Kháng chiến lần 2 chống quân Nguyên

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11509 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 21
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 23:11

Mô tả: Tiết 25 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo) II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285) 1/ Âm mưu xâm lược Cham - Pa và ại Việt của nhà Nguyên LẢNH THỔ NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN Tiết 25 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo) II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285) 1.Âm mưu xâm lược Cham-Pa và ại Việt của nhà Nguyên 2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến ? Nªu c¸c sù kiÖn thÓ hiÖn tinh thÇn quyÕt t©m kh¸ng chiÕn cña nhµ TrÇn? - Triệu tập hội nghị ở Bình Than . - CửTrần Quốc Tuấn chỉ huy kháng chiến - Đầu 1285 họp hội nghị Diên Hồng. - Cả nước sẳn sàng, quân đội tập trận lớn ở Đông Bộ Đầu. THẢO LUẬN NHÓM H­ng ®¹o V­¬ng TrÇn Quèc TuÊn (1230 - 1300) " " Ta thường tới Ta thường tới bữa qu bữa qu ê ê n ăn, nửa n ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống da, nuốt gan uống máu quân thù, dẫu máu quân thù, dẫu cho trăm thân ta cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác ta gói nghìn xác ta gói trong da ngựa, ta trong da ngựa, ta cũng cam lòng .” cũng cam lòng .” Héi nghÞ Diªn Hång (1285)) Tiết 25 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (tiếp theo) II/ Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285) 1.Âm mưu xâm lược Cham-Pa và ại Việt của nhà Nguyên 2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến 3. Din bin v kt qu ca cuc khỏng chin a) Diễn biến: Lược đồ cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân Nguyên CHÚ GIẢI Quân ta chặn đánh. Quân ta rút lui. Quân ta tiến công Quân Nguyên tiến đánh Quân Nguyên tháo chạy TUYÊN HÓA HUY HÓA THĂNG LONG LẠNG CHÂU THIÊN TRƯỜNG THANH HÓA DIỄN CHÂU NGHỆ AN BỐ CHÍNH THUẬN CHÂU ĐÀ GIANG Thu Vật Phù Ninh Vạn Kiếp Chương Dương Hàm Tử Tây Kết Bố Vệ . Hång ( 128 5)) Tiết 25 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) Mông - Nguyên. THỜI TRẦN Tiết 25 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) Mông - Nguyên (thế kỉ

— Xem thêm —

Xem thêm: Kháng chiến lần 2 chống quân Nguyên, Kháng chiến lần 2 chống quân Nguyên, Kháng chiến lần 2 chống quân Nguyên

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu khang-chien-lan-2-chong-quan-nguyen

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.160044193268 s. Memory usage = 18.42 MB