Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức

4 154,639 919 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 21:11

Mẫu số 1.4 Phòng GD & ĐT huyện Sông Mã Trường THCS Thị trấn BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Năm 2007 -2008 Họ và tên: Dương Hải Đăng Đơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn Sông Mã Nhiệm vụ được phân công: + Chủ nhiệm lớp 8E + Dạy Sinh K8 Căn cứ kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công, bản thân tôi tự kiểm điểm các ưu, khuyết điểm cụ thể như sau: I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học 2007 – 2008. - Luôn nhiệt tình trong công tác giảng dạy, soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp, bài soạn có sự đầu tư, soạn đúng, đủ theo phân phối chương trình, soạn đúng theo mẫu Công văn 961. - Có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định. - Trong lớp nhiệt tình giảng dạy, không dạy dồn, dạy ép, không cắt xén chương trình, không trù úm học sinh, chấm bài khách quan, vô tư. - Tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích", phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào "Tận tuỵ vì học sinh thân yêu" do ngành và nhà trường phát động. - Luôn luôn đoàn kết, quy tụ, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công việc được giao. * Kết quả cụ thể: - Hồ sơ sổ sách: Xếp loại: Tốt; - Giảng dạy: Xếp loại: Giỏi II – TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn thực hiện phương châm "Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật". - Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao. - Có tinh thần đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. - Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên dự giờ các đồng nghiệp có tay nghề vững vàng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình. III – VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG - Thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức. - Luôn là “tấm gương sáng” cho học sinh noi theo. - Chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. - Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác. - Nêu cao tinh thần đoàn kết với đồng nghiệp và địa phương nơi cư trú. IV - VỀ TỔ CHỨC KỶ LUẬT - Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật. - Phục tùng sự phân công, điều động của ngành và nhà trường. - Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, tổ chức đoàn thể. - Đảm bảo ngày giờ công, ra vào lớp đúng giờ. - Tham gia đầy đủ các hoạt động do ngành, nhà trường tổ chức. V - TỰ PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ 1. Cá nhân tự chấm điểm: 95 2. Khen thưởng, kỷ luật: - Khen thưởng: không. - Kỷ luật: không. 3. Chiều hướng và khả năng phát triển: Tốt hơn. Sông Mã, ngày 22 tháng 05 năm 2008 Người tự nhận xét, đánh giá (Ký tên) D¬ng H¶i §¨ng Kết quả đánh giá cán bộ, công chức - Số người tham gia biểu quyết chấm điểm: người. - Tổng cộng số điểm: điểm. - Số điểm bình quân: điểm. - Mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ: (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ) / . phiếu (kết quả biểu quyết phân loại có số phiếu cao nhất) - Chiều hướng và khả năng phát triển: / . phiếu. T. M NHÀ TRƯỜNG (ký, ghi rõ họ và tên) Vò ThÞ BÝch Thuû Tóm tắt nhận xét, kết quả phân loại của tập thể BGH, CĐ Trường - Ưu điểm: . . . . . . - Khuyết điểm: . . . . - Mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ: (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ) / . phiếu (kết quả biểu quyết phân loại có số phiếu cao nhất) - Chiều hướng và khả năng phát triển: / . phiếu. T/M TẬP THỂ BGH HIỆU TRƯỞNG (ký và đóng dấu) Vò ThÞ BÝch Thuû . Trường THCS Thị trấn BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Năm 2007 -2008 Họ và tên: Dương Hải Đăng Đơn vị công tác: Trường. Sông Mã, ngày 22 tháng 05 năm 2008 Người tự nhận xét, đánh giá (Ký tên) D¬ng H¶i §¨ng Kết quả đánh giá cán bộ, công chức - Số người tham gia biểu quyết chấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức, Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức, Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức

Bình luận về tài liệu ban-tu-nhan-xet-danh-gia-can-bo-cong-chuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP