PP CHỨNG MINH CÁC DẠNG TOÁN HH CƠ BẢN

3 323 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2013, 23:11

. sinh vào lớp 10 môn Toán – Hình học PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG TỐN HÌNH HỌC CƠ BẢN 1. D¹ng 1: Chøng minh hai gãc b»ng nhau.  C¸ch chøng minh: - Hai gãc. D¹ng 5: Chøng minh ba ® êng th¼ng ®ång quy.  C¸ch chøng minh: - Chøng minh mét ®êng th¼ng ®i qua giao ®iĨm hai ®êng th¼ng cßn l¹i. - Chøng minh chóng lµ
- Xem thêm -

Xem thêm: PP CHỨNG MINH CÁC DẠNG TOÁN HH CƠ BẢN, PP CHỨNG MINH CÁC DẠNG TOÁN HH CƠ BẢN, PP CHỨNG MINH CÁC DẠNG TOÁN HH CƠ BẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn