Tiết 28. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Toán 9)

16 1,138 8 Gửi tin nhắn cho Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 17:11

http://violet.vn/thanhliem2 4 GV: ng« v¨n kh­¬ng §¬n vÞ: Tr­êng THCS ThÞ TrÊn Th¾ng HiÖp Hoµ - B¾c Giang.– Email: khuonggvbg@yahoo.com hoÆc toanhuonggk@vnn.vn Líp 9B http://violet.vn/thanhliem2 4 KiÓm tra bµi cò Cho ®­êng trßn (O) vµ ®iÓm B thuéc ®­êng trßn (O). Nªu c¸ch vÏ tiÕp tuyÕn cña (O) ®i qua B. Liªn kÕt XD ĐL http://violet.vn/thanhliem2 4 TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU 1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU: GT (O); AB và AC là hai tiếp tuyến KL • AB = AC. • AO là phân giác góc BAC. • OA là phân giác góc BOC. x y O A B C Định lí: (SGK tr114) ®Þnh lý: NÕu hai tiÕp tuyÕn cña mét ®­êng trßn c¾t nhau t¹i mét ®iÓm th×: • §iÓm ®ã c¸ch ®Òu hai tiÕp ®iÓm. • Tia kÎ tõ ®iÓm ®ã ®i qua t©m lµ tia ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai tiÕp tuyÕn. • Tia kÎ tõ t©m ®i qua ®iÓm ®ã lµ tia ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai b¸n kÝnh ®i qua c¸c tiÕp ®iÓm. http://violet.vn/thanhliem2 4 TIT 28: Đ6 TNH CHT CA HAI TIP TUYN CT NHAU 1. NH L V HAI TIP TUYN CT NHAU: GT (O); AB v AC l hai tip tuyn KL AB = AC. AO l phõn giỏc gúc BAC. OA l phõn giỏc gúc BOC. x y O A B C nh lớ: (SGK tr114) Yêu cầu: . Gấp SGK (Không sử dụng SGK). . Trao đổi, thảo luận theo nhóm. . Trình bày lời chứng minh ngắn gọn. Đồng hồ Nhóm nào nhanh nhất CHNG MINH NH L http://violet.vn/thanhliem2 4 Hãy nêu cách tìm tâm của một hình tròn bằng “thước phân giác”. ?2. Thước phân giác GT (O); AB và AC là hai tiếp tuyến KL • AB = AC. • AO là phân giác góc BAC. • OA là phân giác góc BOC. x y O A B C TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU Tâm Định lí: (SGK) 1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU: http://violet.vn/thanhliem2 4 +§­êng trßn tiÕp xóc víi ba c¹nh cña mét tam gi¸c gäi lµ ®­êng trßn néi tiÕp tam gi¸c, cßn tam gi¸c gäi lµ ngo¹i tiÕp ®­êng trßn. + T©m cña ®­êng trßn néi tiÕp tam gi¸c lµ giao ®iÓm cña c¸c ®­êng ph©n gi¸c c¸c gãc trong cña tam gi¸c. GT (O); AB và AC là hai tiếp tuyến KL • AB = AC. • AO là phân giác góc BAC. • OA là phân giác góc BOC. x y O A B C D E F I B A C + ( I;ID) là đường tròn nội tiếp ∆ABC. + ∆ABC ngoại tiếp (I;ID). TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU Định lí: *) ®­êng trßn néi tiÕp tam gi¸c? tam gi¸c ngo¹i tiÕp ®­êng trßn? *) T©m cña ®­êng trßn néi tiÕp tam gi¸c? H×nh 1 Liªn kÕt 1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU: 2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC: http://violet.vn/thanhliem2 4 TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU Đường tròn bàng tiếp tam giác là đường tròn tiếp xúc một cạnh của tam giác và các phần kéo dài của hai cạnh còn lại. Tâm của nó là giao điểm hai đường phân giác ngoài của tam giác. D E F I B A C + ( I; ID ) là đường tròn nội tiếp ∆ABC. + ∆ABC ngoại tiếp (I;ID ). GT (O); AB và AC là hai tiếp tuyến KL • AB = AC. • AO là phân giác góc BAC. • OA là phân giác góc BOC. x y O A B C x F E K B A C D y Định lí: 1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU: 2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC: 2. ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC: ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC? http://violet.vn/thanhliem2 4 TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU D E F I B A C + ( I; ID ) là đường tròn nội tiếp ∆ABC. + ∆ABC ngoại tiếp (I;ID ). GT (O); AB và AC là hai tiếp tuyến KL • AB = AC. • AO là phân giác góc BAC. • OA là phân giác góc BOC. x y O A B C x F E K B A C D Lưu ý : - Vì KE = KF nên K thuộc phân giác góc A. Nên tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác còn là giao điểm của một phân giác ngoài và một phân giác trong của góc khác của tam giác. - Đường tròn (K) bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC. Một tam giác có mấy đường tròn bàng tiếp? mấy đường tròn nội tiếp. - Đường tròn (K;KD) bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC. y Định lí: Liªn kÕt 1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU: 2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC: 2. ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC: http://violet.vn/thanhliem2 4 TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU D E F I B A C + ( I; ID ) là đường tròn nội tiếp ∆ABC. + ∆ABC ngoại tiếp (I;ID ). GT (O); AB và AC là hai tiếp tuyến KL • AB = AC. • AO là phân giác góc BAC. • OA là phân giác góc BOC. x y O A B C x F E K B A C D - Đường tròn (K;KD) bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC. y Định lí: Liªn kÕt BT28(Sgk t116) 1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU: 2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC: 2. ĐƯỜNG TRÒN BÀNG TIẾP TAM GIÁC: http://violet.vn/thanhliem2 4 27 3 14 25 19 6 35 33 20 45 29 5 31 16 12 4 22 36 34 7 10 15 21 11 28 30 8 13 17 38 2 9 18 23 26 40 48 1 24 37 32 39 41 42 44 46 43 47 Ô CỬA BÍ MẬT A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 . http://violet.vn/thanhliem2 4 TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU 1. ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU: GT (O); AB và AC là hai tiếp tuyến KL • AB = AC ĐỊNH LÍ VỀ HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU: 2. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC: http://violet.vn/thanhliem2 4 TIẾT 28: §6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU Đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 28. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Toán 9), Tiết 28. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Toán 9), Tiết 28. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (Toán 9)

Bình luận về tài liệu tiet-28-tinh-chat-cua-hai-tiep-tuyen-cat-nhau-toan-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP