Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan(GVDG)

15 683 13 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 21:11

PHÒNG GD – ÐT HOÀI NHƠN PHÒNG GD – ÐT HOÀI NHƠN TRƯỜNG THCS HOÀI THANH TRƯỜNG THCS HOÀI THANH BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 7 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TOÁN 7 Giáo viên: Trần Phương Điền Hoài Thanh, ngày 08 tháng 11 năm 2010 Tiết 25 Tiết 25 M T S BÀI TOÁN V I Ộ Ố Ề ĐẠ M T S BÀI TOÁN V I Ộ Ố Ề ĐẠ L NG T L THU NƯỢ Ỉ Ệ Ậ L NG T L THU NƯỢ Ỉ Ệ Ậ 1 1 Câu 1 Câu 2 Trả lời các câu hỏi sau Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu 3 2 2 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Nêu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận ? Nêu tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận ? Câu 1 : Câu 1 : Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì: Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì: - Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi: không đổi: 3 1 2 1 2 3 x x x y y y = = = ××× -Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này -Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia : lượng kia : 5 5 1 1 3 3 2 2 ; ; x y x y x y x y = = ××× 3 3 = = = = = = Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Tìm chỗ sai và sửa lại cho đúng Tìm chỗ sai và sửa lại cho đúng Nếu x,y,z tỉ lệ với 1;2;3 thì ta có : Nếu x,y,z tỉ lệ với 1;2;3 thì ta có : 1 x 2 y 3 z 321 ++ −+ zyx Sửa: Sửa: = = = = = = 1 x 2 y 3 z 321 ++ ++ zyx Câu 2 Câu 2 4 4 Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu 3 Câu 3 Hãy viết một dãy tỉ số bằng nhau và tính Hãy viết một dãy tỉ số bằng nhau và tính chất của chúng. chất của chúng. Đáp án Đáp án : : a c e a c e a c e b d f b d f b d f + + − + = = = = = ××× + + − + 5 5 Bạn gái trong hình vẽ đang suy nghĩ về bài toán gì vậy? Bạn gái trong hình vẽ đang suy nghĩ về bài toán gì vậy? ? ? a c e a c e a c e b d f b d f b d f + + − + = = = = = ××× + + − + 6 6 Tiết 25 Tiết 25 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 2. 2. Bài toán 2 Bài toán 2 ?2 Hãy vận dụng tính chất ?2 Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2. giải bài toán 2. Yêu cầu :các nhóm về vị trí,mỗi thành Yêu cầu :các nhóm về vị trí,mỗi thành viên trong nhóm tự trình bày bài viên trong nhóm tự trình bày bài giải,sau đó nhóm trưởng tổng hợp và giải,sau đó nhóm trưởng tổng hợp và hoàn chỉnh bài giải trên bảng nhóm. hoàn chỉnh bài giải trên bảng nhóm. a c e a c e a c e b d f b d f b d f + + − + = = = = = ××× + + − + Tam giác ABC có số đo các góc là lần lượt tỉ lệ với Tam giác ABC có số đo các góc là lần lượt tỉ lệ với 1 ; 2 ; 3.Tính số đo các góc của tam giác ABC. 1 ; 2 ; 3.Tính số đo các góc của tam giác ABC. µ µ µ , ,A B C 7 7 Tiết 25 Tiết 25 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 2. 2. Bài toán 2 Bài toán 2 Gọi số đo các góc của tam giác ABC lần lượt là x,y,z (độ) Gọi số đo các góc của tam giác ABC lần lượt là x,y,z (độ) Theo điều kiện đề bài ra,ta có : Theo điều kiện đề bài ra,ta có : 0 và x + y + z=180 1 2 3 x y z = = Áp dụng tính chất của dãy tỉ Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau,ta có: số bằng nhau,ta có: 0 0 180 30 1 2 3 1 2 3 6 x y z x y z+ + = = = = = + + Suy ra : x = 30 Suy ra : x = 30 0 0 ,y = 60 ,y = 60 0 0 ,z = 90 ,z = 90 0 0 Vậy số đo các góc của tam giác ABC lần Vậy số đo các góc của tam giác ABC lần lượt là 30 lượt là 30 0 0 ,60 ,60 0 0 ,90 ,90 0 0 8 8 Tiết 25 Tiết 25 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 2. 2. Bài toán 2 Bài toán 2 Chúng ta đã vận dụng những kiến thức nào để giải Chúng ta đã vận dụng những kiến thức nào để giải bài toán 2 ? bài toán 2 ? - Tính chất của dăy tỉ số bằng nhau. Tính chất của dăy tỉ số bằng nhau. - Tính chất của tỉ lệ thức. Tính chất của tỉ lệ thức. - Định lí tổng ba góc của tam giác. Định lí tổng ba góc của tam giác. 9 9 Tiết 25 Tiết 25 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN Bài 8 (trang 56 SGK) Bài 8 (trang 56 SGK) Học sinh của ba lớp 7 cần phải Học sinh của ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc trồng và chăm sóc 24 24 cây xanh.Lớp 7A có cây xanh.Lớp 7A có 32 32 học học sinh,lớp 7B có sinh,lớp 7B có 28 28 học sinh,lớp 7C có học sinh,lớp 7C có 36 36 học sinh.Hỏi học sinh.Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh,biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh ? xanh,biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh ? Yêu cầu : tất cả thành viên Yêu cầu : tất cả thành viên của nhóm cùng hoạt của nhóm cùng hoạt động,sau đó nhóm trưởng động,sau đó nhóm trưởng tổng hợp và trình bày bài giải tổng hợp và trình bày bài giải vào phiếu học tập (6 phút). vào phiếu học tập (6 phút). 10 10 . TOÁN 7 Giáo viên: Trần Phương Điền Hoài Thanh, ngày 08 tháng 11 năm 2010 Ti t 25 Ti t 25 M T S BÀI TOÁN V I Ộ Ố Ề ĐẠ M T S BÀI TOÁN V I Ộ Ố Ề ĐẠ L NG T L. a c e a c e a c e b d f b d f b d f + + − + = = = = = ××× + + − + 6 6 Ti t 25 Ti t 25 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan(GVDG), Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan(GVDG), Mot so bai toan ve dai luong ti le thuan(GVDG)

Bình luận về tài liệu mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-thuan-gvdg

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP