Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc

46 426 3
meo.uno

meo.uno Gửi tin nhắn

Tải lên: 729 tài liệu

  • Loading...
1/46 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2012, 14:22

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Niên khóa: 2001 – 2005 Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice Giảng viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS.BÙI XUÂN AN NGUYỄN THỊ LỆ NGỌC Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 LỜI CẢM TẠ Con thành kính ghi khắc công ơn Cha và Mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng và suốt đời tận tụy không ngại khó khăn, luôn dìu dắt và tạo điều kiện cho con học tập để con có được ngày hôm nay. Trân trọng biết ơn: Ban giám hiệu trường ĐH Nông Lâm Tp HCM. Ban chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ sinh học. Tất cả quý thầy cô đã truyền đạt kiến thức cho em trong suốt quá trình học tại trường. Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy: TS. BÙI XUÂN AN, người đã nhiệt tình truyền đạt, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Cảm ơn: Các bạn bè thân yêu của lớp Công nghệ sinh học khóa 27 đã chia xẻ cùng tôi vui buồn trong thời gian học, cũng như hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong thời gian thực hiện khóa luận. Tp HCM, Tháng 8 năm 2005 Sinh viên Nguyễn Thị Lệ Ngọc Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 TÓM TẮT Nhằm mục đích xác định liều lƣợng phun xịt đạt hiệu quả tốt nhất trong tiêu diệt muỗi và ấu trùng muỗi trong dạng nƣớc tĩnh của chế phẩm Enchoice. Từ đó đƣa ra kết luận đánh giá về khả năng sử dụng chế phẩm trong thực tế. Khóa luận: “Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice ” đƣợc tiến hành với các nghiên cứu kiểm soát và tiêu diệt muỗi trƣởng thành và ấu trùng muỗi. Bố trí thí nghiệm trên muỗi trƣởng thành với các yếu tố liều lƣợng và nồng độ chế phẩm; trên ấu trùng với yếu tố nồng độ bằng phƣơng pháp pha loãng trực tiếp, yếu tố liều lƣợng và nồng độ bằng phƣơng pháp phun xịt trên bề mặt nƣớc. 1. Đối với muỗi trƣởng thành: nồng độ dung dịch chế phẩm Enchoice là 1:600 và liều lƣợng phun xịt 40ml thì hiệu quả đạt 98.98% sau 1 giờ. Muỗi trƣởng thành bị ngộ độc ngay khi dính thuốc. 2. Đối với ấu trùng muỗi ở dạng nƣớc tĩnh :  Phƣơng pháp pha loãng trực tiếp: nồng độ chế phẩm Enchoice là 1 :2000 đạt hiệu quả giết chết ấu trùng 100% sau 2 giờ.  Phƣơng pháp phun xịt lên bề mặt nƣớc: phun xịt 60 ml dung dịch chế phẩm Enchoice ở tỉ lệ pha 1:600, hiệu quả đạt 93,67% sau 4 giờ. Với qui mô thí nghiệm nhỏ thì phƣơng pháp pha loãng trực tiếp đạt hiệu quả chậm hơn nhƣng việc thực hiện đơn giản ít tốn công hơn so với phƣơng pháp phun xịt lên bề mặt. Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 MỤC LỤC CHƢƠNG TRANG Trang tựa Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục . v Danh sách các hình viii Danh sách các biểu đồ . viii Danh sách các chữ viết tắt . ix Danh sách các bảng . ix 1.MỞ ĐẦU . 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2.Mục đích và yêu cầu . 2 1.3.Giới hạn khóa luận 2 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3 2.1.Muỗi 3 2.1.1. Đặc điểm sinh thái 3 2.1.2. Đặc điểm sinh học của muỗi 4 2.1.2.1.Muỗi trƣởng thành . 4 2.1.2.2.Trứng 4 2.1.2.3.Ấu trùng . 4 2.1.2.4.Nhộng . 5 2.1.3.Chu trình phát triển của muỗi . 5 2.1.4.Phân loại 6 2.1.4.1.Họ phụ Toxorhynachitinea . 6 2.1.4.2.Họ phụ Anophelinea . 6 2.1.4.3.Họ phụ Culicinea . 6 2.1.5.Một số bệnh đặc trƣng do muỗi truyền . 6 Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 2.1.5.1.Bệnh sốt rét 6 2.1.5.2.Bệnh giun chỉ . 7 2.1.5.3.Bệnh sốt xuất huyết Dengue 7 2.1.6.Một số phƣơng pháp khống chế muỗi . 7 2.1.6.1.Dùng vi sinh vật . 7 2.1.6.2.Cải tạo môi trƣờng . 7 2.1.6.3.Bẫy điện . 8 2.1.6.4.Dùng hóa chất 8 2.1.6.5.Dùng muỗi biến đổi gen . 8 2.1.6.6.Xua muỗi 8 2.2.Sơ lƣợc chế phẩm Enchoice 14 2.2.1.Giới thiệu chung về công ty Enviromental Choice . 14 2.2.2.Tổng quát chế phẩm Enchoice 14 2.2.3.Cơ chế hoạt động của Multi – enzyme lên muỗi và ấu trùng muỗi . 16 3.VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 18 3.1.Thời gian và địa điểm thí nghiệm . 18 3.2.Vật liệu 18 3.3.Phƣơng pháp thí nghiệm . 19 3.3.1. Đối với muỗi trƣởng thành 19 3.3.1.1. Ảnh hƣởng liều lƣợng lên muỗi trƣởng thành (TN1a) 19 3.3.1.2. Ảnh hƣởng nồng độ chế phẩm lên muỗi trƣởng thành (TN2a) 20 3.3.2. Đối với ấu trùng muỗi . 20 3.3.2.1. Ảnh hƣởng nồng độ chế phẩm lên ấu trùng muỗi với phƣơng pháp pha trực tiếp (TN1b) 21 3.3.2.2. Ảnh hƣởng liều lƣợng lên ấu trùng muỗi với phƣơng pháp phun xịt (TN2b) . 21 3.3.2.3. Ảnh hƣởng nồng độ chế phẩm lên ấu trùng muỗi với phƣơng pháp phun xịt (TN3b) . 21 3.4.Chỉ tiêu theo dõi 22 Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 3.5.Phân tích số liệu 22 4.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1. Đối với muỗi trƣởng thành . 25 4.1.1. Ảnh hƣởng liều lƣợng lên muỗi trƣởng thành (TN1a) 25 4.1.2. Ảnh hƣởng nồng độ chế phẩm lên muỗi trƣởng thành (TN2a) 27 4.2. Đối với ấu trùng muỗi . 29 4.2.1. Ảnh hƣởng nồng độ chế phẩm lên ấu trùng muỗi với phƣơng pháp pha trực tiếp (TN1b) 29 4.2.2. Ảnh hƣởng liều lƣợng lên ấu trùng muỗi với phƣơng pháp phun xịt (TN2b) . 31 4.2.3. Ảnh hƣởng nồng độ chế phẩm lên ấu trùng muỗi với phƣơng pháp phun xịt (TN3b) . 33 5.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 35 6.TÀI LIỆU THAM KHẢO . 37 7.PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1:Cấu tạo muỗi trƣởng thành . 10 Hình 2.2:Sự phát triển của muỗi 11 Hình 2.3:Tƣ thế muỗi Aedes.spp hút máu 12 Hình 2.4:Tƣ thế muỗi Anopheles.sp hút máu . 12 Hình 2.5: Ấu trùng loài Anopheles trong nƣớc 13 Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 Hình 2.6: Ấu trùng và nhộng loài Culicinea trong nƣớc . 13 Hình 3.1 : Thí nghiệm với ấu trùng muỗi 23 Hình 3.2 : (1) ấu trùng bị ngộ độc (2) muỗi trƣởng thành chết 23 Hình 3.3 : lồng lƣới thí nghiệm muỗi trƣởng thành . 24 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ BIỂU ĐỒ TRANG Biểu đồ 4.1: Tỉ lệ muỗi chết theo thời gian trong các nghiệm thức (TN1a) 25 Biểu đồ 4.2: Tỉ lệ muỗi chết theo thời gian trong các nghiệm thức (TN2a) 27 Biểu đồ 4.3: Tỉ lệ ấu trùng chết theo thời gian trong các nghiệm thức (TN1b) . 29 Biểu đồ 4.4: Tỉ lệ ấu trùng chết theo thời gian trong các nghiệm thức (TN2b) . 31 Biểu đồ 4.5: Tỉ lệ ấu trùng chết theo thời gian trong các nghiệm thức (TN3b) . 33 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NT: nghiệm thức. TN: thí nghiệm. DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 3: Các thí nghiệm tiến hành 19 Bảng 4.1a: Ảnh hƣởng của liều lƣợng phun xịt hiệu quả chế phẩm theo thời gian (TN1a) 25 Bảng 4.1b: Ảnh hƣởng của liều lƣợng phun xịt hiệu quả chế phẩm theo thời gian (TN1a) 26 Bảng 4.2a: Ảnh hƣởng của nồng độ chế phẩm đến hiệu quả chế phẩm theo thời gian (TN2a) 27 Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 Bảng 4.2b: Ảnh hƣởng của nồng độ chế phẩm đến hiệu quả chế phẩm theo thời gian (TN2a) 28 Bảng 4.3a: Ảnh hƣởng của nồng độ chế phẩm lên ấu trùng muỗi theo thời gian (TN1b) . 29 Bảng 4.3b: Ảnh hƣởng của nồng độ chế phẩm lên ấu trùng muỗi theo thời gian (TN1b) . 30 Bảng 4.4a: Ảnh hƣởng của liều lƣợng đến hiệu quả chế phẩm theo thời gian (TN2b) 31 Bảng 4.4b: Ảnh hƣởng của liều lƣợng đến hiệu quả chế phẩm theo thời gian (TN2b) 32 Bảng 4.5a: Ảnh hƣởng của nồng độ đến hiệu quả chế phẩm đối với ấu trùng muỗi theo thời gian (TN3b) . 32 Bảng 4.5b: Ảnh hƣởng của nồng độ đến hiệu quả chế phẩm đối với ấu trùng muỗi theo thời gian (TN3b) . 34 Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1.1-Đặt vấn đề Ở hầu hết các nƣớc có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới các bệnh do muỗi gây nhiều thiệt hại cho sức khỏe con ngƣời (trẻ em và cả ngƣời lớn), gây tử vong cao và để lại nhiều di chứng ở trẻ em. Đây là vấn đề đƣợc ngành y tế đặc biệt quan tâm. Vào mùa mƣa số lƣợng muỗi gia tăng nhanh, thƣờng có nhiều nguy cơ gây thành dịch bệnh nhƣ là: bệnh sốt rét, bệnh sốt xuất huyết, bệnh viêm não, bệnh giun chỉ… Theo thống kê dịch tễ ở 20 tỉnh phía nam nƣớc ta trong năm 2004 có 66.151 ca sốt xuất huyết và 103 ngƣời chết, tăng 66,8% và 50% so với 2003. Tập hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau cho thấy số lƣợng muỗi và dịch bệnh do muỗi năm 2005 này có thể khốc liệt hơn năm 2004. Thực chất muỗi không có khả năng gây bệnh mà nó là vecteur truyền các virus gây bệnh, là kí chủ trung gian của virus gây bệnh. Vấn đề ở đây là phải tiêu diệt kí chủ trung gian này mới có thể khống chế và tiêu diệt đƣợc bệnh. Hiện nay, tình trạng sử dụng hoá chất diệt muỗi nhiều trong thời gian dài, sử dụng không đúng qui cách đã tạo cơ hội cho muỗi thích ứng và đề kháng với các hóa chất này. Hơn nữa dùng hoá chất để diệt muỗi cũng có nhiều bất lợi nhƣ gây mùi khó chịu, gây dị ứng với một số ngƣời, ảnh hƣởng đến môi trƣờng. Phải nghiên cứu đƣợc thuốc diệt muỗi vừa có hiệu quả cao, vừa không ảnh hƣởng đến môi trƣờng là cần thiết. Chế phẩm Enchoice là một hỗn hợp multi-enzyme tiêu diệt côn trùng nhỏ bằng tác nhân sinh học có thể là một giải pháp hữu hiệu. Khóa luận “Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice” đƣợc tiến hành nhằm mục đích đƣa ra thêm một cách diệt muỗi và ấu trùng muỗi với tác động thân thiện với môi trƣờng. [...]... Bảng 4.3b: Ảnh hƣởng của nồng độ chế phẩm lên ấu trùng muỗi theo thời gian (TN1b) 30 Bảng 4.4a: Ảnh hƣởng của liều lƣợng đến hiệu quả chế phẩm theo thời gian (TN2b) 31 Bảng 4.4b: Ảnh hƣởng của liều lƣợng đến hiệu quả chế phẩm theo thời gian (TN2b) 32 Bảng 4.5a: Ảnh hƣởng của nồng độ đến hiệu quả chế phẩm đối với ấu trùng muỗi theo thời gian (TN3b) 32 Bảng 4.5b: Ảnh hƣởng của nồng độ đến hiệu quả... Phƣơng pháp so sánh đơn yếu tố và đa yếu tố các nghiệm thức (Nguyễn Ngọc Kiểng, 2002). Tỉ lệ chết (%) = số cá thể ban đầu số cá thể ban đầu - số cá thể cuối * 100 Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 Bảng 4.2b: Ảnh hƣởng của nồng độ chế phẩm đến hiệu quả chế phẩm theo thời gian (TN2a) 28 Bảng 4.3a: Ảnh hƣởng của nồng độ... trong các nghiệm thức (TN3b) 33 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NT: nghiệm thức. TN: thí nghiệm. DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 3: Các thí nghiệm tiến hành 19 Bảng 4.1a: Ảnh hƣởng của liều lƣợng phun xịt hiệu quả chế phẩm theo thời gian (TN1a) 25 Bảng 4.1b: Ảnh hƣởng của liều lƣợng phun xịt hiệu quả chế phẩm theo thời gian (TN1a) 26 Bảng 4.2a: Ảnh hƣởng của nồng độ chế phẩm đến hiệu. .. Làm tăng tốc quá trình phân hủy sinh học và dần dần làm giảm khối lƣợng của khối rác. 2.2.3. Cơ chế hoạt động của Multi-enzyme Multi-enzyme diệt muỗi, ấu trùng muỗi đồng thời giảm số lƣợng muỗi một cách hiệu quả nhờ cách những đặc tính sau:  Trong thành phần Multi-enzyme chứa đƣờng, các nguyên tố vi lƣợng, một số loại enzyme và hỗn hợp các acid hữu cơ và alcohol. Các acid này Khảo sát khả... dụng các biện pháp an toàn khi vận chuyển cũng nhƣ cho ngƣời sử dụng sản phẩm. Ứng dụng trong tẩy rửa, làm vệ sinh, khử mùi trong các khu vực nhà hàng, khách sạn, các cơ sở chế biến thực phẩm,… Enchoice hoạt động hiệu quả trên mọi chất liệu bề mặt đối với các chất bẩn có nguồn gốc hữu cơ nhƣ dầu, mỡ, thức ăn,… Enchoice dùng dể khử mùi rất hiệu quả, đặc biệt là những mùi có nguồn gốc từ các. .. phẩm có tác dụng khử mùi tức thời, hiệu quả với nhiều loại mùi khác nhau.  Hoạt động tốt trong môi trƣờng hiếu khí.  Hoạt động tốt trong dãy biến thiên nhiệt độ rộng (từ nhiệt độ trên điểm đông đến 55oC).  Độ pH khoảng 4,5 và hoạt động hiệu quả trong môi trƣờng và độ pH trung bình từ 3,5 đến 9,5.  Hoàn toàn không nguy hiểm và độc hại đối với con ngƣời, các hệ sinh thái biển, động vật và... có virus trong máu, virus sẽ đến tuyến nƣớc bọt sau một thời gian phát triển trong muỗi (8-14 ngày). Muỗi khi đó sẽ có khả năng gây nhiễm suốt đời và cũng là nơi tồn trữ virus quan trọng. 2.1.6 .Các phƣơng pháp khống chế muỗi Trƣớc đây các hoá chất độc thƣờng đƣợc sử dụng để diệt muỗi. Nhƣng các biện pháp hiện đại sử dụng các sinh vật có khả năng tiêu diệt muỗi, hoặc các phƣơng pháp sinh học và... thời với tác dụng làm giảm và diệt các loài côn trùng nhỏ, nhƣng tuyệt đối an toàn cho môi trƣờng, con ngƣời và các loại động thực vật. Enchoice có tác dụng kích thích tăng trƣởng vi sinh, đặc biệt trong môi trƣờng hiếu khí, đồng thời có tính chất tẩy nhờn hiệu quả, do đó khi sử dụng để tẩy rửa, còn có khả năng phân hủy và thay đổi thành phần các chất Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm... chế phẩm đối với ấu trùng muỗi theo thời gian (TN3b) 34 Khảo sát khả năng diệt muỗi của chế phẩm Enchoice Nguyễn Thị Lệ Ngọc Niên khóa 2001 – 2005 MỤC LỤC CHƢƠNG TRANG Trang tựa Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách các hình viii Danh sách các biểu đồ viii Danh sách các chữ viết tắt ix Danh sách các bảng ix 1.MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2.Mục đích và yêu cầu... nghiệm muỗi trƣởng thành 24 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ BIỂU ĐỒ TRANG Biểu đồ 4.1: Tỉ lệ muỗi chết theo thời gian trong các nghiệm thức (TN1a) 25 Biểu đồ 4.2: Tỉ lệ muỗi chết theo thời gian trong các nghiệm thức (TN2a) 27 Biểu đồ 4.3: Tỉ lệ ấu trùng chết theo thời gian trong các nghiệm thức (TN1b) 29 Biểu đồ 4.4: Tỉ lệ ấu trùng chết theo thời gian trong các nghiệm thức (TN2b) 31 Biểu đồ 4.5: . trƣởng thành với các yếu tố liều lƣợng và nồng độ chế phẩm; trên ấu trùng với yếu tố nồng độ bằng phƣơng pháp pha loãng trực tiếp, yếu tố liều lƣợng và. với một số ngƣời, ảnh hƣởng đến môi trƣờng. Phải nghiên cứu đƣợc thuốc diệt muỗi vừa có hiệu quả cao, vừa không ảnh hƣởng đến môi trƣờng là cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc, Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc, Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất trích ly dầu Gấc

Bình luận về tài liệu khao-sat-cac-yeu-to-anh-huong-den-hieu-suat-trich-ly-dau-gac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP