tiết 13-Số thâp phân hữu hạn-Số thập phân vô hạn tuần hoàn

19 302 12
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 19:11

 ViÕt c¸c ph©n sè sau d­íi d¹ng sè thËp ph©n.         −           −     sô ́ thâ ̣ p phân hư ̃ u ha ̣ nsô ́ thâ ̣ p phân vô ha ̣ n tuâ ̀ n hoa ̀ n          lµ c¸c sè thËp ph©n h÷u h¹n.    lµ ca ́ c sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn.  A B Cho các phân số Cho các phân số a) Các phân số trên có tối giản không ? a) Các phân số trên có tối giản không ? b) Phân tích các mẫu ra thừa số nguyên tố và cho biết mẫu có ước nguyên tố nào ? b) Phân tích các mẫu ra thừa số nguyên tố và cho biết mẫu có ước nguyên tố nào ? c) Các phân số trên viết được dưới dạng số thập phân nào ? c) Các phân số trên viết được dưới dạng số thập phân nào ? d) Điền vào chỗ chấm để được khẳng định đúng: Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. d) Điền vào chỗ chấm để được khẳng định đúng: Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. 12 = 15 = 11 = là p/số tối giản 2 2 .5 2; 5 5 2 2 3 Viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn Các phân số 2 2 . .5 11 có là p/số tối giản Viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn Các phân số Tra l i A B 20 = 25 = Có ước nguyên tố là: Có ước nguyên tố là: Có ước nguyên tố là: không có Có ước nguyên tố là: Có ước nguyên tố là: Có ước nguyên tố là: 2 -Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu khụng co ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. -Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu co ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. !"#$        !"#$%       − Ph©n sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n h÷u h¹n. Ph©n sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn Tr¶ lêi      −      −       !"   , ( )= −  #"  ,= −   , ( )= ! $%&'()'* $+,-./0 &'12'3* $%&'()'biểu diễn&'1 2'3* $4&'12'3biểu diễn5+&' (* Ví dụ: ,( ) ,( ).= .= = Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ. Kết luận: Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn rồi viết chúng dưới dạng đó. .= Bài 65/Sgk ,= Giải thích vì sao các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn rồi viết chúng dưới dạng đó. Bài 66/Sgk , ( )= ,( )= Luật chơi: Có 4 hộp quà khác nhau, trong mỗi hộp quà chứa một câu hỏi và một phần quà hấp dẫn. Nếu trả lời đúng câu hỏi thì món quà sẽ hiện ra. Nếu trả lời sai thì món quà không hiện ra. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 10 giây. . số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu. kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn. -Học thuộc kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân. -Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 13-Số thâp phân hữu hạn-Số thập phân vô hạn tuần hoàn, tiết 13-Số thâp phân hữu hạn-Số thập phân vô hạn tuần hoàn, tiết 13-Số thâp phân hữu hạn-Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bình luận về tài liệu tiet-13-so-thap-phan-huu-han-so-thap-phan-vo-han-tuan-hoan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP