HỆ SỐ GÓC

16 47 0 Gửi tin nhắn cho Trương Gia Bình
Trương Gia Bình

Trương Gia Bình

Tải lên: 11,534 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 13:11

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 Tiết 27 : HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ Kiểm tra bài cũ Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thò của các hàm số sau: a) y = 3x – 3 ( d 1 ) y = x – 1 ( d 2 ) b) y = – x + 4 ( d 1 ) y = – x + 2 ( d 2 ) 4 5 Tiết 27 : HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 0 x y y = a x + b A . HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 1) Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0)≠ a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox T . α * a > 0 0 x y y = a x + b A . HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 1) Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0)≠ a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox T . α * a < 0 HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 1) Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a 0)≠ b) Hệ số góc a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox b) Heä soá goùc 1 3 0 1 x y y = x + 1 -1 . y = 3 x + 3 . 2 α 1 α * a > 0 b) Hệ số góc 1 3 0 1 x y y = x + 1 -1 . y = 3 x + 3 . 2 α 1 α * a > 0 - Góc tạo bởi đường thẳng với trục Ox là góc nhọn. - Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn là góc nhọn 0 1 2 3 4 x y 2 4 y = - 0 , 5 x + 2 y = - x + 4 . . . . b) Heä soá goùc * a < 0 1 α 2 α b) Hệ số góc * a < 0 0 1 2 3 4 x y 2 4 y = - 0 , 5 x + 2 y = - x + 4 . . . . 1 α 2 α - Góc tạo bởi đường thẳng với trục Ox là góc tù. - Hệ số a càng lớn thì góc càng lớn nhưng vẫn là góc tù. . Tiết 27 : HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 0 x y y = a x + b A . HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 1) Khái niệm hệ số góc của đường. Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox T . α * a > 0 0 x y y = a x + b A . HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b (a 0) ≠ 1) Khái niệm hệ số góc
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ SỐ GÓC, HỆ SỐ GÓC, HỆ SỐ GÓC

Bình luận về tài liệu he-so-goc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP