Tiet 40 - Lam quen voi so nguyen am - So hoc 6

Aristarchus
Aristarchus(11473 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 240
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 22:11

Mô tả: Tr­êng Trung häc c¬ së Kim Lan N¨m häc 2010 – 2011 Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau : a) 4 + 6 b) 4 . 6 c) 4 – 6 = 10 = 24 = ? Nh÷ng con sè nµy cã ý nghÜa g× ? V× sao ta cÇn cã nh÷ng con sè cã – – – ®»ng tr­íc ? 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C 1. C¸c vÝ dô : C¸c sè : 1; 2; 3; – gäi lµ sè nguyªn ©m C¸ch ®äc : – Sè – 1 – 2 – 3 C¸ch ®äc TiÕt 40 : § 1. L m quen víi sè nguyªn ©mà –m mét (Trõ 1) –m hai (Trõ 2) –m ba (Trõ 3) – – 1. Các ví dụ : Nhiệt độ trên nhiệt kế l 20 0 C Nhiệt độ của nước đá đang tan l 0 0 C Nhiệt độ dưới 0 0 C được viết v i d u đằng trước. Nhiệt độ 10 độ dưới 0C được viết là 10 0 C (đọc l âm mười độ C hoặc trừ mười độ C). 0 20 40 -40 o C 50 30 10 -30 -10 -20 Ví dụ 1: Để đo nhiệt độ , người ta dùng nhiệt kế. (đọc l hai mươi độ C). (đọc l không độ C). Tiết 40 : Đ 1. L m quen với số nguyên âm Hµ Néi : 18–C HuÕ: 20–C §– L¹t: 19–C TP. Hå ChÝ Minh: 25–C ?1 §äc nhiÖt ®é ë c¸c th nh phè d­íi ®©y:à B¾c Kinh : -2–C M¸t-xc¬-va : -7–C Paris: 0–C New York : 2–C ?1 §äc nhiÖt ®é ë c¸c th nh phè d­íi ®©y:à Để đo độ cao thấp ở các địa điểm khác nhau trên Trái Đất, người ta lấy mực nước biển l m chuẩn. Độ cao trung bình của Biển Chết l 392 m Độ cao của ỉnh núi Phú S l 3 776 m Ví dụ 2: Quy c : Độ cao mực nư ớc biển l 0 m Biển Chết có độ cao trung bình thấp hơn mực nước biển 392m Đỉnh núi Phú Sĩ có độ cao cao hơn mực nước biển 3 776 m Tiết 40 : Đ 1. L m quen với số nguyên âm Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng l 3 143 mét. Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh l 30 mét. Đọc độ cao các địa điểm sau ?2 Vớ dụ 2: Tiết 40 : Đ 1. L m quen với số nguyên âm Ví du 3: Nếu ông A có 10 000 đồng , ta nói : Ông A có 10 000 đồng . Nếu ông A nợ 10 000 đồng, ta nói Ông A có 10 000 đồng . Đọc v giải thích các câu sau : a) Ông Bẩy có 150 000 đồng . b) B Năm có 200 000 đồng . c) Cụ Ba có 30 000 đồng. ?3 1. Các ví dụ Ví dụ 1: sgk Ví dụ 2: sgk Các số : -1; -2; -3; gọi là số nguyên âm. Tiết 40 : Đ 1. L m quen với số nguyên âm Ví du 3 : sgk 1. Các ví dụ Ví dụ 1: sgk Ví dụ 2: sgk Các số : - 1; -2; -3; (Số nguyên âm dùng để ch độ cao dưới mực nước biển) . (Số nguyên âm dùng để ch số tiền nợ) . (Số nguyên âm dùng để chỉ nhiệt độ dưới 0 0 C) gọi là số nguyên âm. Tiết 40 : Đ 1. L m quen với số nguyên âm . 1. L m quen với số nguyên âm 3 . Luyện tập : 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 H 1 H 4 H 3 H 2 H 5 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 0 1. 4 5 6 7 -1 - 2-3 -4 -5 ?4 1. C¸c vÝ dô : C¸c sè : -1 ; -2 ; -3 ; – Gäi lµ sè nguyªn ©m 2. Truc sè :̣ 0 – 5 TiÕt 40 : § 1. L m quen víi sè nguyªn ©mà – 6 – 2

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiet 40 - Lam quen voi so nguyen am - So hoc 6, Tiet 40 - Lam quen voi so nguyen am - So hoc 6, Tiet 40 - Lam quen voi so nguyen am - So hoc 6

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-40-lam-quen-voi-so-nguyen-am-so-hoc-6

Đăng ký

Generate time = 0.236922979355 s. Memory usage = 18.42 MB