bài 7 lop 8

Charles Ergen
Charles Ergen(11613 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 77
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2013, 17:11

Mô tả: Welcome to our Welcome to our teachers ! teachers ! Presented by : Tran Xuan Tuong Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD P P eriod 38 eriod 38 - - Lesson 1: Lesson 1: Getting started - Listen and read Getting started - Listen and read ----------------------- 1. Getting started Getting started 1. Stadium 2. Drug store 3. Wet market 4. Hairdresser’s 5.Swimming-pool 6.Grocery store - b - d - c - e - f - a Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD P P eriod 38 eriod 38 - - Lesson 1: Getting started- Listen and read Lesson 1: Getting started- Listen and read ----------------------- 2. Listen and read Listen and read 2.1 . Newwords . +/ neighborhood ( n ) khu phố, khu dân cư +/ serve ( v ) phục vụ +/ pancake ( n ) bánh xèo, bánh dán +/ delicious = tasty ( adj ) ngon Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Lesson 1: Getting started- Listen and read Lesson 1: Getting started- Listen and read ----------------------- * Checking vocabulary : What and where pancake neighbor hood serve delicious = tasty Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Lesson 1: Getting started- Listen and read Lesson 1: Getting started- Listen and read --------------- --------------- * Pre – questions: a. How long has Nam lived in that neighborhood ? b. Where does Na want to go ? Tuesday, November 9 th ,2010 listen to the tape then practice in pairs Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Lesson 1: Getting started- Listen and read Lesson 1: Getting started- Listen and read --------------- --------------- * Answer key: a. How long has Nam lived in that neighborhood ? b. Where does Na want to go ? →He has lived there for 10 years. →She wants to go to a restaurant. Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Lesson 1: Getting started- Listen and read Lesson 1: Getting started- Listen and read --------------- --------------- Task 1: Complete the sentences a. Na is ……….to the neighborhood. b. She and her family arrived …………. c. Na’s mother is very ……. d. There is a …………… in the area. e. The restaurant serves food from…… f. Nam thinks the …………… are tasty. new last week tired restaurant Hue pancakes Tuesday, November 9 th ,2010 . Xuan Tuong Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD P P eriod 38 eriod 38 - - Lesson 1: Lesson 1: Getting started -. e - f - a Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD P P eriod 38 eriod 38 - - Lesson 1: Getting started- Listen and

— Xem thêm —

Xem thêm: bài 7 lop 8, bài 7 lop 8, bài 7 lop 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-7-lop-8

Đăng ký

Generate time = 0.17306113243103 s. Memory usage = 18.53 MB