ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1 1,335 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 12:15

Biểu mẫu 12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG PHÒNG KHCN,HT&SĐH KHOA …………………………… Tôi tên là:…………………………………………… , mã số học viên:………………, lớp ………., Khóa…… , Ngành …………………………. Tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo Thạc Ngành ……………………………… . tại Trường đại học Tôn Đức Thắng (phiếu điểm đính kèm) và đã hoàn thành luận văn Thạc theo đúng tiến độ, đúng yêu cầu về nội dung và được cán bộ hướng dẫn cho phép bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn Thạc. Tôi kính đề nghị Nhà trường tổ chức họp Hội đồng chấm luận văn Thạc, tạo điều kiện cho tôi được hoàn thành chương trình đào tạo để được nhận bằng Thạc sĩ. Trân trọng cảm ơn và kính chào, TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Kính đơn, (Ký và ghi rõ họ tên) . hướng dẫn cho phép bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ. Tôi kính đề nghị Nhà trường tổ chức họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ, tạo điều kiện cho. NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG PHÒNG KHCN,HT&SĐH
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ, ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ, ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn