Ứng dụng tích phân trong tính thể tích

11 546 9 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 21:11

Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu các công thức tính diện tích hình phẳng ? Đáp án: - CT tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số f(x) liên tục, trục hoành và hai đường thẳng x=a, x=b là: dxxfS b a ∫ = )( - CT tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y=f(x) và y=g(x) liên tục trên đoạn [a;b] và các đường thẳng x=a, x=b là dxxgxfS b a ∫ −= )()( 2. Hãy nhắc lại công thức tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h? 3. Hãy nhắc lại công thức tính thể tích khối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h? V=Bh BhV 3 1 = II. TÍNH THỂ TÍCH 1. Thể tích của vật thể α γ β S(x) O a x b x ( ) b a V S x dx = ∫ S(x) (1) Ví dụ 1 Tính thể tích khối lăng trụ, biết diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h. S(x)=B h x O x Giải: Chọn trục Ox song song với đường cao của khối lăng trụ, còn hai đáy nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với Ox tại x=0 và x=h. Vậy một mặt phẳng tuỳ ý vuông góc với trục Ox, cắt lăng trụ theo thiết diện có diện tích không đổi S(x)=B; (0< x <h). Áp dụng CT (1) ta có: BhBxdxxSV h hh === ∫∫ 0 00 )( 2. Thể tích khối chóp và khối chóp cụt x O B S(x) h x a) Cho khối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều a) Cho khối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h. Tính thể tích khối chóp đó. cao bằng h. Tính thể tích khối chóp đó. Ta có: Ta có: ( ) b a V S x dx = ∫ Xét phép: Xét phép: ( ) ( ) 2 2 2 2 0 : 3 x h O h x V S S x S x S h S Sh V x dx h → ⇒ = ⇒ = = ∫ A α b) Từ công thức và cách tính thể tích khối b) Từ công thức và cách tính thể tích khối chóp, hãy xác định công thức tính thể tích chóp, hãy xác định công thức tính thể tích khối chóp cụt tạo bởi khối chóp đỉnh S có diện khối chóp cụt tạo bởi khối chóp đỉnh S có diện tích hai đáy lần lượt là B, B và chiều cao bằng h tích hai đáy lần lượt là B, B và chiều cao bằng h Ta có Ta có : : O B B x N M a b OM=a; ON=b (a<b); MN=h )( 3 )( . 3 )( )( 3 '' 2 22 33 22 2 BBBB h V b babaab B ab b B dx b x BV b a ++=⇒ ++− = −== ∫ , S 3. Thể tích khối tròn xoay: 3. Thể tích khối tròn xoay: a). Giả sử hình giới hạn bởi các đường y = f(x), x = a, x = b, y = 0 quay quanh trục Ox Tạo thành một vật thể tròn xoay T. • Thiết diện của vật thể T, với mp vuông góc với Ox tại điểm x, là một hình tròn bán kính y = f(x) Diện tích thiết diện: S(x) = πy 2 Thể tích V của vật thể: b 2 a V y dx =π ∫ Ví dụ2: Xét hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số các đường thẳng x=1, x=2 và trục hoành. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng đó quanh trục hoành. 2 xy = 1 2O x y 5 31 2 1 4 π π == ∫ dxxV Đáp số Bạn giỏi quá! Ví dụ 3: Cho hình phẳng A giới hạn bởi các đường y=cosx, y=0, x=0 và x=Π/4. tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình A quanh trục hoành Đáp số Đúng rồi! 8 )2( cos 4 0 2 + == ∫ ππ π π xdxV Ví dụ 4: Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x=0 và x=3, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0<x<3) là một hình chữ nhật có hai kích thước là x và 2 92 x − Đáp số =−= ∫ dxxxV 3 0 2 92 Bạn giỏi quá! . cách tính thể tích khối b) Từ công thức và cách tính thể tích khối chóp, hãy xác định công thức tính thể tích chóp, hãy xác định công thức tính thể tích. = II. TÍNH THỂ TÍCH 1. Thể tích của vật thể α γ β S(x) O a x b x ( ) b a V S x dx = ∫ S(x) (1) Ví dụ 1 Tính thể tích khối lăng trụ, biết diện tích đáy
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng tích phân trong tính thể tích, Ứng dụng tích phân trong tính thể tích, Ứng dụng tích phân trong tính thể tích

Bình luận về tài liệu ung-dung-tich-phan-trong-tinh-the-tich

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP