Phân tích hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh và bán thâm canh ven biển tỉnh sóc trăng

136 519 5
Diệp Tử

Diệp Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 12,932 tài liệu

  • Loading...
1/136 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2012, 15:52

Phân tích hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh và bán thâm canh ven biển tỉnh sóc trăng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN DƯƠNG VĨNH HẢO PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) THÂM CANH VÀ BÁN THÂM CANH VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2009 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN DƯƠNG VĨNH HẢO PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) THÂM CANH VÀ BÁN THÂM CANH VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Giáo viên hướng dẫn TS. LÊ XUÂN SINH 2009 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iXÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iiLỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn Ts. Lê Xuân Sinh đã tận tình hướng dẫn cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tôi được sự giúp đỡ và động viên của nhiều tổ chức và cá nhân, tôi xin trân thành cảm ơn: - Các thầy cô cùng toàn thể cán bộ trong Khoa Thuỷ Sản - Trường Đại học Cần Thơ đã giúp đỡ tôi hoàn thành khoá học. - ThS. Nguyễn Thanh Long, Cn. Đặng Thị Phượng, Ks. Đỗ Minh Chung, cùng toàn thể các anh, chị trong lớp Cao học Thuỷ Sản K11 đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn này. - Ban lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng cùng toàn thể các đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi trong quá trình học tập. - Các hộ nuôi tôm ở Sóc Trăng đã giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập số liệu và thực hiện nghiên cứu này. - Cảm ơn đến các thành viên gia đình tôi, bạn bè thân hữu đã tận tình hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập. Cuối cùng xin gởi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả mọi người đã giúp đỡ và chia sẽ khó khăn để tôi có sự thành công ngày hôm nay. Trong quá trình viết luận văn không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự góp ý của quý thầy cô và toàn thể các bạn. Tác giả Dương Vĩnh Hảo Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu iii TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện từ tháng 04 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009 nhằm phân tích, đánh giá và kiểm chứng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật để đề xuất các giải pháp cải thiện năng suất và lợi nhuận của các mô hình nuôi tôm sú thâm canh (TC) và bán thâm canh (BTC) ở tỉnh Sóc Trăng. Số liệu sơ cấp được thu bằng cách phỏng vấn trực tiếp 50 hộ/mô hình; bố trí 03 ao/mô hình để theo dõi các chỉ tiêu môi trường và 15 ao/mô hình để kiểm chứng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Kết quả khảo sát cho thấy: Năm 2007, diện tích nuôi, năng suất và sản lượng trung bình của mô hình TC lần lượt là 19.631,7 m2/hộ, 3.998,7 kg/ha/vụ và 5.371,6 kg/hộ/vụ; BTC là 17.628,0 m2/hộ, 2.440,5 kg/ha/vụ và 3.789,6 kg/hộ/vụ. Các yếu tố như: tỷ lệ diện tích ao nuôi/ tổng diện tích khu vực nuôi, mật độ nuôi, kích cỡ giống thả, tổng lượng thức ăn, lượng vôi sử dụng, mực nước bình quân ao nuôi, năng suất và sản lượng thu hoạch giữa hai mô hình có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (α = 0,05). Năng suất và lợi nhuận chịu tác động của các yếu tố như: kinh nghiệm nuôi, kích cỡ tôm thu hoạch (con/kg), tổng diện tích và số lượng ao nuôi. Tổng chi phí, tổng chi phí cố định, tổng chi phí biến đổi và tổng thu nhập giữa hai mô hình có sự khác biệt (α = 0,05). Thực nghiệm được bố trí cũng nhằm đánh giá lại một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật như hiệu quả sử dụng thức ăn đã cung cấp và khả năng gây ô nhiễm môi trường do nuôi tôm đối với kết quả khảo sát. So với kết quả khảo sát 2007, năng suất và sản lượng ở mô hình TC thực nghiệm cao hơn là 0,68 và 1,77 lần; BTC là 0,27 và 1,1 lần. Tổng chi phí biến đổi bình quân của mô hình TC và BTC thực nghiệm 2008 cao hơn lần lượt là 0,93 và 0,22 lần, do chi phí tăng, nhất là giá thức ăn cao. Lợi nhuận bình quân ở mô hình TC thực nghiệm cao hơn kết quả khảo sát 2007 là 0,24 lần; nhưng mô hình BTC có lợi nhuận thấp hơn là 0,34 lần. Tổng đạm, lân đầu vào ở mô hình TC chỉ có 22,61% N và 12,08% P; BTC là 27,12% N và 9,83% P được tôm hấp thu, phần còn lại được thải vào môi trường. Nếu sản xuất ra 1 tấn tôm thịt thì phải thải ra môi trường ở mô hình TC lần lượt là 88kg N và 30kg P, BTC lần lượt là 68Kg N và 25kg P. Để nghề nuôi tôm sú TC và BTC ở Sóc Trăng phát triển ổn định và đạt hiệu quả cao về kinh tế - kỹ thuật cần thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau: nên duy trì độ sâu mực nước từ 1,3-1,4 m; giữ mật độ nuôi TC từ 25-30 con/m2 và với BTC từ 12 -14 con/m2. Chính quyền các cấp cần xem công tác quy hoạch là khâu then Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu ivchốt, nhất là quy hoạch từng vùng nuôi; cần có các chính sách nâng cao năng lực của cán bộ quản lý NTTS; khuyến khích và mở rộng sự hợp tác giữa các nhà ở tất cả các khâu tổ chức sản xuất, cung cấp các dịch vụ đầu vào, tiêu thụ sản phẩm và nghiên cứu ứng dụng. Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu vABSTRACT This study has been carried out from April 2008 to September 2009 at Soc Trang province, aiming to analyse and to evaluate the technical and economic indicators for proposing the solutions to improve the yield and net income of black tiger shrimp (Penaeus monodon) in semi-intensive and intensive systems. Primary data was collected by interviewing 50 households/system; setting-out 03 ponds/system to monitor the environmental indicators, and testing the technical - economic ones with 15 ponds/system. The surveyed results showed that in 2007, the average cultured area, average yield and average shrimp production of intensive systems (IS) were 19,631.7 m2/household, 3,998.7 kg/ha/crop and 5,371.6 kg/household/crop, respectively. Those munbers for semi-intensive system (SIS) in turn were 17,628.0 m2/household, 2,440.5 kg/ha/crop and 3,789.6 kg/household/crop. The factors such as ratio of pond area/total cultured area, stocking densities, size of seed, total amount of pellet, amount of lime, pond water depth and yield of shrimp between the two models were significanfly different (α = 0.05). The yield and net income were affected by farming experience, size of shrimp at the harvest (shrimp/kg), total cultured area, and number of ponds. Those munbers for SIS was 0.27 and 1.1 times, respectively. Total cost, total fixed costs, total variable cost and total revenue between the two models were significanfly different (α = 0.05). This experienment was layed aiming for verification of major technical - economic indicator as the use feed effect and the surce causing the pollution in shrimp culture with the 2007 survey results. In comparison with the 2007 survey results, the yield and production of the experiments of IS was higher than 0.68 and 1.77 times, respectively. The total variable costs of IS and SIS in 2008 experienments were respectively higher than those of 2007 surveyed results about 0.93 and 0.22 times becauuse of the increasing of price of many inputs, especially feed. The net income of IS in 2008 experienment was higgher than that of 2007 surveyed result about 0.24 times. On the otherhand, the net income of SIS was lower than that of 2007 about 0.34 times. There were only 22.61% N and 12.08% P for IS, was 27.12% N and 9.83% P per total protein, phosphorus inputs was absorbed by shrimp, the remains were discharged into the environment. There were 88 kg N and 30 kg P for IS and 68 kg N, and 25 kg P for SIS discharged into the environment when 1 tone of shrimp was produced Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu viFor the futher development of back tiger shrimp farming in Soctrang (IS & SIS), it inportant to make some major solutions as the follows: the pond water depth of 1.3 - 1.4 m; stocking density of 25-30 post larva/m2 for IS and 12 -14 post larva/m2 for SIS. Government at all levels need to have more appropriate planning activities and better policies to improve the capacity of aquaculture managers as well as to encourage and to expand the cooperation/linkage between sectors of production, supply of the inputs, maketing of products and applied studies. Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu vii CAM KẾT KẾT QUẢ Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu của tôi được thực hiện tại tỉnh Sóc Trăng và kết quả này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Ký tên Dương Vĩnh Hảo Ngày 10 tháng 9 năm 2009 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu viii MỤC LỤC Trang XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG i LỜI CẢM TẠ . ii TÓM TẮT . iii ABSTRACT . v CAM KẾT KẾT QUẢ vii MỤC LỤC . viii DANH SÁCH BẢNG xii DANH SÁCH HÌNH . xiv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . xv Chương 1: GIỚI THIỆU . 1 1.1 Mục tiêu nghiên cứu . 2 1.2 Giả thuyết nghiên cứu 3 1.3 Nội dung nghiên cứu 3 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Tình hình nuôi tôm nước mặn, lợ ở Việt Nam 4 2.1.1. Sự phát triển nghề nuôi tôm thương phẩm ………………………………….4 2.1.2 Sự phát triển của các mô hình nuôi tôm biển . 8 2.1.3 Các mô hình nuôi tôm sú ở Việt Nam . 9 2.2 Một số kết quả khảo sát về mô hình bán thâm canh và thâm canh 10 2.3 Tình hình sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm . 14 2.4 Một số nghiên cứu về vai trò của cá rô phi trong ao nuôi tôm sú 15 2.5 Một số chỉ tiêu môi trường nước trong ao nuôi tôm sú 17 2.5.1 TAN - Tổng đạm amôn (Total Ammonia Nitrogen) 17 2.5.2 Nitrite (NO2-) . 17 2.5.3 Nitrate (NO3-) . 18 [...]... chúng ta cần phải tiến hành nghiên cứu Phân tích hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) TC và BTC ở tỉnh Sóc Trăng nhằm đề xuất giải pháp quản lý và phát triển mô hình nuôi tôm mang tính bền vững; giúp nông dân ổn định sản xuất thông qua việc áp dụng các giải pháp quản lý và cải thiện hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các mô hình nuôi. 1.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu... mua tôm sú thương phẩm ở tỉnh Sóc Trăng 34 Hình 4.5: Tỷ lệ chủ hộ theo giới của các mô hình nuôi tôm sú TC và BTC 35 Hình 4.6: Trình độ học vấn của chủ các mô hình nuôi tôm sú TC và BTC 36 Hình 4.7: Đánh giá chất lượng nước ao lắng sử dụng 38 Hình 4.8: Nguồn gốc con giống tôm sú chọn mua thả nuôi ở các mô hình (%) 40 Hình 4.9: Hình thức kiểm dịch giống tôm sú khi thả nuôi ở các mô hình (%) 41 Hình. .. đánh giá hiệu quả của mô hình nuôi tôm sú TC và BTC ở tỉnh Sóc Trăng để từ đó đưa ra các giải pháp quản lý và cải thiện hiệu quả của mô hình nuôi tôm sú, góp phần giúp nông dân ổn định sản xuất dựa trên hiện trạng đã được đánh giá. Các mục tiêu cụ thể gồm có (1) Đánh giá được hiệu quả của mô hình nuôi tôm sú TC và BTC ở tỉnh Sóc Trăng. Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên... hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ, tình trạng ô nhiễm môi trường trong các vùng nuôi chưa được xử lý triệt để; diện tích thiệt hại trong nuôi tôm sú còn phát sinh hàng năm (UBND tỉnh Sóc Trăng, 2006). Mô hình nuôi tôm sú TC và BTC ở tỉnh ngày càng phát triển và gia tăng diện tích nhưng thực trạng về kỹ thuật nuôi của người dân đang áp dụng và hiệu quả kinh tế của từng mô hình nuôi chưa... 3(2) Phân tích và đánh giá được các yếu tố kinh tế và kỹ thuật ảnh hưởng đến năng suất và chi phí trong nuôi tôm sú thương phẩm. (3) Kiểm chứng mức độ tích luỹ đạm và lân trong tôm và ao nuôi. (4) Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để cải thiện hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú tại địa bàn nghiên cứu. 1.2 Giả thuyết nghiên cứu (1) Không có sự khác biệt về năng suất tôm nuôi của. .. lợi nhuận của các mô hình nuôi tôm sú thâm canh (TC) và bán thâm canh (BTC) ở tỉnh Sóc Trăng. Số liệu sơ cấp được thu bằng cách phỏng vấn trực tiếp 50 hộ /mô hình; bố trí 03 ao /mô hình để theo dõi các chỉ tiêu môi trường và 15 ao /mô hình để kiểm chứng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật. Kết quả khảo sát cho thấy: Năm 2007, diện tích nuôi, năng suất và sản lượng trung bình của mô hình TC lần lượt là... suất và lợi nhuận 53 Hình 4.16: Đánh giá về hình thức thâm canh trong nuôi tôm sú TC và BCT 68 Hình 4.17: Đánh giá về hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi tôm sú TC và BCT 68 Hình 4.18: Đánh giá về thông tin kỹ thuật phục vụ nuôi tôm sú TC và BCT 69 Hình 4.19: Đánh giá của người dân về môi trường ô nhiễm do nuôi tôm sú 70 Hình 4.20: Đánh giá của người dân về môi trường ô nhiễm 70 Hình 4.21: Đánh giá của. .. BTC ở tỉnh Sóc Trăng (2003-2007) 20 Hình 2.2: Bản đồ hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2007 23 Hình 3.1: Sơ đồ thu mẫu bùn đáy ao nuôi 26 Hình 3.2: Ao và tôm sú nuôi thực nghiệm 30 Hình 4.1: Biến động diện tích nuôi tôm sú ở Sóc Trăng (2004 -2008) 31 Hình 4.2: Biến động năng suất tôm sú ở Sóc Trăng (2004 -2008) 32 Hình 4.3: Biến động sản lượng tôm sú ở tỉnh Sóc Trăng (2004 -2008) 33 Hình 4.4: Biến... người nuôi vẫn duy trì mức độ thâm canh. Hình 4.2: Biến động năng suất tôm sú ở Sóc Trăng (2004 -2008) Nguồn: Sở NN& PTNT tỉnh Sóc Trăng( 2009) và Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng( 2009) 4.1.3 Biến động sản lượng tôm nuôi Tổng sản lượng tôm sú nuôi ở tỉnh Sóc Trăng tăng từ năm 2004 đến năm 2007 và giảm vào năm 2008 do diện tích nuôi giảm. Sản lượng tôm sú của mô hình TC tăng từng năm, năm 2007... Tổng thu nhập từ tôm sú của hai mô hình nuôi thực nghiệm 64 Bảng 4.33: Kiểm định các chỉ tiêu kinh tế của hai mô hình nuôi thực nghiệm 65 Bảng 4.34: Kiểm định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật mô hình TC năm 2007 và 2008 66 Bảng 4.35: Kiểm định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật mô hình BTC năm 2007 và 2008 67 Bảng 4.36 Đánh giá về phát triển kinh tế hộ khi thực hiện hai mô hình nuôi 69 Bảng 4.37: . cứu Phân tích hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) TC và BTC ở tỉnh Sóc Trăng nhằm đề xuất giải pháp quản lý và phát. kinh tế - kỹ thuật để đề xuất các giải pháp cải thiện năng suất và lợi nhuận của các mô hình nuôi tôm sú thâm canh (TC) và bán thâm canh (BTC) ở tỉnh Sóc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh và bán thâm canh ven biển tỉnh sóc trăng, Phân tích hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh và bán thâm canh ven biển tỉnh sóc trăng, Phân tích hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm canh và bán thâm canh ven biển tỉnh sóc trăng

Bình luận về tài liệu phan-tich-hieu-qua-kinh-te-va-ky-thuat-cua-mo-hinh-nuoi-tom-su-penaeus-monodon-tham-canh-va-ban-tham-canh-ven-bien-tinh-soc-trang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP