dia li lop 5

7 197 0
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 16:11

M«n ®Þa lÝ Líp: 5A2 M«n ®Þa lÝ Líp 5 A 2 Thø t­ ngµy th¸ng n¨m 2010 Địa lí Bài 11:Lâm nghiệp và thuỷ sản 1. Lâm nghiệp - Các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp. Thø t­ ngµy th¸ng n¨m 2010 Địa lí Bài 11:Lâm nghiệp và thuỷ sản 1. Lâm nghiệp - Các hoạt động chính của ngành lâm nghiệp. Lâm nghiệp Trồng và bảo vệ rừng Khai thác gỗ và lâm sản Hình1. Sơ đồ các hoạt động chính của ngành lâm nhiệp Thø t­ ngµy th¸ng n¨m 2010 Địa lí Bài 11:Lâm nghiệp và thuỷ sản - Dựa vào bảng số liệu dưới đây,em hãy nêu nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta. N¨m DiÖn tÝch 1980 1995 2004 Tæng diÖn tÝch rõng ( triÖu ha) Bảng số liệu về diện tích rừng của nước ta 1. Lâm nghiệp 10,6 9,3 12,2 Thø t­ ngµy th¸ng n¨m 2010 Địa lí Bài 11:Lâm nghiệp và thuỷ sản 2. Ngành thuỷ sản Hình ảnh nuôi trồng và khai thác thuỷ sản Thø t­ ngµy th¸ng n¨m 2010 Địa lí Bài 11:Lâm nghiệp và thuỷ sản 2000 200 1000 Sản lượng (nghìn tấn) Năm 1990 2003 729 162 1856 1003 2. Ngành thuỷ sản Thuỷ sản khai thác Thuỷ sản nuôi trồng Hình 4. Biểu đồ sản lượng thuỷ sản Thø t­ ngµy th¸ng n¨m 2010 Địa lí Bài 11:Lâm nghiệp và thuỷ sản Bài tập Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các ý dưới đây để thấy được nguyên nhân làm giảm diện tích rừng và nguyên nhân ngành thuỷ sản phát triển. Cho các từ: . số li u dưới đây,em hãy nêu nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng của nước ta. N¨m DiÖn tÝch 1980 19 95 2004 Tæng diÖn tÝch rõng ( triÖu ha) Bảng số li u. M«n ®Þa lÝ Líp: 5A2 M«n ®Þa lÝ Líp 5 A 2 Thø t­ ngµy th¸ng n¨m 2010 Địa lí Bài 11:Lâm nghiệp và thuỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: dia li lop 5, dia li lop 5, dia li lop 5

Bình luận về tài liệu dia-li-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP