KE HOACH HOAT DONG HOI DONG TRUONG

17 72 0
Subrahmanyan Chandrasekhar

Subrahmanyan Chandrasekhar

Tải lên: 11,485 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 01:11

Phòng Gd - đt Ch Sê Cộng hòa x hội chủ nghĩa việt namã Trờng THCS lý tự trọng Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Hội đồng trờng Kế hoạch hoạt động hội đồng trờng Thcs lý tự trọng Nhiệm kì I (2008 - 2013) A./ đặc điểm tình hình: I. Đặc điểm tình hình trờng THCS Lý Trự Trọng: 1. Thuận lợi: - Nhà trờng đợc sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phơng. - Đợc sự chỉ đạo kịp thời của phòng Giáo dục & ĐT Ch sê. - Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, đợc đào tạo chính quy, có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm tỉ lệ cao. 100% cán bộ, giáo viên đợc tạo điều kiện tham gia tập huấn chuyên môn, sinh hoạt nâng cao nhận thức chính trị. - Số lợng học sinh tơng đối ổn định khoảng hơn 300 học sinh, đợc biên chế ổn định khoảng 10 lớp. - Các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng nh Công đoàn, Chi đoàn thanh niên, Liên đội thiếu niên, Hội Cha mẹ học sinh, Chi hội khuyến học, .thờng xuyên đợc kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ nhà trờng hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học. - Nhà trờng có cơ sở vật chất tạm đủ đáp ứng cho công tác dạy và học, đợc PGD & ĐT Ch sê cấp đồ dùng dạy học, .; bớc đầu đang xây dụng cảnh quan môi trờng, có sân chơi, sân học thể dục tơng đối hợp lí góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh một cách có hiệu quả. 2. Khó khăn: - Một số giáo viên ở xa cha có nhà ở riêng ảnh hởng đến chất lợng giảng dạy. - Đồ dùng dạy học còn thiếu một số trong danh mục, chất lợng không đảm bảo tính chính xác, tính s phạm . ảnh hởng đến chất lợng giảng dạy theo hớng đổi mới phơng pháp. - Chất lợng học sinh không đồng đều, học sinh ngời dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ tơng đối cao (trên 40%). - Thời lợng học tập của học sinh còn nhiều, nội dung kiến thức ở một số môn còn quá tải đối với học sinh dẫn đến việc tiếp thu kiến thức của học sinh còn gặp nhiều khó khăn. - Một số bộ phận phụ huynh cha thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. I. Đặc điểm tình hình của Hội đồng trờng trờng THCS Lý Tự Trọng: 1. Thuận lợi: - Hội đồng trờng đợc thành lập với số lợng gồm 9 ngời, đủ điều kiện về nhân lực để hoạt động. - Hội đồng trờng có cơ cấu nhân sự đủ các thành phần đúng nh quy định trong điều lệ trờng trung học: 1 đại diện Chi bộ đảng, 1 đại diện BGH, 1 đại diện công đoàn cơ sở, 1 đại diện Hội Cha mẹ học sinh, 5 đại diện giáo viên. - Các thành viên trong hội đồng trờng có trách nhiệm cao với nhiệm vụ đợc giao. 2. Khó khăn: - Hội đồng trờng gồm các thành viên kiêm nhiệm nhiều công tác khác nên thời gian đầu t cho nhiệm vụ hội đồng trờng có thể còn nhiều hạn chế. - Kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng trờng còn nhiều hạn chế. B./ kế hoạch hoạt động trong nhiệm kì I (2008 - 2013): Hội đồng trờng THCS Lý Tự Trọng đợc thành lập theo quy định tại điều 20 của Điều lệ trờng Trung học ban hành kèm theo QĐ số 07/2007/QĐ- BGD-ĐT ngày 02/04/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đợc sự đồng ý của UBND Huyện Ch Sê. Hội đồng trờng THCS Lý Tự Trọng hoạt động theo chức năng về nhiệm vụ và quyền hạn đợc quy định tại mục 2 điều 20 của Điều lệ trờng Trung học. Trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn, trong nhiệm kì I (2007-2012) Hội đồng trờng THCS Lý Tự Trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: I. Quyết nghị về mục tiêu đào tạo, phơng hớng phát triển nhà trờng: - Tióỳp tuỷc thổỷc hióỷn chổồng trỗnh haỡnh õọỹng trong kóỳt luỏỷn cuớa Họỹi nghở lỏửn thổù IV Ban chỏỳp haỡnh TW khoùa IX vóử Giaùo duỷc - aỡo taỷo vaỡ khoa hoỹc cọng nghóỷ; thổỷc hióỷn Nghở quyóỳt aỷi họỹi õaỷi bióứu toaỡn quọỳc lỏửn thổù X cuớa aớng cọỹng saớn Vióỷt Nam, Nghở quyóỳt aỷi họỹi Tốnh aớng bọỹ laỡn thổù VIII, Nghở quyóỳt aỷi họỹi aớng caùc cỏỳp. - Tióỳp tuỷc tng cổồỡng thổỷc hióỷn Chố thở 34 - CT/TW cuớa Bọỹ chờnh trở (K.VIII) vóử cọng taùc giaùo duỷc chờnh trở tổ tổồớng vaỡ xỏy dổỷng õaớng trong trổồỡng hoỹc. Tng cổồỡng giaùo duỷc tổ tổồớng chờnh trở cho giaùo vión, õaỷo õổùc cho hoỹc sinh; thổỷc hióỷn nghióm tuùc chố thở sọỳ 23 - CT/ TW ngaỡy 27/03/2004 cuớa Ban Bờ Thổ TW aớng vóử vióỷc õỏứy maỷnh nghión cổùu- tuyón truyóửn giaùo duỷc tổ tổồớng Họử Chờ Minh, hổồớng ổùng, thổỷc hióỷn tọỳt cuọỹc vỏỷn õọỹng: Hoỹc tỏỷp vaỡ laỡm theo tỏỳm gổồng õaỷo õổùc Họử Chờ Minh. Khọng ngổỡng nỏng cao trỗnh õọỹ nhỏỷn thổùc vóử chờnh trở, chuyón mọn nghióỷp vuỷ cho caùn bọỹ giaùo vión, nhỏn vión - Tióỳp tuỷc thổỷc hióỷn Chố thở sọỳ 33/2006/CT-TTg ngaỡy 8 thaùng 9 nm 2006 cuớa Thuớ tổồùng Chờnh phuớ vóử chọỳng tióu cổỷc trong thi cổớ vaỡ bóỷnh thaỡnh tờch trong Giaùo duỷc; cuọỹc vỏỷn õọỹng Hai khọng vồùi caùc nọỹi dung: Noùi khọng vồùi tióu cổỷc trong thi cổớ vaỡ bóỷnh thaỡnh tờch trong giaùo duỷc; Noùi khọng vồùi vi phaỷm õaỷo õổùc nhaỡ giaùo vaỡ tỗnh traỷng ngọửi nhỏửm lồùp trong hoỹc sinh cuớa Bọỹ trổồớng Bọỹ Giaùo duỷc & aỡo taỷo. Trang 2 - Thỉûc hiãûn chè thë 39/2007/CT- BGD&ÂT ngy 31 thạng 7 nàm 2007 ca Bäü Giạo dủc v Âo tảo vãư nhiãûm vủ trng tám trong nàm hc 2007 -2008, cäng vàn Säú 8227/BGDDDT- GDTrH ngy 6 thạng 8 nàm 2007 ca Bäü Giạo dủc v Âo tảo vãư viãûc hỉåïng dáùn thỉûc hiãûn nhiãûm vủ Giạo dủc trung hc nàm hc 2007-2008. - Thỉûc hiãûn täút Quút âënh säú 38/2007/Q - BGD DDT ngy 31 thạng 7 nàm 2007 ca Bäü Giạo dủc v Âo tảo vãư kãú hoảch thåìi gian nàm hc 2007-2008, Quút âënh säú 1413/QDD- UBND ngy 27 thạng 8 nàm 2007 vãư kãú hoảch thåìi gian nàm hc 2007-2008. - Thỉûc hiãûn täút v cọ hiãûu qu cüc váûn âäüng: “Dán ch, k cỉång, tçnh thỉång, trạch nhiãûm”, Xáy dỉûng nh trỉåìng tråí thnh trung tám vàn họa, våïi cnh quan mäi trỉåìng xanh, sảch, âẻp. Thỉûc hiãûn phỉång chám: “Nh trỉåìng vàn họa - Giạo viãn máùu mỉûc - Hc sinh chàm ngoan” âi vo chiãưu sáu. - Tiãúp tủc âäøi måïi giạo dủc trong nh trỉåìng, táûp trung náng cao cháút lỉåüng giạo dủc ton diãûn lãn mäüt bỉåïc, quan tám cäng tạc giạo dủc hỉåïng nghiãûp, giạo dủc ngoi giåì lãn låïp. - Táûp trung náng cao cháút lỉåüng giạo dủc ton diãûn nháút l cháút lỉåüng âải tr v cháút lỉåüng mi nhn. Chụ trng âãún âäøi måïi phỉång phạp ging dảy, tiãúp tủc rụt kinh nghiãûm thỉûc hiãûn thnh cäng chỉång trçnh thay sạch giạo khoa måïi. - Coi trng cäng tạc giạo dủc phạp lût, lût lãû giao thäng, vãû sinh mäi trỉåìng trong trỉåìng hc. Trỉåìng THCS L Tỉû Trng quút tám thỉûc hiãûn täút nhiãûm vủ cạc nàm hc, pháún âáúu âảt âỉåüc danh hiãûu “táûp thãø lao âäüng xút sàõc” v tiãúp tủc âảt danh hiãûu: “táûp thãø lao âäüng xút sàõc” vo cạc nàm tiãúp theo, âỉåüc UBND tènh Gia Lai tàûng bàòng khen, âỉåüc UBND tènh Gia Lai tàûng cåì thi âua, tàng säú lỉåüngû chiãún s thi âua cạc cáúp qua cạc nàm hc. 1./ Cäng tạc tỉ tỉåíng, chênh trë, âảo âỉïc, läúi säúng âäúi våïi cạn bäü, giạo viãn, cäng nhán viãn: a) Näüi dung: - Hc táûp âáưy â nghë quút ca Âặ häüi Âng cạc cáúp, Lût giạo dủc sỉía âäøi. - Náng cao nháûn thỉïc tinh tháưn trạch nhiãûm cho âäüi ng vãư táưm quan trng ca giạo dủc, náng cao tinh tháưn trạch nhiãûm ca giạo viãn trong viãûc hỉåíng ỉïng v têch cỉûc thỉûc hiãûn cüc váûn âäüng “hai khäng” gäưm bäún näüi dung “ Nọi khäng våïi tiãu cỉûc trong thi cỉï v bãûnh thnh têch trong giạo dủc, Nọi khäng våïi vi phảm âảo âỉïc nh giạo v tçnh trảng ngäưi nháưm låïp trong hc sinh” ca Bäü Giạo dủc v Âo tảo phạt âäüng. - Ton thãø cạn bäü, giạo viãn, nhán viãn hc táûp, nàõm vỉỵng chè thë 39/2007/CT- BGD&ÂT ngy 31 thạng 7 nàm 2007 ca Trang 3 Bọỹ trổồớng Bọỹ giaùo duỷc & aỡo taỷo vóử nhióỷm vuỷ troỹng tỏm trong nm hoỹc 2007 -2008. Chỏỳp haỡnh nghióm chốnh caùc quy õởnh cuớa Bọỹ Giaùo duỷc & aỡo taỷo, Sồớ Giaùo duỷc & aỡo taỷo Gia Lai. - Tờch cổỷc hổồớng ổùng chổồng trỗnh haỡnh õọỹng hoỹc tỏỷp vaỡ laỡm theo tỏỳm gổồng õaỷo õổùc Họử Chờ Minh. - Nỏng cao yù thổùc chỏỳp haỡnh phaùp luỏỷt cuớa Nhaỡ nổồùc. Thổỷc hióỷn nghióm tuùc tinh thỏửn chố õaỷo vóử thổỷc hióỷn giaớm thióứu tai naỷn giao thọng. - Thổỷc hióỷn õuùng nhổợng quy õởnh ổùng xổớ õọỳi vồùi caùn bọỹ cọng chổùc, coù quan hóỷ giao tióỳp hoỡa nhaợ, õuùng mổỷc vồùi moỹi ngổồỡi, - Nỏng cao loỡng yóu nghóử, móỳn treớ, yù thổùc õổồỹc vai troỡ cuớa ngổồỡi thỏửy trong nhaỡ trổồỡng. b) Chố tióu: - 100% caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión laỡ tỏỳm gổồng vóử õaỷo õổùc vaỡ tổỷ hoỹc cho hoỹc sinh noi theo. - 100% caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión tham gia caùc lồùp hoỹc tỏỷp chờnh trở, Nghở quyóỳt cuớa caùc cỏỳp Uyớ aớng, chỏỳp haỡnh tọỳt moỹi chuớ trổồng chờnh saùch cuớa aớng vaỡ phaùp luỏỷt cuớa Nhaỡ nổồùc. - 100% caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión thổỷc hióỷn tọỳt nọỹi quy cuớa nhaỡ trổồỡng. - 100% caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión tham gia tọỳt cuọỹc vỏỷn õọỹng cuớa Bọỹ Giaùo duỷc, cuớa caùc tọứ chổùc õoaỡn thóứ phaùt õọỹng; thổỷc hióỷn hoỹc tỏỷp vaỡ laỡm theo tỏỳm gổồng õaỷo õổùc Họử Chờ Minh. - 100% caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión coù nhỏỷn thổùc õuùng vóử vai troỡ cuớa GD - T trong thồỡi kyỡ õọứi mồùi, nhỏỷn thổùc õỏửy õuớ yóu cỏửu õọứi mồùi phổồng phaùp giaớng daỷy vaỡ thổỷc hióỷn õỏửy õuớ chổồng trỗnh saùch giaùo khoa. - 100% caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión tham gia giao thọng an toaỡn, õuùng luỏỷt. c) Bióỷn phaùp: - Mọựi caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión tham gia õỏửy õuớ caùc Chố thở, Nghở quyóỳt cuớa aớng vaỡ Nhaỡ nổồùc nhổ: nghở quyóỳt cuớa caùc cỏỳp Uyớ aớng; hoỹc tỏỷp vaỡ laỡm theo tỏỳm gổồng õaỷo õổùc Họử Chờ Minh vaỡ tỗm hióứu vóử luỏỷt giaùo duỷc sổớa õọứi. - Trióứn khai kởp thồỡi cho caùn bọỹ, giaùo vión, nhỏn vión hoỹc tỏỷp chố thở cuớa Bọỹ Giaùo duỷc & aỡo taỷo, cuớa UBND tốnh Gia Lai, caùc vn baớn cuớa Sồớ Giaùo duỷc & aỡo taỷo vóử nhióỷm vuỷ troỹng tỏm cuớa ngaỡnh trong nm hoỹc 2007 - 2008. - Trióứn khai sỏu rọỹng caùc cuọỹc vỏỷn õọỹng Hai khọng, cuọỹc vỏỷn õọỹng hoỹc tỏỷp vaỡ laỡm theo tỏỳm gổồng õaỷo õổùc Họử Chờ Minh, caùc Chố thở vóử thổỷc hióỷn giaớm thióứu tai naỷn giao thọng õóỳn toaỡn thóứ caùn bọỹ, giaùo vión, hoỹc sinh, phuỷ huynh. Trang 4 - Tuyón truyóửn cho caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión thổỷc hióỷn õuùng caùc chuớ trổồng chờnh saùch cuớa aớng vaỡ phaùp luỏỷt Nhaỡ nổồùc vaỡ laỡ mọỹt cọng dỏn gổồng mỏựu ồớ õởa baỡn dỏn cổ. - Thổỷc hióỷn tọỳt quy chóỳ chuyón mọn cuớa ngaỡnh õọỳi vồùi caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión. - Thổỷc hióỷn nghióm tuùc nọỹi qui cuớa nhaỡ trổồỡng õóử ra, mọựi thỏửy cọ giaùo laỡ mọỹt tỏỳm gổồng mỏựu mổỷc õóứ hoỹc sinh noi theo, kión quyóỳt noùi khọng vồùi vi phaỷm õaỷo õổùc nhaỡ giaùo. 2./ Cọng taùc phaùt trióứn giaùo duỷc, cọng taùc phọứ cỏỷp THCS: 2.1./ Về kế hoạch phát triển giáo dục. a) Cán bộ, giáo viên, công nhân viên: Hiện nay nhà trờng có: * Tổng số có 19 đồng chí, trong đó - BGH : 2 đồng chí Nữ 0 đ/c - Giáo viên: 15 đồng chí Nữ: 04 đ/c Dân tộc thiểu số: 1 đ/c - Tổng phụ trách: 1 đồng chí Nữ: 0 đ/c - Nhân viên: 02 đồng chí Nữ : 01 đ/c Dân tộc thiểu số: 1 đ/c * Trình độ đào tạo của cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn: 100%. Trong các năm tiếp theo, nhà trờng triển khai thực hiện theo thông t 35/2006/ TTLB-BGD ĐT- BNV; so mức cán bộ giáo viên nhân viên hiện có với quy định trong thông t, trong những năm tiếp theo nhà trờng cần bổ sung thêm 4 giáo viên và 2 nhân viên. b) Quy mô phát triển trờng, lớp, học sinh: * Khối phổ thông: Nhà trờng tiếp tục duy trì 10 lớp với số học sinh ổn định qua các năm học khoảng hơn 300 học sinh. * Khối Bổ túc văn hóa: Năm học 2007-2008, hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp BT THCS cho 30 học viên, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảng dạy lớp BTVH-PCGD theo chỉ tiêu đợc cấp trên giao. + Bằng mọi biện pháp huy động 100% đối tợng học sinh trên địa bàn ra lớp, tuyóứn sinh hóỳt hoỹc sinh trong õọỹ tuọứi theo quy õởnh vaỡo hoỹc lồùp 6 phọứ thọng. + Duy trỗ sộ sọỳ trón 98 % c) Tọứ chổùc õoaỡn thóứ: Caùc õoaỡn thóứ trong nhaỡ trổồỡng õaợ õổồỹc thaỡnh lỏỷp vaỡ õổồỹc kióỷn toaỡn vóử tọứ chổùc, hoaỷt õọỹng theo chổùc nng cuớa õoaỡn thóứ mỗnh. Tióỳp tuỷc duy trỗ, tng cổồỡng cuớng cọỳ caùc tọứ chổùc õoaỡn thóứ, gọửm: - Công đoàn cơ sở đến năm 2013 có 24 đồng chí đoàn viên và lao động. - Có Chi đoàn giáo viên hoạt động vững mạnh là nòng cốt hoạt động phong trào nhà trờng. - Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có số lợng Đội viên gồm tất cả học sinh trong độ tuổi, là tổ chức góp phần giáo dục đạo đức học sinh, tích cực tham gia mọi hoạt động phong trào trong nhà trờng. - Hội cha mẹ học sinh và chi hội khuyến học hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ nhà trờng trong mọi hoạt động giáo dục. Trang 5 2.2./ Cọng taùc phọứ cỏỷp THCS: - Tióỳp tuỷc õióửu tra õởnh kỗ phọứ cỏỷp trung hoỹc cồ sồớ, duy trỗ chuỏứn Phọứ cỏỷp THCS trón õởa baỡn xaợ HBọng. - Phọỳi hồỹp vồùi chờnh quyóửn, caùc tọứ chổùc õoaỡn thóứ vỏỷn õọỹng sọỳ hoỹc sinh boớ hoỹc, sọỳ hoỹc sinh lồùn tuọứi so vồùi quy õởnh hoỹc sinh phọứ thọng ra lồùp kởp thồỡi theo hoỹc lồùp PC GD THCS. 2.3/. Công tác xây dựng trờng chuẩn quốc gia: Trong năm học các năm học tiếp theo nhà trờng tiếp tục tham mu với các cấp có thẩm quyền đầu t cơ sở vật chất, xây dựng trờng chuẩn quốc gia trong tơng lai. 3./ Hoaỷt õọỹng daỷy vaỡ hoỹc: 3.1./Hoaỷt õọỹng giaớng daỷy cuớa giaùo vión: a) Nọỹi dung: - Thổỷc hióỷn õọứi mồùi phổồng phaùp daỷy hoỹc theo mọ hỗnh Lỏỳy hoỹc sinh laỡm trung tỏm, vỏỷn duỷng saùng taỷo caùc phổồng phaùp daỷy hoỹc vaỡo hoaỡn caớnh cuỷ thóứ cuớa nhaỡ trổồỡng õóứ nỏng cao chỏỳt lổồỹng õaỷi traỡ vaỡ chỏỳt lổồỹng muợi nhoỹn - Tổỡng bổồùc hoaỡn thióỷn phổồng phaùp daỷy hoỹc mồùi theo õióửu kióỷn cuỷ thóứ cuớa nhaỡ trổồỡng. - Tióỳp tuỷc thổỷc hióỷn chổồng trỗnh tin hoỹc ồớ khọỳi lồùp. Tờch cổỷc khai thaùc thọng tin õóứ cỏỷp nhỏỷt saùt thổỷc tóỳ, nỏng cao trỗnh õọỹ chuyón mọn. - Tọứ chổùc thổỷc hióỷn tọỳt chuớ õóử tổỷ choỹn, giaùo duỷc hổồùng nghióỷp, giaùo duỷc ngoaỡi giồỡ lón lồùp trong nhaỡ trổồỡng. - Thổỷc hióỷn tọỳt qui chóỳ chuyón mọn (Soaỷn giaớng , chỏỳm traớ baỡi, giồỡ giỏỳc ra vaỡo lồùp, dổỷ giồỡ ruùt kinh nghióỷm, kióứm tra õaùnh giaù trỗnh õọỹ hoỹc sinh. ) - Thổỷc hióỷn daỷy thổỷc chỏỳt, hoỹc thổỷc chỏỳt, kióứm tra õaùnh giaù thổỷc chỏỳt trong nhaỡ trổồỡng, kión quyóỳt thổỷc hióỷn kióứm tra õaùnh giaù chỏỳt lổồỹng hoỹc tỏỷp cuớa hoỹc sinh mọỹt caùch khaùch quan, trung thổỷc; kión quyóỳt khừc phuỷc tỗnh traỷng hoỹc sinh ngọửi nhỏửm lồùp. - Vỏỷn duỷng saùng taỷo phổồng phaùp giaớng daỷy õóứ nỏng cao chỏỳt lổồỹng õaỷi traỡ vaỡ chỏỳt lổồỹng muợi nhoỹn, õỏy laỡ vỏỳn õóử cọỳt loợi õóứ õaùnh giaù sổỷ say mó vaỡ loỡng yóu nghóử, tổỷ khúng õởnh nng lổỷc cuớa mọựi giaùo vión, - ọỹng vión caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión tổỷ phỏỳn õỏỳu hoỹc thóm, bọửi dổồợng chuyón mọn nghióỷp vuỷ bióỳt sổớ duỷng vi tờnh õóứ nỏng cao trỗnh õọỹ, mọựi giaùo vión tổỷ laỡm thóm õọử duỡng daỷy hoỹc phuỷc vuỷ tọỳt baỡi giaớng. b) Chố tióu: - 100% caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión nghióm tuùc thổỷc hióỷn quy chóỳ chuyón mọn. Trang 6 - Tng cổồỡng cọng taùc dổỷ giồỡ, thao giaớng nhũm trao õoới, hoỹc hoới kinh nghióỷm vồùi nhau. - Thổỷc hióỷn 100% giaùo vión coù giaùo aùn khi lón lồùp vaỡ sổớ duỷng õọử duỡng daỷy hoỹc phuỡ hồỹp vồùi nọỹi dung tióỳt daỷy, chọỳng daỷy chay, thổỷc hióỷn nghióm tuùc caùc baỡi thổỷc haỡnh vaỡ thờ nghióỷm theo quy õởnh. - Caùn bọỹ, giaùo vión, cọng nhỏn vión laỡm vióỷc coù kóỳ hoaỷch cuỷ thóứ, coù yù thổùc, traùch nhióỷm vồùi cọng vióỷc õổồỹc giao. c) Bióỷn phaùp: - Phaùt huy vai troỡ cuớa caùc tọứ trổồớng tọứ chuyón mọn vaỡ nhổợng giaùo vión coù kinh nghióỷm, coù nng lổỷc chuyón mọn. - Tng cổồỡng trao õọứi saùng kióỳn kinh nghióỷm õaợ õổồỹc họỹi õọửng khoa hoỹc PGD- T cọng nhỏỷn coù tờnh khaớ thi ồớ caùc tọứ chuyón mọn õóỳn giaùo vión, õóứ vỏỷn duỷng vaỡo giaớng daỷy coù hióỷu quaớ. Tng cổồỡng caùc tióỳt thao giaớng , dổỷ giồỡ thm lồùp vaỡ õuùc ruùt kinh nghióỷm. - Tọứ chổùc caùc buọứi ngoaỷi khoùa theo chuyón õóử coù chỏỳt lổồỹng, thu huùt õổồỹc nhióửu hoỹc sinh tham gia. - Tọứ chổùc sổớ duỷng phoỡng tin hoỹc, phoỡng thổỷc haỡnh, thổ vióỷn coù hióỷu quaớ. - Giaùo vión phaới coù õỏửy õuớ họử sồ giaùo aùn vaỡ chuỏứn bở õọử duỡng daỷy hoỹc trổồùc khi lón lồùp. - Sổớ duỷng trióỷt õóứ nhổợng phổồng tióỷn daỷy hoỹc sụn coù trong trổồỡng, phaùt huy sổỷ saùng taỷo cuớa giaùo vión, hoỹc sinh trong vióỷc laỡm õọử duỡng daỷy hoỹc vaỡ vỏỷn õọng hoỹc sinh sổu tỏửm mỏựu vỏỷt sụn coù ồớ õởa phổồng, chọỳng daỷy chay. - Tióỳp tuỷc bọứ sung, chm soùc vaỡ hoaỡn chốnh vổồỡn sinh õởa. - Nhaỡ trổồỡng kóỳt hồỹp vồùi tọứ chuyón mọn, ban thanh tra nhỏn dỏn kióứm tra õọỹt xuỏỳt, kióứm tra õởnh kyỡ õọỳi vồùi giaùo vión, nhỏn vión. - Tng cổồỡng cọng taùc kióứm tra nọỹi bọỹ vóử chuyón mọn. -Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại giáo viên đúng với quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên phổ thông công lập ban hành theo Quyết định số 06/2006/QĐ - BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trởng Bộ nội vụ và công văn hớng dẫn một số điều trong quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập số 3040/BGD&ĐT- TCCB ngày 31/3/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phọỳi hồỹp chỷt cheợ vồùi Cọng õoaỡn, oaỡn TN thổỷc hióỷn tọỳt qui chóỳ dỏn chuớ, kóỳt hồỹp vồùi Lión õọỹi TN TP Họử Chờ Minh õỏứy maỷnh phong traỡo thi õua Daỷy tọỳt - Hoỹc tọỳt. Thổỷc hióỷn tọỳt cọng taùc xóỳp loaỷi giaùo vión theo tióu chờ õaợ õổồỹc thọỳng nhỏỳt, laỡm tọỳt cọng taùc thi õua khen thổồớng õóứ thuùc õỏứy phong traỡo daỷy tọỳt, hoỹc tọỳt trong nhaỡ trổồỡng. Tọứ chổùc õaùnh giaù xóỳp loaỷi giaùo vión 2 lỏửn /nm. Trang 7 3.2./ Hoảt âäüng hc táûp ca hc sinh: a) Näüi dung: - Táûp trung giạo dủc cho cạc em xạc âënh âụng âäüng cå hc táûp, hçnh thnh cho cạc em cọ thọi quen tỉû qun, tỉû hc, cọ phỉång phạp hc táûp täút âãø vỉån lãn nàõm vỉỵng tri thỉïc thäng qua sỉû hỉåïng dáùn ca tháưy cä giạo. - Giạo dủc cho hc sinh cọ thỉïc khàõc phủc mi khọ khàn, cäú gàõng vỉån lãn trong hc táûp, cọ tinh tháưn giụp âåỵ nhau cng nhau tiãún bäü nhàòm náng cao cháút lỉåüng âải tr. - Âäüng viãn, kêch thêch hc sinh têch cỉûc tçm ti khạm phạ kiãún thỉïc trong khoa hc, náng cao cháút lỉåüng mi nhn. - Giạo dủc cho cạc em tênh trung thỉûc, tháût th trong hc táûp, trong kiãøm tra thi cỉí; sàơn sng giụp âåỵ bản; vỉåüt khọ, vỉån lãn trong hc táûp. b) Chè tiãu: + Hc sinh gii cạc cáúp: - Cọ âäüi tuøn tham gia dỉû thi hc sinh gii cạc män åí cạc khäúi låïp do PGD täø chỉïc. - Cọ nhiãưu hc sinh gii cạc cáúp v âảt gii cao, nàm sau nhiãưu hån nàm hc trỉåïc. + Xãúp loải hc lỉûc cúi nàm: nàm sau âảt tè lãû khạ, gii, trung bçnh cao hån; tè lãû úu gim so våïi nàm hc trỉåïc. Pháún âáúu khäng cọ hc sinh xãúp loải hc lỉûc kẹm. + Hc sinh låïp 9 âỉåüc xẹt, cäng nháûn TN THCS cọ tè lãû cao hån nàm hc trỉåïc. c) Biãûn phạp: - Täø chỉïc trao âäøi åí låïp vãư âäüng cå, thại âäü hc táûp theo ch âãư: “hc âãø lm gç?”, “lm thãú no âãø hc täút?” - Tàng cỉåìng cạc biãûn phạp kiãøm tra âän âäúc viãûc hc ca hc sinh bàòng nhiãưu biãûn phạp nhỉ: + Hc sinh âãún trỉåìng phi cọ âáưy â sạch giạo khoa, våí v âäư dng hc táûp theo quy âënh. (Giao cho Âäüi TN thỉåìng xun kiãøm tra) + Täø chỉïc thi våí sảch chỉỵ âẻp vo dëp kè niãûm cạc ngy lãù låïn. + Giạo viãn bäü män láûp nhọm hc táûp åí mäùi låïp, tảo âiãưu kiãûn cho cạc em giụp âåỵ nhau trong hc táûp. + Ngoi giåì hc trãn låïp, cáưn táûp cho hc sinh cọ thọi quen lãn thỉ viãûn mỉåün ti liãûu tham kho, âc thãm sạch, bạo âãø hc táûp, bäø sung thãm kiãún thỉïc cho bn thán. + Hc sinh âãún trỉåìng phi hc bi, lm bi táûp âáưy â, chøn bë täút bi måï; cọ bç âỉûng giáúy kiãøm tra, phi ghi ngy thạng vo våí hc; khi kiãøm tra bi c phi âỉåüc giạo viãn ghi Trang 8 nháûn xẹt vo våí hc sinh, tảo cho cạc em cọ thọi quen kiãøm tra bi láùn nhau trỉåïc bøi hc . + Hc sinh phi cọ thỉïc tham gia âáưy â cạc tiãút hc tỉû chn, hỉåïng nghiãûp, giạo dủc ngoi giåì lãn låïp. + Täø chỉïc bäưi dỉåỵng, chn hc sinh dỉû thi hc sinh gii cạc cáúp. + Giạo viãn bäü män trong quạ trçnh ging dảy cáưn quan tám, cọ biãûn phạp giụp âåỵ âäúi våïi hc sinh úu kẹm, täø chỉïc phủ âảo cho hc sinh khi cọ â âiãưu kiãûn; ỉu tiãn phủ âảo âäúi våïi hc sihn úu khäúi 9 giụp cạc em cọ â âiãưu kiãûn xẹt cäng nháûn TN THCS. + Giạo viãn ch nhiãûm phi cọ trạch nhiãûm liãn hãû våïi phủ huynh khi hc sinh vi phảm näüi quy, cọ biãûn phạp giạo dủc thêch håüp, thäng bạo këp thåìi kãút qu hc táûp, hảnh kiãøm ca hc sinh cho phủ huynh biãút vo giỉỵa hc k, cúi hc kç v cúi nàm thäng qua phiãúu liãn lảc. + Giạo viãn ch nhiãûm chëu trạch nhiãûm trỉåïc BGH nh trỉåìng trong viãûc duy trç sé säú hc sinh ca låïp mçnh. 4./ Cạc hoảt âäüng giạo dủc khạc: 3.1./ Giạo dủc âảo âỉïc: a) Näüi dung: - Tun truưn, phạt âäüng sáu räüng cüc váûn âäüng hc táûp v lm theo táúm gỉång âảo âỉïc Häư Chê Minh trong ton trỉåìng, cọ täø chỉïc så kãút, täøng kãút kãút qu cüc váûn âäüng v thỉåìng xun tun dỉång nhỉỵng cạ nhán âiãøn hçnh thỉûc hiãûn täút cüc váûn âäüng ny. - Âáøy mảnh cäng tạc giạo dủc phạp lût, giạo dủc giåïi tênh, giạo dủc an ton giao thäng. Âm bo an ninh hc âỉåìng, phng chäúng ma tụy, HIV. - Giạo dủc âảo âỉïc cho hc sinh theo 5 âiãưu Bạc Häư dảy, giạo dủc cho cạc em tháúy âỉåüc âảo âỉïc ca con ngỉåìi l gäúc âãø hçnh thnh nhán cạch. Âáy l näüi dung quan trng trong hoảt âäüng giạo dủc ca nh trỉåìng. - Âáøy mảnh cạc hoảt âäüng giạo dủc truưn thäúng u nỉåïc, truưn thäúng úng nỉåïc nhåï ngưn, âãưn ån âạp nghéa. Giạo dủc cho cạc em nháûn thỉïc âụng “Tiãn hc lãù - Háûu hc vàn” - Giạo dủc cạc em thỉïc vỉån lãn, cọ chê rn luûn pháún âáúu, xạc âënh âỉåüc âäüng cå hc táûp âụng âàõn. b) Chè tiãu xãúp loải hảnh kiãøm: Tàng tè lãû hc sinh âỉåüc xãúp loải hảnh kiãøm täút, khạ; gim tè lãû hc sinh xãúp loải âảo âỉïc trung bçnh so våïi nàm hc trỉåïc, pháún âáúu khäng cọ hc sinh xãúp loải hảnh kiãøm trung bçnh v úu. Trang 9 c) Biãûn phạp: - Thêng xuyªn tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dơc kh¸c nh t×m hiĨu vỊ anh bé ®éi cơ Hå, gi¸o dơc cho häc sinh lßng t«n s träng ®¹o, häc tËp tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh . th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ngo¹i khãa. - Triãøn khai tho lûn, xáy dỉûng, hc táûp näüi quy nh trỉåìng âãún tỉìng hc sinh ngay tỉì âáưu nàm hc. - Phạt huy täút vai tr ca Âäüi cåì â âãø theo di nãư nãúp v täøng kãút thi âua giỉỵa cạc låïp. - Phạt huy täút vai tr ca âäüi thanh niãn xung kênh thüc Chi Âon giạo viãn v Liãn Âäüi TNTP Häư Chê Minh nhàòm giạm sạt viãûc thỉûc hiãûn näüi quy ca hc sinh, âm bo an ninh hc âỉåìng. - Tàng cỉåìng cäng tạc giạo dủc âảo âỉïc cho hc sinh qua cäng tạc ch nhiãûm låïp. Giạo viãn ch nhiãûm phi ln gáưn gi, giụp âåỵ, tám tỉ tçnh cm våïi hc sinh, hiãøu hon cnh gia âçnh cọ biãûn phạp giạo dủc ph håüp, âàûc biãût l hc sinh cạ biãût, âãø cm họa cạc em thnh ngỉåìi täút . - Thỉûc hiãûn täút viãûc giạo dủc âảo âỉïc, phạp lût cho hc sinh thäng qua män giạo dủc cäng dán v cạc hoảt âäüng ngoải khọa theo ch âãư . - Tàng cỉåìng trạch nhiãûm ca giạo viãn bäü män våïi viãûc kãút håüp dảy chỉỵ v dảy ngỉåìi, náng cao cháút lỉåüng giạo dủc ton diãûn. - Phäúi håüp chàût ch giỉỵa giạo viãn ch nhiãûm, giạo viãn bäü män v nh trỉåìng våïi phủ huynh hc sinh, Häüi cha mẻ hc sinh, chênh quưn âëa phỉång âãø giạo dủc âảo âỉïc cho cạc em. - Láúy hoảt âäüng Âäüi TN TP Häư Chê Minh trong nh trỉåìng lm cå såí âãø tun truưn, giạo dủc âảo âỉïc cho cạc em dỉåïi nhiãưu hçnh thỉïc sinh âäüng, tảo mäi trỉåìng giạo dủc lnh mảnh giụp cạc em trong hc táûp, tu dỉåỵng rn luûn, ngàn chàûn cạc tãû nản x häüi xám nháûp vo nh trỉåìng. - Mi giạo viãn, nhán viãn phi cọ trạch nhiãûm ngàn chàûn, xỉí l nhỉỵng sai trại ca hc sinh khi bàõt gàûp hc sinh vi phảm näüi quy. - Giạo viãn ch nhiãûm thỉåìng xun kiãøm tra viãûc thỉûc hiãûn näüi quy ca hc sinh låïp mçnh phủ trạch, cọ biãûn phạp kiãn quút âäúi våïi nhỉỵng hc sinh cäú tçnh vi phảm näüi quy ca nh trỉåìng. - Tun dỉång, khen thỉåíng nhỉỵng táûp thãø cạ nhán cọ thnh têch; phã bçnh v ạp dủng hçnh thỉïc kè lût âäúi våïi táûp thãø , cạ nhán cäú tçnh vi phảm. 4.2./ Gi¸o dơc lao ®éng, híng nghiƯp: - Song song víi viƯc gi¸o dơc v¨n hãa, nhµ trêng quan t©m ®Õn c¸c ho¹t ®éng gi¸o dơc kh¸c, ®a ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng gi¸o dơc ngoµi giê lªn líp, ho¹t Trang 10
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH HOAT DONG HOI DONG TRUONG, KE HOACH HOAT DONG HOI DONG TRUONG, KE HOACH HOAT DONG HOI DONG TRUONG

Bình luận về tài liệu ke-hoach-hoat-dong-hoi-dong-truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP