Chuong trinh - loi dan 20/11/2010.doc

4 323 4 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 00:11

CHƯƠNG TRÌNH LỄ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 1. §ãn ®¹i biĨu -v¨n nghƯ chµo mõng (TPT và GV Âm nhạc) KÝnh tha c¸c q vÞ ®¹i biĨu, q thÇy c« gi¸o và các bậc phụ huynh. Cïng toµn thĨ c¸c em häc sinh th©n mÕn. TiÕng h¸t lµm rén vang m¸i trêng, lµm s«i ®éng kh«ng khÝ ngµy nhµ gi¸o ViƯt Nam, lµm cho chóng ta thªm yªu cc sèng. §Ĩ më ®Çu cho bi lƠ kØ niƯm ngµy nhµ gi¸o ViƯt Nam 20/11/2010 lµ ch¬ng tr×nh v¨n nghƯ ®Ỉc s¾c ®éi v¨n nghƯ cđa nhµ trêng Tiểu học Mỹ cẩm A biĨu diƠn. Më ®Çu lµ tiÕt mơc : (3-5 Tiết mục). 20Ph-25 Ph Ch¬ng tr×nh v¨n nghƯ chµo mõng ngµy nhµ gi¸o viƯt Nam cđa trêng TiĨu häc Mü cÈm A ®Õn ®©y lµ kÕt thóc. 2. Chµo cê: Sau ®©y, t«i xin tr©n träng kÝnh mêi c¸c q vÞ ®¹i biĨu, c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thĨ c¸c em häc sinh ®øng dËy lµm lƠ chµo cê. Nghiªm! Chµo cê – chµo! Qc ca! §éi ca! V× tỉ qc x· héi chđ nghÜa , V× lý tëng cđa B¸c Hå vÜ ®¹i “S¨n sµng” - Xin mêi ®éi cê, ®éi trèng, ®éi nghi lƠ vỊ vÞ trÝ - Xin kÝnh mêi Q vÞ ®¹i biĨu, Q thÇy c« gi¸o cïng toµn thĨ c¸c em häc sinh an täa. 3.Tuyªn bè lý do - giíi thiƯu ®¹i biĨu: (Cô An) KÝnh th a : - Q vÞ ®¹i biĨu - Q thÇy c« gi¸o- C¸c bËc phơ huynh . - Cïng toµn thĨ c¸c em häc sinh th©n yªu H«m nay thÇy vµ trß trêng TiĨu häc Mü cÈm A long träng tỉ chøc lƠ kû niƯm ngµy nhµ gi¸o ViƯt nam 20/11. L¹i mét lÇn n÷a trêng TiĨu häc Mü cÈn A ®ỵc chøng kiÕn sù tng bõng c¶m ®éng bëi sù cã mỈt cđa q vÞ ®¹i biĨu, ®¹i diƯn ®Çy ®đ cđa c¸c thÕ hƯ nhµ gi¸o , c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh qun, c¸c ban nghµnh ®oµn thĨ cÊp hun, x· , ®Þa ph¬ng vỊ dù lƠ kû niƯm ngµy nhµ gi¸o ViƯt nam 20/11. cc gỈp nµy lµ dÞp ®Ĩ t«n vinh nh÷ng ngêi ®· mét thêi vµ - 1 - Chương trình 20/11/2010 Trường Mỹ Cẩm A nh÷ng ngêi ®ang ngµy ®ªm miƯt mµi, t©m hut bªn trang gi¸o ¸n v× sù nghiƯp trång ngêi cđa X· nhµ nãi riªng vµ cđa ®Êt níc nãi chung. Trong bi lƠ träng ®¹i nµy thÇy vµ trß trêng TiĨu häc Mü cÈm A rÊt vui mõng vµ xóc ®éng ®ỵc ®ãn c¸c ®ång chÝ: 1. §/c:…………………………………… Chøc Danh………………….…………… . *§Ị nghi chóng ta nhiƯt liƯt chµo mõng. 2. §/c:………………………………… …Chøc danh:………………………………… *§Ị nghÞ chóng ta nhiƯt liƯt chµo mõng. 3. §/c:…………………………… ………Chøc danh:………………………………… Cïng toµn thĨ c¸c thÇy c« gi¸o, CBGV vµ 311 häc sinh trong toµn trêng ®Ị nghò chóng ta nhiƯt liƯt chµo mõng chung . 4. Đọc diễn văn khai mạc , ôn lại truyền thống ngày nhà giáo và thư chúc mừng TiÕp theo ch¬ng tr×nh t«i xin tr©n träng giíi thiƯu §/C Ngun V¨n B¸ch. BÝ th chi bé, HiƯu trëng nhµ trêng lªn thông qua diễn văn khai mạc, «n l¹i trun thèng ngµy nhµ gi¸o ViƯt Nam và đọc thư chúc mừng của các cấp ( Xin tr©n träng kÝnh mêi §/c). 5.Tổng kết khen thưởng: (Đọc quyết định, khen thưởng GV và HS) N¨m häc 2009/2010 ®· khÐp l¹i thÇy vµ trß trường tiểu học mỹ cẩm A ®· cã nhiỊu nç lùc cè g¾ng ra søc thi ®ua d¹y tèt häc tèt ®¹t được nhiÕu thµnh qu¶ tèt ®Đp sau ®©y t«i xin giíi thiƯu Đ/c:Võ Văn Thẩm . lªn ®äc Qut ®Þnh khen thưởng n¨m häc 2009/2010.và các hoạt động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010 . 6. Học sinh dâng hoa cho thầy cơ và phát biểu cảm tưởng.của HS : KÝnh tha c¸c q vÞ ®¹i biĨu vµ c¸c em häc sinh, ®èi víi c¸c em häc sinh, c¸c thÇy c« gi¸o chÝnh lµ nh÷ng ngêi cha ngêi mĐ thø hai cđa c¸c em, d×u d¾t, gióp ®ì c¸c em kh«ng chØ vỊ mỈt tri thøc mµ cßn c¶ vỊ phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng, ch¨m lo cho c¸c em tõ b÷a ¨n, giÊc ngđ, gióp c¸c em hoµn thiƯn nh©n c¸ch ®Ĩ sau nµy c¸c em trë thµnh nh÷ng c«ng d©n cã Ých cho x· héi. §èi víi c¸c em häc sinh ngêi thÇy ngêi c« lu«n lµ nh÷ng con ngêi táa s¸ng vỊ tri thøc, táa Êm vỊ t©m hån. Nh©n ngµy lƠ nµy c¸c em hoc sinh còng mn ®ỵc bµy tá nh÷ng t×nh c¶m s©u s¾c cđa m×nh dµnh cho c¸c thÇy c« gi¸o. Sau ®©y t«i xin tr©n träng kÝnh mêi em: Nguyễn Thò diệu ý và các em trong đội nghi thức. Thay mỈt cho 311 b¹n häc sinh trong trêng lªn gưi - 2 - Chương trình 20/11/2010 Trường Mỹ Cẩm A tíi c¸c thÇy c« gi¸o , những bông hoa tươi thắm và nh÷ng t×nh c¶m s©u s¾c nhÊt cđa tÊt c¶ c¸c em häc sinh nh©n ngµy lƠ cđa thÇy c« gi¸o. (Xin mêi cô TPT lên hướng dẫn!). 7. Phát biểu cảm tưởng của Giáo viên : Nh©n lƠ kû niƯm ngµy nhµ gi¸o ViƯt Nam 20/11, c¸c thÇy c« gi¸o nh÷ng con ngêi ®ªm ®ªm miƯt mµi bªn trang gi¸o ¸n, ngµy ngµy câng ch÷ lªn non, còng mn nãi lªn nh÷ng t©m hut ngun väng cđa m×nh ®Ĩ cèng hiÕn nhiỊu h¬n n÷a cho nghµnh GD Xã nhµ vµ cho sù ph¸t triĨn ngµy mét kh«ng ngõng ®i lªn cđa trêng Tiểu học Mỹ cẩm A. Sau ®©y t«i xin tr©n träng giíi thiƯu §/C: Nguyễn Thò Sậm . Mét GVcđa nhµ trêng lªn cã ®«i lêi t©m sù trong bi lƠ ®Ỉc biƯt ý nghÜa nµy. (Xin tr©n träng kÝnh mêi §/ C !). 8. Đại biểu phát biểu Kính thưa các vị đại biểu- các thầy cơ giáo cùng tồn thể các em học sinh thân mến! Để buổi lễ thành cơng ngồi sự chỉ đạo của các ngành , các cấp .chúng ta còn nhận được sự quan tâm và động viên sâu sắc của Đảng, chính quyền địa phương đối với đội ngũ nhà giáo .Tiếp theo chương trình tơi xin trân trọng giới thiệu: *Đ/c lên phát biểu ý kiến( Xin kính mời Đ/c !) Kính thưa các vị đại biểu! Phát huy truyền thống " Tơn sư trọng đạo " của dân tộc, Đảng, Chính quyền, các ban ngành đồn thể và nhân dân địa phương đã giành cho đội ngũ nhà giáo chúng tơi những tình cảm trân trọng, sự quan tâm đúng mực và đặc biệt là ngày hội truyền thống của ngành 20/11 năm nay.Sau đây tơi xin trân trọng giới thiệu Đ/c: .Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh trường Tiểu học Mỹ cẩm A lên phát biểu ý kiến.( Xin kính mời Đc !) 9. Kết thúc buổi lể : LƠ kû niªm ngµy nhµ gi¸o ViƯt Nam 20/11 diƠn ra long träng ®Õn ®©y lµ kÕt thóc. Bi lƠ đãdiễn ra thành thµnh c«ng tèt ®Đp, lµ nhê sù gãp mỈt cđa q vÞ ®¹i biĨu,q thÇy c« vµ toµn thĨ c¸c em học sinh. Tríc khi kÕt thóc bi lƠ t«i xin ®¹i diƯn nhµ trêng xin gửi ®Õn q vÞ ®¹i biĨu, q thÇy c« vµ c¸c em học sinh những lêi chóc tèt đẹp nhÊt . Sau đây xin trân trọng kính mời quý vò đại biểu, quý thầy cô cùng ở lại dự bữa cơm họp mặt thân mật cùng nhà trường chúng tôi. Xin trân trọng kính mời ! - 3 - Chương trình 20/11/2010 Trường Mỹ Cẩm A - 4 - Chöông trình 20/11/2010 Tröôøng Myõ Caåm A . trường chúng tôi. Xin trân trọng kính mời ! - 3 - Chương trình 20/11/2010 Trường Mỹ Cẩm A - 4 - Chöông trình 20/11/2010 Tröôøng Myõ Caåm A . sinh an täa. 3.Tuyªn bè lý do - giíi thiƯu ®¹i biĨu: (Cô An) KÝnh th a : - Q vÞ ®¹i biĨu - Q thÇy c« gi¸o- C¸c bËc phơ huynh . - Cïng toµn thĨ c¸c em häc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong trinh - loi dan 20/11/2010.doc, Chuong trinh - loi dan 20/11/2010.doc, Chuong trinh - loi dan 20/11/2010.doc

Bình luận về tài liệu chuong-trinh-loi-dan-20-11-2010-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP