tinh chat co ban cua phan thuc

14 129 4 Gửi tin nhắn cho Bill Gates
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 11:11

Câu1: Nêu định nghĩa 2 phân thức bằng nhau. áp dụng : Chứng tỏ ( 2) 3 3( 2) x x x x + = + 2 3 3 6 x y xy Câu 2: Hai phân thức và có bằng nhau không ? Vì sao ? 2 2 x y ?2 Cho phân thức . Hãy nhân tử và mẫu của phân thức này với x + 2 rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. 3 x ?3 Cho phân thức .Hãy chia tử và mẫu của phân thức này cho 3xy rồi so sánh phân thức vừa nhận được với phân thức đã cho. 2 3 3 6 x y xy TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc ®¹i sè: - Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho. - Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung thì được một phân thức bằng phân thức đã cho TC cơ b¶n cña phân số TC cơ b¶n cña phân thøc Nhận xét: Tính chất cơ bản của phân thức giống với tính chất cơ bản của phân số. a a : n b b : n = a b A B a a.m (m Z;m 0) b b.m = ∈ ≠ ( n là ƯC của a và b) A A.M B B.M = A A : N B B : N = ( N là nhân tử chung của A và B) ( M là đa thức khác đa thức 0) b) Dùng tính chất cơ bản của phân thức,hãy giải thích vì sao có thể viết: 2 ( - 1) 2 ) 1 ( 1)( -1) x x x a x x x = + + ?4 -A A = B -B Quy tắc đổi dấu Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho. Dùng quy tắc đổi dấu, hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong mỗi đẳng thức sau: ?5 - - ) 4- x y y x a x = 2 2 5- ) 11- -11 x b x x = x - 4 x - 5 Đ S S Bài tập 1: Điền đúng, sai trong các câu trả lời sau và dùng tính chất cơ bản của phân thức giải thích: 1/ 20x 2 y 2 = 11 20 11x 2 y 2 2/ x x 2 y = x . 0 x 2 y.0 3/ 5 + x x 2 + x 5 x 2 = 4/ 2y 2 ( y - 1) 3y 2 (y - 1) 2 3 = Đ Bài tập 2: Điền đúng sai trong các câu trả lời sau: Kết quả đổi dấu phân thức là : - 9x 5 - x A/ 9x 5 - x B/ 9x 5 + x C/ 9x x - 5 D/ 9x - ( x - 5) Sai vì chỉ đổi dấu mẫu không đổi dấu tử Sai vì chỉ i du mu v đổi dấu một hạng tử của tử Đúng vì đổi dấu cả tử và mẫu Sai vì đưa tử vào trong ngoặc có dấu trừ đằng trước không đổi dấu và đổi dấu mẫu Bi 4 Tr 38 SGK: Cụ giỏo yờu cu mi bn cho mt vớ d v hai phõn thc bng nhau. Di õy l nhng vớ d m cỏc bn Lan, Hựng, Giang, Huy ó cho. 2 2 x 3 x 3x (Lan) 2x 5 2x 5x + + = 2 2 (x 1) x 1 (H x x 1 ùng) + + = + 4 x x 4 (Giang) 3x 3x = 3 2 (x 9) (9 x) (Huy) 2(9 x) 2 = Em hãy dùng tính chất cơ bản của phân thức và quy tắc đổi dấu để giải thích ai viết đúng , ai viết sai. Nếu có chỗ nào sai em hãy sửa lại cho đúng.
- Xem thêm -

Xem thêm: tinh chat co ban cua phan thuc, tinh chat co ban cua phan thuc, tinh chat co ban cua phan thuc

Bình luận về tài liệu tinh-chat-co-ban-cua-phan-thuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP