H 2 SO 4 --> MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O KMnO 4 + NaCl + H 2 SO 4 --> MnSO 4 + Cl 2 + Na 2 SO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O KMnO 4 + HCl --> MnCl 2 + Cl 2 + KCl + H 2 O KMnO 4 + PH 3 + H 2 SO 4 --> MnSO 4 + H 3 PO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O KMnO 4 + Zn + H 2 SO 4 --> MnSO 4 + ZnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O KMnO 4 + K 2 SO 3 + H 2 O --> MnO 2 + K 2 SO 4 + KOH KMnO 4 + MnSO 4 + H 2 O --> MnO 2 + K 2S O 4 + H 2 SO 4 KMnO 4 + H 2 O 2 --> MnO 2 + O 2 + KOH + H 2 O KMnO 4 + K 2 SO 3 + KOH --> K 2 MnO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O KMnO4 + FeS + H 2 SO 4 --> Fe 2 (SO4) 3 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O KMnO 4 +FeS 2 + H 2 SO 4 --> Fe 2 (SO4) 3 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O KMnO 4 +CuFeS 2 +H 2 SO 4 --> Fe 2 (SO 4 ) 3 +MnSO 4 +CuSO 4 +K 2 SO 4 + H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + FeSO 4 +H 2 SO 4 --> Cr 2 (SO 4 ) 3 + Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + K 2 SO 3 + H 2 SO 4 --> Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + KI + H 2 SO 4 --> Cr 2 (SO 4 ) 3 + I 2 + K 2 SO 4 + H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + H 2 S + H 2 SO 4 --> Cr 2 (SO 4 ) 3 + S + K 2 SO 4 + H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + HBr --> CrBr 3 + Br 2 + KBr + H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + HCl --> CrCl 3 + Cl 2 + KCl + H 2 O K 2 Cr 2 O 7 + SnCl 2 +HCl --> CrCl 3 + SnCl 4 + KCl + H 2 O K 2 CrO 4 +(NH4) 2 S + H 2 O --> Cr(OH) 3 + S + NH 3 + KOH Bài 11: Hoàn thành và cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau theo ph ươ ng pháp thăng b ằ ng ion- eletron: I 2 + --> I- + S 4 O 6 2- Bi(OH) 3 + SnO 2 2- --> Bi + SnO 3 2- + H 2 O Cl 2 +I - +OH - --> IO 4- +… OCl - + I - + H 2 O --> …+ I 2 +… Bài 12: Hoàn thành và cân b ằ ng ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau trong môi tr ườ ng axit: ClO 4- + I - +… --> HIO + Cl - H 3 AsO 4 + H 2 C 2 O 4 --> CO 2 + HAsO 2 +… Cr 2 O 7 2- + CH 3 OH +… -->Cr 3+ + HCOOH +… PbO 2 + H 2 O 2 +… --> O 2 + Pb 2+ +… Sb 2 O 5 + H 2 S +… --> S + SbO + +… IO 3- + I - +… --> I 2 +… NO 3- + Al +… --> NH 3 + Al 3+ +… F 2 + H 2 O --> F- + O 3 +… H 3 AsO 4 + I- +… --> HAsO 2 + I 2 +… Cr 2 O 7 2- + Br- +… --> Cr 3+ + Br 2 +… Cr 3+ + Cl 2 (k) +… --> Cr 2 O 7 2- + Cl - +… Bài 13: Hoàn thành và cân b ằ ng ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau trong môi tr ườ ng baz ơ : NO 3- +S 2- +… --> NO 2- +S +… MnO 4- + I - +… --> MnO 4 2- +IO 3- +… ClO - +Fe(OH) 2+ … -->Cl - + Fe(OH) 3 BrO 3- +I 2 +… --> IO 3- +BrO - +… ClO 4- +C +… --> CO 3 2- +Cl 2 +… HO 2- +IO 3- --> O 2 + I - +… IO 3- +Cr(OH) 3+ … --> CrO 4 2- + I - +… Bài 14: Cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau: K 2 [Pt(NO 2 ) 4 ].2H 2 O --> KNO 2 +Pt+NO 2 +H 2 O K[PtF 6 ]+H 2 --> Pt+KF+HF K[PtF 6 ] --> PtF 4 +F 2 +KF K[PtF 6 ] +H 2 O --> PtO 2 +K 2 [PtF 6 ]+O 2 +HF K[PtF 6 ] +HCl(đ) --> H 2 [PtF 6] +Cl 2 +KCl K[PtF 6 ]+KOH(đ,nguội) --> PtO 2 +O 2 +KF+H 2 O (NH 4 ) 2 [PtCl 6 ] --> Pt(bột)+NH 4 Cl+Cl 2 (NH4) 2 [PtCl 6 ] --> Pt+NH 4 Cl+HCl+N 2 K 2 [PtCl 6 ]+KNO 2 +H 2 O --> K 2 [Pt(NO 2 ) 4 ]+KNO 3 +KCl+HCl H 2 [PtCl 4 ]+N 2 H 4 .H 2 O+NH 3 .H 2 O --> Pt+NH 4 Cl+H 2 O+N 2 H 2 [PtCl 4 ]+HCl+KMnO 4 --> H 2 [PtCl 6 ]+MnCl 2 +H 2 O K 2 [Pt(CN) 4 ] --> KCN+Pt+C 2 N 2 K[Pt(C 2 H 4 )Cl 3 ]+H 2 --> Pt+C 2 H 6 +KCl+HCl RuO 4 +H 2 O 2 (l) --> RuO 2 +O 2 +H 2 O NiS+CO --> Ni+CO 2 +CS 2 NiSO 4 +NaClO+NaOH(l) -->NiO(OH)+NaCl+Na 2 SO 4 +H 2 O Ni(NO 3 ) 2 +NaOH(đ)+Br 2 --> NiO(OH)+NaNO 3 +NaBr+H 2 O CoCl 2 +NaNO 2 +CH 3 COOH --> Na 3 [Co(NO 2 ) 6 ]+ NaCl+Na(CH 3 COO)+ NO +H 2 O CoF 3 +N 2 O 5 --> Co(NO3) 3 +NF 3 +O 2 K 2 FeO 4 +H 2 SO 4 (l) --> Fe 2 (SO 4 ) 3 +O 2 +K 2 SO 4 +H 2 O K 2 FeO 4 --> K 3 FeO 4 +KFeO 2 +O 2 Fe+SO 2 (ẩm) --> FeSO 3 +FeSO 3 S NH4ReO 4 --> ReO 2 +N 2 +H 2 O ReF 6 +NaOH(l) --> NaReO 4 +ReO 2 +NaF+H 2 O Tc 2 O 7 +CCl 4 --> TcCl 4 +CCl 2 O+Cl 2 K 2 MnO 4 --> K 3 MnO 4 +MnO 2 +O 2 (nK 3 MnO 4 =2nMnO 2 ) K 2 MnO 4 +H 2 O --> KMnO 4 +MnO 2 +KOH K 2 MnO 4 +K 2 S 2 O 6 (O 2 ) --> KMnO 4 +K 2 SO 4 KMnO 4 --> K 2 MnO 4 +MnO 2 +O 2 KMnO 4 --> K 3 MnO 4 +MnO 2 +O 2 (nMnO 2 =2nK 3 MnO 4 ) MnSO 4 +HNO 3 +NaBiO 3 --> HMnO 4 +Bi(NO 3 ) 3 +Na 2 SO 4 +NaNO 3 +H 2 O K 2 Cr 2 O 7 +C --> Cr 2 O 3 +K 2 CO 3 +CO W+HF+HNO 3 (đ) --> H 2 [WO 2 F 4 ]+NO+H 2 O SnO 2 +KNCS --> SnS+CO+N 2 +K 2 S CuS+HNO 3 --> Cu(NO 3 ) 2 +S+NO+H 2 O As 2 S 3 +HNO 3 --> H 3 AsO 4 +H 2 SO 4 +NO 2 +H 2 O HgS+HCl+HNO 3 --> HgCl 2 +NO+H 2 SO 4 +H 2 O Bài 15 : Hoàn thành và cân b ằ ng ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau: I - +NO 2 - --> I 2 +NO (môi trường axit) Au+CN - +O 2 --> Au(CN) 4- (môi trường trung tính) MnO 4- --> MnO 4 2- +O 2 (môi trường kiềm) P --> PH 3 + H 2 PO 2- (môi trường kiềm) Zn +As 2 O 3 --> AsH 3 +Zn 2+ (môi trường axit) V --> HV 6 O 17 3- +H 2 (môi trường kiềm) Bài 16: Cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau: HClO 3 + HCl --> Cl 2 +ClO 2 +H 2 O (nCl 2 =nClO 2 ) KMnO 4 + SO 2 + H 2 O --> MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 SO 4 HI+HNO 3 --> I 2 +NO+ H 2 O NH 3 +NaOCl --> N 2 H 4 +NaCl+ H 2 O KCN+KMnO 4 +H 2 O --> KCNO+MnO 2 +KOH CrCl 3 +NaOCl+NaOH -->Na 2 CrO 4 +NaCl+H 2 O Bài 17: Hãy d ự đoán s ả n ph ẩ m và cân b ằ ng các ph ươ ng trình hoá h ọ c sau theo ph ươ ng pháp thăng b ằ ng e hay thăng b ằ ng ion-electron (n ế u có): a) H 2 O 2 +K 2 Cr 2 O 7 +H 2 SO 4 -->Cr 2 (SO 4 ) 3 +… b) CrCl 3 +H 2 O 2 +NaOH --> Na 2 CrO 4 +… c) H 2 O 2 +HIO 3 --> I 2 +… d) H 2 O 2 +KI+H 2 SO 4 (l) --> I 2 +… e) HClO 3 +FeSO 4 +H 2 SO 4 --> FeCl 3 +Cl 2 +… Bài 18: Hãy d ự đoán s ả n ph ẩ m và cân b ằ ng các ph ươ ng trình hoá h ọ c sau: a) KClO 3 +H 2 SO 4 (đ,nóng) --> b) KClO 3 (r)+S(r) --> c) NH 4 ClO4+P --> d) KClO 3 +P(r) --> e) Na 2 SO 3 (dd)+S --> f) Na 2 S(dd)+S --> g) Na 2 SO 4 (r)+C Bài 19: Hãy d ự đoán s ả n ph ẩ m và cân b ằ ng các ph ươ ng trình hoá h ọ c sau: a) Na 2 S 2 O 3 (dd) + I2(dd) --> b) Na 2 S 2 O 3 (dd) + Cl 2 (dd) --> c) H 2 SeO 4 (dd) + HCl(dd) --> d) SO 2 (k) + Cl 2 (k) --> e) H 2 S(k) + FeCl 3 (dd) --> f) Na 2 SO 3 (dd) + KI(dd) --> Bài 20: Vi ế t ph ươ ng trình hoá h ọ c phân hu ỷ nhi ệ t c ủ a các mu ố i sau đây: KNO 3 , Ca(NO 3 ) 2 , Cu(NO 3 ) 2 , Pb(NO 3 ) 2 , AgNO 3 , Hg(NO 3 ) 2 , NH 4 NO 3 , NH 4 NO 2 , (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 . Bài 21: D ự a vào các giá tr ò nhi ệ t đ ộ ng tra ở các b ả ng hãy d ự đoán s ả n ph ẩ m và cân b ằ ng các ph ươ ng trình hoá h ọ c sau: a) Ti(r) + HF(dd)+ HNO 3 (dd) --> b) Ti(r) + HF(dd) --> c) Ti(r) + NaOH(đậm đặc)+ H 2 O --> d) Ti(r) + Cl 2( k) --> e) TiCl 3 (dd) + HCl(dd)+O 2 + H 2 O --> f) TiCl 3 (dd) + FeCl 3 (dd) --> g) Ti(r) + HCl(đ) --> h) TiO 2 (r) + C(r) + Cl 2 (k) --> Bài 22: Hãy d ự đoán s ả n ph ẩ m và cân b ằ ng các ph ươ ng trình hoá h ọ c sau: a) CrO 3 +HI(dd) I 2 +… --> b) NaCrO 2 (dd)+KMnO 4 (dd) --> c) Cr 3+ + MnO4 - + OH - --> d) C 2 H 5 OH(dd)+K 2 Cr 2 O 7 (dd)+H 2 SO 4 --> e) Cr 3+ + Br 2 +OH - --> BÀI TẬP CHƯƠNG 1: NGUYÊN TỬ * Bài 1: Nguyên tử của một nguyên tố A có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 48, trong đó số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện. Viết cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố A. Xác đònh vò trí của A trong bảng hệ thống tuần hoàn. * Bài 2: Cho 3 nguyên tố A, B, D (ZA < ZB < ZC). - A, B cùng một phân nhóm chính và ở 2 chu kỳ kiên tiếp trong bảng tuần hoàn. - B, D là 2 nguyên tố kế cận nhau trong 1 chu kỳ. - Tổng số proton trong 2 hạt nhân A, B là 24. Xác đònh A, B, D và vò trí của A, B, D trong bảng hệ thống tuần hoàn. * Bài 3: Một hợp chất cấu tạo từ cation M+ và anion X2-. Trong phân tử M2X có tổng số hạt p, n, e là 140. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của ion M+ lớn hơn số khối của ion X2- là 23. Tổng số hạt trong ion M+ nhiều hơn trong ion X2- là 31. a)Viết cấu hình electron các ion M+ và X2-. b)Xác đònh vò trí của M và X trong bảng tuần tuần hoàn. * Bài 4: Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y-. Phân tử A chứa 9 nguyên tử, gồm 3 nguyên tố phikim. Tỷ lệ số nguyên tử của mỗi nguyên tố là 2:3:4. Tổng số proton trong A là 42 và trong ion Y- chứa 2 nguyên tố cùng chu kỳ, thuộc hai phân nhón chính liên tiếp. Xác đònh công thức hoá học và gọi tên A. * Bài 5: Hợp chất A có công thức phân tử M2X. Tổng số hạt trong A là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số 3 loại hạt trong X2- nhiều hơn trong M+ là 17. a) Xác đònh M, X. b) Cho 2,34g hợp chất A tác dụng với dd M’(NO3)2 thu 2,8662g kết tủa B. Xác đònh nguyên tử lương M’. Nguyên tố M’ có 2 đồng vò Y, Z. Biết tổng số khối là 128, số nguyên tử của đồng vò Y bằng 0,37 số nguyên tử của đồng vò Z. Xác đònh số khối của Y, Z. * Bài 6: Một hợp chất A có công thức MX2, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là một kim loại, X là phi kim chu kỳ 3. Trong hạt nhân M có n - p=4, trong hạt nhân của X có n’=p’. Tổng số proton trong MX2 là 58. Hãy xác đònh M,X và vò trí của chúng trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tỷ số ( ZA + ZC ) / ZB = 3 Nguyên tử C có electron cuối cùng ứng với bộ 4 số lượng tử: n = 3, l = 1, m = 0, mS = - ½ a) Viết cấu hình electron của C. Xác đònh vò trí của C trong bảng hệ thống tuần hoàn từ đósuy ra nguyên tố C b) Tính ZA, ZB. Suy ra nguyên tố A, B c) Xác đònh trạng thái vật lý của hợp chất với Hiđrô của A, B, C. giải thích sự khác nhau giữa các trạng thái này. d) Hợp chất X tạo bởi 3 nguyên tố A, B , C có công thức ABC. Viết công thức cấu tạo của X và gọi tên X. e) Ở trạng thái lỏng, X có tính dẫn điện. Cho biết X được hình thành bằng liên kết gì? * Bài 7: a) Trong một nguyên tử trung hoà điện có 6 electron, khối lượng nguyên tử bằng 12 đvC. Tính số proton, nơtron trong nguyên tử đó. b)Trong một nguyên tử, tổng số hạt mang điện là 26, khối lượng hạt nhân là 27 đvC. Tính số proton, nơtron, và khối lượng của nguyên tử đó. * Bài 8: Một nguyên tử khi mất bớt electron biến thành ion dương. Khi nhận thêm electron biến thành ion âm. Tri tuyệt đối của điện tích ion bằng đúng số electron mà nguyên tử mất đi hay nhận thêm. Cho hai ion R4+ và R4–. Số nơtron trong hai ion này đều bằng 14. số electron trong ion R4+ bằng 10. Hãy viết ký hiệu hạt nhân của hai ion đó. Tính số electron trong nguyên tử trung hoà điện R và trong ion R4–. * Bài 9: Một nguyên tử kí hiệu là R có tổng số các hạt proton, nơtron, electron bằng 24. a) Viết ký hiệu hạt nhân của nguyên tố và gọi tên nguyên tố đó, b) Viết cấu hình electrpn của nguyên tử và của ion R2– . c) Cho biết trong nguyên tử đó có bao nhiêu obital có electron chiếm giữ. * Bài 10: Cho hai nguyên tử A và A’ có số khối lần lượt bằng 79 và 81. Hiệu số giữa số nơtron và số electron trong nguyên tử A là 9 còn trong nguyên tử B là 11 a) Cho biết A và A’ có phải là đồng vò với nhau hay không? b) Nếu trôn lần hai loại nguyên tử A và A’ theo tỷ lệ là: ……….thì tập hợp các nguyên tử thu được có khối lượng nguyên tử trung bình bằng bao nhiêu? c) Tập hợp các nguyên tử đó có phải là một nguyên tố hoá học hay không. Nếu là một nguyên tố thì nguyên tố đó chiếm vò trí nào trong bảng HTTH? * Bài 11: Cho hợp chất có dạng MX , M là kim loại X là phi kim . Tổng p , n , e trong MX là 96. Trong đó tổng hạt mang điện lớn hơn tổng số hạt không mang điện là 16 . Tổng số hạt trong X lớn hơn tổng số hạt trong M là 18. Tổng số hạt trong hạt nhân X lớn hơn tổng số hạt trong . O 10 , POCl 3 , H 4 P 2 O 7 S : H 2 S, S 2- , S 2 O 3 2- , S 4 O 6 , SO 3 2- , SO 4 2- Mn : Mn 2+ , Mn(OH) 2 , MnO 2 , MnO 4 2- , MnO 4- , Mn 2 (CO) 10. 4 --> CO 2 +SO 2 +H 2 O C 3 H 5 O 9 N 3 --> CO 2 +H 2 O+N 2 +O 2 Bài 10: Cân b ằ ng các ph ả n ứ ng oxi hoá-kh ử sau theo ph ươ ng pháp thăng b ằ
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP HOA HOC LOP 10, BAI TAP HOA HOC LOP 10, BAI TAP HOA HOC LOP 10

Bình luận về tài liệu bai-tap-hoa-hoc-lop-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP