Bài toán CO2 (Hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

37 7,116 25 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_2889
tailieuhay_2889

tailieuhay_2889

Tải lên: 14,645 tài liệu

  • Loading...
1/37 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 00:15

Dạng 2. Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm http://ebook.here.vn Chương 7: Kim loại kiềm – kim loại kiềm thổ – nhôm Dạng 2. Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm Nội dung I. Phương pháp giải II. Thí dụ minh hoạ Dạng 2. Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm I. Phương pháp giải 1. Tổng quan về bài toán XO 2 (CO 2 , SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm Viết các phản ứng có thể xảy ra dưới dạng phương trình ion rút gọn: Chất tan tạo thành trong dung dịch phụ thuộc tỉ số 2 2 3 2 2 3 XO 2OH XO H O (1) ; XO OH HXO (2) − − − − + → + + → 2 OH XO n t n − = 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 N u t < 1 : HXO (XO d ) N u t = 1 : HXO N u 1 < t < 2 : HXO +XO N u t = 2 : XO N u t > 2 : XO và OH d . − − − − − − − Õ − Õ Õ Õ Õ − Dng 2. Bi toỏn CO 2 (hoc SO 2 ) tỏc dng vi dung dch kim I. Phng phỏp gii (tt) 1. Tng quan v bi toỏn XO 2 (CO 2 , SO 2 ) tỏc dng vi dung dch kim (tt) Chỳ ý: 3 2 2 2 3 3 2 3 2 ph n ng c v i OH c HXO Dung d ch t o thnh ph n ng c v i CaCl ho c BaCl c XO un n ng t o c Ca(HXO ) ho c Ba(HXO ) ả ứ đợ ớ ó ị ạ ả ứ đợ ớ ặ ó đ ó ạ ó ặ Dạng 2. Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm I. Phương pháp giải (tt) 2. Một số nhận xét quan trọng  Khi bài toán cho kiềm dư: chỉ viết 1 phản ứng tạo muối trung hòa. Chất rắn thu ñược khi cô cạn gồm cả muối trung hòa và kiềm dư.  Khi bài toán cho XO 2 dư: chỉ viết 1 phản ứng tạo muối axit. Chất rắn thu ñược khi cô cạn chỉ có muối axit.  Khi biết tạo cả 2 muối thì cả XO 2 và OH − ñều hết.  Với thuật ngữ lượng kiềm “tối thiểu”, “ít nhất” chỉ cần viết chỉ 1 phản ứng tạo muối axit. Dạng 2. Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm I. Phương pháp giải (tt) 2. Một số nhận xét quan trọng (tt)  Với kiềm của nhóm IIA, dung dịch thu ñược sau phản ứng khi ñã loại bỏ kết tủa mà “tác dụng ñược với kiềm tạo thêm kết tủa” hoặc “tác dụng với axit tạo khí” hoặc “ñun nóng thu ñược kết tủa” thì phản ứng ñã tạo 2 loại muối.  XO 2 khi bị hấp thụ vào dung dịch kiềm nhóm IIA gây ra ñộ tăng hoặc giảm khối lượng của dung dịch so với ban ñầu: • • 2 2 2 2 XO XO gi m XO t ng XO N u m m m m m N u m m m m m ↓ ↓ ↓ ↓ > ⇒ ∆ = − < ⇒ ∆ = − ¶ ¨ Õ Õ Dạng 2. Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm I. Phương pháp giải (tt) 3. Phương pháp giải nhanh Áp dụng ðLBT nguyên tố X (C, S) và ðLBT ñiện tích dễ dàng tính ñược số mol của một trong 3 chất khi biết số mol của 2 trong 3 chất. 3 2 2 3 HXO S d ng s : XO OH XO − − −   + →    ö ô ¬ ®å 2 2 3 3 (XO , HXO ,XO ) − − Dạng 2. Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm I. Phương pháp giải (tt) 4. Chú ý  Bản chất của phản ứng giữa XO 2 với dung dịch kiềm (NaOH, Ba(OH) 2 , …) là phản ứng giữa XO 2 và OH − , do ñó nếu dung dịch ban ñầu có nhiều bazơ thì không nên viết các phương trình phân tử mà viết phương trình phản ứng dưới dạng ion rút gọn  và lập tỉ lệ t ñể biết sinh ra muối gì, sau ñó so sánh số mol với số mol Ca 2+ , Ba 2+ ñể tính lượng kết tủa.  ðiểm khác biệt giữa SO 2 và CO 2 là SO 2 có tính khử (làm mất màu dung dịch Br 2 hoặc KMnO 4 ).  Khi bài toán cho cả 2 oxit axit CO 2 và SO 2 thì gọi chung là XO 2 ñể lập phương trình và tính toán cho gọn. - 2 - 2 3 2 2 3 XO + 2OH XO + H O ; XO + OH HXO − − → → OH Tính n − ∑ 2 3 XO − Dạng 2. Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm II. Thí dụ minh hoạ (tt) Thí dụ 1: Cho m gam hỗn hợp hai muối Na 2 CO 3 và NaHSO 3 có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng, dư. Khí sinh ra ñược dẫn vào dung dịch Ba(OH) 2 dư thu ñược 41,4 gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 20. B. 21. C. 22. D. 23. Dạng 2. Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm II. Thí dụ minh hoạ (tt) Thí dụ 1 (tt) Hướng dẫn giải 2 2 2 2 2 3 3 CO SO 2 2 2 2 2 3 2 CO SO Na CO NaHSO 44 64 Ta th y : G i n n . G i XO (CO SO ) X 32 X 22. 2 Khi ó : XO Ba(OH) BaXO H O 0,2 0,2 n n 0,1 n n 0,1 m 21 gam áp án B. + = = + ⇒ + = ⇒ = + → ↓ + ⇒ = = ⇒ = = ⇒ = ⇒ Ê ä ä ® § . Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm http://ebook.here.vn Chương 7: Kim loại kiềm. Bài toán CO 2 (hoặc SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm I. Phương pháp giải 1. Tổng quan về bài toán XO 2 (CO 2 , SO 2 ) tác dụng với dung dịch kiềm Viết các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài toán CO2 (Hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm, Bài toán CO2 (Hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm, Bài toán CO2 (Hoặc SO2) tác dụng với dung dịch kiềm

Bình luận về tài liệu bai-toan-co2-hoac-so2-tac-dung-voi-dung-dich-kiem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP