Treo bien - lon cuoi ao moi (Thao giang)

18 748 8 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 05:11

bµi gi¶ng ng÷ v¨n 6 N¨m häc 2010 - 2011 Ng­êi thùc hiÖn: Hå THÞ Thu HiÒn KiÓm tra bµi cò Truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng khuyên nhủ răn dạy con người điều gì? Mọi người phải biết sống tựa vào nhau vì cùng sống trong một cộng đồng tập thể . Mỗi người phải biết hoàn thành công việc của mình thật tốt người nào việc nấy không nên ghen tị nhau .Ghen tị nhau là một thói xấu làm hại người khác và hại cả chính mình . TiÕt 51 V¨n b¶n: A. Treo BiÓn (Truyện cười) I. Tìm hiểu chung về văn bản Truyện cười là loại truyện kể về những hiện tượng đáng cười trong cuộc sống nhằm tạo ra tiếng cười mua vui hoặc phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội. 1. Đọc - giải nghĩa từ khó *Truyện cười là gì? 2. Bố cục Phần 1: Câu mở đầu - Phần 2: Còn lại 3. Thể loại - Truyện cười * Phương thức biểu đạt: Tự sự (Treo biển bán hàng) (Ch÷a biÓn vµ cÊt biÓn ) (Sgk-124) TiÕt 51 V¨n b¶n: A. Treo BiĨn (Truyện cười) I. Tìm hiểu chung về văn bản 1. Đọc - giải nghĩa từ khó 2. Bố cục 3. Thể loại II. Phân tích Nội dung tấm biển là gì? Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” có mấy yếu tố? TiÕt 51 V¨n b¶n: A Treo BiĨn (Truyện cười) 1. Treo biển - Để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm nhằm mục đích bán được nhiều hàng. Yếu tố Nội dung Vai trò 1 ở đây 2 Có bán 3 cá 4 tươi Thơng báo địa điểm cửa hàng Thơng báo hoạt động của cửa hàng Thơng báo về sản phẩm được bán Thơng báo chất lượng hàng 1. Đọc - giải nghĩa từ khó 2. Bố cục 3. Thể loại II. Phân tích Nội dung tấm biển “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI” có mấy yếu tố? Theo em ông chủ hàng cá treo tấm biển này để làm gì? Ng­êi gãp ý kh«ng nghÜ ®Õn chøc n¨ng , ý nghÜa cđa c¸c u tè .Mçi ng­êi chØ quan t©m ®Õn mét phÇn cđa c©u qu¶ng c¸o mµ kh«ng thÊy tÇm quan träng cđa c¸c u tè kh¸c . TiÕt 51 V¨n b¶n: A Treo BiĨn (Truyện cười) 2. Chữa biển và cất biển Ng­êi gãp ý Néi dung gãp ý 1 2 3 4 C¸ ­¬n hay sao mµ ®Ị lµ c¸ t­¬i“ ” Ra hµng hoa mua c¸ hay sao mµ ®Ị lµ ë ®©y“ ” Bµy c¸ ra khoe hay sao mµ ®Ị cã b¸n “ ” Ch­a ®i ®Õn ®Çu phè ®· ngưi thÊy mïi tanh ®Õn gÇn nhµ thÊy ®Çy c¸ ai ch¼ng biÕt lµ b¸n c¸ mµ ®Ị biĨn lµm g× n÷a 1. Đọc - giải nghĩa từ khó 2. Bố cục 3. Thể loại II. Phân tích 1. Treo biển - Để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm nhằm mục đích bán được nhiều hàng. Có mấy người “góp ý” về cái biển treo ở cửa hàng bán cá? TiÕt 51 V¨n b¶n: A Treo BiĨn (Truyện cười) 2. Chữa biển và cất biển - Qua viƯc ch÷a biĨn vµ cÊt biĨn ta thÊy chđ nhµ hµng kh«ng cã lËp tr­êng, chđ kiÕn. -Trun t¹o tiÕng c­êi hµi h­íc vui vỴ, phª ph¸n nh÷ng ng­êi hµnh ®éng thiÕu chđ kiÕn vµ nªu lªn bµi häc vỊ sù cÇn thiÕt ph¶i biÕt tiÕp thu cã chän läc ý kiÕn cđa ng­êi kh¸c nghe nãi bá ngay– I. Tìm hiểu chung văn bản 1. Đọc - giải nghĩa từ khó 2. Bố cục 3. Thể loại II. Phân tích 1. Treo biển - Để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm nhằm mục đích bán được nhiều hàng. Đọc truyện này,chúng ta cừơi ai? Chúng ta cười ông chủ hàng cá 3. ý nghÜa v¨n b¶n Tiết 51 Văn bản: Treo Biển (Truyn ci) 2. Cha bin v ct bin - Qua việc chữa biển và cất biển ta thấy chủ nhà hàng không có lập trường, chủ kiến. I. Tỡm hiu chung vn bn 1. c - gii ngha t khú 2. B cc 3. Th loi II. Phõn tớch 1. Treo bin - gii thiu, qung cỏo sn phm nhm mc ớch bỏn c nhiu hng. Nu nh hng bỏn cỏ trong truyn nh em lm li cỏi bin em s tip thu hoc phn bỏc nhng gúp ý cỳa bn ngi nh th no hoc s lm li cỏi bin ra sao? Qua truyn ny em cú th rỳt ra bi hc gỡ v cỏch dựng t? Gi nguyờn tm bin " Y Cể BN C TI" - Cm n nhng li gúp ý ca ngi ngoi cuc. - V trờn bin nhng hỡnh con cỏ ang bi. - Dựng t phi cú ngha cú lng thụng tin cn thit khụng dựng tha 3. ý nghĩa văn bản III. Tng kt IV. Luyn tp 1. Nội dung: Phê phán những người không có chủ kiến khi làm việc, không suy xét kỹ khi nghe ý kiến của người khác dẫn đến hỏng việc 2. Nghệ thuật: Xây dựng tình huống vô lý ( Cái biển bị bắt bẻ) và cách giải quyết một chiều không suy nghĩ đắn đo. Sử dụng yếu tố gây Cười kết thúc truyện bất ngờ tạo tiếng cười vui vẻ. Văn bản : LN CƯỚI , ÁO MỚI (Tuyện cười) B/ H ng d n c ướ ẫ đọ thêm: 1.Đọc-kể: 2.Tìm hiểu chú thích: Sgk I.Tìm hiểu chung văn bản: Em hiểu thế nào về tính khoe của? .Khoe của :phô ra, trưng ra các của cải của bản thân cho ngøi khác biết Anh đi tìm lợn khoe của trong tình huống như thế nào? Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? Hướng dẫn đọc thêm: Văn bản LN CƯỚI ÁO LN CƯỚI ÁO MỚI MỚI (Truyện cười) Anh ta đã khoe của bằng cách nào? . Đọc - giải nghĩa từ khó *Truyện cười là gì? 2. Bố cục Phần 1: Câu mở đầu - Phần 2: Còn lại 3. Thể loại - Truyện cười * Phương thức biểu đạt: Tự sự (Treo. hàng) (Ch÷a biÓn vµ cÊt biÓn ) (Sgk-124) TiÕt 51 V¨n b¶n: A. Treo BiĨn (Truyện cười) I. Tìm hiểu chung về văn bản 1. Đọc - giải nghĩa từ khó 2. Bố cục 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: Treo bien - lon cuoi ao moi (Thao giang), Treo bien - lon cuoi ao moi (Thao giang), Treo bien - lon cuoi ao moi (Thao giang)

Bình luận về tài liệu treo-bien-lon-cuoi-ao-moi-thao-giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP