GANG VÀ THÉP

24 92 0
yeutailieu1489

yeutailieu1489

Tải lên: 688 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 02:20

PHÁƯN 2 : CẠC LOẢI VÁÛT LIÃÛU K THÛT THÄNG DỦNG CHỈÅNG 6 : GANG V THẸP 6.1.KHẠI NIÃÛM CHUNG VÃƯ GANG V THẸP 6.1.1.Khại niãûm chung vãư gang : 1-Khại niãûm : Gang l håüp kim ca sàõt v cạc bon våïi hm lỉåüng cạc bon låïn hån 2,14%C. Trong thỉûc tãú gang ln ln cọ mt êt cạc ngun täú MN, Si, P, S. Cạc loải gang thäng dủng thỉåìng chỉïa : 2,0-4,0%C; 0,4-3,5%Si; 0,20-1,5%Mn; 0,04-0,65%P; 0,02-0,15%S 2-Täø chỉïc tãú vi : a-Gang tràõng : l loẵi gang cọ täø chỉïc tãú vi tỉång ỉïng våïi gin âäư pha Fe-C, ton bäü cạc bon ca nọ nàòm dỉåïi dảng liãn kãút våïi sàõt trong täø chỉïc xãmentit. Màût gy ca nọ cọ mu sạng tràõng âọ l mu ca xãmentit. Gang tràõng háưu nhỉ khäng sỉí dủng trong sn xút cå khê, ch úu dng âãø luûn thẹp. b-Cạc loả i gang cọ graphit : l loải gang m pháưn låïn hay ton bäü cạc bon ca chụng nàòm dỉåïi dảng tỉû do graphit nãn màût gy ca nọ cọ mu xạm. Tu thüc hçnh dạng ca graphit ngỉåìi ta chia ra cạc loải gang xạm, gang do, gang cáưu. Täø chỉïc graphit phán bäú trãn nãưn kim loải pherit, pherit-pẹclit, pẹclit. Cạc loải gang cọ graphit âỉåüc sỉí dủng ráút räüng ri trong cå khê. 6.1.2.Khại niãûm vãư thẹp cạc bon : 1-Khại niãûm : Thẹp cạc bon l håüp kim ca sàõt v cạcbon våïi hm lỉåüng cạc bon nh hån 2,14%. Ngoi ra trong thẹp ln chỉïa mäüt lỉåüng nh cạc ngun täú Mn, Si, P, S. Våïi báút k loải thẹp cạc bon no ngoi sàõt ra cng cọ chỉïa C ≤ 2,14%; Mn ≤ 0,80%; Si ≤ 0,40%; P v S 0,05%. Thẹp cạc bon âỉåüc sỉí dủng ráút räüng ri trong cå khê v cạc ngnh cäng nghiãûp khạc. ≤ Ngoi cạc ngun täú trãn trong thẹp cạc bon cn chỉïa mäüt lỉåüng khê ráút nh hçnh thnh trong quạ trçnh náúu kuûn nhỉ : äxy, hydrä, nitå. Nhỉng do säú lỉåüng ca chụng quạ êt, nh hỉåíng khäng âạng kãø âãún tênh cháút nãn ta thỉåìng khäng quan tám âãún. 2-Thnh pháưn hoạ hc v tạc dủng ca cạc ngun täú âãún täø chỉïc v tênh cháút ca thẹp : a-Cạc bon : l ngun täú quan trng nháút quút âënh âãún täø chỉïc v tênh cháút ca thẹp. Våïi hm lỉåüng cạc bon khạc nhau thẹp cọ täø chỉïc tãú vi khạc nhau : *Nãúu hm lỉåüng cạc bon < 0,80% : täø chỉïc l pherit v pẹclit *Nãúu hm lỉåüng cạc bon = 0,80% : täø chỉïc l peclit. *Nãúu hm lỉåüng cạc bon > 0,80% : täø chỉïc peclit v xãmentit thỉï hai. Màût khạc khi hm lỉåüng cạc bon tàng lãn thç lỉåüng xãmentit tàng lãn, cn tråí mảnh quạ trçnh trỉåüt ca xãmentit lm cho âäü bãưn, âäü cỉïng ca thẹp tàng lãn, âäü do v âäü 84 dai giaớm õi. Tuy nhión õọỹ bóửn lồùn nhỏỳt õaỷt õổồỹc vồùi haỡm lổồỹng caùc bon tổỡ 0,80-1,0%, vổồỹt quaù giồùi haỷn naỡy do lổồỹng xómentit thổù hai quaù nhióửu laỡm cho theùp doỡn, õọỹ bóửn giaớm õi. Theùp caùc bon vồùi haỡm lổồỹng khaùc nhau õổồỹc sổớ duỷng trong caùc lộnh v ổỷc hoaỡn toaỡn Hỗnh 6.1-Aớnh hổồớng cuớa cacbon õóỳn cồ tờnh cuớa theùp Theùp vồùi haỡm lổồỹng caùc bon khaùc nhau õổồỹc sổớ duỷng vaỡo caùc lộnh vổỷ hoaỡn toỡan khaùc nhau. b-Mangan : õổồỹc cho vaỡo theùp dổồùi daỷng pherọ mangan õóứ khổớ ọxy loaỷi boớ taùc haỷi cuớa FeO trong theùp loớng : Mn + FeO Fe + MnO xyt mangan nọứi lón õi vaỡo xố vaỡ õổồỹc lỏỳy ra khoới loỡ. Ngoaỡi ra mangan coỡn coù taùc duỷng loaỷi boớ taùc haỷi cuớa lổu huyỡnh trong theùp. Mangan hoaỡ tan vaỡo pherit nỏng cao cồ tờnh cho theùp, tuy nhión taùc duỷng khọng lồùn. Lổồỹng mangan trong theùp tổỡ 0,50-0,80% c-Silic : õổồỹc cho vaỡo theùp dổồùi daỷng pherọ silờc õóứ khổớ ọxy loaỷi boớ taùc haỷi cuớa FeO trong theùp loớng : Si + FeO Fe + SiO 2 iọxyt silic nọứi lón õi vaỡo xố vaỡ õổồỹc lỏỳy ra khoới loỡ. Ngoaỡi ra silic coỡn hoaỡ tan vaỡo pherit vaỡ nỏng cao cồ tờnh cho theùp. Silic khổớ ọxy vaỡ nỏng cao cồ tờnh cho theùp maỷnh hồn mangan. Lổồỹng silờc trong theùp tổỡ 0,20-0,40%. Do vỏỷy taùc duỷng nỏng cao cồ tờnh khọng õaùng kóứ. d-Phọỳt pho : Phọỳt pho coù khaớ nng hoaỡ tan vaỡo pherit khaù lồùn (õóỳn 1,20% trong Fe - C nguyón chỏỳt). Do õoù gỏy xọ lóỷch maỷng pha naỡy rỏỳt maỷnh laỡm tng tờnh doỡn khaù lồùn (õổồỡng kờnh nguyón tổớ phọỳt pho khaùc nhióửu so vồùi sừt). Khi vổồỹt quaù giồùi haỷn hoaỡ tan noù taỷo ra Fe 3 P cổùng vaỡ doỡn. Do vỏỷy phọỳt pho laỡm theùp bở doỡn ồớ nhióỷt õọỹ thổồỡng vaỡ goỹi laỡ doỡn nguọỹi. 85 Do tênh thiãn têch ráút mảnh nãn chè cáưn 0,10%P â lm cho thẹp bë dn. Vç thãú lỉåüng phäút pho trong thẹp nh hån 0,05%. Vãư phỉång diãûn gia cäng càõt gt thç phäút pho l ngun täú cọ låüi vç lm cho phoi dãù gy, lục ny lỉåüng phäút pho âãún 0,15%. e-Lỉu hunh : Lỉu hunh hon ton khäng ho tan trong sàõt m tảo nãn håüp cháút FeS. Cng tinh (Fe+FeS) tảo thnh åí nhiãût âäü tháúp (988 O C) v phán bäú tải biãn giåïi hảt. Khi cạn, rn, kẹo (nung âãún 1200 O C) biãn giåïi hảt bë chy ra lm thẹp bë âỉït, gy, hiãûn tỉåüng ny gi l dn nọng hay båí nọng. Tuy nhiãn cọ thãø dng mangan âãø loải b tạc hải ca lỉu hunh : Mn + FeS → Fe + MnS (nhiãût âäü chy 1620 O C) Vãư màût gia cäng càõt gt thç lỉu hunh l ngun täú cọ låüi vç nọ tảo ra sunphua lm cho phoi dãù gy, trỉåìng håüp ny lỉåüng lỉu hunh âãún 0,35%. 3-K hiãûu thẹp cạc bon (tiãu chøn thẹp cạc bon) : a-Thẹp cạc bon cháút lỉåüng thỉåìng(thẹp cạc bon thäng dủng) : Theo tiãu chøn Viãût Nam TCVN 1765 - 75 nhọm thẹp cạc cháút lỉåüng thỉåìng âỉåüc k hiãûu bàòng chỉỵ CT(chè cháút lỉåüng thỉåìng). Nãúu cúi mạc thẹp khäng cọ gç c l thẹp làõng (làûng), s l thẹp säi, n l thẹp nỉía làûng. Chụng âỉåüc chia lm ba phán nhọm : *Phán nhọm A : l loải thẹp chè âỉåüc quy âënh vãư cå tênh m khäng quy âënh vãư thnh pháưn họa hc. Giåïi hản bãưn kẹo täúi thiãøu tênh theo âån vë kG/mm 2 (våïi MPa phi nhán thãm 10), cọ thãø tra bng âãø tçm cạc chè tiãu σ 0,2 , , δ ψ v a K . Gäưm cạc mạc CT31, 33, 34, 38, 38, 42, 51, 61. *Phán nhọm B : l loải thẹp chè âỉåüc quy âënh vãư thnh pháưn hoạ hc m khäng quy âënh vãư cå tênh (thnh pháưn ny cọ thãø tçm tháúy khi tra bng). K hiãûu ca phán nhọm ny tỉång tỉû phán nhọm A, chè khạc l thãm chỉỵ B åí âáưu mạc. Vê dủ BCT31, BCT33 .BCT61. *Phán nhọm C : gäưm cạc thẹp âỉåüc quy c vãư cå tênh v thnh pháưn hoạ hc. K hiãûu ca chụng tỉång tỉû phán nhọm A, chè khạc l thãm chỉỵ C åí âáưu mạc. Vê dủ CCT31, CCT33 .CCT61. Âãø tçm cạc chè tiãu ca thẹp phán nhọm ny ta phi dỉûa vo hai phán nhọm trãn. Chàóng hản våïi mạc thẹp CCT38, khi tçm thnh pháưn hoạ hc ta tra bng theo mạc BCT38, cå tênh theo mạc CT38. b-Thẹp kãút cáúu : Theo TCVN 1766-75 quy âënh ky ï hiãûu bàòng chỉỵ C v cạc chỉỵ säú tiãúp theo chè lỉåüng cạc bon trung bçnh trong thẹp tênh theo pháưn vản. Vê dủ : C05, C10, C15 . C65. Nãúu cúi mạc thẹp cọ chỉỵ A l loẵi cháút lỉåüng cao hån (P, S ≤ 0,030%) c-Thẹp dủng củ : Theo TCVN 1822-75 quy âënh k hiãûu bàòng chỉỵ CD (C-cạc bon, D-dủng củ) v cạc säú chè lỉåüng cạc bon trung bçnh trong thẹp theo pháưn vản. Nãúu cúi mạc thẹp cọ thãm chỉỵ A cọ nghéa l cháút lỉåüng cao hån. Vê dủ : CD70, CD80 .CD130 (CD70A, CD80A .CD130A) 6.1.3.Khại niãûm vãư thẹp håüp kim : 1-Khại niãûm : 86 Thẹp håüp kim l loải thẹp ngoi sàt v cạc bon ra ngỉåìi ta cäú âỉa thãm vo cạc ngun täú cọ låüi, våïi säú lỉåüng nháút âënh v â låïn âãø lm thay âäøi täø chỉïc v ci thiãûn tênh cháút (cå, l, hoạ ) ca chụng. Cạc ngun täú cọ lỉi, âỉåüc cäú âỉa vo thẹp gi l ngun täú håüp kim. Tu theo tạc dủng ca chụng âäúi våïi thẹp m giåïi hản l ngun täú håüp kim khäng giäúng nhau, ngun täú tạc dủng cng mảnh giåïi hản ny cng nh. Mn ≥ 0,80 ÷ 1,00% Si ≥ 0,50 ÷ 0,80% Cr ≥ 0,50 0,80% ÷ Ti ≥ 0,10% W 0,10≥ ÷ 0,50% Mo 0,05 0,20% ≥ ÷ Ni ≥ 0,50 ÷ 0,80% Cu ≥ 0,30% B 0,0005% ≥ 2-K hiãûu : TCVN 1759-75 quy âënh k hiãûu thẹp håüp kim theo quy lût sau : *Säú âáưu tiãn ca mạc thẹp chè lỉåüng cạc bon trung bçnh cọ trong thẹp theo pháưn vản, nãúu 1% thç khäng ghi. ≥ *Cạc chỉỵ l k hiãûu hoạ hc ca ngun täú håüp kim, säú âỉïng sau cạc chỉỵ chè lỉång chỉïa ca nọ theo pháưn tràm, nãúu xáúp xè 1% thç khäng ghi. *Cúi mạc thẹp cọ chỉỵ A l thẹp cọ cháút lỉåüng täút hån. Vê dủ : 12Cr18Ni9Ti - 0,12%C; 18%Cr; 9%Ni; 1%Ti 50CrNiMo - 0,50%C; 1%Cr; 1%Ni; 1%Mo 38CrMoAlA - 0,38%C; 1%Cr; 1%Mo; 1%Al; loải täút *Cạc thẹp chun dng cọ k hiãûu riãng. Vê dủ : OL100Cr1,5SiMn - OL thẹp äø làn; 1,00%C; 1,5%Cr; 1%Si; 1%Mn 130Mn3Â - 1,30%C; 13%Mn; Â : chãú tảo sn pháøm bàng phỉång phạp âục. 6.2.CẠC LOẢI GANG THÄNG DỦNG : 6.2.1.Gang xạm : Gang xạm l lảo gang m pháưn låïn hay ton bäü cạc bon täưn tải dỉåïi dảng tỉû do graphit. Graphit ca nọ åí dảng táúm, phiãún, chùi . Màût gy ca nọ cọ mu xạm âọ l mu ca graphit. Âáy l loải gang phäø biãún nháút v âỉûoc sỉí dủng räüng ri trong k thût, thäng thỉåìng khi nọi tåïi gang ngỉåìi ta hiãøu ràòng âọ l gang xạm. 1-Thnh pháưn hoạ hc : a-Cạc bon : Lỉåüng cạc bon cang nhiãưu nhiãût âäü chy ca gang cng tháúp, nhỉng s lm cho graphit tàng lãn cå tênh s cng tháúp. Xu hỉåïng ngy nay dng gang cọ cạc bon tháúp âãø cọ âäü bãưn cao, Vç váûy lỉåüng cạc bon trong gang xạm tỉì 2,8 ÷ 3,5%. b-Silêc : L ngun täú håüp kim quan trng nháút trong gang xạm, silic cng nhiãưu viãûc tảo thnh graphit cng dãù dng. Lỉåüng silic trong gang xạm tỉì 1,5-3% c-Mangan : l nguøn täú cn tråí viãûc tảo thnh graphit, nhỉng cọ tạc dủng náng cao cå tênh. Nãúu trong gang xạm lỉåüng mangan tàng lãn thç silic cng phi tàng lãn tỉång ỉïng. Lỉåüng mangan tỉì 0,50 1,0%. ÷ d-Phät pho : Phäút pho khäng nh hỉåíng gç âãún sỉû tảo thnh graphit nhỉng co stạc dủng lm tàng âäü chy long v náng cao tênh chäúng mi mn (tảo ra cng tinh Fe + Fe 3 P v Fe +Fe 3 P + Fe 3 C). Lỉåüng phäút pho tỉì 0,1 ÷ 0,20%, khi cáưn tênh chäúng mi mn cao cọ thãø âãún 0,50%. Khäng sỉí dủng t lãû cao hån vç s lm gang bë dn 87 e-Lổu huyỡnh : Laỡ nguyón tọỳ coù haỷi vỗ laỡm giaớm õọỹ chaớy loaợng cuớa gang vaỡ caớn trồớ quaù trỗnh taỷo graphit. Lổồỹng lổu huyỡnh tổỡ 0,08 ữ 012% 2-Tọứ chổùc tóỳ vi : Tọứ chổùc tóỳ vi cuớa gang xaùm õổồỹc phỏn ra laỡm hai phỏửn : nóửn kim loaỷi (cồ baớn) vaỡ graphit. Tuyỡ theo mổùc õọỹ graphit hoaù gang xaùm coù ba loaỷi : a-Gang xaùm pherit : Tọứ chổùc cuớa noù gọửm nóửn kim loaỷi laỡ sừt nguyón chỏỳt kyợ thuỏỷt (pherit) vaỡ graphit. Loaỷi gang naỡy coù õọỹ bóửn thỏỳp nhỏỳt. b-Gang xaùm pherit-peclit : Gọửm coù nóửn kim loaỷi laỡ theùp trổồùc cuỡng tờch vaỡ graphit, lổồỹng caùc bon trong nóửn kim loaỷi < 0,80%. c-Gang xaùm peclit : Gọửm coù nóửn kim loaỷi laỡ theùp cuỡng tờch vaỡ graphit, lổồỹng caùc bon trong nóửn kim loaỷi laỡ 0,80%, loaỷi gang naỡy coù õọỹ bóửn cao nhỏỳt. c) b) a) Hỗnh 6.2-Tọứ chổùc tóỳ vi cuớa gang xaùm a)Gang xaùm pherit b)Gang xaùm pherit-peclit c)Gang xaùm peclit 3-Cồ tờnh vaỡ bióỷn phaùp nỏng cao cồ tờnh : a-Cồ tờnh : Do coù graphit daỷng tỏỳ m nón laỡm giaớm maỷnh õọỹ bóửn keùo cuớa gang, chố bũng khaoớng 1/3-1/5 so vồùi theùp tổồng ổùng. Do graphit tỏỳm, bóử mỷt lồùn chia cừt maỷnh nóửn kim loaỷi vaỡ coù hai õỏửu nhoỹn laỡ nồi tỏỷp trung ổùng suỏỳt. Tuy nhión graphit coù tờnh bọi trồn tọỳt laỡm giaớm ma saùt, tng tờnh chọỳng maỡi moỡn, coù taùc duỷng laỡm từt rung õọỹng vaỡ dao õọỹng cọỹng hổồớng. ọỹ cổùng thỏỳp 150 ữ 250HB, phoi õeợ gaợy, cừt goỹt tọỳt. ọỹ deớo xỏỳp xố khọng, khọng bờóỳn daỷng deớo õổồỹc. 88 b-Cạc biãûn phạp náng cao cå tênh : Cạc úu täú nh hỉåíng âãún cå tênh ca gang xạm : nãưn kim loải, hçnh dạng, säú lỉåüng v kêch thỉåïc graphit. Trong âọ nãưn kim loải nh hỉåíng quút âënh nháút, nãưn kim loải cng bãưn thç cå tênh ca gang cng cao. Ta cọ cạc biãûn phạp sau : *Gim lỉåüng cạc bon ca gang : do âọ gim âỉåüc lỉåüng graphit tỉû do. Ngy nay xu hỉåïng dng gang cọ lỉåüng cạc bon tháúp tỉì 2,2 ÷ 2,5%. Tuy nhiãn phi dng l cọ nhiãût âäü cao (l âiãûn) måïi náúu chy âỉåüc do nhiãût âäü nọng chy ca gang bë náng cao. *Biãún tênh : âãø lm nh mën graphit, cháút biãún tênh gäưm 65% pherä silic v 35%Al trỉåïc khi rọt gang lng vo khn. *Håüp kim hoạ : cho thãm cạc ngun täú håüp kim cáưn thiãút khi náúu luûn âãø hoạ bãưn nãưn kim loải, náng cao âäü tháúm täi, tênh chäúng àn mn, mi mn, chëu nhiãût . *Nhiãût luûn : âãø tảo ra cạc nãưn kim loải ph håüp våïi u cáưu sỉí dủng. 4-K hiãûu v cäng dủng : a-K hiãûu : Theo TCVN 1659-75 quy âënh k hiãûu gang xạm bàòng hai chỉỵ GX (cọ nghéa l gang xạm), tiãúp âọ l cạc nhọm säú chè giåïi hản bãưn kẹo v giåïi hản bãư n ún täúi thiãøu tênh theo âån vë kG/mm 2 . Vê dủ : GX15-32 cọ giåïi hản bãưn kẹo täúi thiãøu 15kG/mm 2 v giåïi hản bãưn ún täúi thiãøu 32kG/mm 2 . b-Cäng dủng : Gang xạm âỉåüc sỉí dủng ráút räüng ri lm v, nàõp mạy, thán mạy, v häüp säú, màût bêch, cạc te, bạnh ràng täúc âäü cháûm, bạnh â, så mi, xẹc màng, äø trỉåüt . 6.2.2.Gang xạm biãún tràõng : Trong sn xút cå khê háưu nhỉ khäng dng gang tràõng, tuy nhiãn trong mäüt säú trỉåìng håüp âãø sn xút bi nghiãưn, trủc nghiãưn, trủc xay xạt ta sỉí dủng gang xạm biãún tràõng. Loải gang ny cọ bãư màût bë biãún thnh gang tràõng våïi chiãưu dy nháút âënh cọ âäü cỉïng cao v tênh chäúng mi mn låïn. Chãú tảo gang xạm biãún tràõng bàòng cạch âục gang xạm trong khn kim loải, låïp bãư màût ngüi nhanh s biãún thnh gang tràõng. 6.2.3.Gang de ío : L loải gang cọ täø chỉïc graphit tỉång âäúi thu gn åí dảng củm v bäng, tênh do tỉång âäúi cao, màût gy cọ mu xạm. Nhçn bãư ngoi thç khäng thãø phán biãût âỉåüc våïi gang xạm. 1-Thnh pháưn hoạ hc : Do âỉåüc tỉì gang tràõng nãn thnh pháưn hoạ hc tỉång tỉû nhỉ gang tràõng âem . Tuy nhiãn våïi gang do thỉåìng dng lỉåüng cạc bon tháúp khong tỉì 2,2-2,8% âãø êt graphit lm cho tênh do cao. Lỉåüng silêc phi vỉìa â âãø nháûn âỉåüc gang hon ton tràõng khi âục v â âãø thục âáøy quạ trçnh graphit hoạ khi thäng thỉåìng täøng lỉåüng cạc bon-silic khong 3,5%. Váût âục âem phi cọ tiãút diãûn (thnh) mng âãø ngüi nhanh. 2-Täø chỉïc tãú vi : Tỉång tỉû nhỉ gang xạm, tu theo mỉïc âäü tảo thnh graphit (graphit hoạ), gang do âỉåüc chia ra lm ba loải : a-Gang do pherit : L loải gang cọ nãưn kim loải l sàõt ngun cháút k thût, trãn âọ cọ graphit củm hay bäng phán bäú. 89 b-Gang deớo pherit-peclit : Laỡ gang coù nóửn kim loaỷi theùp trổồùc cuỡng tờch vaỡ graphit cuỷm hay bọng. c-Gang deớo peùc lờt : Laỡ gang coù nóửn kim loaỷi laỡ theùp cuỡng tờch vaỡ graphit cuỷm hay bọng. Trong ba loaỷi gang deớo trón thỗ gang deớo pherit coù õọỹ bóửn thỏỳp nhỏỳt vaỡ gang deớo peclit coù õọỹ bóửn cao nhỏỳt. Hỗnh 6.3 -Tọứ chổùc tóỳ vi gang deớo a)Gang deớo pherit b)Gang deớo pherit-peclit c)Gang deớo peclit c) a) b) 3-Cồ tờnh : ỷc tờnh nọứi bỏỷt cuớa gang deớo laỡ coù õọỹ deớo cao do lổồỹng caùc bon thỏỳp graphit ờt vaỡ ồớ daỷng tổồng õọỳi thu goỹn. Cồ tờnh cuớa noù laỡ trung gian giổợa gang xaùm vaỡ gang cỏửu. 4-Kyù hióỷu vaỡ cọng duỷng : a-Kyù hióỷu : TCVN 1659-75 quy õởnh kyù hióỷu gangdeớo bũng hai chổợ GZ (gang deớo) vaỡ hai nhoùm sọỳ chố giồùi haỷn bóửn keù o tọỳi thióứu tờnh theo kG/mm 2 vaỡ õọỹ giaợn daỡi tổồng õọỳi ( ) tờnh theo %. Vờ duỷ : GZ60-03 - coù giồùi haỷn bóửn keùo tọỳi thióứu laỡ 60 kG/mm 2 vaỡ õọỹ giaợn daỡi tổồng õọỳi 3%. b-Cọng duỷng : 90 Gang do thỉåìng âỉåüc dng lm cạc chi tiãút âäưng thåìi âi hi ba u cáưu sau : *Hçnh dạng phỉïc tảp (sỉí dủng tênh âục cao) *Chëu v âáûp (tênh do) *Tiãút diãûn mng. Trong thỉûc tãú gang do cn sỉí dủng trong chi tiãút mạy dãût, mạy näng nghiãûp, cúc bn gúc hm xe lỉía . Nãúu váût âục thäng thỉåìng thç dng gang xạm do giạ thnh tháúp hån. 6.2.4.Gang cáưu : L loải gang cọ täø chỉïc graphit thu gn nháút åí dảng qu cáưu, do âọ gang cáưu cọ âäü bãưn cao nháút trong cạc loải gang cọ graphit. 1-Thnh pháưn hoạ hc : Do âỉåüc chãú tảo tỉì gang xạm nãn gang cáưu cọ thnh pháưn hoạ hc giäúng nhỉ gang xa ïm, nhỉng cọ mäüt säú âàûc âiãøm sau : *Lỉåüng cac sbon v silic cao tåïi 5-6% âãø bo âm kh nàng graphit hoạ. *Khäng cọ hay ráút êt cạc ngun täú cn tråí quạ trçnh cáưu hoạ nhỉ : Ti, Al, Sn, Pb, Zn, Bi v âàûc biãût l S. *Chỉïa mäüt lỉåüng nh cháút biãún tênh Mg hay Ce (0,04-0,08)% *Cọ cạc ngun täú náng cao cå tênh : Ni < 1%, Mn (2%) 2-Täø chỉïc tãú vi : Tu theo mỉïc âäü graphit hoạ gang cáưu âỉåüc chia lm ba loải : *Gang cáưu pherit : nãưn kim loải l sàõt ngun cháút v graphit cáưu *Gang cáưu pherit - peclit : nãưn kim loải l thẹp trỉåïc cng têch v graphit cáưu, *Gang cáưu pẹclit : nãưn kim loải l thẹp cng têch v graphit cáưu. 91 Hçnh 6.4-Täø chỉïc tãú vi ca gang cáưu a)Gang cáưu pherit b)Gang cáưu pherit-peclit c)Gang cáưu peclit c) a) b) 3-Cå tênh : Gang cáưu cọ cå tênh khạ cao, giåïi hản bãưn kẹo bàòng 70-80% so våïi thẹp, âäü bãưn tỉì 400-1000MN/m 2 , δ % = 5-15%, a K = 300-600kJ/m 2 . Gang cáưu êt bë phạ hu gin hån gang xạm. Âäü cỉïng xáp xè 200 HB gia cäng càõt gt täút. 4-K hiãûu v cäng dủng : a-K hiãûu : Theo TCVN 1659-75 quy âënh k hiãûu gang cáưu bàòng hai chỉỵ GC (gang cáưu) v cạc nhọm säú chè gåïi hản bãưn kẹo täúi thiãøu theo kG/mm 2 v âäü gin di tỉång âäúi δ %. Vê dủ : GC100-04 - cọ giåïi hản bãưn kẹo täúi thiãøu 100kG/mm 2 v âäü gin di tỉång âäúi δ = 4%. b-Cäng dủng : Gang cáưu ch úu dng thay thẹp âãø chãú tảo cạc chi tiãút hçnh dạng phỉïc tảp nhỉ trủc khuu xe ä tä du lëch v váûn ti nh. Ngoi ra nọ cn dng lm mäüt säú chi tiãút quan trng khạc. 6.2.5.Gang håüp kim : Gang håüp kim l gang m ngoi sàõt v cạc bon ra cn cọ thãm cạc ngun täú khạc âỉåüc cäú âỉa vo âãø náng cao cạc tênh cháút ca chụng (ch úu l cå tênh) nhỉ : Cr, Mn, Ni, Cu . Trong âọ Cr lm tàng mảnh âäü tháúm täi, Mn v Ni lm tàng âäü bãưn, Cu náng cao tạc dủng chäúng àn mn . 6.3.CẠC LOẢI THẸP THÄNG DỦNG : 6.3.1.Thẹp cạc bon cháút lỉåüng thỉåìng (thẹp cạc bon thäng dủng) : Nhọm thẹp ny ch ú u dng trong xáy dỉûng, chụng âỉåüc cung cáúp dỉåïi dảng bạn thnh pháøm qua cạn nọng : äúng, thanh, dáy, thẹp hçnh, såüi, bàng . åí trảng thại thỉåìng hoạ, khäng qua täi v ram. Chụng phi cọ tiãút diãûn quy âënh v âäü bãưn âảt u cáưu sỉí dủng. Ngoi ra chụng cn âỉåüc dng lm mäüt säú chi tiãút khäng quan trng làõm. Gäưm cạc mạc thẹp sau âáy (theo TCVN 1765-75) : CT31, CT33 .CT61, BCT31, BCT33 .BCT61, CCT31, CCT33 .CCT61. 6.3.2.Thẹp kãút cáúu : Thẹp kãút cáúu l thẹp âỉåüc sỉí dủng våïi khäúi lỉåüng låïn nháút âãø chãú tảo cạc chi tiãút mạy v kãút cáúu chëu ti. Chụng âạp ỉïng âỉåüc cạc u cáưu khạc nhau vãư cå tênh, chênh xạc vãư hçnh dảng, kêch thỉåïc v âảt âỉåüc âäü bọng bãư màût theo u cáưu làõp rạp. 1-u cáưu ca thẹp kãút cáúu : a-Cå tênh täøng håüp cao : Âáy l u cáư cå bn nháút vç nọ quút âënh kh nàng chëu ti v thåìi gian lm viãûc cho chi tiãút mạy trong âiãưu kiãûn ti trng quy âënh. *Âäü bãưn cao : nãúu âäü bãưn cao s giụp cho mạy mọc cọ cäng sút låïn hån, nh gn hån v tøi th cao hån. Trong cạc chi tiãút mạy ỉïng sút sinh ra khäng âỉåüc låïn hån giåïi hản chy vç khäng âỉåüc phẹp biãún dảng do. Do váûy giåïi hản chy cao l u cáưu quan trng nháút vãư cå tênh ca thẹp kãút cáúu. 92 *Âäü dai va âáûp cao : âáy l chè tiãu ráút quan trng vç chi tiãút mạy thỉåìng lm viãûc trong âiãưu kiãûn ti trng âäüng. Chè tiãu ny quút âënh âäü tin cáûy khi lm viãûc, âm bo cho chi tiãút khäng bë phạ hu dn. Âáy l u cáưu âàûc biãût quan trng âäúi våïi cạc phỉång tiãûn giao thäng. *Giåïi hản mi cao : Khạ nhiãưìu chi tiãút lm viãûc trong âiãưu kiãûn ti trng thay âäøi cọ chu k cáưn phi cọ gåïi hản mi cao âãø trạnh phạ hu mi. *Tênh chäúng mi mn cao : Chi tiãút mạy lm viãûc trong âiãưu kiãûn ma sạt v mi mn mảnh, do váûy bãư màût ca chụng phi cọ âäü cỉïng cao âãø chäúng mi mn täút. Náng cao tênh chä úng mi mn bàòng nhiãût luûn. b-Tênh cäng nghãû täút : Do âỉåüc sn xút våïi säú lỉåüng låïn v phi qua cạc dảng gia cäng nhỉ biãún dảng nọng, càõt gt .nãn thẹp phè cọ tênh cäng nghãû täút âãø hả giạ thnh gia cäng. Háưu hãút chi tiãút mạy âãưu phi qua nhiãût luûn âãø âm bo cạc u cáưu vãư cå tênh. Do váûy nãúu thẹp cọ âäü tháúm täi cao, dãù nhiãût luûn cng gọp pháưn hả giạ thnh âạng kãø. c-Tênh kinh tãú : Do sn lỉåüng låïn, chng loải nhiãưu nãn u cáưu giạ thnh ca thẹp phi r. Tuy nhiãn u cáưu ny phi âàût sau âäü bãưn. Trong mäüt säú trỉåìng håüp quan trng phi dng thẹp qu thç cọ thãø b qua u cáưu n y. 2-Thnh pháưn hoạ hc : Thẹp kãút cáúu phi cọ thnh pháưn hoạ hc ph håüp âãø cọ thãø âạp ỉïng âỉåüc cạc u cáưu nãu trãn. a-Cạc bon : l ngun täú cå bn nháút quút âënh cå tênh v tênh cäng nghãû ca thẹp kãút cáúu. Do âọ hm lỉåüng cạc bon trong thẹp kãút cáúu quy âënh khạ chàût ch tỉì 0,10-0,65%. Tu tỉìng trỉåìng håüp củ thãø lải chia lm ba nhọm nh nhỉ sau : *Nhọm u cáưu ch úu vãư âäü do, âäü dai cọ lỉåüng cạc bon tháúp : 0,10-0,25% *Nhọm u cáưu ch úu vãư giåïi hản chy v âäü do cọ lỉåüng cạc bon trung bçnh : 030-0,50% *Nhọm u cáưu ch úu vãư giåïi hản ân häư i cọ lỉåüng cạc bon tỉång âäúi cao : 055- 0,65%. b-Thnh pháưn håüp kim : Cạc ngun täú håüp kim âỉåüc âỉa vo thẹp kãút cáúu nhàòm mủc âich náúng cao âäü bãưn do nág cao âäü tháúm täi v hoạ bãưn pherit, tảo cạc bêt phán tạn v giỉỵ cho hảt nh. Tuy nhiãn tênh cäng nghãû ca thẹp håüp kim s xáúu hån v cọ giạ thnh cao hån. Cạc ngun täú håüp kim sỉí dủng trong thẹp kãút cáúu chia ra lạm hai nhọm : *Nhọm cạc ngun täú håüp kim chênh : l cạc ngun täú chiãúm t lãû ch úu trong cạc ngun täú âỉa vo, cọ tạc dủng náng cao âäü bãưn nhåì náng cao âäü tháúm täi. Gäưm cọ cạc ngun täú sau : Cr, Mn, Si, Ni (âäi khi c B) våïi täøng lỉåüng âỉa vo 1-3% cao nháút 5-6%. Chụng cọ âàûc âiãøm l : -Re í, dãù kiãúm -Náng cao âäü tháúm täi. Âãø âảt âỉåüc mủc âêch ny ngỉåìi ta thỉåìng dng håüp kim họa phỉïc tảp (våïi täøng lỉåüng xạc âënh sỉí dủng nhiãưu ngun täú håüp kim). 93 . tảo gang xạm biãún tràõng bàòng cạch âục gang xạm trong khn kim loải, låïp bãư màût ngüi nhanh s biãún thnh gang tràõng. 6.2.3 .Gang de ío : L loải gang. loaỷi gang deớo trón thỗ gang deớo pherit coù õọỹ bóửn thỏỳp nhỏỳt vaỡ gang deớo peclit coù õọỹ bóửn cao nhỏỳt. Hỗnh 6.3 -Tọứ chổùc tóỳ vi gang deớo a)Gang
- Xem thêm -

Xem thêm: GANG VÀ THÉP, GANG VÀ THÉP, GANG VÀ THÉP

Bình luận về tài liệu gang-va-thep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP