ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha)

Aristarchus
Aristarchus(9641 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 46
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 19:11

Mô tả: PHẠM THANH HƯƠNG TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG PHẠM THANH HƯƠNG TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG             ! "#$%&'(      )  *  '! +,-./0&1$2 • 34/56789:;*0<   • = 5 > ?/ 6       &@$7A/?/ • #7$7A5B/?/C "=DE$)F<  &@.?/50 &'90 6EG Tiết Tiết 20 20 Bài Bài 11 : 11 : Tiết 20: Bài 11: +HI#JIKKLIMNIOP KLIQRSKG I/Tìm hiểu truyện đọc :Tấm gương một học sinh nghèo vượt khó GT.-7UV)7' -$! "GSB/8/6&79W-$ <-7UV)! XGY$78,-7UV )! KZ[\]MSSK^+ SW" SW" SWX 1. T.-7UV)7 '-$! • - )7@U-,''$G • _)$-4/569B- &79W$(G =D7E$ W90&'?/50 6. Nho ́ m 1 ,2 KZ[\]MSSK^+ • "GSB/8/6&79W-$< -7UV)! • `_a4b('c'd G _Q/A$,-7A&1'$'G _+e'(F1/G _a.6&'G _Q5B$0PG _Q7/*'0PG _+>0&@47@f0 PGg KZ[\]MSSK^+ Nho ́ m 3 ,4 • XGY$78, -7UV)! _ND7E$ W 90   6  E  -, '6G _K$b+9d  c d '  B ' 6/ & >E81/$&'0 -4/56h i;G KZ[\]MSSK^+ Nho ́ m 5,6 • R3]jkS#LIb SAD)E $  &' ?/50   9B - &7 9W -7U V )   7 '   - $    & >    1' > G . 20 20 Bài Bài 11 : 11 : Tiết 20: Bài 11: +HI#JIKKLIMNIOP KLIQRSKG I/Tìm hiểu truyện đọc :Tấm gương một học sinh nghèo vượt khó GT.-7UV)7'. / VKy7Ad> (G Mục đích học tập trước m:t c;a học sinh là g<? -,'7A W< 9;6&'

— Xem thêm —

Xem thêm: ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha), ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha), ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha)

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.12233209609985 s. Memory usage = 17.74 MB