Truong hop bang nhau thu 3 goc.canh.goc

Ludwig Boltzmann
Ludwig Boltzmann(11620 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 122
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 21 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2013, 23:11

Mô tả: Tr­êng THCS An §ång H×nh häc 7 TiÕt 28 Bµi 5: Tr­êng hîp b»ng nhau thø ba cña tam gi¸c gãc-c¹nh-gãc Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn HiÒn Giang Kiểm tra bài cũ: Bài tập: Cho hai tam giác DEF và DEF có các yếu tố bằng nhau như hình vẽ: D E F D E F Hãy tìm thêm các yếu tố nữa để hai tam giác trên bằng nhau? Nếu thêm cạnh EF=E F thì hai tam giác trên bằng nhau theo trường hợp cạnh-cạnh-cạnh. Nếu thêm D = D thì hai tam giác trên bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ BA của tam giác GóC cạnh GóC (g.c.g) 1. Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề. Bài toán 1:Vẽ tam giác ABC biết BC=4cm , Cách vẽ: Bước 1: Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm 00 40 ,60 == CB Bước 2: Trên cùng mặt phẳng bờ BC,vẽ các tia Bx và Cy sao cho CBx=60 0 ,BCy=40 0 Bước 3:Hai tia Bx và Cy cắt nhau tại A,nối AB,AC ta được tam giác ABC Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ BA của tam giác GóC cạnh GóC (g.c.g) Bài toán 2:Vẽ tam giác ABCbiết BC=4cm , B = 60 0 ,C = 40 0 Bài toán 1: Yêu cầu: H y đo cạnh AB ã và AB(hoặc AC và AC) 1.Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề Ta thấy: AB=AB Bµi 3: Tr­êng hîp b»ng nhau thø BA cña tam gi¸c GãC c¹nh GãC (g.c.g)– – 1.VÏ tam gi¸c biÕt mét c¹nh vµ hai gãc kÒ Bµi to¸n 1: Bµi to¸n 2: 2.Tr­êng hîp b»ng nhau gãc c¹nh - gãc– A B C A ′ C ′ B ′ NÕu ABC vµ A’BC’ Cã: ' ˆˆ '' ' ˆ ˆ CC CBBC BB = = = Th× ABC = A B C’ ’ ’ ∆∆ (g.c.g) TÝnh chÊt:NÕu mét c¹nh vµ hai gãc kÒ cña tam gi¸c nµy b»ng mét c¹nh vµ hai gãc kÒ cña tam gi¸c kia th× hai tam gi¸c ®ã b»ng nhau. Bµi 3: Tr­êng hîp b»ng nhau thø BA cña tam gi¸c GãC c¹nh GãC (g.c.g)– – 1.VÏ tam gi¸c biÕt mét c¹nh vµ hai gãc kÒ Bµi to¸n 1: Bµi to¸n 2: 2.Tr­êng hîp b»ng nhau gãc c¹nh - gãc– NÕu ABC vµ A’BC’ Cã: Th× ABC = A B C’ ’ ’ ∆∆ (g.c.g) TÝnh chÊt:NÕu mét c¹nh vµ hai gãc kÒ cña tam gi¸c nµy b»ng mét c¹nh vµ hai gãc kÒ cña tam gi¸c kia th× hai tam gi¸c ®ã b»ng nhau. ' ˆˆ '' ' ˆˆ BB BAAB AA = = = C ′ B ′ A B C A ′ Bµi 3: Tr­êng hîp b»ng nhau thø BA cña tam gi¸c GãC c¹nh GãC (g.c.g)– – 1.VÏ tam gi¸c biÕt mét c¹nh vµ hai gãc kÒ Bµi to¸n 1: Bµi to¸n 2: 2.Tr­êng hîp b»ng nhau gãc c¹nh - gãc– NÕu ABC vµ A’BC’ Cã: Th× ABC = A B C’ ’ ’ ∆∆ (g.c.g) TÝnh chÊt:NÕu mét c¹nh vµ hai gãc kÒ cña tam gi¸c nµy b»ng mét c¹nh vµ hai gãc kÒ cña tam gi¸c kia th× hai tam gi¸c ®ã b»ng nhau. ' ˆˆ '' ' ˆˆ CC CAAC AA = = = A C ′ B ′ B C A ′ H94 ?2:T×m c¸c tam gi¸c b»ng nhau ë mçi h×nh 94,95,96. Q M N P H E F G O H95 H96 B C A D FE 1 2 Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ BA của tam giác GóC cạnh GóC (g.c.g) 1.Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề Bài toán 1: Bài toán 2: 2.Trường hợp bằng nhau góc cạnh - góc Tính chất:SGK/121 3. Hệ quả: Hệ quả 1: Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau. A B C E F D Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ BA của tam giác GóC cạnh GóC (g.c.g) 1.Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề Bài toán 1: Bài toán 2: 2.Trường hợp bằng nhau góc cạnh - góc Tính chất:SGK/121 3. Hệ quả: Hệ quả 2: Nếu một góc nhọn và một cạnh huyền của tam giác vuông này bằng một góc nhọn và một cạnh huyền của tam giác vuông kia thì hai am giác vuông đó bằng nhau. B A C D E F Chứng minh Trong một tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau nên: EF BC 90 90 0 0 = = Ta lại có: ) ( )( gcgDEFABC FCgtEB = == Suy ra: Hệ quả 1:SGK/122 . hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc cạnh góc. -Làm các bài tập 33 ,34 ,35 ,36 ,37 trang 1 13- 114/SGK . c¹nh b»ng nhau vµ hai gãc b»ng nhau th× hai tam gi¸c ®ã b»ng nhau. Hướng dẫn về nhà: -Học thu c tính chất và hai hệ quả của trường hợp bằng nhau thứ ba

— Xem thêm —

Xem thêm: Truong hop bang nhau thu 3 goc.canh.goc, Truong hop bang nhau thu 3 goc.canh.goc, Truong hop bang nhau thu 3 goc.canh.goc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu truong-hop-bang-nhau-thu-3-goc-canh-goc

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.186954021454 s. Memory usage = 18.46 MB