CHUYÊN đề Sinh học: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

39 673 3
Tuan Minh Nguyen

Tuan Minh Nguyen Gửi tin nhắn

Tải lên: 2 tài liệu

  • Loading...
1/39 trang
Tải xuống 10,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2013, 20:30

Chuyên đề ôn tập sinh học 12- di truyền học NHÓM SINH HỌC NĂM HỌC: 2011 - 2012 Lời mở đầu Lời mở đầu  !"#$%&'()*+,-. /!&''()01234456,7,84-9,':;<=>?@ 3AABC3AADE?,F@G?H<,56,@I?JK L<M4*?@-,N,56,@N,:O4P QNM-R,?OTính quy luật của hiện tượng di truyềnSH 6,7?3 Phần 1 – Hệ thống kiến thức giáo khoa cơ bản:G?RI5,O-@,)+,3C  -H@K Phần 2 – Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vận dụng: ,7?,4PQNH O0TNM+,3“ Tính quy luật của hiện tượng di truyền ”K'@ G<5U-4@SUV4W+,4F,<,K "X?,HG456,Y-@-,O4-.@MK PF4*?@,QNJ,K Nhóm SINH HỌC TỔ CHUYÊN MÔN: HÓA - SINH CHUYÊN ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Trang 1 NHĨM SINH HỌC NĂM HỌC: 2011 - 2012 PH PH Ầ Ầ N 1 N 1   Ệ Ệ   Ố Ố   Ế Ế   Ứ Ứ     Ế Ế   Ứ Ứ   ---------- ---------- PHẦN DI TRUYỀN HỌC CHƯƠNG 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯNG DI TRUYỀN 1- QUY LUẬT PHÂN LI CỦA MENĐEN - Nội dung quy luật phân li :ZY[-,5?I\*OWS?IG,7,=S?IG,7, =?]K)4*7-,?I4-,-^SJ,_-INK`.,aS4 N?I\*P7,HNH4,aSbAc,a*_bAc,a* K - Cơ sở tế bào học của quy luật phân li : d-,5e,S4&/J7=,\+,7,N4\*+,,K d`f,aS?Y&/-,=,\+,7,P7,HNH4,a→UP4 *+,,NUgF,O65hUPNg\*+,,K - Ý nghĩa quy luật phân li : f:[+,O-I\g-,US,-IX?6@,, M-,H[-IG,4-WK `J,5i,j 2 ?,,N.^P5j 2 G<,*5WK 2- QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP CỦA MENĐEN - Nội dung quy luật phân li độc lập :)4\*OW4[-,4E?-4\&/+, 7,4.PIMNgU5k,hl-,O4-..,aK - Cơ sở tế bào học quy luật phân li độc lập : d)4\*E?-4\&/+,7,4K d/UPIMNg,h4\&/+,7,-,,:?P.,a5h UPIMNUg,h4\*+,,K - Ý nghĩa quy luật phân li độc lập :mMPIM+8,G,:[[5,,F NM-,US?NM,,[,N;?J-9,,KmMPIM_ +8@+,4<.H5WSH.H,,?;G >,XNn?XS,WN;HX?J-9,K &4,*GPIMG<5U4O:P<.89K * Chú ý : `3+<G<,*,,SN;\*PIMN;k?Y\*OW ?I[-,l.8 CHUN ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Trang 2 NHÓM SINH HỌC NĂM HỌC: 2011 - 2012 o/,4,a3  o/g,ap  o/,4<,*q  orP<,*k232l  o/,4<.3  orP<.kq2l  Phép lai F 1 F 2 KG Số kiểu giao tử Số kiểu tổ hợp giao tử Số loại KG Tỉ lệ KG Số loại KH Tỉ lệ KH Lai 1 tính Lai 2 tính Lai 3 tính Aa AaBb AaBbDd 2 1 2 2 2 3 2 1 x 2 1 2 2 x 2 2 2 3 x 2 3 3 1 3 2 3 3 (1: 2: 1) 1 (1: 2: 1) 2 (1: 2: 1) 3 2 1 2 2 2 3 ( 3: 1) 1 ( 3: 1) 2 ( 3: 1) 3 Lai n tính AaBbDd . 2 n 2 n x 2 n 3 n (1: 2: 1) n 2 n ( 3: 1) n MỘT SỐ VẬN DỤNG TRONG QUY LUẬT PHÂN LI CỦA MENDEN DẠNG 1: TÍNH SỐ LOẠI VÀ TÌM THÀNH PHẦN GEN CỦA GIAO TỬ 1- Số loại giao tử:`J,iIN\,*-,`f?tùy thuộc vào số cặp gen dị hợpK-,G  `f4<,7?2\,*5W^-3 2 ,aK  `f4<,7?3\,*5W^-3 3 ,aK  `f4<,7?q\,*5W^-3 q ,aK /,a4<G`f,7?n cặp gen dị hợps2 n  2- Thành phần gen của giao tử: - -,2,*7=,\k3lK-,,a,*78-,4+IklK o)4V4W,a/a56,+7P4t*-K dLN;+<,k7,lr2,aK[56tt)) ?I,at) dLN;+<5W Ví dụ 1:u4W,a+<G`ftv 5 Bước 1:u4W,a=,\,*t3,atNw v3,avNw 53,a N5 Bước 2:g-?4 t  v  v  5 5 5 tv tv5 t t5v v5 5 Ví dụ 2: AaBbDDEeFF t  v  v  x * x * x * x x j j j j j j j j tv xjtv *jt xjt *jv xjv *j xj *j DẠNG 2: TÍNH SỐ KIỂU TỔ HỢP – KIỂU GEN – KIỂU HÌNH VÀ CÁC TỈ LỆ PHÂN LI Ở ĐỜI CON 1- Số kiểu tổ hợp: y)FT`<g,aUS,a4\,*5W-,<,* \?]KVD: 16 toå hôïp = 4 x 4 ( 16 x 1 hoaëc 8 x 2). CHUYÊN ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Trang 3 Số kiểu tổ hợp = Số giao tử đực x Số giao tử cái NHĨM SINH HỌC NĂM HỌC: 2011 - 2012 k,aJE,I4\,*5W-,+<N.\,*5W3  ,al 2- Số loại và tỉ lệ phân li về KG, KH:  r`f,H\,*E,4r`f-,-^?Y\[-,PN;K  /`'[-,,E,`'-,?Y\[-,PN;K Ví dụ 1:tN,Sv-+S PKt 5Vtv55K /\,* z`f-, /`f z`'-, /`' tVt 2tt3t2 q qN,2V 3 Vv 2v2 3 2-+2> 3 5V55 2 5255 3 22X 3 Số KG chung =k2tt3t2lk2v2lk2 5255ls3 x 2 x 2 = 12. Số KH chung =kqN,2Vlk2-+2>lk22Xls2 x 2 x 2 = 8. Ví dụ 2:u{{tv 5Vv55S?Y\,*OW?I\[-,N-I.8đời con có số loại KH tK3 vKq )Kp KD 3- Mối quan hệ giữa số alen và số KG xuất hiện ở F 1 : *Trường hợp 1: Nếu gọi r là số alen/ 1gen  Số kiểu gen đồng hợp? Số kiểu gen dị hợp? Tổng số kiểu gen? Lập bảng như sau: GEN SỐ ALEN/GEN SỐ KIỂU GEN SỐ KG ĐỒNG HỢP SỐ KG DỊ HỢP ! q | q q !! p 2A p | !!! b 2b b 2A K K K K K K K K K K n r  3 l2k +rr r 3 l2k − rr Ví dụ: /*,*!S!!N!!!qSpNbKv4,*HE?-&/9,NJ,i,G? Ku4W K/<,*7,NHX:4,*N5WX:4,* tK|AN}A vK23AN2DA )K|AN2DA KqAN|A Số KG đồng hợp tất cả các gen = 3.4.5 =60 ; Số KG dị hợp tất cả các gen = 3.6.10 =180 K/<,*7,NH3\,*N5WNH3\,* tK3pAN3BA vK2DAN3BA )K3}ANqBA K3BANq}A Số KG đồng hợp 2 cặp, dị hợp 1 cặp = ( 3.4.10 + 4.5.3 + 3.5.6 ) = 270 Số KG dị hợp 2 cặp, đồng hợp 1 cặp = ( 3.6.5 + 6.10.3 + 3.10.4 ) = 390 K/<,*5WtKDpA vK|}A ~ )KBbA K||A Số KG dị hợp = ( 6.10.15 ) – ( 3.4.5 ) = 840 *Lưu ý:&cặp gen dị hợp tửn. o /,a48j 2 2 n o /<,*8j 3 3 n  o /<.8j 3 2 n *Trường hợp 2:Nếu tỉ lệ trội/ lặn ở các cặp tính trạng khơng như nhau thì ta phải tính tổng của XS riêng từng cặp: Ví dụ 1:)4,*PIMS{tv 5xxVt 5x*r<.,7?2-INq\ •q-IN2\•Ta phân tích từng cặp tính trạng như sau: y\2tVt€q•p-Iw2•p\ y\3vV€2•3-Iw2•3\ y\q 5V 5€q•p-Iw2•p\ y\pxxVx*€2-IwA\ CHUN ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Trang 4 NHÓM SINH HỌC NĂM HỌC: 2011 - 2012 KH tổ hợp TRỘI tổ hợp LẶN TỈ LỆ RIÊNG TỈ LỆ CHUNG 4 T 2S3SqSp A q•pK2•3Kq•pK2s}•q3 }•q3 3T + 1L pS2S3 q 2Kq•pK2•3K2•psq•q3 2b•q3 pS2Sq 3 2Kq•pKq•pK2•3s}•q3 pS3Sq 2 2K2•3Kq•pK2•psq•q3 2T + 2L pS2 3Sq 2Kq•pK2•3K2•psq•q3 B•q3 pS3 2Sq 2K2•3K2•pK2•ps2•q3 pSq 2S3 2Kq•pK2•pK2•3sq•q3 1T + 3L p 2S3Sq 2K2•pK2•3K2•ps2•q3 2•q3 Ví dụ 2: -,{ Bố tv) 5x*VMẹv 5** )4\,*OW4[-,4E?-4\&/+,7,4K'‚ a. r9G`'-INHX:b[-,• P[=,\,* Số cặp gen Tỷ lệ KG Tỷ lệ KH Aa x aa 2•3t2•3 2•3-I2•3\ Bb x Bb 2•pvv3•pv2•p q•p-I2•p\ Cc x cc 2•3)2•3 2•3-I2•3\ Dd x Dd 2•p 3•p 52•p55 q•p-I2•p\ Ee x ee 2•3x*2•3** 2•3-I2•3\  z`'-INH,*t2•3SNH,*vq•pSNH,*)2•3SNH,* q•pSNH,*x2•3K NMr9 G`'-INHX:b[-,s1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 = 9/128 b. r9G`',,?] = 1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 = 9/128 c. r9G`f,, = 1/2 x 2/4 x 1/2 x 2/4 x 1/2 = 4/128 = 1/32 *Lưu ý:Sử dụng toán xác suất để giải các bài tập về xác suất trong sinh học o Nếu hai trường hợp độc lập nhưng đồng thời xảy ra  chúng ta dùng phương pháp nhân xác suất. o Nếu hai trường hợp độc lập nhưng đối lập nhau ( Nếu trường hợp này xảy ra thì trường hợp kia không xảy ra  chúng ta dùng công thức cộng xác suất. Ví dụ 1:ƒS,*tOWO:Q-IN;,*OWO:N,K`O:Q 5WaU6Xj 2 Ku4X@,hqO:?QS-,GG3O:QG< ,*7,N2O:QG<,*5W=O:Q8j 2  tKq•q3 vK3•} )Kp•3B K2•q3 j 2 Vj 2 tVt€j 3 2•ptt3•pt2•pk2•pQ7,3•pQ5Wl €-,O:Q.7,s2•qw5Ws3•q u4X3O:Q7,N2O:Q5Wsk2•ql 3 K3•qK) 2 q s3•} Ví dụ 2:ƒS,*tOWO:Q-IN;,*OWO:N,K`O:Q 5WaU6Xj 2 Ku4X@,hqO:?Q?,,=O:Q8j 2  tK2•|p vK2•3B )K2•q3 K3B•|p j 2 Vj 2 tVt€j 3 2•ptt3•pt2•pk2•pQ7,3•pQ5Wl €-,O:Q.7,s2•qw5Ws3•q u4X:qO:Q7,s2•qK2•qK2•qs2•3B DẠNG 3: TÌM SỐ KIỂU GEN CỦA 1 CƠ THỂ VÀ SỐ KIỂU GIAO PHỐI CHUYÊN ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Trang 5 NHĨM SINH HỌC NĂM HỌC: 2011 - 2012 ZI+<Gn cặp genE?-n cặp NST tương đồng,-,GGk cặp gen dị hợpNm = n – k cặp gen đồng hợpKSố kiểu gen có thể có+<G[*J, mm n knkn n CCA 33 ×=×= −− -,Gt<,*G<G+<G \,*w\,*5Ww?\,*7, Ví dụ 1: Xét 5 locut gen phân ly độc lập trên NST thường, mỗi locut có hai alen. Tính số kiểu gen khác nhau trong quần thể thuộc các trường hợp sau đây: l /<,*7,2\,* s3 2 K) b 2 s3Vbs2A l /<,*7,3\,* s3 3 K) b 3 spA l /<,*7,q\,* s3 q K) b q sDA 5l /<,*7,p\,* s3 p K) b p sDA *l /<,*7,b\,* s3 b K) b b sq3  g,<,*4 sq b s3pq Ví dụ 2: Trong cơ thể có 4 cặp gen nằm trên 4 cặp NST tương đồng, cơ thể bố có 3 cặp gen dị hợp, 1 cặp gen đồng hợp. còn mẹ thì ngược lại. Có bao nhiêu kiểu giao phối có thể xáy ra? tK|p vK2| )K3b| Kq3 Cách 1: Giải theo cách liệt kê các kiểu gen có thể có của cơ thể bố mẹ sau đó nhân lại với nhau: - u{+<Gq\,*5WS27,4<,*G<G tv) tv)55 tv)) 5 tv 5 tvv) 5 t) 5 ttv) 5 v) 5 MGX:D-9,G<V:- ou{+<?]G2\5WSq\7,4<,*G<G tvv)) t)) tvv))55 t))55 tvv t tvv55 t55 &,:Wt\,*5W_q\,*_7,.D<,*SGg N-_5Wq\,*_K0FGS<,*G<G+<?]8 . 4 = 32  /-S<,8 . 32 = 256@44C Cách 2: Áp dụng cơng thức tính: /<,*G<G+< ( ) D3p3 „2„2p „p 3 222 p =×=× − =×= CA /<,*G<G+<?] ( ) q3Dp3 „q„qp „p 3 qqq p =×=× − =×= CB /-S<,DKq3s3b|@44) 3- QUY LUẬT TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN - Khái niệm tương tác gen: 'kHl,*J,*4+,4N;i,OW?I[-,K - Ý nghĩa của tương tác gen :0?>,VX5WgSVX[-,?;G8?]KZ8- :>,.??…,[-,?;-,J,4,,K * Kha ́ i niê ̣ m tương ta ́ c bơ ̉ sung: +, † J ‡ , ˆ  ‰  † J ‰ ,J ‡ , ‡  ‡ P ‡ ? † ,*J ‰   †  †  ‰  ‡  ‰  ‡ ?J ‰ Š † - ‰ ,K [56`3M+?,Qh?N-R,N;8j 3 Gr}•2|Q h?B•2|-R,K CHUN ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Trang 6 f*t x‹?t x‹?v f*v HX kJ,?l /:n? 2 k&Pl /:n? 3 kL*l NHÓM SINH HỌC NĂM HỌC: 2011 - 2012 -,G*tg,*‹?tG[S*g,*‹?J,G[w*vg, *‹?vG[S*g,*‹?J,G[K * Kha ́ i niê ̣ m tương tác cộng gộp: ` † *-J ‰ J ‰  ˆ ,*+, † N+ † * ‡ ?JŒ *-J ‰ kP †  ‡  ˆ l ˆ  ˆ ?,>, ‰  ‡  ‰  ‡ `'?J ‰  † Š † K [56`*?3F?.,QM?N-R,.8j 3 2bQ2-R,K oŠ † - ‰ , ˆ ,5 ˆ ,*+, † O ‰ SŠ ˆ  ‰  † N ˆ `', Œ  † `f ˆ , ‡ SN ˆ  ˆ , † P ‰   † + ‰  † `'> ‰  ˆ  ˆ ,`fK o& Œ ,Š † - ‰ ,J † + ‰ ,+ ˆ ,5 ˆ ,*O ‰ S ‰  ‡ + ‡ , ˆ  ‡ ?J-+ ˆ ,/ ‡ + ‰ ,  Œ SJ † + ‰ ,, † ,P ˆ ?SJ † + ‰ ,- † ,, ˆ K * Gen đa hiệu:ZI,*G<4I,U<H[-,4K [56f*'t8,9OWUg,Yβo*?J,J.9,,7?2p|V?Kf*I '/•,OWUg,Yβo*?J,J.9,,7?2p|V?S,r4?IV? 8NW-[|kV?,?E,NlKfPMO:?g7,.Ž•?.e H?uX,-[-,+<K CÁC DẠNG BÀI TẬP TƯƠNG TÁC GEN 1- Các dạng: - Tương tác bổ sung( tương tác bổ trợ), ,7?4r}qq2\}|2\}B - Tương tác át chế: d+,445,*-I23q2\2qq d+,445,*\}qp - Tương tác cộng gộpk<J,[•4,*-Il:2b2( r2p|p2lK 2- Tương tác giữa các gen không alen: ZY<+,4G2r`'<5U*5,kq2l 3  2.1- Các kiểu tương tác gen: o+,4g,Gqr`'}qq2\}|2\}BK d+,4g-,*-I.p`'}qq2tovo•to•vo• d+,4g-,*-I.q`'}|2tovo•ktosvol• d+,4g-,*-I.3`'}Btovo•ktosvosl o+,44Gqr`'23q2\2qq\}qp d+,44,*-I.q`'23q2ktovostol•vo• d+,44,*-I.3`'2qqktovostosl•vo d+,44,*\.q`'}qptovo•vo•ktosl o4I,I,,Ik[•l.3`'2b2ktovostosvol• g,O4\,*4I,I,,Is‘r`'*?Y,-,-<W&*’ ktdl  K * Lưu ý: o+,4g-“?*VX[-,?;  o+,44,>:456,4,*J,*K o+,4I,,I?Y,*,GNU4-<K 2.2. Dạng toán thuận: * Cho biết kiểu tương tác tìm tỉ lệ phân li ở đời con Ví dụ: Ở ngựa sự có mặt của 2 gen trội A và B cùng kiểu gen qui định lông xám, gen A có khả năng đình chỉ hoạt động của gen B nên gen B cho lông màu đen khi không đứng cùng với gen A trong kiểu gen. Ngựa mang 2 cặp gen CHUYÊN ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Trang 7 NHÓM SINH HỌC NĂM HỌC: 2011 - 2012 đồng hợp lặn cho kiểu hình lông hung. Các gen phân li độc lập trong quá trình di truyền. Tính trạng màu lông ngựa là kết quả của hiện tượng nào? tK4I,I,,IvK4I,4)K-IJ, K4I,g- f:*H,*tG:>,.rI,,*vS,*vr<<.J,,i, N;,*t-,i,2<,*K'G44,*t4I,,*-Iv /-S[-,?J,,UO:, +,44@44v * Cho biết kiểu gen (kiểu hình) của bố mẹ tìm tỉ lệ phân li về kiểu gen và kiểu hình ở đời con. Ví dụ1: Lai hai dòng bí thuần chủng quả tròn được F 1 toàn quả dẹt; F 2 gồm 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Sự di truyền hình dạng quả tuân theo quy luật di truyền nào? tK+,44 vK+,4I,,I )K-IJ, K+,4g- f:u{r`'93B2O:5]2B}O:-_3DO:5 ≈ }O:5] |O:-_ 2O:5 mM5-H+,4g-)@44 Chú ý: Đối với các bài toán dạng này, ta coi số nhỏ nhất như 1 đơn vị, rồi chia các số lớn hơn với nó Ví dụ2: Cho lai hai dòng vẹt thuần chủng lông vàng với lông xanh, được F 1 toàn màu hoa thiên lý (xanh-vàng).F 2 gồm 9/16 màu thiên lý : 3/16 lông vàng : 3/16 lông xanh : 1/16 lông trắng. Tính trạng này di truyền theo quy luật: tK PIM )K-IJ, vK +,4,* K0,* f:rP[NH`'8j 3 }qq2KZPO:{4<NH?I\[-, +,:K&-[-,5-H*OM+,4,*)@44v 2.3.Dạng toán nghịch: 9,5UNO:P[8<-<g,aN?]→\,* +,4K /V4W\,*+,4S7,9V4W<,*?]N-+7G<G {G<Xr`fI5,SN;<.H<5U4<+,4K 9,.g,rn8,9•,?I”8G[?I”N;?I ,5+,4U{PV4X-,O<K=GS-,a?]K o`j 2 Vj 2 -j 3 G2|<g}qq2w}|2w}Bw23q2w2qqS}qpw2b2K k2|spVp,:?Pp,al o`j 2 N;4<4-j 3 GD<gqq22wpq2wqq3wbqw|22wB2K kDspV3?Ip,aS?I3,al o`P[j 2 -j 3 Gp<gq2w232w2222K kpspV2?Ip,aS?I2,al Ví dụ 1: Khi lai cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng thuần chủng, F 1 thu được 100% hoa đỏ. Cho lai F 1 với cây hoa trắng thuần chủng ở trên, F 2 thu được 3 hoa trắng : 1 hoa đỏ. Sự di truyền tính trạng trên tuân theo quy luật nào? f:•Sj 2 2AAcQs‘[-,Q-IN;-R,k*L07,[ Z*5*lKZ[-,-R,[-,5,*\OW-R,r2,aK-,G j 3 sqd2sp<gSNMj 2 :p,aj 2 5W3\,*ktvlSFGKG hoa trắng thuần chủngaabb,<,*Phoa đỏ thuần chủngAABBK /+7 • ttvv V  kQl k-R,l j 2  tv k2AAcQl j 2 V•k-R,l tv V  Q -R, CHUYÊN ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Trang 8 NHĨM SINH HỌC NĂM HỌC: 2011 - 2012 j 3  2tv 2t 2v 2 ZO:<.Hq-R,2QK‚V4W8-`fOW[-, -R,StvOW[-,QK =GG<M3`f_tNvOW[-,-R,K `MU5-H[-,-P*OM+,4,*S<+,4g-,*-IK Ví dụ 2:Ở đậu thơm, sự có mặt của 2 gen trội A, B trong cùng kiểu gen qui định màu hoa đỏ, các tổ hợp gen khác chỉ có 1 trong 2 loại gen trội trên, cũng như kiểu gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình hoa màu trắng. Cho biết các gen phân li độc lập trong q trình di truyền. lai 2 giống đậu hoa trắng thuần chủng, F 1 thu được tồn hoa màu đỏ. Cho F 1 giao phấn với hoa trắng thu được F 2 phân tính theo tỉ lệ 37.5% đỏ: 62,5% trắng. Kiểu gen hoa trắng đem lai với F 1 là: tKt\v vKt\tvv)Kv\ttv Ktvv\ttv Giải: j 3 P[GrqBKbcQ|3Sbc-R,sqQb-R,sDgsp,aV3,aK *,:.…,P-R,G<G?I-,4<,* t t vv v  -,GS`<,*ttSvvS^,:?P2,a `<,*tSv,:?P3,a MrG`ftSvQ?‚S<N;Pj 2 -DgK GP*?^3,aKP*?N;j 2 ^G<,*t\vK ⇒)@44t Ví dụ 3: Lai 2 dòng bí thuần chủng quả tròn, thu được F 1 tồn quả dẹt; cho F 1 tự thụ phấn F 2 thu được 271 quả dẹt : 179 quả tròn : 28 quả dài. Kiểu gen của bố mẹ là: tKtVvv )KtvVtvvKtvvVt  KttvvV Giải: u{j 3 G3B2O:5]2B}O:-_3DO:5s}O:5]|O:-_2O:5  j 3 G}d|d2s2|gsp,aVp,a /-j 2 5W3\,*tvS+<?],NH\,*K m;tovoO:5]wtoNvoO:-_wtO:5 M<,*?],tVvv⇒@44t 4- QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN - Đặc điểm của liên kết hồn tồn: d)4,*-i,2&/Pi,N?G?,*K d/G?8?Y+,,N;&/-,I+IklGK d/G?[-,+,,N;G?,* - Thí nghiệm: •PV4?S45VP*S46 j 2 2AAcV4?S5 0P[-7•j 2 V4?C5 •V4?C5V–*C6 j  2V4?C52*C6 - Ý nghĩa liên kết gen: 0,*?VX5WgS:?:U5-.HN…,=,G? [-,OW84,*-i,?I&/K-,@,,9,*?4@,,G :>,@…,G?[-,JJ“?N;K - Thí nghiệm của Moocgan về liên kết khơng hồn tồn:  • –V4?S5V•*S6 j 2 2AAcV4?S5 0P[j 2   –kj 2 lV4?C5V•*C6 j  }|bV4?C5 CHUN ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Trang 9 NHểM SINH HC NM HC: 2011 - 2012 }pp*C6 3A|V4?C6 2Db*C5 - C s t bo hc:/U-g{,4-J?4,7,\&/+,7,5hU-g k4NWl,4,*-i,?I\&/+,7,K)4,*E?,V.U,S, 5V:-4NW,*K - Ni dung ca quy lut hoỏn v gen:-,O4-.,:?PS4&/+,7,G<-g4 +,7,5h4NW,*S?VXg,*?;K - í ngha ca hoỏn v gen:'4NW,*?>,5W4gSH4,*OTG5Wg N;,X,@@PN@@USGT,-,@,,N 4K UNO:{P[G<[4NW,*S[:,4+,, 4,*-75UNOMP,**9,,?M:75-HK o4NW,*src4,a?,,*4NWK o-,{P[4NW,*[*J, ì = Số cá thể có hoán vị gen 100 f(%) Tổng số cá thể trong đời lai phân tích DNG 1 : NHM NGHIM KG DA VO KIU HèNH Lai 2 tớnh/^VXr2[K oq2`<,*+<*?tvVtvK o232`<,*+<*?tvVtvwtvVtv o22`<,*+<*?&tvV\&tvVK o2222tVv DNG 2 : S LOI GIAO T V T L GIAO T y;V\&/+,7,?,,*/,as3 V tvVs2w,as3 2 y;kVl\&/+,7,4,*7,/,as3 Vo t55GVs3Ns23 3o2 s3,a oz,a`fs[z,a=,`f )GVsq/,as3 q sD zv x,s23V23V23s23Sbc\t *f's23VAV23sAc DNG 3 : DI TRUYN LIấN KT GEN KHễNG HON TON (HON V GEN)) 1- Cỏch nhn dng: o)X-F&/g-,,:?PK o0O4-.3H[-,SrP[,4\[-,J,iN;{P V4X,VX4<.PIMK 2- Cỏch gii oBc 1m;K oBc 2u{=,\[-, oBc 3u{:3\[-, oBc 4u4W<,*4<*?N4NW,* a- Lai phõn tớch : o4NW,*E,g,c44<?rXK o&89VX<.,,?]?r`ftvVK o&89VX<.,,?]?rX`ftvVK b- Hoỏn v gen xy ra 1 bờn : cVbAcsc<.\K CHUYấN TNH QUY LUT CA HIN TNG DI TRUYN Trang 10 t xf' v5*, . PF4*?@,QNJ,K Nhóm SINH HỌC TỔ CHUYÊN MÔN: HÓA - SINH CHUYÊN ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Trang 1 NHĨM SINH HỌC NĂM HỌC: 2011 - 2012 PH. PIMO:3{M,W,,K CHUYÊN ĐỀ TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Trang 14 NHĨM SINH HỌC NĂM HỌC: 2011 - 2012 6- ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề Sinh học: Tính quy luật của hiện tượng di truyền, CHUYÊN đề Sinh học: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bình luận về tài liệu chuyen-de-sinh-hoc-tinh-quy-luat-cua-hien-tuong-di-truyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng 1Đã
xem
RFD TOP