CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

12 76 0 Gửi tin nhắn cho yeutailieu1689
yeutailieu1689

yeutailieu1689

Tải lên: 762 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 22:20

CƠ SƠ ̉ LY ́ THUYÊ ́ T VỀ XÂY DƯ ̣ NG CHIÊ ́ N LƯƠ ̣ C KINH DOANH CHO DOANH NGHIÊ ̣ P 2.1.GIỚI THIỆU   !"# """$%&'()*++,-+ .$/'01*/2& '.134'.1/ 34'.1, 2.2. KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 2.2.1. Chiê ́ n lươ ̣ c '.1.'54 !#)+".67 +8""9*/'/':6 ! ;,<-=+>.?=.=@, 2.2.2. Qua ̉ n tri ̣ chiê ́ n lươ ̣ c A34'.1.2 BC DE*+ F *+ F D G  H  G #I.J BK H .9 L " L  L  H M F  H   L 9 F =+D G J BN+#46&: 6 H . L O  H "++ L " 9 L  L  P  L D F . L  F  F M G  Q F  G #1 P  ! + D H , Xét lại nhiệm vụ kinh doanh Phân phối các nguồn tài nguyên Xác định nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược hiện tại Đề ra các chính sáchXây dựng, lựa chọn chiến lược Đo lường và đánh giá thành tích Thiết lập mục tiêu dài hạn Thiết lập mục tiêu hàng năm Nghiên cứu môi trường để xác định cơ hội và đe dọa chủ yếu Kiếm soát nội bộ để nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu Thông tin phản hồi Thông tin phản hồi Hình thành chiến lược Thực thi chiến lược Đánh giá chiến lược 2.3. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC -=+R=S,T/34'.1U V+#2'.1 6'.1'.1, Nguồn: Fred R. David Hình 2.1: Mô hình quản trị chiến lược, C0W""9X9+#'.1++# Y.#*(79 )X.59/6'.1++", 2.3.1 Xác định nhiệm vụ, mục tiêu và chiến lược hiện tại của tổ chức  Z9/.: &[1".$+34'.1#) D/;:\".+#] ^'.1W X\".67!:,_` ; ! !'.1/3&a/'^/&D 1'.W"'!:+8/DX, 2.3.2. Xét lại nhiệm vụ kinh doanh  C !)&+.#+.W"'.1&' +#"9*D,Z9/X.: &[+'.W"D3.$ (.'.W"(3.$,b5= 5c/+"c"+""3+" '.W" !, 2.3.3. Nghiên cứu môi trường kinh doanh b DE+#)+"W"+W 56&1&3M&: +) D//(,_D E+#)+"1.+#2 DE% D DE ", Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp d'^&'23)/'&'U 2e..# ".( 9+#)&f&'9+XX, d'^.W""X")X423)/'^.W"" X")X4/.'+#)+",T+""3 9=+/4 +/+33+J/4 #J.W',,,,,, d'^M;52M;53'+")/' &X#2:  ^g 6#+U&+.+ a/;=hi/'^5E*'W &;W , d'^626 .#3X2(Dj DE3)&4.$'M.1."XU/ h[/.^U.6;#, d'^D2D./'^;3(.'+"2 &;D'E0#+3/^(3 +", Môi trường tác nghiệp của doanh nghiệp Z:"9X DE"</ DE D DE@ )+""! DM .6)_=.k,l+=<mnop@: D F 2  Các đối thủ tiềm ẩn Các đối thủ cạnh tranh trong ngànhSự tranh đua giữa các doanh nghiệp hiện có trong ngành Người muaNgười cung cấp Sản phẩm thay thế Nguy cơ từ đối thủcạnh tranh mới Khả năng thương lượng của người mua Nguy cơ từ sản phẩm và dịch vụ thay thế Khả năng thương lượng của nhà cung cấp Những yếu tố điều khiển đối thủ cạnh tranh Những điều đối thủ cạnh tranh đang làm và có thể làm được Mục tiêu tương laiỞ tất cả các cấp quản trị và theo nhiều giác độ Chiến lược hiện tạiCông ty đó đang cạnh tranh như thế nào? Vài vấn đề cần trả lời nhanh vềđối thủ cạnh tranh + Đối thủ bằng lòng với vị trí hiện tại không? + Khả năng đối thủ chuyển dịch và đổi hướng chiến lược như thế nào? + Điểm yếu của đối thủ cạnh tranh? + Điều gì kích thích đối thủ cạnh tranh trả đũa mạnh mẽ và hiệu quả? Các giả thiếtĐược đặt ra về bản thân và về ngành Các tiềm năngCác điểm mạnh và điểm yếu Hình 2.2: Mô hình Năm tác lực của Michael E.Porter (Nguồn: Michael E.Porter, dẫn theo Huỳnh Phú Thịnh)  Đối thủ cạnh tranh: (Nguồn: Michael E.Porter, dẫn theo Huỳnh Phú Thịnh) Lợi nhuận Các hoạt động chủ yếu Các hoạt động hỗ trợ Hình 2.3: Các nội dung chủ yếu cần phân tích về đối thủ cạnh tranh Người mua (khách hàng):q6X )&.3;4() D/,-/E ;';:. +.1W)3 5^*O c"+8Yr(.1+"3("4!, Người cung cấp2CE("*+U ^12E*W'*4J UXJU.+,sE(";'7;:9/".6 # #+*(.1++", Đối thủ tiềm ẩn2Z^) g;:./'^. 3 .1W)D/+ 7+&M.635(  + ^14"[U .6[', Sản phẩm thay thế23"g /'#' M.1W)*O &^' +(+D/+, 2.3.4. Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu  -=+_=.k,l+=+*+#)+"1 .+#X2+#)/'+#`1, #[)+" A34U9.6 l:D -  NW[ [+ bW  NW[ [ _&=t * T4! & Hình 2.4. Chuỗi giá trị của doanh nghiệp (Nguồn: Michael E.Porter, dẫn theo Huỳnh Phú Thịnh) +#)/'<O *`4@2.+# XW (.#+*/:+3"g <6(.4M@+ &IDW , +#`1<O *`4@20`1++#)/' `1.u,Ec:O ":D34 U9.6;:&'1" `+#)/'I`1++*`, #[)+"&D.&' +#)/'.v+ w `1++*`4,  Các hoạt động chủ yếu  Hậu cần đầu vào xU +#.''"WUa3.$ /'^[+)+"2<m@-'"W[+< / ;'*4/W .@<y@A3.$/W.<V@z&+3.$Ua/W.<{@zW" +#+"<|@s'+#W/:<}@-3.#+i  Vận hành xU (3+#:/:/'^[+3"g ^ h2<m@bW / ;'*4<y@~+*;;<V@z•""<{@~+€ '*4<|@s: i  Hậu cần đầu ra ~+U +#:3"g &)+ "2<m@A3.$*"g <y@-Ua"g <V@bW" "9"^<{@A/85•.$8i  Marketing và bán hàng <m@A3+<y@s/ #<V@~<{@z67&"9"^ <|@-'.W"a&"9"^i  Dịch vụ <m@z•"8<y@N(./&<V@q•a<{@x3/'/ [&'#)&i,  Các hoạt động hỗ trợ  Thu mua - W"M (3/'^[+1•! +`42<m@- /W.D<y@- M.1/ .<V@-  / ;'*4X '*4M"Y5<{@-  "[  3.$<}@A3.$Ui  Phát triển công nghệ l:D*+U +#;.'.63 '3"g /+#)+",  Quản trị nguồn nhân lực A34U9.6*+U *+#X2 - Thu hút nguồn nhân lực: <m@l9XD<y@N+#4U 9.6<V@-/:!, - Đào tạo phát triển, - Duy trì nguồn nhân lực.  Cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp - #[)+"*+U +#2^3.$ +#4X‚&'+"".$X/^3.$ (.1, 2.3.5. Thiê ́ t lâ ̣ p mu ̣ c tiêu dài ha ̣ n Ca !#*:&'3 +1)=+' .1+;,'.1*:4a*"":#1 !X.9,s E+ !'.1"3"h1"E.]y'|M , _` !E&ƒ =+ &+3E• ^w2 M)^ M)+! +.14"[ *3()6&'1"=+7i 2.3.6. Xây dư ̣ ng va ̀ lư ̣ a cho ̣ n chiê ́ n lươ ̣ c – ca ́ c công cu ̣ đê ̉ xây dư ̣ ng va ̀ lư ̣ a cho ̣ n chiê ́ n lươ ̣ c A/.67'.1U {+#2  Giai đoạn 1: nhập vào x+#/; •D*31W"+['+ '.1,-++#/059/6 W2 W /'^*+ W/'^*+ W3#,   Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) _W/;M; •a 8 # 8/'7 )*"W&+M,_W„Rk1":=+M *2 Bước 1:zW" !/'^D=^, Bước 22l9.+#[ 7]pp<&D7@'mp<( 7@+ `/'^,-^ 7"3*Omp, Bước 32l9.+#]m'{+ `/'^+;2m#+: /' .(y.: /'r(V.:  #r({.:  #.(, Bước 42C9 7) `/'^"9.+#);<…*y5 *V@:54^: [ 7, Bước 52^: [ 7+ `/'^:54^ : 7+, -: 7+(.{pJ("(.mpJ*.y|,-^ : .y|+(/D/ #*ry|D//'*,   Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) _W/\"; •.1;a3)/'^ DE +",b":  WkRkU M *2 Bước 12zW" !/'^;Y/'4'6D W+ DE% D Bước 22l9.+#[ 7]pp<&D7@'mp<( 7@+ `/'^,q6"9.+#+(/[ 7)/'^;^6 D+&+)D/,- "9.+#"3*Omp, Bước 32l9.+#]m'{+ `/'^/'46D,-+;2 {."3^V.*y.*m./', Bước 42C9[ 7) `*'^"9.+#);<…*y5 *V@:54: ^[ 7, Mức quan tâm đến sự khác biệt của sản phẩm THẤP Mức quan tâm đến sự khác biệt của sản phẩm CAO Mức nhạy cảm về giá của khách hàng CAO Mức nhạy cảm về giá của khách hàng THẤP CHIẾN LƯỢC HÀNG HÓA(Commodity strategy) CHIẾN LƯỢC HỖN HỢP(Hybrid strategy) CHIẾN LƯỢC CHUYỂN TIẾP (Transitional strategy) CHIẾN LƯỢC ĐẶC CHỦNG(Speciality strategy) Bước 52^: [ 7+ `*'^:54 ^: 7+, ~(&:^.1=7+ W.*+^: 7 +(  D/;:;.{pJ("(.mp*.y|,   Ma trận hình ảnh cạnh tranh _W/\"D/Wa^)#)/'ha 1: )7J59/6 W3#659/ 6 W/'^*+, Giai đoạn 2: Hoạch định chiến lược tổng quát C !)+#/.4.9++",' .14*/X.4+**+U 5('.1! :7.6'.1,&†W•!++#/*+U 2z6#/ 3 ‚ 9 '6&*)3"g J_W"# +#‚ .1'#J_W^.1.1'#‚4).1'#,  Lưới sự nhạy cảm về giá – mức độ quan tâm đến sự khác biệt của sản phẩm D!/.  W"36.67 X<=B +??@)D/agiảm giá thành / tăng thêm giá trị gia tăng<*O#+6 &*@+3"g , Hình 2.5. Lưới “sự nhạy cảm về giá /Mức độ quan tâm đến sự khác biệt” Nguồn: Strategic Planning Asociates, 1982, dẫn theo Huỳnh Phú Thịnh. Giá trị của lợi thế cạnh tranh thấp Giá trị của lợi thế cạnh tranh cao Có nhiều cách tạo ra lợi thế cạnh tranh Có ít cách tạo ra lợi thế cạnh tranh CÁC NGÀNH PHÂN TÁN CÁC NGÀNH ĐANG BẾ TẮC CÁC NGÀNH CHUYÊN MÔN HÓA CÁC NGÀNH QUY MÔ SẢN XUẤT LỚN Các chiến lược áp dụng: s5414X)  W"X‡ x4ql>+"["!'.1:#1/.1' #,;*^'.1*32 - Chiến lược hàng hóa:q3"g  &;mức nhạy cảm về giá cao  ít quan tâm đến sự khác biệt a3"g , - Chiến lược đặc chủng:q3"g ;mức nhạy cảm về giá thấp  E rất quan tâm đến sự khác biệt a3"g , - Chiến lược chuyển tiếp:q3"g  &];mức nhạy cảm về giá cao ] rất quan tâm đến sự khác biệt a3"g , - Chiến lược hỗn hợp:q3"g  &;mức nhạy cảm về giá thấp  ít quan tâm đến sự khác biệt a3"g ,  Ma trận số lượng lợi thế cạnh tranh – giá trị của lợi thế cạnh tranh: Hình 2.6. Ma trận “Số lượng lợi thế cạnh tranh và Giá trị của lợi thế” Nguồn: Boston Consulting Group, dẫn theo Huỳnh Phú Thịnh. o Mô tả ma trận: B-!+2q^.1#+.1'#+, B-!2~:44).1'#, Bq6&'1")*'/#+*^;D `;D1 + ; , o Các chiến lược: - Ngành đang bế tắc:Có ít cách tạo ra lợi thế cạnh tranh giá trị của lợi thế cũng thấp,'.1h.W"+#35(+&r, - Ngành có qui mô sản xuất lớn: Có rất ít cách để đạt lợi thế cạch tranh+lợi thế đạt được lại có giá trị lớn,'.1•!.3 35(*O M^.13"g 35(, - Ngành chuyên môn hóa:Lợi thế cạnh tranh có giá trị lớncó nhiều cách để đạt lợi thế. '.11".$.'"!9+.1'#, - Ngành phân tán:Có nhiều cách để đạt được lợi thếlợi thế đạt được không có giá trị đáng kể,'.11".$.3 :^[:M.1Waa4 'W7& &+, Giai đoạn 3: Hoạch định chiến lược cụ thể x+#/W"+'.1&3;:.67*O •"5'"&'1"/'^*+*+7,&†W•!+ +#/*+U 2_W'.1X Wql>k W:  #‚ : /'‚‚=7< Wqˆ‰-@,  Ma trận SPACE  _W/h:+#)+"UE 544X)+",!) W#+&X#*+) 2 #X.1'#&X#*++"26 4) DE #), Bảng 2.1. Cách sử dụng ma trận SPACE THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG NHANH THỊ TRƯỜNG TĂNG TRƯỞNG CHẬM VỊ THẾ CẠNH TRANH YẾU VỊ THẾ CẠNH TRANH MẠNH Đặc điểm Chiến lược nên sử dụng Góc TẤN CÔNG (Aggressive) D/4X^(, -MW" -X1" Z#; s'1"'.1 Góc THẬN TRỌNG (Conservative) D  /    +#     aM.6*3, -MW" Z#;W" Góc PHÒNG THỦ (Defensive) D/W"3 a: /'*+ &r a ^=7 *+, q/3 Z#;W" Góc CẠNH TRANH (Competitive) -MW" -X1" z+ Nguồn: Huỳnh Phú Thịnh (2008), Giáo trình môn học Chiến Lược Kinh Doanh, Đại học An Giang,  Ma trận chiến lược chính  -(3;:O  +*^;D)  W'.1X,_W/4')D/6&X#24X #6M4E,'.1X1"+1.& =+6("u+ `;D) W, Góc tư thứ II (Vị thế yếu, ngành tăng nhanh) m,-9 W"4E y,l:4E V,l:3"g {,-X1" |,z+#*r },-.$ Góc tư thứ I (Vị thế mạnh, ngành tăng nhanh) m,-9 W"4E y,l:4E V,l:3"g {,-X1"7"X |,-X1"7"X },-X1" Š,Z#;U9 Góc tư thứ III Góc tư thứ IV . CƠ SƠ ̉ LY ́ THUYÊ ́ T VỀ XÂY DƯ ̣ NG CHIÊ ́ N LƯƠ ̣ C KINH DOANH CHO DOANH NGHIÊ ̣ P 2.1.GIỚI THIỆU . *3()6&'1"=+7i 2.3.6. Xây dư ̣ ng va ̀ lư ̣ a cho ̣ n chiê ́ n lươ ̣ c – ca ́ c công cu ̣ đê ̉ xây dư ̣ ng va ̀ lư ̣ a cho ̣ n chiê ́ n lươ ̣ c A/.67'.1U
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Bình luận về tài liệu co-so-ly-thuye-t-ve-xay-du-ng-chie-n-luo-c-kinh-doanh-cho-doanh-nghie-p

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP