TRỪ ĐI MỘT SỐ - TOÁN 2

Michael Dell
Michael Dell(11652 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 38
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 01:11

Mô tả: 1 Bµi: Ng­êi d¹y: NguyÔn Thuý Nga Tr­êng: TH Kh­¬ng §×nh 12 - 8 = ? 04/08/2003 GÝao ¸n To¸n líp 2 2  MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC  (violet.vn/toantieuhoc)  NƠI GIAO LƯU – TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌC  NƠI CUNG CẤP CÁC TÀI LỆU VỀ TOÁN TIỂU HỌC TỪ A ĐẾN Z 3 Gíao án Toán lớp 2 04/08/2003 Mục tiêu Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: - Tự lập được bảng trừ có nhớ, dạng 12 - 8. - Học thuộc bảng trừ. - Vận dụng bảng trừ đã học để áp dụng vào bài tập. - Củng cố về tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ. 04/08/2003 GÝao ¸n To¸n líp 2 4 Bµi to¸n: Cã . b¹n nhá ®ang ch¬i 12 04/08/2003 GÝao ¸n To¸n líp 2 5 Bµi to¸n: 8 b¹n ®i vµo nhµ. Cßn l¹i . b¹n 4 6 GÝao ¸n To¸n líp 2 04/08/2003 Lµm phÐp tÝnh trõ 12 - 8 = 4 Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt cßn l¹i 4 b¹n? 7 Gíao án Toán lớp 2 04/08/2003 Cách đặt và thực hiện phép tính: *Cách đặt tính: - Viết CS 1 ở hàng chục, CS 2 ở hàng đơn vị. - Viết dấu trừ ở dưới. - Viết CS 8 thẳng cột với CS 2. - Kẻ và viết kết quả phép tính. * Cách thực hiện phép tính: - Thực hiện từ phải sang trái. 12 _ 8 4 8 Gíao án Toán lớp 2 04/08/2003 Hình thành bảng trừ 12 - 2 = 12 - 3 = 12 - 4 = 12 - 5 = 12 - 6 = 12 - 7 = 12 - 8 = 12 - 9 = 12 - 10 = C ó đ i ề u g ì t h ú v ị v ề c á c s ố ở Cột số bị trừ Cột số trừ Cột hiệu 10 9 8 7 6 5 4 3 2 9 Gíao án Toán lớp 2 04/08/2003 Hình thành bảng trừ 12 - 2 = 10 12 - 3 = 9 12 - 4 = 8 12 - 5 = 7 12 - 6 = 6 12 - 7 = 5 12 - 8 = 4 12 - 9 = 3 12 - 10 = 2 C á c s ố ở c ộ t s ố t r ừ l à c á c s ố t ă n g d ầ n t ừ 2 đ ế n 1 0 C á c s ố ở c ộ t s ố b ị t r ừ đ ề u l à s ố 1 2 C á c s ố ở c ộ t h i ệ u l à c á c s ố g i ả m d ầ n t ừ 1 0 v ề 2 10 GÝao ¸n To¸n líp 2 04/08/2003 Häc thuéc b¶ng trõ 12 - 2 = 10 12 - 3 = 9 12 - 4 = 8 12 - 5 = 7 12 - 6 = 6 12 - 7 = 5 12 - 8 = 4 12 - 9 = 3 12 - 10 = 2 . 12 - 4 = 12 - 7 = 3 + 9 = 6 + 6 = 9 + 3 = 12 - 6 = 12 - 3 = 12 - 2 - 3 = 12 - 5 = 12 - 2 - 7 = 12 - 9 = 12 - 2 - 4 = 12 - 6 = 12 12 8 12 12 9 12 12 5 12. líp 2 04/08 /20 03 Häc thuéc b¶ng trõ 12 - 2 = 12 - 3 = 12 - 4 = 12 - 5 = 12 - 6 = 12 - 7 = 12 - 8 = 12 - 9 = 12 - 10 = 12 GÝao ¸n To¸n líp 2 04/08 /20 03

— Xem thêm —

Xem thêm: TRỪ ĐI MỘT SỐ - TOÁN 2, TRỪ ĐI MỘT SỐ - TOÁN 2, TRỪ ĐI MỘT SỐ - TOÁN 2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tru-di-mot-so-toan-2

Đăng ký

Generate time = 0.12246608734131 s. Memory usage = 18.57 MB