Giáo án dạy học sinh giỏi lớp 5

5 67 0
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 03:11

 TUẦN 11  !"#$""$%&"&  !'() *  %&) + "",-%&"& Toa ́ n : LUYÊ ̣ N TÂ ̣ P ./0 1 23 + 4567                                   !  "  #  $ #%&        &!$'          !  (  &!$'         )   (     /289 ! AKiểm tra bài cũ *&+,)!#&'-.'/ 0 121 0 234 0 , 5, 56 7&  !$  !'   )! #    B. Bài mới  189'/ 2  #%&     Bài 1:          12,12, ,5,,5, ' 166516651665 1;6<1;6<1;6<  1414141414 4141414141 *& 1665 =  >)  ?(  ?&  !     !       @A    #(  #    (    (    !  B C  >)!!  ?  '(     2     D%  :6+-; < ;+)-; <  + -, 1 ) 1 = <  +  7 );+  < ) * ;+9) 7 -6 < ;+ EF12,12,G12,>1HH1 ,5,,5,G,5,>1HH1 I   12,12, 12, 1HH1 12, ,5,,5, ,5, 1HH1 ,5, × = = × I    # !'$ /IJKL 51  Bài 2M   13 1< I !!  !  I=?)!         ?   ?    % ?)!!                % ?   !    !        '(     '(    1 , *& ?    ?& ' $    %0;+3 7 ->2 + 673 7 -2 1   * ;+ - + , 1 -6 < ;+ - + ?-) 7 -;+ 3 7 -2 1  * ;+ - + , 1 -6 < ;+ - +  )) * ) + ) 1 ;*?3 * @;*(,7;* * ) * ;+ 9) 7 -6 < ;+ * )6;+ ()267?3 * ) 7  1 , A   # !'  N O    < Ba ̀ i 3 MC m n       '( C 5 < $&    !    ?12?   ?     !        '( C ,5 ;6 I !   m n / *& ?    ?& ' $  !(  '( '&    $  #    !? ?)   !      %  &  #     5 ;2 < ;6 m n = = B 12 ,5 ;6 m n − = &  !'& $!&  !'& $!N12&  !' & $ ?   !    !  O     4; 64 m n = Ba ̀ i 4 MC p q       '( C 3 11 $&    !!  ?2;?    ?    !        '( C 13 26 I !   p q / I  ' ,$  # !' $ O     6H 164 p q = Ba ̀ i 5   % !  ?& ,"  !;)!  ?& &  (  !   #    *&   # !'  I  # D  %2"  $!"  (  ? "  #  # !;  '(  /IJKL 52  ,MPQNRS N=(  #    #%    & N0/T/15'A1H1N1HMOBU15U23A2HN  '   &     IB  !"C""$%&"&  ! * 6 1  %D) + "",-%&"& Toán: SO SA ́ NH PHÂN SÔ ́ I. 0 1 23 + 4567:   V        ?     8W  )!&!!             XY)!Z#%9  (% [(\Y /289 ! ]Kiểm tra bài cũ *&+,)!#&'-.'/ 0 1:      C    $)      C'( ^ 0 2, 0 , 2 2 2 2 U U U , ; 3 6 7&  !$  !'   )! #   B. Bài mới  189'/ 2  (  !!    &     #%   )/E) + )6+;+! F +  7 -6 < !)) + ) * ;+?6;+) 7  +  * ;+ + 3 7  + / FE; 7 -6 < ! + 5+)G2;7-6 < ;+?;7) +   7  1 5/ (/) + ) +  7  7 25*) + )6;+! FH6 1  1 G,+) + (5* * - 1 (/ F5+)6;+  +  7  * ;+ 3 7 6;+ ) 7  + -6 < ;+  +  3 7 (= + / F>) + (,+67@I 7 6;+)A 5+ a c b d < 9) 7  c m d n < 3 7  a m b n < /IJKL 5,  F>) + )67( 7 9 + " * )-; < 6;+ 5+ 1 1 a c b d − < − 3 7  a c b d > F>) + )679 + " * )-; < 6;+! 5+ 1 1 a c b d − < − 3 7  a c b d < F5*6;+ ) 7 ; < ;+?); < ;+?; < ;+ ) 7  + 675 + 3 7  + / 7 2 + )6;+  + = <  +  / ,  #%&     Bài 1AEF<N<4MOB7"%? !    %       B 15 2<   13 26 'B 1663 1665   1665 166< B ,2< ,25   ,25 ,23 B ;, 5   ,6 4 *& "        $#         F   #  15 26  '   '   1  !       1   !  M%&        J) 7 %AEF4_<4MOB(  >&      )    (  1 2 , ; 3 5 < 4 6 U U U U U U U U  2 , ; 3 5 < 4 6 1H *&   # !' K= + 67( 7 9 + " * )-; < L>) <  O     1 2 , ; 3 5 < 4 6 U U U U U U U U  2 , ; 3 5 < 4 6 1H Bài 3AEF6N<6MOB(  >&      )     #  ?&  ')   61 11 ;, < U U U 46 4 ;1 ;   # !' $K= + 67 7 )9 + " * )-; < L>) <  O     < 11 ;, 61 U U U ; 4 ;1 46 Ba ̀ i 4AEF1HN<6MOB  %&  (!    ( !      B 2 3   , 3 'B 1663 166<   1663 1665 /IJKL 5;  *&   #    !??&  # !  + 6 < >) +  1 3 + 6+ * )6;+?5+) + =- +  +    &  # !& ?       ;M    $(    =(  #  1  #/ 0   &  12$1,$'$1;A1HHNMOB /IJKL 53 . ;+ EF12,12,G12,>1HH1  ,5, ,5, G ,5, >1HH1 I   12,12, 12, 1HH1 12, ,5, ,5, ,5, 1HH1 ,5, × = = × I    # !'$.     12,12, ,5, ,5, ' 16 651 6 651 6 65 1;6<1;6<1;6<  1414141414 4141414141 *& 16 65 =  >)  ?(  ?&
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án dạy học sinh giỏi lớp 5, Giáo án dạy học sinh giỏi lớp 5, Giáo án dạy học sinh giỏi lớp 5

Bình luận về tài liệu gia-o-a-n-da-y-ho-c-sinh-gio-i-lo-p-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP