Mot so bai toan ve dai luong ty le nghich

Ernst Chladni
Ernst Chladni(9651 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 131
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 20:11

Mô tả: Líp 7 Điền vào Điền vào chỗ . chỗ . Trong Trong bảng bên bảng bên để được để được câu trả câu trả lời đúng . lời đúng . 1. Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức . . . . .(1) . . hay xy = a ,( a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a . 2 . Nếu hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số tỉ lệ a thì: * . . . . (2). . . . . . . . . . . . . . . * . . . . .(3) . . . . . . . x a y = ayxyxyx nn ==== 2211 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 , .,; y y x x y y x x y y x x n n === Mét «t« ®i tõ A ®Õn B hÕt 6 giê . Hái «t« ®ã ®i tõ A ®Õn B hÕt bao nhiªu giê nÕu nã ®i víi vËn tèc míi b»ng 1,2 lÇn vËn tèc cò . Xe bus Hoµng long A B A B Xe bus Hoµng long Các nhóm hoạt động thảo luận Tìm hiểu bài trong 3 phút ĐH đếm giờ Trò chơi cùng nhau giúp bạn Lời giải: Gọi số máy của bốn đội lần lượt là: ( chiếc) . Ta có: Vì số máy tỉ lệ với số ngày hoàn thành công việc nên : 12 1 10 1 6 1 4 1 4321 xxxx === Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có : 1560. 4 1 1 ==x 1060. 6 1 2 ==x 660. 10 1 3 ==x 560. 12 1 4 ==x Do vậy: Trả lời : Số máy của bốn đội lần lượt là : 15 ; 10 ; 6 ; 5 ( chiếc) 4321 121064 xxxx === Hay 36 4321 =+++ xxxx 4321 ,,, xxxx . . . . . . . . . . . . . 60 60 36 36 12 1 10 1 6 1 4 1 4321 == +++ +++ xxxx ==== 12 1 10 1 6 1 4 1 4321 xxxx PhÇn th­ëng trß ch¬i 2 3 4 1 PhÇn th­ëng nhãm cña b¹n lµ 10 ®iÓm vµ “ Xin chóc mõng PhÇn th­ëng nhãm b¹n lµ 1 trµng vç tay cña líp. PhÇn th­ëng nhãm cña b¹n lµ 9 ®iÓm Cho biết hai đại lượng x ,y tỉ lệ nghịch với nhau . Điền số thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau : X X 1 1 -8 -8 10 10 y y 8 8 -4 -4 1,6 1,6 3 2 2 2 6 16 -4 -2 Phần VIOLET . sau : X X 1 1 -8 -8 10 10 y y 8 8 -4 -4 1,6 1,6 3 2 2 2 6 16 -4 -2 Phần VIOLET 1. Xem l¹i c¸ch gi¶i hai bµi to¸n trªn líp . 2. Lµm bµi tËp 18 , 19 , 21

— Xem thêm —

Xem thêm: Mot so bai toan ve dai luong ty le nghich, Mot so bai toan ve dai luong ty le nghich, Mot so bai toan ve dai luong ty le nghich

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ty-le-nghich

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.1372859478 s. Memory usage = 17.75 MB