Tên các địa danh và di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc Ninh

35 252 3 Gửi tin nhắn cho Hannes Alfvén
Hannes Alfvén

Hannes Alfvén

Tải lên: 11,620 tài liệu

  • Loading...
1/35 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 11:11

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA VĂN – XÃ HỘI KHOA VĂN – XÃ HỘI Đề tài Đề tài TÊN CÁC ĐỊA DANH VÀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TÊN CÁC ĐỊA DANH VÀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TỈNH BẮC NINH TỈNH BẮC NINH Thái Nguyên 13 tháng 5 năm 2009 Thái Nguyên 13 tháng 5 năm 2009 Mục lục Mục lục A. A. Phần mở đầu Phần mở đầu 1. 1. Lý do chọn đề tài Lý do chọn đề tài 2. 2. Lịch sử vấn đề Lịch sử vấn đề 3. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu B. Nội dung chính B. Nội dung chính I. I. Cơ sở lý luận chung Cơ sở lý luận chung II. II. Chuẩn bị cho cuộc điền dã ngôn ngữ học Chuẩn bị cho cuộc điền dã ngôn ngữ học III. III. Tên các huyện lị tỉnh Bắc Ninh Tên các huyện lị tỉnh Bắc Ninh IV. IV. Cách đặt tên làng xã Cách đặt tên làng xã V. V. Tên các dòng sông Tên các dòng sông VI. VI. Tên núi Tên núi VII. VII. Đình, chùa, đền Đình, chùa, đền VIII. VIII. Các địa danh qua tục ngữ, ca dao, dân ca Các địa danh qua tục ngữ, ca dao, dân ca C. Kết luận chung C. Kết luận chung A. A. Phần mở đầu Phần mở đầu 1. 1. Lý do chọn đề tài Lý do chọn đề tài - Kinh Bắc - cái nôi văn hoá của người Việt, vùng đất của các nhà Kinh Bắc - cái nôi văn hoá của người Việt, vùng đất của các nhà khoa bảng, các danh nhân, các nghệ sĩ tài năng về thơ ca, nhạc họa. khoa bảng, các danh nhân, các nghệ sĩ tài năng về thơ ca, nhạc họa. - Vậy yếu tố nào đã kiến tạo nên vùng văn hoá Kinh Bắc rực rỡ trong Vậy yếu tố nào đã kiến tạo nên vùng văn hoá Kinh Bắc rực rỡ trong suốt hàng nghìn năm qua suốt hàng nghìn năm qua   Do “khí thiêng” của một vùng Do “khí thiêng” của một vùng địa linh - nhân kiệt địa linh - nhân kiệt đã hun đúc nên văn đã hun đúc nên văn hoá Kinh Bắc. Đây cũng là lý do chúng tôi chọn đề tài này. hoá Kinh Bắc. Đây cũng là lý do chúng tôi chọn đề tài này. 2. Lịch sử chọn vấn đề 2. Lịch sử chọn vấn đề Theo chúng tôi được biết có rất nhiều tài liệu viết về vùng văn hóa Bắc Theo chúng tôi được biết có rất nhiều tài liệu viết về vùng văn hóa Bắc Ninh – Kinh Bắc nhưng chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể Ninh – Kinh Bắc nhưng chưa có một công trình nghiên cứu cụ thể nào về tên các địa danh và di tích lịch sử tỉnh Bắc Ninh trong nội nào về tên các địa danh và di tích lịch sử tỉnh Bắc Ninh trong nội hàm ngôn ngữ. hàm ngôn ngữ. 3. Đối tượng, phạm vi, mục đích nghiên cứu 3. Đối tượng, phạm vi, mục đích nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu - Tên các làng xã. - Tên các làng xã. - Tên các huyện lỵ. - Tên các huyện lỵ. - Tên các địa danh nổi tiếng và các con sông. - Tên các địa danh nổi tiếng và các con sông. - Tên các di tích lịch sử văn hóa. - Tên các di tích lịch sử văn hóa. 3.2. Phạm vi 3.2. Phạm vi Các địa phương trên địa bàn tỉnh Các địa phương trên địa bàn tỉnh 3.3. Mục đích 3.3. Mục đích 3.3.1 Trực tiếp 3.3.1 Trực tiếp - Phục vụ cho việc học tập môn phương pháp NN và điền dã. - Phục vụ cho việc học tập môn phương pháp NN và điền dã. - Tìm hiểu yếu tố ngôn ngữ trong tên gọi các địa danh và di tích lịch sử có - Tìm hiểu yếu tố ngôn ngữ trong tên gọi các địa danh và di tích lịch sử có ảnh hưởng đến văn hóa, văn học, lịch sử, tín ngưỡng - tôn giáo. ảnh hưởng đến văn hóa, văn học, lịch sử, tín ngưỡng - tôn giáo. 3.3.2 Gián tiếp 3.3.2 Gián tiếp - Giới thiệu Bắc Ninh đến bạn bè trong nước và thế giới - Giới thiệu Bắc Ninh đến bạn bè trong nước và thế giới - Góp phần nhỏ bé cho đại lễ kỉ niệm một nghìn năm Thăng Long - Góp phần nhỏ bé cho đại lễ kỉ niệm một nghìn năm Thăng Long 4. Phương pháp nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp ngôn ngữ học điền dã (phương pháp định tính, phương - Phương pháp ngôn ngữ học điền dã (phương pháp định tính, phương pháp định lượng). pháp định lượng). - Phương pháp thống kê, phân loại. Phương pháp thống kê, phân loại. - Phương pháp thực nghiệm, liên tưởng. Phương pháp thực nghiệm, liên tưởng. - Phương pháp phân tích, tổng hợp. Phương pháp phân tích, tổng hợp. A. NỘI DUNG CHÍNH A. NỘI DUNG CHÍNH I. Cở sở lý luận chung I. Cở sở lý luận chung 1. Khái niệm ngôn ngữ học điền dã 1. Khái niệm ngôn ngữ học điền dã Ngôn ngữ học điền dã môn, một phân ngành trong ngôn Ngôn ngữ học điền dã môn, một phân ngành trong ngôn ngữ học có mục đích, cách hướng dẫn thu thập tài liệu có ngữ học có mục đích, cách hướng dẫn thu thập tài liệu có kết quả cao nhất (bằng cách chỉ ra nên và không nên làm kết quả cao nhất (bằng cách chỉ ra nên và không nên làm gì trong khảo sát của vùng xa thành phố) gì trong khảo sát của vùng xa thành phố) 2. Vai trò của phương pháp ngôn ngữ học điền dã 2. Vai trò của phương pháp ngôn ngữ học điền dã Phương pháp ngôn ngữ học điền dã là điều đầu tiên cơ bản Phương pháp ngôn ngữ học điền dã là điều đầu tiên cơ bản nhất nắm trong tay vận mệnh của công trình nghiên cứu. nhất nắm trong tay vận mệnh của công trình nghiên cứu. II. Chuẩn bị cho cuộc điền dã ngôn ngữ học về tên các địa II. Chuẩn bị cho cuộc điền dã ngôn ngữ học về tên các địa danh và di tích lịch sử tỉnh Bắc Ninh danh và di tích lịch sử tỉnh Bắc Ninh 1. Chuẩn bị 1. Chuẩn bị - Mục đích: tìm hiểu về tên gọi các địa danh và di tích Mục đích: tìm hiểu về tên gọi các địa danh và di tích lịch sử lịch sử - Thời gian : Mùa xuân - các hội hè được mở Thời gian : Mùa xuân - các hội hè được mở - Nơi điền dã : Các địa phương trong địa bàn tỉnh Nơi điền dã : Các địa phương trong địa bàn tỉnh - Dân tộc điền dã : Dân tộc Kinh. - Dân tộc điền dã : Dân tộc Kinh. - Số lượng người tham gia : 5 người. - Số lượng người tham gia : 5 người. - Công cụ cần thiết : Máy ảnh, máy ghi âm. - Công cụ cần thiết : Máy ảnh, máy ghi âm. - Liên hệ chính quyền địa phương. - Liên hệ chính quyền địa phương. - Tìm thông tin viên - Tìm thông tin viên 2. Tìm hiểu thông tin về tỉnh Bắc Ninh 2. Tìm hiểu thông tin về tỉnh Bắc Ninh 2.1 Địa lý 2.1 Địa lý - Có ba con sông sông cầu, sông Thái Bình, sông Đuống - Núi: Núi chè, núi Khám, núi Phật Tích, núi Sơn Đông, núi Sơn Nam ở huyện Tiên Du, núi Thiên Thai ở Nguyễn Gia Bình - Địa thế Bắc Ninh toàn đồng bằng, ít núi cao. - Có quố lộ 4 và quốc lộ 8 chạy qua 2.2. Dân cư kinh tế 2.2. Dân cư kinh tế - Đồng bào Bắc Ninh theo đạo Phật và Thiên Chúa. - Đồng bào Bắc Ninh theo đạo Phật và Thiên Chúa. - Có nhiều di tích lịch sử văn hóa, lễ hội và trò chơi dân gian, tiểu biểu là - Có nhiều di tích lịch sử văn hóa, lễ hội và trò chơi dân gian, tiểu biểu là quan họ quan họ - Phụ nữ hai làng Đáp Cầu và Thị Cầu nổi tiếng đảm đang. - Phụ nữ hai làng Đáp Cầu và Thị Cầu nổi tiếng đảm đang. - Dân cư làm nông nghiệp và có nhiều làng nghề thủ công truyền thống - Dân cư làm nông nghiệp và có nhiều làng nghề thủ công truyền thống III. Tên các huyện lị của tỉnh Bắc Ninh III. Tên các huyện lị của tỉnh Bắc Ninh 1. 1. Bắc Ninh – Kinh Bắc Bắc Ninh – Kinh Bắc - Trước đây Bắc Ninh là một đơn vị hành chính gồm gần như tỉnh - Trước đây Bắc Ninh là một đơn vị hành chính gồm gần như tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hiện nay, một phần lớn tỉnh Phúc Yên và Bắc Ninh và Bắc Giang hiện nay, một phần lớn tỉnh Phúc Yên và một số xã của các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên. một số xã của các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên. - Bắc Ninh ngày nay thuộc xứ Bắc Kì. - Bắc Ninh ngày nay thuộc xứ Bắc Kì. - Thời Bắc thuộc Bắc Ninh là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa xã hội Thời Bắc thuộc Bắc Ninh là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa xã hội của quận Giao Chỉ. của quận Giao Chỉ. - Đến đời vua Lê Thánh Tông (1460 – 1697) được mang tên là Kinh Bắc Đến đời vua Lê Thánh Tông (1460 – 1697) được mang tên là Kinh Bắc với 4 phủ và 19 huyện. với 4 phủ và 19 huyện. - Đến đời vua Minh Mệnh (1820 – 1840) vùng đất này chính thức mang Đến đời vua Minh Mệnh (1820 – 1840) vùng đất này chính thức mang tên là Bắc Ninh tên là Bắc Ninh - Năm 1963 Bắc Ninh được xác nhập với Bắc Giang trở thành tỉnh Hà Năm 1963 Bắc Ninh được xác nhập với Bắc Giang trở thành tỉnh Hà Bắc. Bắc. - Năm 1996 tỉnh Hà Bắc được tách ra thành hai tỉnh Bắc Ninh – Bắc Năm 1996 tỉnh Hà Bắc được tách ra thành hai tỉnh Bắc Ninh – Bắc Giang. Giang. - Ngày nay Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính: Thành phố Bắc Ninh, Ngày nay Bắc Ninh có 8 đơn vị hành chính: Thành phố Bắc Ninh, Gia Gia Bình Bình ,Huyện ,Huyện Quế Quế Võ Võ ,Huyện ,Huyện Thuận Thuận Thành Thành ,Huyện ,Huyện Tiên Tiên Du Du ,Huyện ,Huyện Yên Yên Phong Phong ,Huyện ,Huyện Lương Lương Tài Tài . Bao gồm một . Bao gồm một thành thành phố phố , một thị xã và sáu , một thị xã và sáu huyện huyện . . . KHOA VĂN – XÃ HỘI KHOA VĂN – XÃ HỘI Đề tài Đề tài TÊN CÁC ĐỊA DANH VÀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TÊN CÁC ĐỊA DANH VÀ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TỈNH BẮC NINH TỈNH. học về tên các địa II. Chuẩn bị cho cuộc điền dã ngôn ngữ học về tên các địa danh và di tích lịch sử tỉnh Bắc Ninh danh và di tích lịch sử tỉnh Bắc Ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tên các địa danh và di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc Ninh, Tên các địa danh và di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc Ninh, Tên các địa danh và di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bắc Ninh

Bình luận về tài liệu ten-cac-dia-danh-va-di-tich-lich-su-van-hoa-tinh-bac-ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP