SỬ ĐỊA PHƯƠNG "Thăng Long Thời Lý"

14 105 0 Gửi tin nhắn cho Henry Cavendish
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 05:11

1) Con biết gì về Lý Công Uẩn Lý Công Uẩn là người châu Cổ Pháp (Từ Sơn - Bắc Ninh). Ông là người có học cao, có đức và có uy tín nên được triều thần nhà Lê quý trọng. Khoanh tròn vào các chữ số tên các danh nhân thời trần 1 Trần Quốc Tuấn 2 Lý thường kiệt 3 Trần quang khải 4 Trần Nhật Duật 5 Lê Hoàn 6 Trần Khánh Dư 8 Phạm Ngũ Lão 9 Trần Quốc Toản 10 Dã Tượng 11 Trần Bình Trọng 12 Trần Nhân Tông 13 Trần ích Tắc 7 Yết Kiêu 14 Trần Thủ Độ Chính sách nhà nước để phát triển nông nghiệpdanh nhân thời trần Nhà lý Nhà trần Giống nhà lý Tiến bộ - Khuyến khích khai khẩn đất hoang. X Quan: - khuyến nông sứ. - Đồn điền sứ. - Hà đê sứ. ( để trông coi giám sát đốc thúc công việc). - Đắp đê từ thượng nguồn đến cửa biển. - Đào kênh khơi ngòi đắp đê. X - Cấm giết trâu bò X Kết quả: Nông nghiệp ổn định và phát triển. Sở hữu đất đai: Ruộng đất công làng xã; điền trang; thái ấp (vương hầu, Quý tộc); Tư hữu (Địa chủ) Thñ c«ng nghiÖp thêi trÇn ph¸t triÓn Thèng kª c¸c nghÒ tiªu biÓu - Thñ c«ng nhµ n­íc : ®å gèm tr¸ng men, nghÒ dÖt v¶i, lôa, cÕ t¹o vò khÝ, ®ãng tµu ®i biÓn. - Thñ c«ng nh©n d©n: nghÒ ®å gèm, nhuém, rÌn s¾t, ®óc ®ång, lµm giÊy, kh¾c b¶n in, méc, x©y dùng, khai kho¸ng. §iÒn vµo c¸c « ch÷ nh÷ng tõ thÓ hiÖn Sù ph¸t triÓn cña m¹ng l­íi th­¬ngnghiÖpvthµnh thÞ Lý Công Uẩn Vua Lý Thái Tổ (974 1028) Người đã mở đầu cho nền văn hoá Thăng Long Lập nên kinh đô Thăng Long vào mùa thu năm 1010. . Vua Lý Thái Tổ (974 1028) Người đã mở đầu cho nền văn hoá Thăng Long Lập nên kinh đô Thăng Long vào mùa thu năm 1010. 1) Khu thành, khu thị là nơi ai. Kiêu 14 Trần Thủ Độ Chính sách nhà nước để phát triển nông nghiệpdanh nhân thời trần Nhà lý Nhà trần Giống nhà lý Tiến bộ - Khuyến khích khai khẩn đất
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ ĐỊA PHƯƠNG "Thăng Long Thời Lý", SỬ ĐỊA PHƯƠNG "Thăng Long Thời Lý", SỬ ĐỊA PHƯƠNG "Thăng Long Thời Lý"

Bình luận về tài liệu su-dia-phuong-thang-long-thoi-ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP