đề kiểm tra Chương I số học 6-rất hay

2 73 0 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

PHÒNG GD & ĐT TP VŨNG TÀU ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TRƯỜNG THCS DUY TÂN SỐ HỌC 6 Thời gian : 45’ Điểm Lời phê của cô giáo I . PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm) Câu 1: Trong các số sau : số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là: A. 650 B. 345 C. 954 D. 301 Câu 2: Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; và 9 : A. 14508 B. 54801 C. 54180 D. 41805 Câu 3: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai? A. Số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3. B.Số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3. C. Số chia hết cho 18 thì số đó chia hết cho 9. D. Số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9. Câu 4: Sô 43* chia hết cho 2 và 3. Khi đó * là: A. 2 hoặc 5. B. 5 hoặc 8. C. 8 hoặc 2. D. 0 hoặc 4. Câu 5: BCNN (12,15,18) là : A. 240 B. 180 C. 90 D. 360 Câu 6: Khẳng định nào dưới đây là đúng: A. 4 ∈ ƯC( 20; 30) B.6 ∉ ƯC (12;18) C. 80 ∉ BC ( 20; 30) D.24 ∉ BC (4; 6; 8) Câu 7: Tập hợp các ước của 12 là : A . Ư(12) = 1 ; 2; 3; 4  B . Ư(12) = 0 ; 1 ; 2; 3; 4; 6; 12  C . Ư(12) =  1 ; 2; 3 ;4; 6; 12  D . Ư(12) = 0 ; 1 ; 2; 3; 4; 6  Câu 8: Cho A= { 1; 3; 5; 7 ; a} và B = { 5; 7; a; b; c } thì A ∩ B là: A. {5; 7; a; b} B. {1; 3; 5; 7; a; b; c} C. {5; 7; a} D. ∅ Câu 9: Số a = 2 3 . 3 4 .5 . Số các ước số nguyên tố của a bằng: A. 5 B. 2 C. 3 D. 7 Câu 10: Gọi P là tập hợp các số nguyên tố, H là tập hợp các hợp số: Cho c = 2.5.6 + 2. 29 A. c ∈ P B. c∈ H C . c ∉ N D. Cả A, B, C đều sai. I . PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm) Bài 1: (2 điểm) Tìm số tự nhiên x biết: a) x ∈ B (36) và x ≤ 72 . . . . b) 72 xM ; 60 xM và x > 6 . . . . . Bài 2: (2 điểm) a) Điền chữ số thích hợp vào dấu * để 230* chia hết cho 2 . . b) Tìm các chữ số x, y sao cho số 328xy chia hết cho cả 2, 5, 3, 9. . . . . Bài 3: (2,5 điểm) Số học sinh của một trường trong khoảng từ 950 đến 1000 em. Khi xếp hàng tập thể dục mỗi hàng 9 em hoặc 10 em hoặc 11 em để vừa hết. Tính số học sinh của trường đó. . . . . . . . . . . . Bài 4 : (0,5 điểm) Chứng tỏ: (n + 42).(n + 51) là số chẵn với n ∈ N . . . . . . . ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TRƯỜNG THCS DUY TÂN SỐ HỌC 6 Th i gian : 45’ i m L i phê của cô giáo I . PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 i m) Câu 1: Trong các số sau : số. sai? A. Số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3. B .Số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3. C. Số chia hết cho 18 thì số đó chia hết cho 9. D. Số
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra Chương I số học 6-rất hay, đề kiểm tra Chương I số học 6-rất hay, đề kiểm tra Chương I số học 6-rất hay

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-chuong-i-so-hoc-6-rat-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP