BIÊN BẢN THANH TRA HOẠT ĐỘNG NHÀ GIÁO

Robert Boyle
Robert Boyle(11479 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 692
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 23:11

Mô tả: PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÊ VĂN TÁM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA NHÀ GIÁO Kèm theo quyết định số……./ngày…………của Trưởng Phòng GD&ĐT Thành phố Tam Kỳ. Họ và tên nhà giáo: …………………………………………………………………………… Dạy môn (lớp):………………….Trường:…………………………………………………… . Năm vào ngành:………………………………………………………………………………… Nhiệm vụ được giao:…………………………………………………………………………… I. Kết quả thanh tra: 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống (trên cơ sở phiếu nhận xét và xếp loại viên chức hằng năm do Hiệu trưởng cung cấp) 2. Kết quả công tác được giao: a) Nhận xét về thực hiện quy chế chuyên môn: *Về hồ sơ chuyên môn: *Việc thực hiện các quy định về chuyên môn: )Thực hiện chương trình; chuẩn bị ĐDDH; Kiểm tra, chấm bài; Bảo đảm thực hành, Tự bồi dưỡng và tham gia các lớp BD nghiệp vụ; Tuân thủ dạy thêm, học thêm…) b) Kết quả xếp loại giờ dạy do thanh tra dự (có phiếu dự giờ theo mẫu của BGD&ĐT) - Tiết 1: phân môn:…………………… ở lớp……… Xếp loại:…………………… - Tiết 2: phân môn:…………………… ở lớp……… Xếp loại:…………………… - Tiết 3: phân môn:…………………… ở lớp……… Xếp loại:…………………… Nhận xét (Trình độ nắm yêu cầu của nội dung, chương trình, kiến thức kĩ năng, thái độ cần xây dựng cho học sinh; trình độ vận dụng phương pháp giảng dạy, giáo dục…) . . . . c) Kết quả giảng dạy của nhà giáo: do cán bộ thanh tra trực tiếp khảo sát và kết quả học lực môn (số gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy) *Kết quả qua khảo sát: Môn Lớp TS HS Giỏi Khá TB Yếu Kém TB trở lên SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL *Kết quả do GVBM đánh giá: Môn Lớp TS HS Giỏi Khá TB Yếu Kém TB trở lên SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL *Nhận xét về thái độ học tập của học sinh dự giờ và kết quả làm bài khảo sát của học sinh . . . d) Thực hiện nhiệm vụ công tác khác được giao (trên cơ sở nhận xét của Hiệu trưởng) . 3. Đề xuất xếp loại nhà giáo: *Thanh tra toàn diện: . *Công nhận giáo viên giỏi cấp Thành phố: . II. Kiến nghị: 1. Với đối tượng thanh tra: . . 2. Với trường: . . 3. Ý kiến nhà giáo: . . NHÀ GIÁO HIỆU TRƯỞNG CÁN BỘ THANH TRA . phúc BIÊN BẢN THANH TRA HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA NHÀ GIÁO Kèm theo quyết định số……./ngày…………của Trưởng Phòng GD&ĐT Thành phố Tam Kỳ. Họ và tên nhà giáo: . Kết quả giảng dạy của nhà giáo: do cán bộ thanh tra trực tiếp khảo sát và kết quả học lực môn (số gọi tên ghi điểm của lớp do nhà giáo giảng dạy) *Kết quả

— Xem thêm —

Xem thêm: BIÊN BẢN THANH TRA HOẠT ĐỘNG NHÀ GIÁO, BIÊN BẢN THANH TRA HOẠT ĐỘNG NHÀ GIÁO, BIÊN BẢN THANH TRA HOẠT ĐỘNG NHÀ GIÁO

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bien-ban-thanh-tra-hoat-dong-nha-giao

Đăng ký

Generate time = 0.2027759552 s. Memory usage = 18.46 MB