TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(11407 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 323
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 04:11

Mô tả: to¸n     Tr­êng tiÓu häc AN LËP TËP THÓ LíP 5B TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn a) VÝ dô 1: Mét sîi d©y dµi 8,4m ®­îc chia thµnh 4 ®o¹n b»ng nhau. Hái mçi ®o¹n d©y dµi bao nhiªu mÐt ? Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 8,4 m ? m 8,4 : 4 = ? (m) TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 Th«ng th­êng ta ®Æt tÝnh råi lµm nh­ sau: 8,4 4 2 0 , 4 1 0 VËy 8,4 : 4 = 2,1 (m) (m) TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 b) VÝ dô 2: 72,58 : 19 = ? 72,58 19 3 51 , 5 8 3 0 8 2 0 Tiết 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Th tư ngy 17 thỏng 11 nm 2010 Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau: *Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. *Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia. *Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia. TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh a) 5,28 : 4 b) 75,52 : 32 c) 0,36 : 9 5,28 4 1 28 1,32 08 0 75,52 32 11 5 2,36 1 92 0 0,36 9 36 0,04 0 TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 Bµi 2: T×m x 3 8, 4x× = 8, 4 : 3 2,8 x x = = 5 0,25x× = 0,25 : 5 0,05 x x = = 0234567891011121314151 Ai nhanh, ai ®óng Chän ph­¬ng ¸n ®óng: 13,53 3 1 5 4,51 03 0 13,53 3 1 5 451 03 0 13,53 3 1 5 45,1 03 0 b c A TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 To¸n . một số thập phân cho một số tự nhiên Th tư ngy 17 thỏng 11 nm 2010 Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau: *Chia phần nguyên của số. nguyên của số bị chia cho số chia. *Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục

— Xem thêm —

Xem thêm: TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN, TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN, TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu toan-chia-mot-so-thap-phan-cho-mot-so-tu-nhien

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.12721300125122 s. Memory usage = 18.57 MB