450 BAI TAP PT MU VA LOGARIT

John Bardeen
John Bardeen(11537 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 209
6
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 14:11

Mô tả: 450 bài ph¬ng tr×nh MU-LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT Bµi 1 : Giải phương trình x 1 x x 5 .8 500 − = Bµi 2 : Giải phương trình: x x 1 x 2 x x 1 x 2 5 5 5 3 3 3 + + + + + + = + + Bµi 3 : Giải phương trình: ( ) 2 9 x 3 2 2 x 2x 2 x 2x 2 − − + = − + Bµi 4 : Giải phương trình: ( ) x 1 cosx cosx 2 2 x 2 x 2 x + + = + Bµi 5 : Giải phương trình: x 4 x 2 2x 1 3x 2 2 .3 2 .3 + + − + = Bµi 6 : Giải phương trình: 8 2x 3 x 4 3 2 8 − − = Bµi 7 : Giải phương trình: ( ) ( ) x x x 3 5 3 5 7.2 0− + + − = Bµi 8 : Giải phương trình: x x x 8 18 2.27+ = Bµi 9 : Giải phương trình: 2 3x 3 x x 8 2 20 0 + + − = Bµi 10 : Giải phương trình: 3x x 3.(x 1) x 1 12 2 6.2 1 2 2 − − − + = Bµi 11 : Giải phương trình: 3x x x x 5 9.5 27.(125 5 ) 64 − − + + + = Bµi 12 : Giải phương trình: 3x x 1 x 4.3 3 1 9 + − = − Bµi 13 : Giải phương trình: 2 2 sin x cos x 81 81 30+ = Bµi 14 : Giải phương trình: ( ) ( ) ( ) ( ) x x 2 3 7 4 3 . 2 3 4. 2 3+ + + − = + Bµi 15 : Giải phương trình: lgx lg5 5 50 x= − Bµi 16 : Giải phương trình: 2x 1 x 1 x x 1 5.3 7.3 1 6.3 9 0 − − + − + − + = Bµi 17 : Giải phương trình: 3x x 2x 2 4x 2 4.2 3.2 1 2 2 + + − = − + Bµi 18 : Giải phương trình: 2 log x 1 2.log x 2 2 2 x 48 + = − Bµi 19 : Giải phương trình: x log 2 log 6 2 2 2 2.9 x x= − Bµi 20 : Giải phương trình: x x 3x 1 125 50 2 + + = Bµi 21 : Giải phương trình: x x x 2 4.3 9.2 5.6− = -Trang 1 - 450 bài ph¬ng tr×nh MU-LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = Bµi 22 : Giải phương trình: ( ) ( ) ( ) 2 2 x 1 x 2x 1 4 2 3 2 3 2 3 − − − + + − = − Bµi 23 : Giải phương trình: ( ) 2x x x x 3 2 9 .3 9.2 0− + + = Bµi 24 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 x x x 3 2 .x 2. 1 2 0− − + − = Bµi 25 : Giải phương trình: ( ) x x 9 2. x 2 .3 2x 5 0+ − + − = Bµi 26 : Giải phương trình: ( ) x 2 x 2 3.25 3x 10 .5 3 x 0 − − + − + − = Bµi 27 : Giải phương trình: 2 2 2 x 3x 2 x 6x 5 2.x 3x 7 4 4 4 1 − + + + + + + = + Bµi 28 : Giải phương trình: ( ) 2 2 2 x 1 x x 1 x 4 2 2 1 + + − + = + Bµi 29 : Giải phương trình: x x x 8.3 3.2 24 6+ = + Bµi 30 : Giải phương trình: x x x 1 12.3 3.15 5 20 + + − = Bµi 31 : Giải phương trình: x x x 2 3 1 6+ = + Bµi 32 : Giải phương trình: x x x 3 4 5+ = Bµi 33 : Giải phương trình: x x 2 2 1 3= + Bµi 34 : Giải phương trình: x x 2 2 x x 1 x 1 3 2 2 3 2 x 1 + + + + = + + + Bµi 35 : Giải phương trình: log 3 log 5 2 2 x x x+ = Bµi 36 : Giải phương trình: log 3 log 7 2 2 x x x 2+ = − Bµi 37 : Giải phương trình: 5 2 x 6x 2 2 16 2 − − = Bµi 38 : Giải phương trình: ( ) x 2 2x 1 3 0,25.4 16 − + + = Bµi 39 : Giải phương trình: ( ) ( ) ( ) 2x 1 2 x x 1 x 1 3 4 2x 2 2 4 2 − − − = Bµi 40 : Giải phương trình: 3x 4 2x 2 3 9 − − = Bµi 41 : Giải phương trình: 3sin x 1 2 9 3 4 +   =  ÷   Bµi 42 : Giải phương trình: cos2x 3cosx 4 49 7 16 −   =  ÷   Bµi 43 : Giải phương trình: 2 x 2 x 3 3 30 + − + = -Trang 2 - 450 bài ph¬ng tr×nh MU-LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = Bµi 44 : Giải phương trình: x 1 x 2 2 1 − − = Bµi 45 : Giải phương trình: 2 2 x 1 4 x 5 2.5 123 0 − − − − = Bµi 46 : Giải phương trình: 2 2 x x 2 x x 2 2 3 − + − − = Bµi 47 : Giải phương trình: x x 1 4 6.2 32 0 + − + = Bµi 48 : Giải phương trình: x x x 27 13.9 39.3 27 0− + − = Bµi 49 : Giải phương trình: cot x cot x 9 3 2+ = Bµi 50 : Giải phương trình: 2 2 x 1 x 3 9 36.3 3 0 − − − + = Bµi 51 : Giải phương trình: ( ) ( ) x x 3 2 2 2 2 1 2 1 0+ − + − − = Bµi 52 : Giải phương trình: x 2 x x 2 8 36.3 − + = Bµi 53 : Giải phương trình: 2 log x log x 3 3 3 x 162+ = Bµi 54 : Giải phương trình: x x x 2 5 7+ = Bµi 55 : Giải phương trình: x x x 3 4 5+ = Bµi 56 : Giải phương trình: x x x x 2 3 5 10+ + = Bµi 57 : Giải phương trình: x 2 6 x= − Bµi 58 : Giải phương trình: x 3 5 2x= − Bµi 59 : Giải phương trình: x x 9 2.(x 2)3 2x 5 0+ − + − = Bµi 60 : Giải phương trình: ( ) x x 4 x 7 .2 12 4x 0+ − + − = Bµi 61 : Giải phương trình: 9 2 2 log x 3log x 2 log x 2 x 10 − − − = Bµi 62 : Giải phương trình: ( ) log 4x 2 2 x 16x= Bµi 63 : Giải phương trình: 8.3 x + 3.2 x = 24 + 6 x Bµi 64 : Giải phương trình: 12.3 x + 3.15 x – 5 x + 1 = 20 Bµi 65 : Giải phương trình: 2 2 x x x x 2x 2 4.2 2 4 0 + − − − + = Bµi 66 : Giải phương trình: 2 2 2 x 3x 2 x 6x 5 2x 3x 7 4 4 1 4 − + + + + + + = + Bµi 67 : Giải phương trình: x x x x 3.8 4.12 18 2.27 0+ − − = Bµi 68 : Giải phương trình: 8 x + 18 x = 2.27 x -Trang 3 - 450 bài ph¬ng tr×nh MU-LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = Bµi 69 : Giải phương trình: ( ) ( ) x x 2 3 2 3 4+ + − = Bµi 70 : Giải phương trình: ( ) ( ) x x 2 1 2 1 2 2 0− + + − = Bµi 71 : Giải phương trình: ( ) ( ) sin x sin x 5 2 6 5 2 6 2+ + − = Bµi 72 : Giải phương trình: ( ) ( ) x x x 3 3 5 16 3 5 2 + + + − = Bµi 73 : Giải phương trình: x x x 6.9 13.6 6.4 0− + = Bµi 74 : Giải phương trình: x x x 8.4 70.10 125.25 0− + = Bµi 75 : Giải phương trình: ( ) x 4 x 1 x lg 3 2 2 lg16 lg 4 4 2 − − = + − Bµi 76 : Giải phương trình: 1 x 1 2 lg2 1 lg3 lg 3 27 0 2x      ÷ + + − + =  ÷  ÷     Bµi 77 : Giải phương trình: ( ) ( ) x x 3 2 2 log 4 1 x log 2 6 + + = + − Bµi 78 : Giải phương trình: ( ) ( ) x 1 x 2 2 1 2 1 log 4 4 .log 4 1 log 8 + + + = Bµi 79 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 log 1 7x 2.x 1 4 1 2x 1 2x 1 + − = − − Bµi 80 : Giải phương trình: ( ) { } 4 3 2 3 1 log 2 log 1 log 1 3log x 2   + + =   Bµi 81 : Giải phương trình: ( ) 2 9 3 3 2 log x log x.log 2x 1 1= + − Bµi 82 : Giải phương trình: ( ) 2 x 3 1 log 3 1 2x x 2 + − − + = Bµi 83 : Tìm x biết ( ) ( ) x x lg2,lg 2 1 ,lg 2 3− + , theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Bµi 84 : Giải phương trình: ( ) ( ) x x 1 5 25 log 5 1 .log 5 5 1 + − − = Bµi 85 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 3 4 8 2 log x 1 2 log 4 x log 4 x+ + = − + + Bµi 86 : ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 log x x 1 log x x 1 log x x 1 log x x 1+ + + − + = + + + − + -Trang 4 - 450 bài ph¬ng tr×nh MU-LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = Bµi 87 : Giải phương trình: ( ) ( ) 3 2 2 27 9 3 1 x 3 log x 5x 6 .log log x 3 2 2 − − + = + − Bµi 88 : Giải phương trình: 3 3log 4 8 log x 3log x 2 2 3 3 x 3 − + − = Bµi 89 : Giải phương trình: ( ) log x 3 5 2 x + = Bµi 90 : Giải phương trình: ( ) ( ) 1 log x 3 log x 3 3 2 log x 3 3 x x − + = Bµi 91 : Giải phương trình: ( ) 2 3 log 1 x log x+ = Bµi 92 : Giải phương trình: ( ) 4 6 4 2 log x x log x+ = Bµi 93 : Giải phương trình: ( ) 7 5 log x 2 log x+ = Bµi 94 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 3 3 2 log log x log log x= Bµi 95 : Giải phương trình: ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 3 6 log x x 1 .log x x 1 log x x 1− − + − = − − Bµi 96 : Giải phương trình: 3 2 l og x 1 l o g x 1− = − − Bµi 97 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 2 2 2 3 log x 4x 5 2. 5 log x 4x 5 6+ − + + − − + = Bµi 98 : Giải phương trình: ( ) ( ) ( ) 2 2 x 3 1 log 3x 1 2 log x 1 log 2 + − + = + + Bµi 99 : Giải phương trình: 2 3 x 16x 4x 2 log x 14.log x 40.log x 0− + = Bµi 100 : Giải phương trình: ( ) 2 2 x x log 2 x log x 2 + + + = Bµi 101 : Giải phương trình: 1 1 x x 6 6 1 log 3.4 2.9 log 5 x − −    ÷ + + =  ÷   Bµi 102 : Cho x 0, y 0≥ ≥ và x+y = 1.Tìm giá trị nhỏ nhất của: x y P 3 9= + Bµi 103 : 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 log (x x 1) log (x x 1) log (x x 1) log (x x 1)+ + + − + = + + + − + Bµi 104 : Giải phương trình: 2 2 2 2 2 log (x 3x 2) log (x 7x 12) 3 log 3+ + + + + = + Bµi 105 : Giải phương trình: 2 9 3 3 2(log x) log x.log ( 2x 1 1)= + − -Trang 5 - 450 bài ph¬ng tr×nh MU-LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = Bµi 106 : Giải phương trình: ( ) ( ) x x 2 2 2 3 log 4.3 6 log 9 6 1 2 − − − = Bµi 107 : Giải phương trình: 3 2 1 log(x 8) log(x 58) log(x 4x 4) 2 + = + + + + Bµi 108 : Giải phương trình: ( ) ( ) 4 2 2 4 log log x log log x 2+ = Bµi 109 : Giải phương trình: ( ) 2 2 (x 3) 1 log 3x 1 2 log (x 1) log 2 + − + = + + Bµi 110 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 3 4 8 2 log x 1 2 log 4 x log 4 x+ + = − + + Bµi 111 : Giải phương trình: ( ) ( ) x 1 x 5 5 5 (x 1).log 3 log 3 3 log 11.3 9 + − + + = − Bµi 112 : Giải phương trình: 5 25 0,2 log x log x log 3+ = Bµi 113 : Giải phương trình: 2 x 3 log(x 2x 3) log 0 x 1 + + − + = − Bµi 114 : Giải phương trình: 1 .log(5x 4) log x 1 2 log0,18 2 − + + = + Bµi 115 : Giải phương trình: ( ) ( ) ( ) x 1 x 2 log 2 1 log 5 1 log 5 5 − − + + = + Bµi 116 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 2 2 log x 4 x log 8 x 2   − + = +   Bµi 117 : Giải phương trình: 1 2 1 4 log x 2 log x + = − + Bµi 118 : Giải phương trình: 0,04 0,2 log x 1 log x 3 1+ + + = Bµi 119 : Giải phương trình: x 4 7 log 2 log x 0 6 − + = Bµi 120 : Giải phương trình: ( ) 2 x 1 1 log x 1 log 4 − + − = Bµi 121 : Giải phương trình: x 16 2 3log 16 4 log x 2 log x− = Bµi 122 : Giải phương trình: 2 2x x log 16 log 64 3+ = Bµi 123 : Giải phương trình: 2 2 2 x log (2x ).log 2 1= Bµi 124 : Giải phương trình: ( ) 15log.5log 22 5 = x x Bµi 125 : Giải phương trình: x x log 5x log 5 = − -Trang 6 - 450 bài ph¬ng tr×nh MU-LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = Bµi 126 : Giải phương trình: sin x 2 sin x log 4.log 2 4= Bµi 127 : Giải phương trình: cosx 2 cos x log 4.log 2 1= Bµi 128 : Giải phương trình: 2(x 1) x 1 2 log 4(x 1) 2 log (x 1) 2 + + + + + = Bµi 129 : Giải phương trình: ( ) 2 2 x x log 2 x log x 2 + + + = Bµi 130 : Giải phương trình: ( ) 2 2 x log 2 log 4x 3+ = Bµi 131 : Giải phương trình: 2 3 x 16x 4x 2 log x 14 log x 40log x 0− + = Bµi 132 : Giải phương trình: ( ) ( ) a x 2 a 1 log ax .log ax log a   =  ÷   với ( ) a 0 ; a 1> ≠ Bµi 133 : Giải phương trình: x x 2 2 log (3 1).log (2.3 2) 2− − = Bµi 134 : Giải phương trình: 3 log(log x) log(log x 2) 0+ − = Bµi 135 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 3 4 2 l o g x 1 lo g x 1 25− + − = Bµi 136 : Giải phương trình: 2 2 2 2 2 log (x 1) (x 5).log(x 1) 5x 0+ + − + − = Bµi 137 : Giải phương trình: logx log5 5 50 x= − Bµi 138 : Giải phương trình: ( ) log x 3 5 2 x + = Bµi 139 : Giải phương trình: 2 3 3 (log x) (x 4) log x x 3 0+ − − + = Bµi 140 : Giải phương trình: x 2 log x 2 2 2+ + = Bµi 141 : Giải phương trình: x 2 3 1 2 1 log x = + + Bµi 142 : Giải phương trình: ( ) 2 2 2 2 2 log x x 1 log x. log (x x) 2 0   − + − − =   Bµi 143 : Giải phương trình 3x + 5x = 6x + 2 Bµi 144 : Giải phương trình 12.9x - 35.6x + 18.4x = 0 Bµi 145 : Giải phương trình 4x = 3x + 1 Bµi 146 : Giải phương trình ( ) ( ) x x x 3 2 2 3 2 2 6+ + − = -Trang 7 - 450 bài ph¬ng tr×nh MU-LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = Bµi 147 : Giải phương trình ( ) ( ) x x 2 3 2 3 4+ + − = Bµi 148 : Giải phương trình: x x 2 2 18 2 6+ + − = Bµi 149 : Giải phương trình: 12.9x - 35.6x + 18.4x = 0 Bµi 150 : Giải phương trình: 3x + 33 - x = 12. Bµi 151 : Giải phương trình: x x 3 6 3+ = Bµi 152 : Giải phương trình: x x x 2010 2008 2.2009+ = Bµi 153 : Giải phương trình: 2 x 1 x 1 2 5 − + = Bµi 154 : Giải phương trình: 2 2 x x x 8 2 2 8 2x x − + − = + − Bµi 155 : Giải phương trình: 2 2 x x 2 x x 2 2 5 + − − + = Bµi 156 : Giải phương trình: 2 x x 2 x x x .2 4 8 4.x x.2 2 1+ + = + + + Bµi 157 : Giải phương trình: x x 1 x 6 8 2 4.3 1 + + = + + 6 x + 8 = 2 x + 1 + 4.3 x Bµi 158 : Giải phương trình: 2 2 2 x x 1 x (x 1) 4 2 2 1 + − + + = + Bµi 159 : Giải phương trình: 2. x 3 x x 3 1 x 4 2 5.2 2 0 + − + + + − + = Bµi 160 : Giải phương trình: 4 3 3 4 x x = Bµi 161 : Giải phương trình: 2 2 2 2 x x 4 (x 7).2 12 4x 0+ − + − = Bµi 162 : Giải phương trình: 8 x − 7.4 x + 7.2 x + 1 − 8 = 0 Bµi 163 : Giải phương trình: 3 x log x log 9 3+ = Bµi 164 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 4 x x 1 log 2 1 .log 2 2 1 + − − = Bµi 165 : Giải phương trình: 2 2 2 log x 3.log x 2 0− + = Bµi 166 : Giải phương trình: ( ) ( ) 3x x 3 log 9x log 3x 1+ = Bµi 167 : Giải phương trình: ( ) ( ) 5 5 5 x x 1 x.log 3 log 3 2 log 3 4 + + − = − Bµi 168 : Giải phương trình: log x log 2 3 3 4 x 6+ = Bµi 169 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 3 3 log x x 5 log 2x 5− − = + -Trang 8 - 450 bài ph¬ng tr×nh MU-LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = Bµi 170 : Giải phương trình: 2 3 3 log x (x 12)log x 11 x 0+ − + − = Bµi 171 : Giải phương trình: 2 log x log x 3 3 3 x 6 + = Bµi 172 : Giải phương trình: ( ) 2 2 log x 4 log 2 x 4+ = + − Bµi 173 : Giải phương trình: 2 2 2 2 2 log x 3.log x 2 log x 2− + = − Bµi 174 : Giải phương trình: 2 3 3 2 3 log x.log x x.log x 3 log x 3log x x+ + = + + Bµi 175 : Giải phương trình: ( ) ( ) ( ) 3 3 3 x x x 2 log 2 2 log 2 1 log 2 6 + − + + = − Bµi 176 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 log x log x.log x 1 2 3.log x 2.log x 1+ − + = + − Bµi 177 : Giải phương trình: ( ) ( ) 3 2 3.log x 2 2.log x 1+ = + Bµi 178 : Giải phương trình: log 4 log x log 2 2 3 3 3 x x .2 7.x= − Bµi 179 : Giải phương trình: ( ) ( ) 2 2 2 log 4x log 2x 5 − = Bµi 180 : Giải phương trình: ( ) ( ) 3 27 27 3 1 3 log log x log log x+ = Bµi 181 : Giải phương trình: 3 3 log x 2 4 log x+ = − Bµi 182 : Giải phương trình: 2 3 3 2 log x.log x 3 3.log x log x+ = + Bµi 183 : Giải phương trình: ( ) 2 2 2 4 2.log x log x. log x 7 1= − + Bµi 184 : Giải phương trình: ( ) 2 2 2 2 8 x 2 log log 8x 8+ = Bµi 185 : Giải phương trình: 2 log x log 6 2 2 6.9 6.x 13.x+ = Bµi 186 : Giải phương trình: log x log 3 2 2 3 x 18+ = Bµi 187 : Giải phương trình: 2 2 2 x.log x 2(x 1).log x 4 0− + + = Bµi 188 : Giải phương trình: x 1 x 4 x 2 4 2 2 6 + + + + = + Bµi 189 : Giải phương trình: 4x 8 2x 5 3 4.3 27 0 + + − + = Bµi 190 : Giải phương trình: x x x 2 4.3 9.2 5.6− = Bµi 191 : Giải phương trình: x x x 8.3 3.2 24 6+ = + -Trang 9 - 450 bài ph¬ng tr×nh MU-LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = Bµi 192 : Giải phương trình: ( ) 2x x x 7 6. 0.7 7 100 = + Bµi 193 : Giải phương trình: x x 2 1 3 2+ = Bµi 194 : Giải phương trình: x 2 128= Bµi 195 : Giải phương trình: x x 4 2 6 0+ − = Bµi 196 : Giải phương trình: x x 1 3 25 6.5 5 0 + − + = Bµi 197 : Giải phương trình: x x 9 5.3 7 0+ + = Bµi 198 : Giải phương trình: x x 9 25.3 54 0− − = Bµi 199 : Giải phương trình: 2 x 2 x 3 3 30 + − + = Bµi 200 : Giải phương trình: ( ) 2 x 1 x 3 82.3 9 0 + − + = Bµi 201 : Giải phương trình: 3x 2x 2x 3x 7 9.5 5 9.7+ = + Bµi 202 : Giải phương trình: 2 2 x 1 x 3 9 36.3 3 0 − − − + = Bµi 203 : Giải phương trình: 2 2 x 1 x 1 9 3 6 0 + + − − = Bµi 204 : Giải phương trình: log 9 log x log 3 2 2 2 2 x x .3 x= − Bµi 205 : Giải phương trình: x x x 2 3 .8 6 + = Bµi 206 : Giải phương trình: log x 3log x 2 8 2.x 2x 5 0 − + − = Bµi 207 : Giải phương trình: log 3 log 5 2 2 x x x+ = Bµi 208 : Giải phương trình: ( ) ( ) ( ) log 4 x 2 3 2 x 2 4 x 2 − − = − Bµi 209 : Giải phương trình: lg10x lgx lg100x 4 6 2.3− = Bµi 210 : Giải phương trình: x x 3x 1 125 50 2 + + = Bµi 211 : Giải phương trình: 2 x 1 x 2 x 4x x.3 3 2x .3 2x 6 + + + = + + Bµi 212 : Giải phương trình: x 1 x x 5 .8 500 − = Bµi 213 : Giải phương trình: x 1 x 2 x 3 x 4 3 3 3 3 750 + − − − + − + = Bµi 214 : Giải phương trình: x 1 x 2 x 4 x 3 7.3 5 3 5 + + + + − = − Bµi 215 : Giải phương trình: x x x 6.4 13.6 6.9 0− + = Bµi 216 : Giải phương trình: x 2x 1 4 8 − = -Trang 10 - . 450 bài ph¬ng tr×nh MU- LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT Bµi 1 : Giải phương trình x 1. = Bµi 21 : Giải phương trình: x x x 2 4.3 9.2 5.6− = -Trang 1 - 450 bài ph¬ng tr×nh MU- LOGARIT = phuocxuansang@gmail.com = Bµi 22 : Giải phương trình:

— Xem thêm —

Xem thêm: 450 BAI TAP PT MU VA LOGARIT, 450 BAI TAP PT MU VA LOGARIT, 450 BAI TAP PT MU VA LOGARIT

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu 450-bai-tap-pt-mu-va-logarit

Đăng ký

Generate time = 0.15803599357605 s. Memory usage = 18.6 MB