Tham khảo Hóa 11 HK I_13

5 53 0
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 17:11

http://ductam_tp.violet.vn/ Họ và tên: . ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Mã đề: 210 Lớp 11A Môn: Hóa hoc 11 Nâng cao (Thời gian 45 phút) I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Câu 1/ Khi bị nhiệt phân , dãy muối nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại , khí NO 2 và O 2 a Zn(NO 3 ) 2 , KNO 3 , Pb(NO 3 ) 2 b Hg(NO 3 ) 2 , AgNO 3 c Ca(NO 3 ) 2 , LiNO 3 , KNO 3 d Cu(NO 3 ) 2 , LiNO 3 , KNO 3 Câu 2/ Xét các dung dịch: X 1 : CH 3 COONa X 2 : NH 4 Cl X 3 : Na 2 CO 3 X 4 : NaHSO 4 X 5 : NaCl Các dung dịch có pH ≥ 7 là : a X 2 , X 3 , X 4 , X 5 b X 1 , X 3 , X 5 c X 2 , X 4 , X 5 d X 1 , X 3 , X 4 Câu 3/ Cho 2 phản ứng : (1) : 2P + 5Cl 2 → 2PCl 5 (2) : 6 P + 5KClO 3 → 3P 2 O 5 + 5KCl .Trong 2 phản ứng trên P đóng vai trò : a Chất khử b Chất oxi hoá ở phản ứng (1), chất khử ở phản ứng (2) c Tự oxi hoá khử d Chất oxi hoá Câu 4/ Thể tích dung dịch HCl 0,2 M cần để trung hoà 100ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH) 2 0,1M là a 150 ml b 250 ml c 200 ml d 100 ml Câu 5/ Công thức hoá học của amophot, 1 loại phân bón phức hợp là: a NH 4 H 2 PO 4 và (NH 4 ) 2 HPO 4 b NH 4 H 2 PO 4 và Ca(H 2 PO 4 ) 2 c Ca(H 2 PO 4 ) 2 d (NH 4 ) 2 HPO 4 và Ca(H 2 PO 4 ) 2 Câu 6/ Cho 4 dung dịch trong suốt, mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion trong số các ion sau: Ba 2+ , Al 3+ , Na + , Ag + , CO 3 2- , NO 3 - , Cl - , SO 4 2- . Bốn dung dịch đó là : a AgNO 3 , BaCl 2 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Na 2 CO 3 b Ag 2 CO 3 , Ba(NO 3 ) 2 , Al 2 (SO 4 ) 3 , NaNO 3 c AgCl, Ba(NO 3 ) 2 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Na 2 CO 3 d AgNO 3 , BaCl 2 ,Al 2 (CO 3 ) 3 , Na 2 SO 4 Câu 7/ Cho dãy các chất: Ca(HCO 3 ) 2 , NH 4 Cl, (NH 4 ) 2 CO 3 , ZnSO 4 , Al(OH) 3 , Zn(OH) 2 . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là a 3 b 2 c 5 d 4 Câu 8/ . Nhỏ từ từ dung dịch đến dư dung dịch NH 3 vào dung dịch ZnCl 2 .Hiện tượng xảy ra là : a. Có kết tủa xanh , sau đó kết tủa tan tạo thành dung dịch trong suốt b Có kết tủa xanh , sau đó kết tủa tan tạo thành dung dịch xanh thẩm c Dung dịch từ xanh da trời chuyển qua xanh thẩm d Có kết tủa trắng , sau đó kết tủa tan tạo thành dung dịch trong suốt Câu 9/ Đun nóng 66,2 g Pb(NO 3 ) 2 sau phản ứng thu được 55,4 g chất rắn .Hiệu suất phản ứng là : ( Cho N = 14, O =16 , Pb = 207) a 50% b 80% c 70% d 30% Câu 10/ :Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H 2 SO 4 0,5M, thu được 5,32 lít H 2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là a 7 b 2 c 6 d 1 Câu 11/ Dãy chất nào dưới đây gồm các chất sau khi phân li trong nước đều tham gia phản ứng thuỷ phân? a Na 3 PO 4 , Ba(NO 3 ) 2 b AlCl 3 , Na 3 PO 4 , K 2 SO 3 c KI,K 2 SO 4 ,K 3 PO 4 d Mg(NO 3 ) 2 , Ba(NO 3 ) 2 , NaNO 3 Câu 12/ Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO 3 từ a. NaNO 2 và H 2 SO 4 đặc. b. NaNO 3 và HCl đặc. c. NaNO 3 rắn và H 2 SO 4 đặc. d. NH 3 và O 2 . Câu 13/ Chất nào sau đây không dẫn điện được: a KOH rắn ,khan b CaCl 2 nóng chảy c KCl nóng chảy d HBr hoà tan trong nước Câu 14/ Dãy gồm các muối đều ít tan trong nước là : a AgNO 3 , Na 3 PO 4 , CaHPO 4 , CaSO 4 b AgCl, PbS, Ba(H 2 PO 4 ) 2 , Ca(NO 3 ) 2 c AgI, CuS, BaHPO 4 , Ca 3 (PO 4 ) 2 d AgF, CuSO 4 , BaCO 3 , Ca(H 2 PO 4 ) 2 Câu 15/ Trộn lẫn dung dịch muối (NH 4 ) 2 SO 4 với dung dịch Ca(NO 2 ) 2 rồi nung nóng thì thu được chất khí X (sau khi đã loại bỏ hơi nước ). X là a N 2 b N 2 O c NO 2 d NO Câu 16/ .Các chất hay ion nào sau đây chỉ có tính bazơ? a. CO 3 2- ; NH 4 + ; Na + b. CO 3 2- ; CH 3 COO - ; ClO - c. HSO 4 - ; HCO 3 - ; Cl - d. NH 4 + ; Na + ; ZnO Câu 17/ Trộn V 1 lít dung dịch axit có pH = 5 với V 2 lít dung dịch bazơ có pH = 9 theo tỉ lệ thế nào để thu được dung dịch có pH = 6 ? a V 1 / V 2 = 1 b V 1 / V 2 = 11 / 9 c V 1 / V 2 = 7 / 9 d V 1 / V 2 = 9 / 11 Câu 18/ Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch: CH 3 COOH ⇌ CH 3 COO - + H + Hãy chọn các yếu tố nào sau đây có thể làm độ điện li α tăng lên a. Nhỏ vài giọt dung dịch KOH b. Thêm nước vào dung dịch c. Nhỏ vài giọt dung dịch HCl d. Nhỏ vài giọt dung dịch CH 3 COONa a a, b, d b c, d c a, b d b, d Câu 19/ HNO 3 đặc, nóng phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây : a Mg(OH) 2 , NH 3 , CO 2 ,Au. b Mg(OH) 2 , NH 3 , CO 2 ,Au. c Mg(OH) 2 , CuO, NH 3 , Ag d CaO, NH 3 , Au, PtCl 2 Câu 20/ / Dung dịch Y chứa Ca 2+ 0,1 mol , Mg 2+ 0,3 mol, Cl - 0,4 mol , HCO 3 - y mol. Khi cô cạn dung dịch Y , thu được muối khan có khối lượng là : ( cho H = 1, C = 12, O = 16, Mg = 24, Ca = 40) a 30,5g b 25,4g c 37,4g d 49,8g Câu 21/ Hỗn hợp X chứa Na 2 O, NH 4 Cl, NaHCO 3 và BaCl 2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H 2 O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa a NaCl, NaHCO 3 , NH 4 Cl, BaCl 2 . . b NaCl, NaOH. c NaCl. d NaCl, NaOH, BaCl 2 Câu 22/ Kết luận nào sau đây là sai? a. Dung dịch K 2 CO 3 và dung dịch CH 3 COONa đều có khả năng làm quỳ tím hoá xanh. b. NaH 2 PO 4 , Ca(HCO 3 ) 2 , Na 2 HPO 3 đều là muối axit c. HCO 3 - , HS - , H 2 PO 4 - là ion lưỡng tính d. SO 4 2- ; Br - , K + , Ca 2+ là ion trung tính Câu 23/ Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H 2 SO 4 , HNO 3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là a CuO b Fe c Cu d Al Câu 24/ Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO 3 đặc, nóng là a 10 b 11 c 8 d 9 Câu 25/ Dẫn a mol khí CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 1M thu được 3 g kết tủa .Lọc bỏ kết tủa , lấy dung dịch còn lại đem đun sôi lại thấy xuất hiện 2g kết tủa nữa .Giá trị của a là : (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40 ) a 0,08 mol b 0,1 mol c 0,05 mol d 0,07 mol Câu 26/ Cho các dung dịch : (NH 4 ) 2 SO 4 ; (NH 4 ) 2 CO 3 và dung dịch NH 3 loãng .Chọn thuốc thử thích hợp để nhận ra các dung dịch trên : a Dung dịch AlCl 3 b Dung dịch H 2 SO 4 c Dung dịch HCl loãng d Dung dịch MgCl 2 Câu 27/ Trong 1 cốc đựng 200ml dung dịch AlCl 3 2M . Rót vào cốc 200 ml dung dịch NaOH a M thu được 1 kết tủa , đem sấy khô và nung đến khối lượng không đổi thì được 5,1 g chất rắn .Giá trị của a là a 2,5 M hay 3 M b 1,5 M hoặc 2M c 1,5M hoặc 7,5M d 3,5M hoặc 0,5M Câu 28/ Cho 40,5 gam Al tác dụng với dung dịch HNO 3 thu được 10,08 lít (đktc) khí X (không có sản phẩm khử nào khác). Khí X là : ( cho Al = 27) a. N 2 O b. N 2 c. NO 2 d. NO Câu 29/ : Có 3 chất bột màu trắng : NaCl, Na 2 CO 3 , BaCO 3 .Dung dịch để phân biệt 3 chất bột trên là a. Dung dịch H 2 SO 4 b. Dung dịch Ba(OH) 2 c. Dung dịch K 2 SO 4 d Dung dịch HCl Câu 30/ Cho sơ đồ các phản ứng sau: Khí X + H 2 O → dung dịch X X + H 2 SO 4 → Y Y + NaOH → X + Na 2 SO 4 + H 2 O X + HNO 3 → Z Z → T + H 2 O X, Y, Z, T lần lượt là : a . NH 3 , N 2 , NH 4 NO 3 , N 2 O b. NH 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , N 2 , NH 4 NO 3 c. NH 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , N 2 , NH 4 NO 2 d. NH 3 , (NH 4 ) 2 SO 4 , NH 4 NO 3 , N 2 O ¤ Đáp án của đề thi: 1[29]b . 2[29]b . 3[29]a . 4[29]a . 5[29]a . 6[29]a . 7[29]d . 8[29]d . 9[ 1]a 10[29]d . 11[29]b . 12[29]c 13[29]a . 14[29]c . 15[29]a . 16[29].b . 17[29]b . 18[29]c . 19[29]c . 20[29]d . 21[29]c 22[29]b 23[29]c . 24[29]a . 25[29]d . 26[29]a . 27[29]c . 28[29]b 29[29]a . 30[29].d . ¤ Answer Key & Answer Sheet - Both can be automatically scanned by Emp-MarkScanner: . PHẦN TRẢ L I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : II. CÂU H I TRẮC NGHIỆM: Câu 1/ Khi bị nhiệt phân , dãy mu i nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim lo i , khí NO. http://ductam_tp.violet.vn/ Họ và tên: . ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Mã đề: 210 Lớp 11A Môn: Hóa hoc 11 Nâng cao (Th i gian 45 phút) I.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tham khảo Hóa 11 HK I_13, Tham khảo Hóa 11 HK I_13, Tham khảo Hóa 11 HK I_13

Bình luận về tài liệu tham-khao-hoa-11-hk-i-13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP