toan 8 - on tap chuong I

20 171 0
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 20:11

A/ LÝ THUYẾT: 1)Phép nhân , phép chia đơn thức và đa thức: Phép tính Đơn thức A với đơn thức B Đa thức A với đơn thức B Đa thức A với đa thức B Phép nhân Phép chia -Nhân hệ số của A với hệ số của B -Nhân lũy thừa từng biến của A với lũy thừa của từng biến đó trong B -Chia hệ số của A cho hệ số của B -Chia lũy thừa từng biến của A cho lũy thừa của từng biến đó trong B -Nhân từng hạng tử của đa thức A với đơn thức B, rồi céng các tích víi nhau. -Chia từng hạng tử của đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của A đều chia hết cho B) rồi céng các kÕt qu¶ víi nhau. -Nhân mỗi hạng tử của đa thức A với từng hạng tử của đa thức B, rồi céng các tích víi nhau. -Chia hạng tử bậc cao nhất của A cho hạng tử bậc cao nhấtcủa B –Nhân thương tìm với đa thức chia. -Lấy đa thức bị chia trừ đi tích vừa nhận được. - Chia hạng tử bậc cao nhất của dư thứ nhất…. A/ LÝ THUYẾT: 1)Phép nhân , phép chia đơn thức và đa thức: Áp dụng: 1/ Kết quả phép nhân 2x(x 2 – 3y + 1) bằng: a) 2x 3 + 6xy +2x b) 2x 3 – 6xy +2x c) x 2 + 2x – 3y + 1 d)Ba kết quả trên đều sai . Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ? a d c b Rất tiếc ! a là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên Hoan hô ! Bạn đã chọn b là đáp án đúng Rất tiếc ! d là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! c là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. A/ LÝ THUYẾT: 1)Phép nhân , phép chia đơn thức và đa thức: Áp dụng: 2/ Kết quả phép nhân ( x 2 – x )( x + 1) bằng: a) x 3 – x b) x 3 + x c) x 2 + 1 d) x 3 – 1 Bạn chọn đáp án đúng làa , b , c hay d ? b d c a Rất tiếc ! b là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên Hoan hô ! Bạn đã chọn a là đáp án đúng Rất tiếc ! d là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! c là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. A/ LÝ THUYẾT: 1)Phép nhân , phép chia đơn thức và đa thức: Áp dụng: 3/ Kết quả phép chia 6x 3 y 2 z : 3x 2 y 2 bằng: a) 2x 3 b) 2x 3 z c) 2x z d) 2xyz Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ? a d b c Rất tiếc ! a là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên Hoan hô ! Bạn đã chọn c là đáp án đúng Rất tiếc ! d là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! b là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. A/ LÝ THUYẾT: 1)Phép nhân , phép chia đơn thức và đa thức: Áp dụng: 4 / Kết quả phép chia ( 6x 5 – 3x 3 + 9x) : (- 3x) bằng: a) 2x 4 + x 2 – 3 b) - 2x 4 + x 2 – 3 c) – 2x 4 – x 2 + 3 d) 2x 4 – x 2 + 3 Bạn chọn đáp án đúng là a , b , c hay d ? a d c b Rất tiếc ! a là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên Hoan hô ! Bạn đã chọn b là đáp án đúng Rất tiếc ! d là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. Rất tiếc ! c là đáp án sai . Hy vọng bạn sẽ cố gắng lên. A/ LÝ THUYẾT: 2) Hằng đẳng thức đáng nhớ: Thứ tự Các hằng đẳng thức Công thức 1 Bình phương cña một tổng 2 Bình phương cña một hiệu 3 Hiệu hai bình phương 4 Lập phương cña một tổng 5 Lập phương cña một tổng 6 Tổng hai lập phương 7 Hiệu hai lập phương ( A + B ) 2 = A 2 + 2AB + B 2 ( A - B ) 2 = A 2 - 2AB + B 2 A 2 - B 2 = (A + B) ( A – B) (A + B) 3 = A 3 + 3A 2 B +3A B 2 + B 3 (A – B ) 3 = A 3 - 3A 2 B +3A B 2 - B 3 A 3 + B 3 = (A + B) ( A 2 – AB + B 2 ) A 3 - B 3 = (A – B ) ( A 2 + AB + B 2 ) . A/ LÝ THUYẾT: 2) Hằng đẳng thức đáng nhớ: Áp dụng: 1/ Điền vào chç trống (….) để được một hằng đẳng thức đúng: a) (x 2 – 3 ) 2 = …. –……. + 9 b) (x +…) 3 = x 3 + 3x 2 + ……. + 1 c) ( x + 2) ( x 2 – 2x + ….) = …….+ 8 d) 4x 2 - …. = (……+ 3y 2 ) ( 2x – 3y 2 ) x 4 6x 2 1 3x 4 x 3 2x9y 4 Nội dung ôn tập chương I : 1) Phép nhân, phép chia đơn thức và đa thức . 2) Các hằng đẳng thức đáng nhớ. Các dạng bài tập cơ bản : 1)Rút gọn các biểu thức 2)Thực hiện phép chia đa thức cho đa thức. 3)Tính nhanh giá trị của biểu thức. 4) Chứng minh bất đẳng thức. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Về nhà ôn lại lý thuyết và làm lại các d¹ng bài tập đã giải để nắm chắc phương pháp giải - TiÕp tôc «n tËp lý thuyÕt phÇn ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö . -Lµm bµi tËp sè 79 ,81,82/sgk. . bày l i gi i câu a ) ( Xin m i lên bảng trình bày l i gi i câu a ) ( Hãy theo d i bạn trình bày l i gi i câu a trên bảng để sau đó nhận xét ) ( Xin m i lên. bảng trình bày l i gi i câu b ) ( Hãy theo d i bạn trình bày l i gi i câu b trên bảng để sau đó nhận xét ) - B i gi i câu b: Ta có x 6 - y 3 = ( x 2 ) 3
- Xem thêm -

Xem thêm: toan 8 - on tap chuong I, toan 8 - on tap chuong I, toan 8 - on tap chuong I

Bình luận về tài liệu toan-8-on-tap-chuong-i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP