MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỪ NAY ĐẾN 2015

9 424 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 17:20

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG HỘI TỪ NAY ĐẾN 2015 I. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU 1. Dự báo tình hình nghiện ma túy giai đoạn 2009 -2015 Tệ nạn nghiện ma túy chịu sự tác động của nhiều yếu tố như điều kiện kinh tế hội , văn hóa … Ở Việt Nam tính trung bình trong 12 năm qua số người nghiện ma túy tăng 5.6% (Năm 1996 la 65.000 người nghiện ,năm 2008 là 169.000 người nghiện ) . Như vậy có thể dự báo số người nghiện ma túy quâ những năm tới như sau : - Năm 2010 : 190.000 người . - Năm 2015 : 235.000 người . Bên cạnh những đối tượng nghiện ma túy sử dụng ma túy dạng thuốc phiện thì tỷ lệ người sử dụng nhóm ma túy tổng hợp (ATS )tăng lên ( hiện nay là 1% ). Tuy nhiên ,nếu làm tốt công tác phong ngừa và cai nghiện phục hồi ìm hãm đươch tỷ lệ gia tăng người nghiện mới xuống 2% /năm và giảm được tye lệ tái nghiện 5- 10 & /năm thì số nghiện ma túy như sau : - Năm 2010 : 155.000 người . - Năm 2015 :160.000 người . 2. Một số quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước + Phát triển hệ thống Trung tâm Chữa bệnhGiáo dụcLao động hội gắn với tình hình thực tế của địa phương và cả nước; + Đầu nâng cao năng lực Trung tâm, tập trung cho các hoạt động vấn ,chăm sóc. Xây dựng cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính gắn với nhiệm vụ được giao và kết quả hoạt động của Trung tâm. Chú trọng vai trò của Trung tâm với việc tái hòa nhập cộng đồng của người nghiện và gái mại dâm . + Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác cai nghiện ma túy ,tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy đến năm 2010 . + Nghiên cứu ,đánh giá hoạt động của mang lưới cơ sở công lập và ngoài công lập để nâng cao hiệu quả hoạt động hoặc chuyển đổi mô hình dịch vụ công lập sang loại hình dịch vụ ngoài công lập . Quan điểm chí đạo của nhà nước trong việc phát triển các mô hình cung cấp các dịch vụ ngoài công lập : - Cần xác định hội hóa các dịch vụ cai nghiện ma túy là một giải pháp quan trọng thúc đẩy việc mở rộng và nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy , trước hết phải thống nhất chung trong toàn hội về hội hóa của lĩnh vực này , năm trong chủ trương chung của nhà nước về hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục y tế … và hội hóa là vận động và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân ,của toàn hội mở rộng các nguồn đầu ,khia thác các tiềm năng về nhân lực vật lực , tài lực trong hội ,phát huy và sử dụng hiệu quả cá nguồn lực của nhân dân ,từng bước nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy ,tham gia cùng với nhà nước đảm bảo các hoạt động cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy có hiệu quả . - Nhà nước không chuyển giao toàn bộ việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy ,tổ chức ,cá nhân đảm nhiệm mà huy động sự tham gia của tổ chức ,cá nhân vào cung cấp dich vụ loại hình dịch vụ này ,dưới sự giám sát và quản lý của nhà nước .Đồng thời nhà nước thường xuyên tăng đầu ngân sách cho cá hoạt động nàytăng cường công tác quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí dành cho lĩnh vực này . - Nhà nước có cơ chế ,chính sách đầu thu hút mọi nguồn lục của hội ,khuyến khích các tổ chức ,cá nhân ,doanh nghiệp cảu cá thành phần kinh tế trong hội tham gia trên cơ sở mở rộng các nguồn đầu khai thác triệt để các tiềm năng về trí tuệ và vật chất trong hội ,phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cảu hội trong lĩnh vực cai nghiện ma túy . - Nhà nước đảm bảo đối xử bình đẳng đối với các đơn vị cung cấp cai nghiện dich vụ cai nghiên ma túy công lập và ngoài công lập thuộc mọi thành phần kinh tế trên nguyên tắc công bằng ,chất lượng và hiệu quả . Mục tiêu Mục tiêu ngắn hạn : - Đến năm 2012 ,đối với các trung tâm do Nhà nước quản lý cần thực hiện đảm bảo đạt 100% cở sở chuyển đổi cơ chế hoạt động thực hiện quyền tử chủ ,tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ ,tổ chức bộ máy ,biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập . - Từ năm 2012 – 2015 chuyển một số Trung tâm quy mô 200 đối tượng trở xuống sang loại hình ngoài công lập , trước mắt thí điểm một số Trung tâm theo vùng ,miền đô thị hoặc Trung tâm do cấp huyện ,quận ,thành phố thuộc tỉnh quản lý .Nhà nước chỉ quản lý các Trung tâm có quy mô từ 200 đối tượng trở lên ,hoạt động theo loại hình phi lợi nhuận . - Đối với các cơ sở cai nghiện tự nguyện được phát triển ,khi thành lập và tổ chức hoạt động có sự hỗ trợ về cơ chế ,chính sách đầu và các chính sách khuyến khích khác của Nhà nước . Mục tiêu dài hạn : Quy hoạch phát triển hôi hóa ,chuyển một số Trung tâm cai nghiện với mô hình cung cấp dịch vụ cai nghiện công lập sang mô hình cung cấp dịch vụ cai nghiện ngoài công lập và phát triển mô hình cung cấp dich vụ cai nghiện ngoài công lập ,đáp ứng chủ trương hội hóa và nhu cầu của hội trong lĩnh vực này . II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG ĐẦU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG HỘI TỪ NAY ĐẾN 2015 Hiện nay, Chương trình phòng chống ma tuý là chương trình mục tiêu, không phải là Chương trình Quốc gia, kinh phí hỗ trợ cho công tác cai nghiện, phục hồi được đưa vào nhiệm vụ chi thường xuyên nên kinh phí dành cho cai nghiện của các tỉnh gặp nhiều khó khăn. Chưa có cơ chế đầu tư, chính sách đặc thù dành cho đối tượng và cán bộ làm công tác cai nghiện. Đối với đối tượng đi cai nghiện, ngoài những chế độ chung, hiện nay chưa có các chế độ và chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc ít người nghiện ma tuý. Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi ở các tỉnh, trước hết công tác cai nghiện phải được hội hoá, đa dạng hoá các mô hình cai nghiện, có các biện pháp giải quyết phù hợp với từng địa phương và vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường đầu kinh phí, cán bộ để xây dựng các cơ sở cai nghiện tập trung, đặc biệt là tạo việc làm sau cai. Các tỉnh chưaTrung tâm cai nghiện cần khẩn trương xây dựng; các địa phương đã có cần phải nâng cấp, mở rộng đảm bảo đưa cơ bản người nghiện vào cai nghiện tại các Trung tâm. Kết hợp lồng ghép công tác cai nghiện với các chương trình phát triển kinh tế miền núi như Chương trình 135, xoá đói giảm nghèo. Xuất phát từ những yêu cầu bức xúc của thực tiễn về công tác cai nghiện phục hồi và phòng chống mại dâm , tôi xin đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường đầu phát triển hệ thống Trung tâm chữa bệnh : 1 . Nguồn vốn và sử dung vốn Ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương và nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương theo Quyết định số 210/2006/QĐ- TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007-2010 để xây dựng các Trung tâm Chữa bệnhGiáo dụcLao động hội. Tranh thủ sự ủng hộ , giúp đỡ của các tổ chức ,cá nhân trong và ngoài nước cũng là 1 trong những nguồn tài chính đảm bảo hoạt động của các trung tâm . Kinh phí cai nghiện tại các tỉnh không nên thực hiện theo cơ chế kinh phí hiện nay (đưa vào kinh phí chỉ bảo đảm hội thường xuyên của các địa phương) nên có một cơ chế kinh phí từ ngân sách Trung ương chi hỗ trợ trực tiếp cho công tác cai nghiện tại các tỉnh này. Chi đầu ngân sách từ Trung ương cho các tỉnh dể xây dựng Trung tâm cai nghiện cấp tỉnh và cấp huyện để đến năm 2010 tổ chức cai nghiện cho 100% người nghiện ma tuý. Mỗi huyện xây dựng một Trung tâm cai nghiện gắn với tạo việc làm tại Công trường 06 để phát huy tiềm năng của từng địa phương (mô hình này rất phù hợp với các tỉnh khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ). 2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng Đối với lĩnh vực công tác cai nghiện và giải quyết các vấn đề hội sau cai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện kinh tế hội từng vùng, trong đó chú trọng đến các giải pháp tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai để hạn chế tình trạng tái nghiện, tái phạm. Lựa chọn các hình thức hướng nghiệp, dạy nghề phù hợp với điều kiện sản xuất, lao động ở địa phương và ngành nghề tại chỗ, mở rộng và tổ chức các hình thức dạy nghề phù hợp tại cộng đồng cho người nghiện từ các cơ sở cai nghiện trở về và người được cai nghiện tại cộng đồng. Đẩy mạnh công tác thanh tra ,kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở cai nghiện về nôi dung ,chất lượng ,kết quả và hiệu quả cai nghiện ma túy .Có sự kỷ luật, khen thưởng rõ ràng. Do tính đặc thù của công việc các Trung tâm thường ở vùng sâu, vùng xa, các chế độ trợ cấp, phụ cấp y tế, giáo dục, phụ cấp chữa trị HIV/AIDS… cho cán bộ vừa thiếu, vừa thấp dẫn đến khó thu hút, không khuyến khích được cán bộ làm việc nên rất cần đến sự quan tâm của các cấp Đảng ủy . 3. Khuyến nghị về cơ chế ,chính sách Đề nghị Chính phủ và các ban ngành hữu quan nghiên cứu cơ chế, chính sách đầu nguồn lực để chuyển một số Trung tâm quá nhỏ hoặc đang tồn tại không có hiệu quả, sang loại hình dịch vụ ngoài công lập hoặc giải thể một số Trung tâm số lượng đối tượng quá ít, không đảm bảo quy trình chữa trị cai nghiện phục hồi kiên quyết thực hiện việc gửi đối tượng sang tỉnh khác có quy mô trung tâm lớn và hoạt động có hiệu quả hơn. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác cai nghiện và quản lý sau cai. Tăng cường quản lý thống nhất đối với các Trung tâm .Nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong việc đào tạo ,bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ tham gia trong lĩnh vực cai nghiện phục hồi Nghiên cứu, ban hành các quy định về khen thưởng và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực hoạt động chữa bệnh .Xây dựng quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoạt động cai nghiện ma túy của các cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc và cơ sở cai nghiện tự nguyện (hiện nay đang bị bỏ trống về mặt quản lý Nhà nước ) KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế hội nhập ,mặt trái của kinh tế thị trường là sự gia tăng của các tệ nan hội .Vai trò của các trung tâm Chữa bệnh là quan trọng và mang tính quyết định trong việc loại trừ dần đối tượng nghiện hút ,mai dâm . Tăng cường đầu phát triển hệ thống Trung tâm Chữa bệnhGiáo dục - Lao động hội là thực sự cần thiết, cấp bách khi mà tệ nạn ma túy ,mại dâm ngày càng gia tăng .Điều quan trọng là chúng ta phải có sự thống nhất từ trung ương tới địa phương , sử dụng vốn hiệu quả . Qua phân tích về tình hình đầu vào các trung tâm Chữa bệnh ,chúng ta thấy đã đạt được kết quả nhất định ,tuy nhiên con chưa đáp ứng được về số lượng , chất lượng Trung tâm. Mặc dù đã rất cố gắng nỗ lực, song chuyên đề sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ dẫn của các thầy cô giáo và các bạn quan tâm để bổ sung hoàn thiện chuyên đề cũng như nâng cao được nhận thức hơn nữa. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Kinh tế Đầu và Ths. Nguyễn Thị Thu Hà đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề. Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các cán bộ phòng Kế hoạch ,Vụ Kế hoạch – Tài chính ,Bộ Lao đông – Thương binh và hội đã tạo điều kiện để em hoàn thành được chuyên đề . TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị định của Chính phủ số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh,tổ vhuwcs hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên ,người tình nguyện vào cơ sở chữa bệnh Quyết định 156/2007/QĐ-TTg ngày 25/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tệ nạn ma túy đến năm 2010. Quyết định bổ sung quyết định số 108/2007/ QĐ-TTG ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phòng ,chống một số bệnh hội ,bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 . Thông liên tịch bộ Lao động –Thương binh và hội số 32/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn phong chống lao,HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại trung tâm Chữa bệnh –Giáo dục –Lao động hội . Quyết địnhsố 96/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý ,chăm sóc .tư vấn ,điều trị cho người nhiễm HIV và phòng lây nhiễm tại các cơ sở giáo dục ,trương giáo dưỡng ,cơ sở chữa bệnh ,cơ sở bảo trợ hội ,trai giam ,trại tạm giam . Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý. Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về chăm sóc ,hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV đến năm 2010 . Căn cứ quyết định số 36/2004/qđ-ttg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống hiv/aidsở việt nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 . Căn cứ công văn số 6501/vpcp-vx ngày 07 tháng 11 năm 2006 của văn phòng chính phủ về việc trình duyệt đề án phòng, chống hiv/aids . . MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỪ NAY ĐẾN 2015 I. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ 1. Dự. . II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỪ NAY ĐẾN 2015 Hiện nay, Chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỪ NAY ĐẾN 2015, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỪ NAY ĐẾN 2015, MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỪ NAY ĐẾN 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn