TRỪ ĐI MỘT SỐ - TOÁN 2

22 49 0 Gửi tin nhắn cho Michael Dell
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 01:11

1 Bµi: Ng­êi d¹y: NguyÔn Thuý Nga Tr­êng: TH Kh­¬ng §×nh 12 - 8 = ? 04/08/2003 GÝao ¸n To¸n líp 2 2  MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC  (violet.vn/toantieuhoc)  NƠI GIAO LƯU – TRAO ĐỔI VỀ CHUYÊN MÔN TOÁN TIỂU HỌC  NƠI CUNG CẤP CÁC TÀI LỆU VỀ TOÁN TIỂU HỌC TỪ A ĐẾN Z 3 Gíao án Toán lớp 2 04/08/2003 Mục tiêu Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: - Tự lập được bảng trừ có nhớ, dạng 12 - 8. - Học thuộc bảng trừ. - Vận dụng bảng trừ đã học để áp dụng vào bài tập. - Củng cố về tên gọi các thành phần và kết quả của phép trừ. 04/08/2003 GÝao ¸n To¸n líp 2 4 Bµi to¸n: Cã . b¹n nhá ®ang ch¬i 12 04/08/2003 GÝao ¸n To¸n líp 2 5 Bµi to¸n: 8 b¹n ®i vµo nhµ. Cßn l¹i . b¹n 4 6 GÝao ¸n To¸n líp 2 04/08/2003 Lµm phÐp tÝnh trõ 12 - 8 = 4 Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt cßn l¹i 4 b¹n? 7 Gíao án Toán lớp 2 04/08/2003 Cách đặt và thực hiện phép tính: *Cách đặt tính: - Viết CS 1 ở hàng chục, CS 2 ở hàng đơn vị. - Viết dấu trừ ở dưới. - Viết CS 8 thẳng cột với CS 2. - Kẻ và viết kết quả phép tính. * Cách thực hiện phép tính: - Thực hiện từ phải sang trái. 12 _ 8 4 8 Gíao án Toán lớp 2 04/08/2003 Hình thành bảng trừ 12 - 2 = 12 - 3 = 12 - 4 = 12 - 5 = 12 - 6 = 12 - 7 = 12 - 8 = 12 - 9 = 12 - 10 = C ó đ i ề u g ì t h ú v ị v ề c á c s ố ở Cột số bị trừ Cột số trừ Cột hiệu 10 9 8 7 6 5 4 3 2 9 Gíao án Toán lớp 2 04/08/2003 Hình thành bảng trừ 12 - 2 = 10 12 - 3 = 9 12 - 4 = 8 12 - 5 = 7 12 - 6 = 6 12 - 7 = 5 12 - 8 = 4 12 - 9 = 3 12 - 10 = 2 C á c s ố ở c ộ t s ố t r ừ l à c á c s ố t ă n g d ầ n t ừ 2 đ ế n 1 0 C á c s ố ở c ộ t s ố b ị t r ừ đ ề u l à s ố 1 2 C á c s ố ở c ộ t h i ệ u l à c á c s ố g i ả m d ầ n t ừ 1 0 v ề 2 10 GÝao ¸n To¸n líp 2 04/08/2003 Häc thuéc b¶ng trõ 12 - 2 = 10 12 - 3 = 9 12 - 4 = 8 12 - 5 = 7 12 - 6 = 6 12 - 7 = 5 12 - 8 = 4 12 - 9 = 3 12 - 10 = 2 . 12 - 4 = 12 - 7 = 3 + 9 = 6 + 6 = 9 + 3 = 12 - 6 = 12 - 3 = 12 - 2 - 3 = 12 - 5 = 12 - 2 - 7 = 12 - 9 = 12 - 2 - 4 = 12 - 6 = 12 12 8 12 12 9 12 12 5 12. líp 2 04/08 /20 03 Häc thuéc b¶ng trõ 12 - 2 = 12 - 3 = 12 - 4 = 12 - 5 = 12 - 6 = 12 - 7 = 12 - 8 = 12 - 9 = 12 - 10 = 12 GÝao ¸n To¸n líp 2 04/08 /20 03
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỪ ĐI MỘT SỐ - TOÁN 2, TRỪ ĐI MỘT SỐ - TOÁN 2, TRỪ ĐI MỘT SỐ - TOÁN 2

Bình luận về tài liệu tru-di-mot-so-toan-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP