Chương 4: Hành vi của nhà sản xuất

13 358 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 04:15

. Chương 4 LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI CỦA NHÀ SẢN XUẤT MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Sau khi học chương này sinh vi n yêu cầu phải nắm vững các. biểu diễn bằng hàm sản xuất. Hàm sản xuất của một sản phẩm xác định mức sản lượng tối đa của sản phẩm đó (ký hiệu là q) có thể được sản xuất từ từ bất kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 4: Hành vi của nhà sản xuất, Chương 4: Hành vi của nhà sản xuất, Chương 4: Hành vi của nhà sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn