Luyện tập chung (Tiết 62 trang 62 Toán 5)

12 1,843 3
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 21:11

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Träng Kim NguyÔn Träng Kim Tr­êng TiÓu häc Yªn Hîp Tr­êng TiÓu häc Yªn Hîp Quú Hîp - NghÖ An Quú Hîp - NghÖ An Thứ 3 ngày 16 th Thứ 3 ngày 16 th á á ng 11 năm 2010 ng 11 năm 2010 Bài cũ: Bài cũ: Toán: Nêu cách nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000,… Khi nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba….chữ số. Thứ 3 ngày 16 th Thứ 3 ngày 16 th á á ng 11 năm 2010 ng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập chung Bài 1: Tính: 375,84 - 95,69 + 36,78 b) 7,7 + 7,3 x 7,4 = 280,15 36,78 = 316,93 = 7,7 54,02 = 61,72 a) + + Thứ 3 ngày 16 th Thứ 3 ngày 16 th á á ng 11 năm 2010 ng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập chung Hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính với số thập phân trong biểu thức ? Nếu biểu thức không có dấu ngoặc đơn, chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc nhân,chia thì thực hiện từ trái sang phải. Nếu biểu thức có phép cộng trừ và nhân, chia thì thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau. Bài 2: Tính bằng hai cách: (6,75 + 3,25) x 4,2a) Cách1: b) (9,6 - 4,2) x 3,6 Cách2: = 10 x 4,2 = 42 (6,75 + 3,25) x4,2 = 6,75 x 4,2 3,25 x 4,2 + = 28,35 + 13,65 = = 42 5,4 x 3,6 = 19,44 Cách1: Cách2: (9,6 - 4,2) x 3,6 = 9,6 x 3,6 - 4,2 x 3,6 = 34,56 - 15,12 = 19,44 Thứ 3 ngày 16 th Thứ 3 ngày 16 th á á ng 11 năm 2010 ng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập chung Khi nh Khi nh â â n một n một hiệu hai số thập phân với một hiệu hai số thập phân với một số số thập ph thập ph â â n ta n ta có có thể nh thể nh â â n bằng c n bằng c á á ch nào? ch nào?  Ta c Ta c ó ó thể nh thể nh â â n lần lượt số bị trừ, số trừ với số n lần lượt số bị trừ, số trừ với số đó rồi đó rồi trừ hai kết quả cho nhau. trừ hai kết quả cho nhau. Khi nh Khi nh â â n một n một tổng hai tổng hai số thập ph số thập ph ân ân với một số với một số thập ph thập ph â â n ta c n ta c ó ó thể nh thể nh â â n bằng c n bằng c á á ch nào? ch nào?  Ta c Ta c ó ó thể nh thể nh â â n từng số hạng của tổng n từng số hạng của tổng với số đó với số đó rồi cộng c rồi cộng c á á c kết quả lại với nhau. c kết quả lại với nhau. Thứ 3 ngày 16 th Thứ 3 ngày 16 th á á ng 11 năm 2010 ng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập chung Ai nhanh hơn đúng hơn ? Tính bằng cách thuận tiện nhất: 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5 4,7= = 4,7 x 1 x ( 5,5 - 4,5 ) = 4,7 1. 2. Tính nhẩm kết quả tìm x 5,4 x x = 5,4 x = 1 a) b) 9,8 x x = 6,2 x 9,8 x = 6,2 Thứ 3 ngày 16 th Thứ 3 ngày 16 th á á ng 11 năm 2010 ng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập chung a) 5,4 x x 5,4 x = = 1 b) 9,8 x x = 6,2 9,8 x x = 6,2 Hãy nêu nhận xét về các phép tính a ,b vừa nhẩm ở trên? 1  Số thập Phân nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Thứ 3 ngày 16 th Thứ 3 ngày 16 th á á ng 11 năm 2010 ng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập chung Bài toán: Mua 4 m vải phải trả 60 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền? Tóm tắt 60 000 đồng 6,8m vải …? Đồng ? Đồng ? Đồng …?m 4m vải Bài giải Mua 6,8 mét vải phải trả nhiều tiền hơn mua 4 mét vải ( cùng loại) là : 60 000 : 4 = 15 000 ( đồng) 15 000 x 6,8 = 102 000 ( đồng ) Cách 1: Giá tiền mỗi mét vải là: Đáp số: 42 000 đồng Mua 6,8 mét vải như thế hết số tiền là: 102 000 - 60 000 = 42000 ( đồng) Thứ 3 ngày 16 th Thứ 3 ngày 16 th á á ng 11 năm 2010 ng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập chung . ngày 16 th Thứ 3 ngày 16 th á á ng 11 năm 2010 ng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập chung Bài toán: Mua 4 m vải phải trả 60 000 đồng. Hỏi mua 6,8 m vải cùng. Thứ 3 ngày 16 th Thứ 3 ngày 16 th á á ng 11 năm 2010 ng 11 năm 2010 Toán: Luyện tập chung Hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính với số thập phân trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập chung (Tiết 62 trang 62 Toán 5), Luyện tập chung (Tiết 62 trang 62 Toán 5), Luyện tập chung (Tiết 62 trang 62 Toán 5)

Bình luận về tài liệu luyen-tap-chung-tiet-62-trang-62-toan-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP