Bài 17 Quá trình hình thành và phát triển Nhà nước phong kiến (sử 10)

22 626 0 Gửi tin nhắn cho Pierre Omidyar
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2013, 18:11

Ch­¬ng II Ch­¬ng II ViÖt Nam tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ ViÖt Nam tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ XV XV Bµi 17 Bµi 17 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ n­ íc phong kiÕn(Tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ XV) íc phong kiÕn(Tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ XV) Năm 938 Ngô Quyền đánh bại quân Năm 938 Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán, kết thúc thời kì Bắc thuộc. Nam Hán, kết thúc thời kì Bắc thuộc. mở ra kỉ nguyên độc lập tự chủ mở ra kỉ nguyên độc lập tự chủ Sau hơn 1000 năm Bắc thuộc đất nước ta đứng trước yêu cầu và thách thức lịch sử nào? I. Bước đầu xây dựng nhà nước độc I. Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập ở thế kỉ X lập ở thế kỉ X ở thế kỉ X nước ta trải qua mấy triều đại? a.Các triều đại phong kiến + Ngô (939 -965) + Đinh (968 -980) +Tiền Lê (980 -1009) b.Tæ chøc bé m¸y b.Tæ chøc bé m¸y Vua V¨n ban Vâ ban T¨ng ban Bước đầu Xây Dựng Nền độc Lập Nâng cao ý thức dân tộc: Mang danh tiết độ sứ ->Vương quyền ->Đế quyền Lãnh thổ Đại cồ Việt được hình thành (từ đèo ngang, Hà Tĩnh trở ra bắc) Dân số khoảng 3 triệu người ->Nước ta đã có: Nhà nước riêng, giang sơn riêng, thần dân riêng N¨m 1010 vua Lý Th¸i Tæ dêi ®« tõ Hoa L­ vÒ Th¨ng N¨m 1010 vua Lý Th¸i Tæ dêi ®« tõ Hoa L­ vÒ Th¨ng Long më ra mét gia ®o¹n ph¸t triÓn míi Long më ra mét gia ®o¹n ph¸t triÓn míi II. Phát triển và hoàn thiện nhà nước phong kiến ở II. Phát triển và hoàn thiện nhà nước phong kiến ở các thế kỉ XI XV các thế kỉ XI XV 1. Tổ chức bộ máy nhà nước 1. Tổ chức bộ máy nhà nước * Các triều đại phong kiến từ thế k XI - XV + Lý (1010 1225) + Trần (1225 1400) + Hồ (1400 1407) + Lê Sơ (1428 1788) ->Chính quyền trung ương ngày càng tổ chức chặt chẽ §iÖn kÝnh thiªn – Trung t©m quyÒn lùc cña chÕ ®é phong kiÕn ViÖt Nam Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước (Lý, Trần, Hồ) Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước (Lý, Trần, Hồ) Vua Đại thần Tể tướng Sảnh Viện Đài Môn Hạ Sảnh Thượng Thư Sảnh Hàn Lâm Viện Quốc Sử Viện Ngự Sử đài . Phát triển và hoàn thiện nhà nước phong kiến ở II. Phát triển và hoàn thiện nhà nước phong kiến ở các thế kỉ XI XV các thế kỉ XI XV 1. Tổ chức bộ máy nhà. a.Luật pháp + Nhà Lý ban hành luật Hình thư + Nhà Lý ban hành luật Hình thư + Nhà Trần ban hành bộ hình luật + Nhà Trần ban hành bộ hình luật + Nhà Lê ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 17 Quá trình hình thành và phát triển Nhà nước phong kiến (sử 10), Bài 17 Quá trình hình thành và phát triển Nhà nước phong kiến (sử 10), Bài 17 Quá trình hình thành và phát triển Nhà nước phong kiến (sử 10)

Bình luận về tài liệu bai-17-qua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-nha-nuoc-phong-kien-su-10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP