Bài 34 : Phát tán của quả và hat.

Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown (9702 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 119
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 13:11

Mô tả: Chào mừng các Chào mừng các thầy cô thầy cô Đã đến dự giờ thăm lơp 6B Đã đến dự giờ thăm lơp 6B Sinh häc Sinh häc : : TiÕt 35 TiÕt 35 : : Bµi Bµi 34: 34: Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t I I   Kh¸I niÖm : Ph¸t t¸n lµ Kh¸I niÖm : Ph¸t t¸n lµ g× ? g× ? Lµ hiÖn t­îng qu¶ vµ h¹t ®­îc Lµ hiÖn t­îng qu¶ vµ h¹t ®­îc chuyÓn ra xa gèc c©y mÑ . chuyÓn ra xa gèc c©y mÑ . II II   C¸c c¸ch ph¸t t¸n C¸c c¸ch ph¸t t¸n qu¶ vµ h¹t . qu¶ vµ h¹t .  Qu¶ tù ph¸t t¸n . Qu¶ tù ph¸t t¸n .  Qu¶ h¹t ph¸t t¸n nhê giã. Qu¶ h¹t ph¸t t¸n nhê giã.  Qu¶ ph¸t t¸n nhê ®én vËt Qu¶ ph¸t t¸n nhê ®én vËt C©u hái C©u hái Cho c¸c vÝ dô vÝ dô qu¶ nhê tù ph¸t Cho c¸c vÝ dô vÝ dô qu¶ nhê tù ph¸t t¸n , ph¸t t¸n nhê giã vµ nhê ®éng t¸n , ph¸t t¸n nhê giã vµ nhê ®éng vËt. vËt. Tr¶ lêi : Tr¶ lêi : 1. 1. Qu¶ tù ph¸t t¸n : Qu¶ bãng n­íc, Qu¶ tù ph¸t t¸n : Qu¶ bãng n­íc, qu¶ ®Ëu xanh,… qu¶ ®Ëu xanh,… 2. 2. Qu¶ ph¸t t¸n nhê giã : qu¶ chß, Qu¶ ph¸t t¸n nhê giã : qu¶ chß, qu¶ bå c«ng anh,… qu¶ bå c«ng anh,… 3. 3. Qu¶ ph¸t t¸n nhê ®éng vËt : Qu¶ Qu¶ ph¸t t¸n nhê ®éng vËt : Qu¶ æi, qu¶ ít, cµ chua,… æi, qu¶ ít, cµ chua,… Chú ý : Chú ý : Ngoài ra con người cũng đã Ngoài ra con người cũng đã giúp quả và hạt phát tán đi giúp quả và hạt phát tán đi rất xa và phát triển ở khắp rất xa và phát triển ở khắp nơi. nơi. III III câu hỏi sách giáo khoa câu hỏi sách giáo khoa : : Câu 1: Câu 1: Quả và hạt được Quả và hạt được phát tán nhờ đọng vật có phát tán nhờ đọng vật có đặc điểm gì ? đặc điểm gì ? Trả lời câu hỏi 1 : Trả lời câu hỏi 1 : Có những đặc điểm : Có những đặc điểm : - Có màu sắc sặc sỡ, có mùi thơm để Có màu sắc sặc sỡ, có mùi thơm để lôI cuốn động vật. lôI cuốn động vật. - Vỏ cứng nên không bị tiêu hoá, Vỏ cứng nên không bị tiêu hoá, chúng theo phân động vật phát tán chúng theo phân động vật phát tán khắp nơi. khắp nơi. - Một số loài có gai, móc hoặc lông Một số loài có gai, móc hoặc lông để bám vào lông động vât. để bám vào lông động vât. C©u hái 2 : t­ duy s¸ng C©u hái 2 : t­ duy s¸ng t¹o t¹o  Ng­êi ta nãi r»ng : Nh÷ng h¹t r¬i Ng­êi ta nãi r»ng : Nh÷ng h¹t r¬i chËm th­êng ®­îc giã mang ®i xa chËm th­êng ®­îc giã mang ®i xa h¬n h¬n §iÒu ®ã ®óng hay sai ? V× sao ? §iÒu ®ã ®óng hay sai ? V× sao ? . chua,… Chú ý : Chú ý : Ngoài ra con người cũng đã Ngoài ra con người cũng đã giúp quả và hạt phát tán đi giúp quả và hạt phát tán đi rất xa và phát triển. rất xa và phát triển ở khắp nơi. nơi. III III câu hỏi sách giáo khoa câu hỏi sách giáo khoa : : Câu 1: Câu 1: Quả và hạt được Quả và hạt được phát tán

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 34 : Phát tán của quả và hat., Bài 34 : Phát tán của quả và hat., Bài 34 : Phát tán của quả và hat.

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-34-phat-tan-cua-qua-va-hat

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.1330680847168 s. Memory usage = 17.86 MB