moi quan he gen-ARN

18 27 0 Gửi tin nhắn cho Henry Cavendish
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 18:11

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ  Trình bày quá trình tự nhân đôi của ADN? Trình bày quá trình tự nhân đôi của ADN? B B ài ài 17 17 Mèi quan hÖ gi÷a gen vµ Mèi quan hÖ gi÷a gen vµ ARN ARN I. ARN ( I. ARN ( axit ribônuclêic) axit ribônuclêic) 1. CÊu t¹o 1. CÊu t¹o Nêu thành phần hoá học của ARN? I. ARN I. ARN 1. CÊu t¹o 1. CÊu t¹o - CÊu t¹o tõ c¸c nguyªn tè : - CÊu t¹o tõ c¸c nguyªn tè : C, H, O, N vµ P C, H, O, N vµ P thuéc lo¹i ®¹i ph©n tö, nhá h¬n ADN. thuéc lo¹i ®¹i ph©n tö, nhá h¬n ADN. - ARN l ARN l à một chuỗi xoắn à một chuỗi xoắn đơn đơn CÊu t¹o theo CÊu t¹o theo nguyªn t¾c nguyªn t¾c ®a ph©n ®a ph©n ,®¬n ph©n lµ c¸c nuclª«tit ,®¬n ph©n lµ c¸c nuclª«tit gåm bèn lo¹i : gåm bèn lo¹i : - Adenin: A Adenin: A Uraxin: Uraxin: U U - Guanin: G Xitozin : X Guanin: G Xitozin : X Quan sát mô hình trình bày cấu tạo của ARN? - - Quan sát mô hình cấu trúc bậc của 1 đoạn phân tử ARN, Quan sát mô hình cấu trúc bậc của 1 đoạn phân tử ARN, cấu trúc của ADN, So sánh cấu tạo của ARN và ADN cấu trúc của ADN, So sánh cấu tạo của ARN và ADN thông qua bảng, rút ra nhận xét? thông qua bảng, rút ra nhận xét? Đặc điểm Đặc điểm ARN ARN ADN ADN Số mạch đơn Số mạch đơn Các loại đơn phân Các loại đơn phân Kh Kh i lng i lng 1 2 A,U,G,X A,T,G,X Nh Ln ADN 2. Các loại ARN 2. Các loại ARN Có ba loại ARN Có ba loại ARN - - mARN mARN : Truyền đạt thông tin qui định cấu trúc : Truyền đạt thông tin qui định cấu trúc của Prôtêin cần tổng hợp. của Prôtêin cần tổng hợp. - tARN - tARN : vận chuyển a xít a min tương ứng tới nơi : vận chuyển a xít a min tương ứng tới nơi tổng hợp Prôtêin. tổng hợp Prôtêin. - - rARN rARN : Cấu tạo nên ribôxôm- nơi tổng hợp : Cấu tạo nên ribôxôm- nơi tổng hợp Prôtêin. Prôtêin. II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? Quan sát sơ đồ v Quan sát sơ đồ v thảo luận thảo luận - Một phân tử ARN được tổng hợp t - Một phân tử ARN được tổng hợp t một hay hai mạch một hay hai mạch đơn của gen? đơn của gen? - Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp để - Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp để hình thành mạch ARN? hình thành mạch ARN? - Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch - Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen? ARN so với mỗi mạch đơn của gen? TRÌNH BÀY QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ARN? Quá trình tổng hợp ARN diễn ra ở đâu? . Prôtêin. Prôtêin. II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? II. ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào? Quan sát sơ đồ v Quan sát sơ đồ v thảo luận thảo luận. X Guanin: G Xitozin : X Quan sát mô hình trình bày cấu tạo của ARN? - - Quan sát mô hình cấu trúc bậc của 1 đoạn phân tử ARN, Quan sát mô hình cấu trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: moi quan he gen-ARN, moi quan he gen-ARN, moi quan he gen-ARN

Bình luận về tài liệu moi-quan-he-gen-arn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP