KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 - 2010-2011

8 89 5
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 09:11

KÊ ́ HOA ̣ CH BÔ ̣ MÔN ĐI ̣ A LY ́ LƠ ́ P 6 I. Kiê ́ n thư ́ c:                                           !"     #$          !        %  &      '  (  #) *        +      ,                   '   (  $!  -.  ,              .                .          ) /        +    +      .,  %                  !    ) II. Kỹ năng: 01,234567+8"9:;7+!6<%=>6?@A ;%BC7+1,2DEFE4"<ED) 01,2;GBHFD>C?@8"9,IJK) /L44M".?7+<1"9N@4L4."58"9) III. Thái độ, tình cảm: OL.4K"C) OP4HO9GLF6D>HP6?@A<8"9) '>A465CD?D5K-"@C3LCEOLD Q4%.,AD?!-:) IV. Cấu trúc chương trình: RST%U;VRS;W X/YZWU[;) X/YZZWU\;) V. Kế hoạch cụ thể: CHƯƠNG TIẾT TÊN BÀI MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU PHƯƠNG PHÁP ĐÔ DÙNG DẠY HỌC KỸ NĂNG I: Trái Đất U ] *4JT ^8>L,54 >:_'6 (-) `a@"@C,    L  (8  "9 ":b)c6H< (8"9":b;4 3) *;@L,58> >:_'6(-) /F@6? .;d.;6T*a 6T`6T( 6T'.FA*a F  A  `)  e6  8 @f!D8T) '.;L /g  6   -P) `-P 01  ,2  E ,hA! D"<O) iD>) /g6) 'jP'6(- 464) kD8T) /Lj0iYO ) Y6!6- P) k6 D  !D  8 T) R *DE6jD E) `a  @6 ? D EC4lF_D E  @  j  m 6= ;E) 01  ,2  E ,hA!) `-P) 'D  "< O) iD>) /g6) kD8T) *D  E  6  T () Y`    <     P 3  @  8 "9) ^jDE) n 'o"?DE) /F  o  "?  D  E  "4  L) `a@"5o"?D Eo"?3o"?:#) (45D "<OD >) 6"5DEOo "?6) Y`  !  6 DE) '>o"?D E) S c: DE)YCd C4HC8"9) `:"5!.8P :DE) /F;4"4Cd C4H,C8"9_C F) iD>4 5  E  ,h A  !  D "<O) *DEp) kD8T) 'L   :   C  d  C  H C  8  "9  _ C F  DE!D8 T) b Y9?DE)6 F?8L DE) `a@9?*("4L ;lF4"5 9?) `-P) 01  ,2  E ,hA!) 'D  "< O) iD>) /g6) *D  E  A   p) (H  9  ? DE) \ 'A4W'<1 ,2844 :FjE ":) *; 1 ,2 8  4L :_63 @8"9DE) ^j  D E   D ": K) iD>4 5  E  ,h A  !  D "<O) (8 4:,. :  q   -.f) ^jE) 'L   :r8 4) [ YF 'N@;Gs4U ;4\F"44F ;) (45D "<OD >) (PF) t4  4  F a? XA"<) u 0A<CA!. !2_'6 (-46?!D) *;@A.FC A!.!2_'6 (-) `a@C3?!D _A<.F_'6 (-!2) '.;L) /g  6   -P) kD8T) /Lj0iYO ) k6!D 8T:< C  A  !. !2_ O) Uv 0A.FC_ '6(-!l K) /F  @; _A .F C  _ '6 (- !.lK) `: 8  >  %    5 >> !75_'6(-) `-P) 01  ,2  E ,hA!) 'D  "< O) 'P A  .F C  _  '6  (- !lK) kD8T) /Lj]R0iY) k68 T F  "l  "5 ?  @ .F  C 8  ;  _ '6  (-   !754w ?@6 h) UU /?@4. ,4amh) *;@?@4.     "?  x  6 h"4 ? !D_A< '.;L) /g  6   -P) /L]n0iYO ) kD8T) 01  ,2  !D 8  T  4 H  M  F C  _  '6  (-  ! lK) D >? @) U] -5_ '6(-) *;4 L  4. -  5 _'6(-) 'D  "< O  !  6 E  ,h  A !g6) kD8Tj -5_ '6(-) k6 D  !D  8 T) Y`> D>) UR 'A4W0A 3"2845 ,'6(-) `a@A3"2 845,'6 (-yJx6 TT*a4`) `-P) 'D  "< O) iD>) kD8T) *DE;:) (H     !D8TD E;:) II. Các thành phần tự nhiên của Trái Đất) Un '6CC"A4 5"A? L48L Pl'6(-) 0"@. 46z_ ?@f"1 C-) iD  >  4  5  ,E ,h A  !  D  "< O) iD>4 5) (E  ,h  A !)'D  "< O) *D E A ; :) '  D  f  "1 C-) k6 >  D  E D) US Ub (8LPl'6 (-) c?C.?3 3_8L) Y6  ?  f    "5 f) /F  ;  4  "4  8  L %) `a@L6_R ,58L) `-P) 'D  "< O) iD>) *DEA^? `) 'DC 4f6) k6 >  D  E D) U\ {< 'N@4C;G s4U;4UbF"4 D3;G) /g6) 'D  "< O) kD8T) *DEA^? `) kDE) kD8T) t<  D 3    ; G) U[ YFH|Z i:5s4\}Uv) (PF II. Các Uu 6g6D /F66?6 'D  "< *;@Y0^`) thành phần tự nhiên của Trái Đất. (tiếp theo). <  6  6  D  g 6D) O  !  6 E  ,h  A !g6) wC3~6Y0) ]v 'A4W(HD E"@E8L• "?":#) *;@6?K EG) iD>4 5) (E  ,h  A !) 'D  "< O)   t@  E  8  L /nn0iYO#) Y`W(> C  4  6 D  6   A  8 ,A  4  D E)   (H  4  1 ,2  6  D E•"?":O 6  K EG) ]U t:g>) *;@4T_ ":g>L4.@8 > l  F  _6 T ":g>)*;@ €_ ":•  TL")   iD  >  .   L4_63>) /g6) 'D  "< O)   '  j  6  T _":‚>)   *(  A    ; :) *;!6 1  ,2  L jF6 ;G) ]] 'K;><4 ?C>) c?4L4.@ ]6?ƒK;4> <„) /F?C>) *;6>?C L4.6+) /g6) 'D  "< O) *D  3    P K;) /L  n[  nu  0iY O) '<!6 4    = C 3  .; 3 K  ;   D) ]R Y>64O '6(-) Y6?WY>6A 3>6'6(-)   `a @ ?  3 6 iD>4 5) (E  ,h  A *DE;:) 01,2L j    D  ? 3OD "5OK%. '6(-) !) 'D  "< O) >4" >!.F) ]n /: >) `a@66? ,C…_>CB €:?C >4?@2 _:) *;6>) 'D  "< O)   k  6  E ,hA!) /g6)   *D  E    3 "@      ; :) k6F E) ]S 'A4> FE?,C4 "@)   *; 6  H 6 4f<%= P?  C 4 "@  _  C  8   @ F?FE) *:T<,5F E?C4"@ _1T*a414 `) 'D  "< O)   k  6  E ,hA!) /g6) *FE?C4 "@    _  /4 `C)   *F  E  ?  C "@_]8 F†4*)   (H  D  E 4    > D  E  "@ ) ]b 6:>< '6(-)   `a @  8 >  4 l F_6> .; 4 hA P l '6 (-)   'L  4.  @  8  > _    ?  6  : ><4lF_6 :><mdC) iD>4 5) (E  ,h  A !) 'D  "< O)   *;  @  > < '6(-) k  6  D E) ]\ {<   Y6 !6  ?  3; Gs;Uu;;]b) iD>4 5) (E  ,h  A !) 'D  "< O) k6F EDEF L  F  ; G  P  4 D3) ][ YF; /Hax; GB<"44F i-.F) (HLF .  d  C ) "<A6"4 4) ]u 04E) 'L 4.@ 66 ?2"" ?3"A "  "@  ;  C  : ) 'L4.@6? E  ; .  L 4E) 'D  "< O)   k  6  E ,hA!) /g6) wLP?3 4"A) *;@A ;:) k6F ED) Rv *F45,   *;  @  C  3  _ :  F  5  ,  4 . L "4  :F5,OC 3) *; L G<C D:F)   'D  "< O)   k  6  E ,hA!) /g6) 'DPO _.P)   *D  E  6  ,€ F;:)   k  6 D) RU 'A4W0A .FC_6 ,€F5 ,) e688>:D. _6,€FO4 "5;:) `3!?x6 ,€F: :>< f!) YFC3,€F>) iD>4 5) (E,hA !)   'D  "< O)   *D E  ,€ F   5  ,  ; :) /bS0iYO)   k  6 D) R] (-}63 L4-) Y6?P-.N ‡)   *;  4  T  _  - y63L 4-) /FT!H_ CL_-) iD>4 5) (E,hA !)   'D  "< O)   ' D  P  ~ -)   k  6 D) RR t:g<6 3DJ ;A3A   *;  @  6 ?  g <) ˆJ_63   'D  "< O)   k  6  E 'D+L P6"5CA <6P><)   k  6 D) C<'6 (-) A;A3 <'6(-) ˆJ_K ;A3CA <) ,hA!) /g6)   ' D  P  5 C  _    K ODJ;A   3  A  C <) Rn {</YZZ   Y6  !6  ?  3 O ;G/YZZ)   'D  "< O) *D?3; G) Y7+ >N@) RS Kiểm tra HK II . >:_' 6  (- ) /F@ 6 ? .;d.; 6 T*a 6 T` 6 T( 6 T'.FA*a F  A  `)  e6.  k  6 D) R] (- } 6 3 L4 - ) Y 6 ?P - .N ‡)   *;  4  T  _  - y 6 3L
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 - 2010-2011, KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 - 2010-2011, KẾ HOẠCH BỘ MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 - 2010-2011

Bình luận về tài liệu ke-hoach-bo-mon-dia-ly-lop-6-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP