Tiet 40 - Lam quen voi so nguyen am - So hoc 6

18 261 7 Gửi tin nhắn cho Aristarchus
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 22:11

Tr­êng Trung häc c¬ së Kim Lan N¨m häc 2010 – 2011 Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau : a) 4 + 6 b) 4 . 6 c) 4 – 6 = 10 = 24 = ? Nh÷ng con sè nµy cã ý nghÜa g× ? V× sao ta cÇn cã nh÷ng con sè cã – – – ®»ng tr­íc ? 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C 1. C¸c vÝ dô : C¸c sè : 1; 2; 3; – gäi lµ sè nguyªn ©m C¸ch ®äc : – Sè – 1 – 2 – 3 C¸ch ®äc TiÕt 40 : § 1. L m quen víi sè nguyªn ©mà –m mét (Trõ 1) –m hai (Trõ 2) –m ba (Trõ 3) – – 1. Các ví dụ : Nhiệt độ trên nhiệt kế l 20 0 C Nhiệt độ của nước đá đang tan l 0 0 C Nhiệt độ dưới 0 0 C được viết v i d u đằng trước. Nhiệt độ 10 độ dưới 0C được viết là 10 0 C (đọc l âm mười độ C hoặc trừ mười độ C). 0 20 40 -40 o C 50 30 10 -30 -10 -20 Ví dụ 1: Để đo nhiệt độ , người ta dùng nhiệt kế. (đọc l hai mươi độ C). (đọc l không độ C). Tiết 40 : Đ 1. L m quen với số nguyên âm Hµ Néi : 18–C HuÕ: 20–C §– L¹t: 19–C TP. Hå ChÝ Minh: 25–C ?1 §äc nhiÖt ®é ë c¸c th nh phè d­íi ®©y:à B¾c Kinh : -2–C M¸t-xc¬-va : -7–C Paris: 0–C New York : 2–C ?1 §äc nhiÖt ®é ë c¸c th nh phè d­íi ®©y:à Để đo độ cao thấp ở các địa điểm khác nhau trên Trái Đất, người ta lấy mực nước biển l m chuẩn. Độ cao trung bình của Biển Chết l 392 m Độ cao của ỉnh núi Phú S l 3 776 m Ví dụ 2: Quy c : Độ cao mực nư ớc biển l 0 m Biển Chết có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển 392m Đỉnh núi Phú Sĩ có độ cao cao hơn mực nước biển 3 776 m Tiết 40 : Đ 1. L m quen với số nguyên âm Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng l 3 143 mét. Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh l 30 mét. Đọc độ cao các địa điểm sau ?2 Vớ dụ 2: Tiết 40 : Đ 1. L m quen với số nguyên âm Ví du 3: Nếu ông A có 10 000 đồng , ta nói : Ông A có 10 000 đồng . Nếu ông A nợ 10 000 đồng, ta nói Ông A có 10 000 đồng . Đọc v giải thích các câu sau : a) Ông Bẩy có 150 000 đồng . b) B Năm có 200 000 đồng . c) Cụ Ba có 30 000 đồng. ?3 1. Các ví dụ Ví dụ 1: sgk Ví dụ 2: sgk Các số : -1; -2; -3; gọi là số nguyên âm. Tiết 40 : Đ 1. L m quen với số nguyên âm Ví du 3 : sgk 1. Các ví dụ Ví dụ 1: sgk Ví dụ 2: sgk Các số : - 1; -2; -3; (Số nguyên âm dùng để ch độ cao dưới mực nước biển) . (Số nguyên âm dùng để ch số tiền nợ) . (Số nguyên âm dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0 0 C) gọi là số nguyên âm. Tiết 40 : Đ 1. L m quen với số nguyên âm . 1. L m quen với số nguyên âm 3 . Luyện tập : 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 H 1 H 4 H 3 H 2 H 5 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 0 1. 4 5 6 7 -1 - 2-3 -4 -5 ?4 1. C¸c vÝ dô : C¸c sè : -1 ; -2 ; -3 ; – Gäi lµ sè nguyªn ©m 2. Truc sè :̣ 0 – 5 TiÕt 40 : § 1. L m quen víi sè nguyªn ©mà – 6 – 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 40 - Lam quen voi so nguyen am - So hoc 6, Tiet 40 - Lam quen voi so nguyen am - So hoc 6, Tiet 40 - Lam quen voi so nguyen am - So hoc 6

Bình luận về tài liệu tiet-40-lam-quen-voi-so-nguyen-am-so-hoc-6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP