THU DONG 1947, VIET BAC MO CHON GIAC PHAP

15 589 5
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 03:11

Tr­êng tiÓu häc ph­¬ng s¬n Líp 5c Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ HuÖ Nêu dẫn chứng về âm mưu cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp ? 1 Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì ? 2 Mốc thời gian bắt đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta là ngày nào ? 3 Thø n¨m, ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2010 LÞch sư KiĨm tra bµi cò: Bản đồ hành chánh các tỉnh miền bắc Bản đồ hành chánh các tỉnh miền bắc Thø n¨m, ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2010 LÞch sư THU §¤NG 1947, VIƯT B¾C “ Må CH¤N GIỈC PH¸P ” ÂM MƯU CỦA ĐỊCH VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA TA ÂM MƯU CỦA ĐỊCH VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA TA Sau khi đánh chiếm Hà Nội và các thành phố lớn, thực dân Pháp đã có âm mưu gì ? 1 Vì sao chúng quyết tâm thực hiện bằng được âm mưu này ? 2 Trước âm mưu của đòch, Đảng và chính phủ ta có chủ trương gì ? 3 Thực dân Pháp đã mở cuộc tấn công quy lớn lên Việt Bắc. Vì chúng muốn tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta. Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Chủ tòch Hồ Chí Minh, đã họp và quyết đònh: phải phá tan cuộc tấn công của giặc. Thø n¨m, ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2010 LÞch sư THU §¤NG 1947, VIƯT B¾C “ Må CH¤N GIỈC PH¸P ” Tháo luận nhóm Tháo luận nhóm DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU ĐÔNG 1947 DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU ĐÔNG 1947 Quân đòch tấn công lên Việt Bắc theo mấy đường ? 1 Quân ta chiến đấu và chặn đánh đòch như thế nào ? 2 Sau một tháng tấn công, đòch đã rơi vào tình thế ra sao ? 3 Sau 75 ngày đêm chiến đấu, ta đã thu được kết quả gì ? 4 Quân đòch tấn công lên Việt Bắc theo mấy đường ? Quân đòch tấn công lên Việt Bắc theo mấy đường ? Nêu cụ thể từng đường ? Nêu cụ thể từng đường ? 1 Nơi quân Pháp nhảy dù Đường tiến công của đòch Quân ta tiến công, chặn đánh Quân đòch rút lui, tháo chạy Chủ tòch Hồ Chí Minh với các chiến só công an trong chiến Chủ tòch Hồ Chí Minh với các chiến só công an trong chiến dòch Việt Bắc thu đông 1947 dòch Việt Bắc thu đông 1947 Quân ta chiến đấu và chặn đòch như thế nào ? Quân ta chiến đấu và chặn đòch như thế nào ? 2 Nơi quân Pháp nhảy dù Đường tiến công của đòch Quân ta tiến công, chặn đánh Quân đòch rút lui, tháo chạy Nhân dân cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến Nhân dân cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dòch Việt Bắc thu đông 1947 dòch Việt Bắc thu đông 1947 Các chiến só pháo binh sông Lô trong chiến dòch Việt Bắc thu Các chiến só pháo binh sông Lô trong chiến dòch Việt Bắc thu đông 1947 đông 1947 Sau một tháng tấn công, đòch đã rơi vào Sau một tháng tấn công, đòch đã rơi vào tình thế ra sao ? tình thế ra sao ? 3 Nơi quân Pháp nhảy dù Đường tiến công của đòch Quân ta tiến công, chặn đánh Quân đòch rút lui, tháo chạy [...]...Sau 75 ngày đêm chiến đấu, ta đã thu được kết quả gì ? 4 - Đòch chết hơn 3000 tên, bò bắt hàng trăm tên - 16 máy bay bò bắn rơi, hàng trăm xe cơ giới bò phá hủy, nhiều tàu chiến và ca nô bò bắn chìm Lược đồ chiến dòch Việt Bắc thuđông 1947 Tháo luận nhóm đôi Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 có ý nghóa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống thực dân... Pháp của nhân dân ta ? - Ta đánh bại cuộc tấn công quy của đòch lên Việt Bắc, phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và bộ đội chủ lực của ta, bảo vệ được căn cứ đòa kháng chiến BÀI HỌC - Thu đông năm 1947, thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc, hòng tiêu diệt cơ quan đầu nãøo kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh Nhưng Việt Bắc đã trở thành “mồ chôn giặc Pháp” . Bắc thu – đông 1947 Lược đồ chiến dòch Việt Bắc thu – đông 1947 Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 có ý nghóa như thế nào đối Chiến thắng Việt Bắc thu. trong chiến dòch Việt Bắc thu đông 1947 dòch Việt Bắc thu đông 1947 Các chiến só pháo binh sông Lô trong chiến dòch Việt Bắc thu Các chiến só pháo binh
- Xem thêm -

Xem thêm: THU DONG 1947, VIET BAC MO CHON GIAC PHAP, THU DONG 1947, VIET BAC MO CHON GIAC PHAP, THU DONG 1947, VIET BAC MO CHON GIAC PHAP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn