ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha)

Aristarchus
Aristarchus(9641 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 77
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 19:11

Mô tả: PHẠM THANH HƯƠNG TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG PHẠM THANH HƯƠNG TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG             ! "#$%&'(      )  *  '! +,-./0&1$2 • 34/56789:;*0<   • = 5 > ?/ 6       &@$7A/?/ • #7$7A5B/?/C "=DE$)F<  &@.?/50 &'90 6EG Tiết Tiết 20 20 Bài Bài 11 : 11 : Tiết 20: Bài 11: +HI#JIKKLIMNIOP KLIQRSKG I/Tìm hiểu truyện đọc :Tấm gương một học sinh nghèo vượt khó GT.-7UV)7' -$! "GSB/8/6&79W-$ <-7UV)! XGY$78,-7UV )! KZ[\]MSSK^+ SW" SW" SWX 1. T.-7UV)7 '-$! • - )7@U-,''$G • _)$-4/569B- &79W$(G =D7E$ W90&'?/50 6. Nho ́ m 1 ,2 KZ[\]MSSK^+ • "GSB/8/6&79W-$< -7UV)! • `_a4b('c'd G _Q/A$,-7A&1'$'G _+e'(F1/G _a.6&'G _Q5B$0PG _Q7/*'0PG _+>0&@47@f0 PGg KZ[\]MSSK^+ Nho ́ m 3 ,4 • XGY$78, -7UV)! _ND7E$ W 90   6  E  -, '6G _K$b+9d  c d '  B ' 6/ & >E81/$&'0 -4/56h i;G KZ[\]MSSK^+ Nho ́ m 5,6 • R3]jkS#LIb SAD)E $  &' ?/50   9B - &7 9W -7U V )   7 '   - $    & >    1' > G . 20 20 Bài Bài 11 : 11 : Tiết 20: Bài 11: +HI#JIKKLIMNIOP KLIQRSKG I/Tìm hiểu truyện đọc :Tấm gương một học sinh nghèo vượt khó GT.-7UV)7'. / VKy7Ad> (G Mục đích học tập trước m:t c;a học sinh là g<? -,'7A W< 9;6&'

— Xem thêm —

Xem thêm: ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha), ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha), ba 11: muc dich hoc tap cua hoc sinh (ha)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ba-11-muc-dich-hoc-tap-cua-hoc-sinh-ha

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.112531900406 s. Memory usage = 17.77 MB