Bài: Phép trừ dạng 17 - 3

Larry Ellison
Larry Ellison(9788 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 164
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 09:11

Mô tả: GV:Ch©u ThÞ LuËt GVCN: Ch©u ThÞ LuËt Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: Kiểm tra bài cũ: 1, Đặt tính và tính. 12 + 4 , 15 + 3 1, Đặt tính và tính. 12 + 4 , 15 + 3 1 2 + 4 1 5 + 3 61 81 2, Tính nhẩm. 2, Tính nhẩm. 15 + 2 = 16 + 3 = 15 + 2 = 16 + 3 = 17 19 1 Chục Đơn vị 1 7 - 3 41 Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: Chục Đơn vị 1 7 3 1 4 - 1 7 3 - • 7 trừ 3 bằng 4 , viết4 • Hạ 1 , viết 1 41 Vậy : 17 - 3 = 14 Thứ ngày tháng năm 2010. Thứ ngày tháng năm 2010. Toán: Toán: Phép trừ dạng 17 - 3 Thö giaõn Toán : PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Thực hành Thứ ngày tháng năm 2011 Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Bài1: Tính: a, 13 17 14 16 19 - - - - - 2 5 1 3 4 11 2 1 3 1 31 51 Bài 2: Tính. 12 – 1 = 14 – 1 = 17 – 5 = 19 – 8 = 14 – 0 = 18 – 0 = 11 12 14 13 11 18 Bài 3: Điền số thích hợp vào ô trống: 1 2 3 4 5 15 16 111314 12 Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Toán : PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Thứ ngày tháng năm 2011 . Toán: Phép trừ dạng 17 - 3 Thö giaõn Toán : PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Thực hành Thứ ngày tháng năm 2011 Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Bài1:. 2 3 4 5 15 16 11 131 4 12 Thứ ngày tháng năm 2011 TOÁN: PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Toán : PHÉP TRỪ DẠNG 17 - 3 Thứ ngày tháng năm 2011 Toán : PHÉP TRỪ DẠNG 17

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài: Phép trừ dạng 17 - 3, Bài: Phép trừ dạng 17 - 3, Bài: Phép trừ dạng 17 - 3

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.14291286468506 s. Memory usage = 17.72 MB