KIỂM TRA SỐ HỌC 6

3 22 0 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 15:11

Trờng thcs ng lộc Họ và tên: .Lớp: Kiểm tra 1 tiết Môn: Số học 6 Điểm Nhận xét của thầy giáo đề a i- trắc nghiệm : Câu 1: Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trớc kết quả nà em cho là đúng : a) Cho A = {Chó, Mèo, Gà, Vịt}; B = { Vịt, Gà, Ngan, Mèo, Lợn, Trâu} A B bằng : A. {Chó, Mèo, Gà, Vịt} C. { Vịt, Gà, Lợn, Mèo, Trâu} B. {Mèo, Gà} D. { Mèo, Gà, Lợn, Trâu} b) Tập hợp nào chỉ toàn số nguyên ? A. {3; 5; 7; 11} C. { 3; 10; 7; 13} B. {3; 5; 7; 9; 11} D. { 1; 2; 5; 7} c)Trong những cách viết sau đây,cách viết nào đợc gọi là phân tích số 20 ra thừa số nguyên tố? A. 20 = 4.5; B. 20 = 2.10; C. 20 = 2 2 .5; D. 20 = 40:2 . d) Cho biết a b, với a, b N * . A. ƯCLN(a, b) = a C. BCNN(a, b) = b B. ƯCLN(a, b) = b và BCNN(a, b) = a D. Câu A và B đúng. Câu 2: Hãy đánh dấu ì vào ô mà em cho là đúng : Câu Đúng Sai a) Một số có tận cùng là 4, thì chia hết cho 2. b) Số chia hết cho 2 là số có tận cùng là 4. c) Số chia hết cho 2 là hợp số. ii- Tự luận : Câu 1 : Tìm số tự nhiên x, biết 112 x, 140 x và 10 < x < 20. Câu 2 : Lần thứ nhất ba bạn Lan, Hoa, Liên cùng làm trực nhật một ngày. Sau đó cứ 6 ngày Lan lại làm trực nhật một lần, 10 ngày Hoa lại làm một lần, 15 ngày Liên lại làm một lần. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì Lan, Hoa, Liên lại cùng làm trực nhật. Khi đó mỗi bạn đã làm nhật mấy lần? Câu 3 : Tìm a và b để : a.b = 42, sao cho a < b (a, b N). Bài l àm (phần dành cho Tự luận) . . . . . . . . Trờng thcs ng lộc Họ và tên: .Lớp: Kiểm tra 1 tiết Môn: Số học 6 Điểm Nhận xét của thầy giáo đề B i- trắc nghiệm : Câu 1: Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trớc kết quả nà em cho là đúng : a) Cho A = {Cam, Táo, ổi, Na, Hồng}; B = {Chanh, Cam,Bởi, Hồng, ổi, Chuối} A B bằng : A. { Cam, Chanh, ổi, Chuối} C. {Na, Hồng, Chuối, Chanh} B. {Cam, Hồng, ổi} D. {Cam, Táo, ổi, Hồng} b) Tập hợp nào chỉ toàn hợp số? A. {2; 4; 6; 8} C. { 4; 6; 9; 10} B. {7; 8; 9; 10} D. { 4; 7; 9; 11} c)Trong những cách viết sau đây,cách viết nào đợc gọi là phân tích số 12 ra thừa số nguyên tố? A. 12 = 4.3; B. 12 = 6.2; C. 12 = 24:2; D. 12 = 2 2 .3. d) Cho biết a và b là hai số nguyên tố cùng nhau. A. ƯCLN(a, b) = a.b C. Cả đáp án A và B đều đúng B. BCNN(a, b) = 1 D. ƯCLN(a,b) = 1 và BCNN(a,b) = a.b Câu 2: Hãy đánh dấu ì vào ô mà em cho là đúng : Câu Đúng Sai a) Số chia hết cho 5 là số có tận cùng là 5. b) Một số có tận cùng là 5, thì chia hết cho 5. c) Có một số chia hết cho 5 là hợp số. ii- Tự luận : Câu 1 : Tìm số tự nhiên x, biết 84 x, 180 x và 2 < x < 12. Câu 2 : Lần thứ nhất ba bạn Lan, Hoa, Liên cùng làm trực nhật một ngày. Sau đó cứ 6 ngày Lan lại làm trực nhật một lần, 10 ngày Hoa lại làm một lần, 15 ngày Liên lại làm một lần. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì Lan, Hoa, Liên lại cùng làm trực nhật. Khi đó mỗi bạn đã làm nhật mấy lần? Câu 3 : Tìm a và b để : a.b = 42, sao cho a < b (a, b N). Bài l àm (phần dành cho Tự luận) . . . . . . . .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………………………… . Một số có tận cùng là 4, thì chia hết cho 2. b) Số chia hết cho 2 là số có tận cùng là 4. c) Số chia hết cho 2 là hợp số. ii- Tự luận : Câu 1 : Tìm số tự. Trờng thcs ng lộc Họ và tên: .Lớp: Kiểm tra 1 tiết Môn: Số học 6 Điểm Nhận xét của thầy giáo đề a i- trắc nghiệm : Câu 1: Khoanh
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA SỐ HỌC 6, KIỂM TRA SỐ HỌC 6, KIỂM TRA SỐ HỌC 6

Bình luận về tài liệu kiem-tra-so-hoc-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP