Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột

Quỳnh Lưu
Quỳnh Lưu(11540 tài liệu)
(111 người theo dõi)
Lượt xem 2021
46
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 39 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 14:13

Mô tả: Giáo án ôn thi vào 10 môn toán 2 cột CHUYấN I: CN THC BC HAI B i 1 : 1) n gin biu thc : P = 14 6 5 14 6 5+ + .2) Cho biu thc : Q = x 2 x 2 x 1.x 1x 2 x 1 x + + + + a) Rỳt gn biu thc Q. b) Tỡm x Q > - Q.c) Tìm số nguyên x để Q có giá trị nguyên.H ớng dẫn :1. P = 62. a) ĐKXĐ : x > 0 ; x 1. Biểu thức rút gọn : Q = 12x.b) Q > - Q x > 1.c) x = { }3;2 thỡ Q ZB i 2 : Cho biu thc P = 1 xx 1 x x++ a) Rút gọn biểu thức sau P.b) Tính giá trị của biểu thức P khi x = 12.H ớng dẫn :a) ĐKXĐ : x > 0 ; x 1. Biểu thức rút gọn : P = xx+11.b) Vi x = 12 thỡ P = - 3 22.B i 3 : Cho biu thc : A = 1111++xxxxxa) Rỳt gn biu thc sau A.b) Tớnh giỏ tr ca biu thc A khi x = 41c) Tỡm x A < 0.d) Tỡm x A = A.H ớng dẫn :a) ĐKXĐ : x 0, x 1. Biểu thức rút gọn : A = 1xx.b) Vi x = 41 thỡ A = - 1.c) Vi 0 x < 1 thỡ A < 0.d) Vi x > 1 thỡ A = A. B ài 4 : Cho biu thức : A = 1 1 31a 3 a 3 a + + a) Rt gọn biu thức sau A.b) Xác định a đ biu thức A > 21.H ng dn :a) KX : a > 0 v a9. Biu thc rỳt gn : A = 32+a.b) Vi 0 < a < 1 thỡ biu thc A > 21.B i 5 : Cho biu thc: A = 22x 1 x 1 x 4x 1 x 2003.x 1 x 1 x 1 x + + + + .1) Tìm điều kiện đối với x để biểu thức có nghĩa.2) Rút gọn A.3) Với x Z ? để A Z ?H ớng dẫn :a) ĐKXĐ : x 0 ; x 1. b) Biu thc rỳt gn : A = xx 2003+ vi x 0 ; x 1.c) x = - 2003 ; 2003 thỡ A Z .B i 6 : Cho biu thc: A = ( )2 x 2 x 1x x 1 x x 1:x 1x x x x + + + .a) Rỳt gn A.b) Tìm x để A < 0.c) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên.H ớng dẫn :a) ĐKXĐ : x > 0 ; x 1. Biu thc rỳt gn : A = 11+xx.b) Vi 0 < x < 1 thỡ A < 0.c) x = { }9;4 thỡ A Z.B i 7 : Cho biu thc: A = x 2 x 1 x 1:2x x 1 x x 1 1 x + + + + + a) Rút gọn biểu thức A.b) Chứng minh rằng: 0 < A < 2.H ớng dẫn :a) ĐKXĐ : x > 0 ; x 1. Biu thc rỳt gn : A = 12++ xxb) Ta xột hai trng hp :+) A > 0 12++ xx > 0 luụn ỳng vi x > 0 ; x 1 (1)+) A < 2 12++ xx < 2 2(1++ xx) > 2 xx + > 0 ỳng vỡ theo gt thỡ x > 0. (2)T (1) v (2) suy ra 0 < A < 2(pcm).B i 8 : Cho biu thc: P = a 3 a 1 4 a 44 aa 2 a 2+ + + (a 0; a 4)a) Rỳt gn P.b) Tớnh giỏ tr ca P vi a = 9.H ng dn :a) KX : a 0, a 4. Biu thc rỳt gn : P = 24ab) Ta thy a = 9 KX . Suy ra P = 4B ài 9 : Cho biu thức: N = a a a a1 1a 1 a 1 + + + 1) Rt gọn biu thức N.2) Tìm giá trị ca a đ N = -2004. H ng dn :a) KX : a 0, a 1. Biu thc rỳt gn : N = 1 a .b) Ta thy a = - 2004 KX . Suy ra N = 2005.B i 10 : Cho biu thc 3x3x1xx23x2x19x26xxP++++=a. Rỳt gn P. b. Tớnh giỏ tr ca P khi 347x = c. Vi giỏ tr no ca x thỡ P t giỏ tr nh nht v tớnh giỏ tr nh nht ú.H ng dn :a ) KX : x 0, x 1. Biu thc rỳt gn : 3x16xP++= b) Ta thy 347x = KX . Suy ra 2233103P+= c) Pmin=4 khi x=4.B i 11 : Cho biu thc ++++= 1322:933332xxxxxxxxPa. Rỳt gn P. b. Tỡm x 21P < c. Tìm giá trị nhỏ nhất của P.H ng dn :a. ) KX : x 0, x 9. Biu thc rỳt gn : 3x3P+= b. Vi 9x0< thỡ 21P < c. Pmin= -1 khi x = 0 Bài 12: Cho A= 1 1 14 .1 1a aa aa a a + − − + +   − +   với x>0 ,x≠1a. Rút gọn Ab. Tính A với a = ( ) ( )()4 15 . 10 6 . 4 15+ − − ( KQ : A= 4a )B ài 13 : Cho A= 3 9 3 21 :96 2 3x x x x xxx x x x   − − − −− + −      −+ − − +    với x≥0 , x≠9, x≠4 .a. Rút gọn A.b. x= ? Thì A < 1.c. Tìm x Z∈để A Z∈ (KQ : A= 32x −) B ài 14: Cho A = 15 11 3 2 2 32 3 1 3x x xx x x x− − ++ −+ − − + với x≥0 , x≠1.a. Rút gọn A.b. Tìm GTLN của A.c. Tìm x để A = 12d. CMR : A 23≤ . (KQ: A = 2 53xx−+ )B ài 15: Cho A = 2 1 11 1 1x xx x x x x+ ++ +− + + − với x≥0 , x≠1.a . Rút gọn A.b. Tìm GTLN của A . ( KQ : A =1xx x+ + )B ài 16: Cho A = 1 3 21 1 1x x x x x− ++ + − + với x≥0 , x≠1.a . Rút gọn A.b. CMR : 0 1A≤ ≤ ( KQ : A =1xx x− +)B ài 17: Cho A =5 25 3 51 :252 15 5 3x x x x xxx x x x   − − + −− − +      −+ − + −    a. Rút gọn A. b. Tìm x Z∈để A Z∈ ( KQ : A =53x +)B ài 18: Cho A = 2 9 3 2 15 6 2 3a a aa a a a− + +− −− + − − với a ≥0 , a≠9 , a≠4. a. Rút gọn A. b. Tìm a để A < 1 c. Tìm a Z∈ để A Z∈ ( KQ : A =13aa+−)B ài 19: Cho A= 7 1 2 2 2:4 42 2 2x x x x xx xx x x   − + + −+ − −      − −− − +    với x > 0 , x≠4. a. Rút gọn A.b. So sánh A với 1A ( KQ : A = 96xx+ ) B ài20: Cho A =( )23 3:x y xyx yx yy xx y x y − +−− + −− +  với x≥0 , y≥0, x y≠a. Rút gọn A.b. CMR : A ≥0 ( KQ : A = xyx xy y− + ) B ài 21 : Cho A = 1 1 1 1 1.1 1x x x x x xxx x x x x x x − + + − − + − +   − + − +   Với x > 0 , x≠1. a. Rút gọn A. b. Tìm x để A = 6 ( KQ : A = ( )2 1x xx+ + ) B ài 22 : Cho A = ( )4 3 2:2 22x x xx x xx x  − + + −   − −−   với x > 0 , x≠4. a. Rút gọn A b. Tính A với x = 6 2 5− (KQ: A = 1 x−)B ài 23 : Cho A= 1 1 1 1 1:1 1 1 1 2x x x x x   + − +   − + − +    với x > 0 , x≠1. a. Rút gọn A b. Tính A với x = 6 2 5− (KQ: A = 32 x)B ài 24 : Cho A= 32 1 1 4: 11 11x xx x xx + + − −   − + + −  với x≥0 , x≠1. a. Rút gọn A. b. Tìm x Z∈để A Z∈ (KQ: A = 3xx −)Bài 25: Cho A= 1 2 2 1 2:11 1 1xxx x x x x x − − −   −+ − + − −   với x≥0 , x≠1. a. Rút gọn A. b. Tìm x Z∈để A Z∈ c. Tìm x để A đạt GTNN . (KQ: A = 11xx−+)B ài 26 : Cho A = 2 3 3 2 2: 193 3 3x x x xxx x x   + −+ − −      −+ − −    với x≥0 , x≠9. a. Rút gọn A. b. Tìm x để A < -12 ( KQ : A =33a−+)B ài 27 : Cho A = 1 1 8 3 1:1 11 1 1x x x x xx xx x x   + − − −− − −      − −− + −    với x≥0 , x≠1. a. Rút gọn A b. Tính A với x = 6 2 5− (KQ: A = 44xx +)c . CMR : A 1≤B ài 28 : Cho A = 1 1 1:1 2 1xx x x x x+ + − − − +  với x > 0 , x≠1. a. Rút gọn A (KQ: A = 1xx−) b.So sánh A với 1B ài 29 : Cho A = 1 1 8 3 2: 19 13 1 3 1 3 1x x xxx x x   − −− + −      −− + +    Với 10,9x x≥ ≠ a. Rút gọn A. b. Tìm x để A =65 c. Tìm x để A < 1. ( KQ : A =3 1x xx+−)B ài30 : Cho A = 22 2 2 1.1 22 1x x x xxx x − + − +−  −+ +  với x≥0 , x≠1. a. Rút gọn A.b. CMR nếu 0 < x < 1 thì A > 0 c. Tính A khi x =3+22 d. Tìm GTLN của A (KQ: A = (1 )x x− )B ài 31 : Cho A = 2 1 1:21 1 1x x xx x x x x + −+ +  − + + −  với x≥0 , x≠1. a. Rút gọn A. b. CMR nếu x≥0 , x≠1 thì A > 0 , (KQ: A = 21x x+ +)B ài 32 : Cho A = 4 1 21 :1 11x xx xx− − + − −+  với x > 0 , x≠1, x≠4. a. Rút gọnb. Tìm x để A = 12B ài 33 : Cho A = 1 2 3 3 2:1 11 1x x x xx xx x + − − + − +   − −− +   với x≥0 , x≠1. a. Rút gọn A. b. Tính A khi x= 0,36 c. Tìm x Z∈ để A Z∈ B ài 34 : Cho A= 3 2 21 :1 2 3 5 6x x x xx x x x x   + + +− + +      + − − − +    với x ≥0 , x≠9 , x≠4. a. Rút gọn A. b. Tìm x Z∈ để A Z∈ c. Tìm x để A < 0 (KQ: A = 21xx−+)ÔN THI HọC Kì ICHUYấN II: HM S BC NHTB i 1 : 1) Viết phơng trình đờng thẳng đi qua hai điểm (1 ; 2) và (-1 ; -4).2) Tìm toạ độ giao điểm của đờng thẳng trên với trục tung và trục hoành.B i 2 : Cho hm s y = (m 2)x + m + 3.1) Tỡm iu kin ca m hm s luụn nghch bin.2) Tỡm m th ca hm s ct trc honh ti im cú honh bng 3.B i 3 : Cho hm s y = (m 1)x + m + 3.1) Tỡm giỏ tr ca m th ca hm s song song vi th hm s y = -2x + 1.2) Tỡm giỏ tr ca m th ca hm s i qua im (1 ; -4).3) Tìm điểm cố định mà đồ thị của hàm số luôn đi qua với mọi m.B i 5 : Cho hàm số y = (2m 1)x + m 3.1) Tìm m để đồ thị của hàm số đi qua điểm (2; 5)2) Chứng minh rằng đồ thị của hàm số luôn đi qua một điểm cố định với mọi m. Tìm điểm cố định ấy.3) Tìm m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x = 2 1.B i 6 : Gi s ng thng (d) cú phng trỡnh y = ax + b. Xỏc nh a, b (d) i qua hai im A(1; 3) v B(-3; -1).Bi 7 Cho hm s bc nht y = (2 - a)x + a . Bit th hm s i qua im M(3;1), hm s ng bin hay nghch bin trờn R ? Vỡ sao? Bi 8: Vit phng trỡnh ng thng (d), bit (d) song song vi (d) : y = - 2x v i qua im A(2;7).Bi 9: Cho hai ng thng : (d1): y = 122x + v (d2): y = 2x +a/ V (d1) v (d2) trờn cựng mt h trc ta Oxy.b/ Gi A v B ln lt l giao im ca (d1) v (d2) vi trc Ox , C l giao im ca (d1) v (d2) Tớnh chu vi v din tớch ca tam giỏc ABC (n v trờn h trc ta l cm)?Bi 10: Cho các đờng thẳng (d1) : y = 4mx - (m+5) với m0 (d2) : y = (3m2 +1) x +(m2 -9)a; Với giá trị nào của m thì (d1) // (d2) b; Với giá trị nào của m thì (d1) cắt (d2) tìm toạ độ giao điểm Khi m = 2 c; C/m rằng khi m thay đổi thì đờng thẳng (d1) luôn đi qua điểm cố định A ;(d2) đi qua điểm cố định B . Tính BA ? Bi 11: Cho hàm số : y = ax +b a; Xác định hàm số biết đồ thị của nó song song với y = 2x +3 và đi qua điểm A(1,-2)b; Vẽ đồ thị hàm số vừa xác định - Rồi tính độ lớn góc tạo bởi đờng thẳng trên với trục Ox ?c; Tìm toạ độ giao điểm của đờng thẳng trên với đờng thẳng y = - 4x +3 ?d; Tìm giá trị của m để đờng thẳng trên song song với đờng thẳng y = (2m-3)x +2CHUYÊN ĐỀ III: PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẦNHỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 2 ẨN .A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ :1. Phương trình bậc nhất : ax + b = 0.Ph ương pháp giải :+ Nếu a ≠ 0 phương trình có nghiệm duy nhất : x = ba −.+ Nếu a = 0 và b ≠ 0 ⇒ phương trình vô nghiệm.+ Nếu a = 0 và b = 0 ⇒ phương trình có vô số nghiệm.2. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn : =+=+c'y b' x a'c by ax Ph ương pháp giải :Sử dụng một trong các cách sau :+) Phương pháp thế : Từ một trong hai phương trình rút ra một ẩn theo ẩn kia , thế vào phương trình thứ 2 ta được phương trình bậc nhất 1 ẩn.+) Phương pháp cộng đại số : - Quy đồng hệ số một ẩn nào đó (làm cho một ẩn nào đó của hệ có hệ số bằng nhau hoặc đối nhau).- Trừ hoặc cộng vế với vế để khử ẩn đó.- Giải ra một ẩn, suy ra ẩn thứ hai.B. Ví dụ minh họa :V í dụ 1 : Giải các phương trình sau đây : a) 2 2 x x 1 -x x=++ ĐS : ĐKXĐ : x ≠ 1 ; x ≠ - 2. S = { } 4 .b) 1 x x1 - 2x33++ = 2 Giải : ĐKXĐ : 1 x x3++ ≠ 0. (*)Khi đó : 1 x x1 - 2x33++ = 2 ⇔ 2x = - 3 ⇔ x = 23−Với ⇔ x = 23− thay vào (* ) ta có (23−)3 + 23− + 1 ≠ 0Vậy x = 23− là nghiệm.V í dụ 2 : Giải và biện luận phương trình theo m : (m – 2)x + m2 – 4 = 0 (1)+ Nếu m ≠2 thì (1) ⇔x = - (m + 2).+ Nếu m = 2 thì (1) vô nghiệm. V í dụ 3 : Tìm m ∈ Z để phương trình sau đây có nghiệm nguyên . (2m – 3)x + 2m2 + m - 2 = 0.Gi ải :Ta có : với m ∈ Z thì 2m – 3 ≠0 , vây phương trình có nghiệm : x = - (m + 2) - 3 - m24.để pt có nghiệm nguyên thì 4  2m – 3 .Giải ra ta được m = 2, m = 1.V í dụ 3 : Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình : 7x + 4y = 23. Gi ải :a) Ta có : 7x + 4y = 23 ⇔y = 47x - 23 = 6 – 2x + 41 x −Vì y ∈ Z ⇒ x – 1  4.Giải ra ta được x = 1 và y = 4BÀI TẬP PHẦN HỆ PTB ài 1 : Giải hệ phương trình:a)2x 3y 53x 4y 2− = −− + = b) x 4y 64x 3y 5+ =− = c) 2x y 35 y 4x− =+ = d) x y 1x y 5− =+ =e) 2x 4 04x 2y 3+ =+ = − f) 2 52x x y3 11,7x x y+ =++ =+ B ài 2 : Cho hệ phương trình :mx y 2x my 1− =+ =1) Giải hệ phương trình theo tham số m.2) Gọi nghiệm của hệ phương trình là (x, y). Tìm các giá trị của m để x + y = -1.3) Tìm đẳng thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m. . (x 12 + x 22) 2 – 2x12x 22* ) 21 2 121 11xxxxxx+=+= pS*) 21 222 1 122 1xxxxxxxx +=+= ppS 22 −*) (x1 – a)( x2 – a) = x1x2 – a(x1 + x2) + a2 = p – aS + a2*) 22 121 2 12) )( (21 1aaSpaSaxaxaxxaxax+−−=−−−+=−+−(Chú. x 12+ x 22 = (x1+ x2 )2 – 2x1x2 = S2 – 2p *) (x1 – x2 )2 = (x1 + x2 )2 – 4x1x2 = S2 – 4p*) x13 + x23 = (x1 + x2)3 – 3x1x2(x1 + x2) = S3 – 3Sp*) x14 + x24

— Xem thêm —

Xem thêm: Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột, Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột, Giáo án ôn thi vào lớp 10 môn toán 2 cột

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-on-thi-vao-lop-10-mon-toan-2-cot

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 2.0672690868378 s. Memory usage = 18.58 MB