de thi hsg hoa hoa cap tinh

4 62 0 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 19:11

Nguyễn Đình Hành ( ST) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tuyªn Quang ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009- 2010- Môn: HOÁ HỌC. Thời gian: 150 phút (Đề thi này có 01 trang) Họ và tên thí sinh:…… …………….…………………… Số báo danh:………………. Câu 1: (3 điểm) 1. Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau, xác định rõ các chất ứng với kí hiệu A, B, C, D, E, F, G: Fe (nóng đỏ) + O 2 → A A + HCl → B + C + H 2 O B + NaOH → D + G C + NaOH → E + G D + O 2 + H 2 O→ E E  → 0 t F + H 2 O 2. Hãy nêu các hiện tượng xảy ra và giải thích bằng phương trình phản ứng trong thí nghiệm sau: Dẫn từ từ CO 2 vào dung dịch nước vôi trong cho tới dư, sau đó cho tiếp nước vôi trong dư vào dung dịch vừa thu được. Câu 2: (4 điểm) 1. Nung 30,4 gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe 2 O 3 trong một bình kín có chứa 22,4 lit khí CO (đktc). Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đươc 36 gam hỗn hợp khí. Biết rằng X bị khử hoàn toàn thành Fe. a. Xác định thành phần các chất trong hỗn hợp khí. b. Tính khối lượng Fe thu được và khối lượng 2 oxit sắt ban đầu. 2. Hoà tan 30,6 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị I, II vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và 6,72 lit khí (đktc). Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X? Câu 3: (4 điểm) 1. Hỗn hợp A gồm Al 2 O 3 , MgO, Fe 3 O 4 , CuO. Cho khí CO dư qua A nung nóng tới phản ứng hoàn toàn được chất rắn B. Hoà tan B vào dung dịch NaOH dư được dung dịch C và chất rắn D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch C và hoà tan chất rắn D vào dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng (phản ứng tạo khí SO 2 ). Hãy xác định các chất có trong B, C, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra. 2. Cho kim loại M hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch muối có nồng độ 24,156%. Xác định kim loại M? Câu 4: (3,5 điểm) 1. Cho 2,4 gam kim loại M tác dụng hết với dung dịch H 2 SO 4 loãng thì thu được 0,1 mol khí H 2 . a. Xác định kim loại M. b. Từ M, viết các phương trình phản ứng điều chế trực tiếp lần lượt từng chất MCl 2 , M(NO 3 ) 2 . 2. Cho 3,42 gam Al 2 (SO 4 ) 3 phản ứng với 50 ml dung dịch NaOH thu được 0,78 gam kết tủa. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch NaOH đã dùng. Câu 5: (2,5 điểm) Hỗn hợp A gồm Al, Fe, Cu. - Cho 33,1 gam hỗn hợp A tác dụng với lượng dư clo thu được 86,35gam hỗn hợp muối. - Cho 0,9 mol hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy có 5,04 lit khí bay ra (đktc). Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong A? Câu 6: (3 điểm) 1. Cho 13 gam Zn vào 100g dung dịch X chứa 0,1 mol CuSO 4 và 0,2 mol FeSO 4 được dung dịch Y chứa 2 muối tan. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch Y. 2. Phải trộn dung dịch HCl 0,3M với dung dịch HCl 0,8M theo tỉ lệ thể tích như thế nào để được dung dịch HCl 0,5M? (Cho Fe=56; O=16; C=12; Mg=24; Al= 27; H=1; S=32; Zn=65 ) ----------------HẾT---------------- 1 1 Nguyễn Đình Hành ( ST) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tuyªn Quang ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009- 2010- Môn: HOÁ HỌC. Câu Nội dung Điểm 1 1. 3Fe + 2O 2 0 t → Fe 3 O 4 Fe 3 O 4 + 8HCl → FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4H 2 O FeCl 2 + 2NaOH → Fe(OH) 2 ↓ + 2NaCl FeCl 3 + 3NaOH → Fe(OH) 3 ↓ + 3NaCl 4Fe(OH) 2 ↓ + O 2 + H 2 O → 4Fe(OH) 3 ↓ 2Fe(OH) 3 0 t → Fe 2 O 3 + 3H 2 O 2. - Nước vôi trong đục dần, kết tủa trắng tăng dần đến tối đa ( max). Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 ↓ + H 2 O (1) - Sau một thời gian kết tủa tan trở lại, sau cùng trong suốt. CaCO 3 + CO 2 dư + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2 (2) CaCO 3 + CO 2 + H 2 O → Ca(HCO 3 ) 2 (2) - Cho tiếp dd Ca(OH) 2 vào dd vừa thu được. Dung dịch lại đục, kết tủa trắng xuất hiện trở lại. Ca(HCO 3 ) 2 + Ca(OH) 2 → 2CaCO 3 ↓ + 2H 2 O (3) 3 điểm 1,5 0,5 0,5 0,5 2 1. a. Xác định thành phần hỗn hợp khí. FeO + CO 0 t → Fe + CO 2 (1) Fe 2 O 3 + 3CO 0 t → 2Fe + 3CO 2 (2) Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí ⇒ CO vẫn còn dư và CO 2 . b. Gọi x, y là số mol FeO, Fe 2 O 3 tham gia phản ứng. Ta có: 72x + 160y =30,4 (*) Từ 1, 2: n CO pư = x+3y = n CO 2 ⇒ n CO còn dư = 1- (x +3y) m CO 2 + m CO = 36 ⇔ 28.(1 – x + 3y) + 44(x + 3y) =36 ⇔ x +3y = 0,5 (**) Giải (*) và (**) thu được: x=0,2; y=0,1 m Fe = (0, 2 + 2.0,1).56=22,4g m FeO = 0,2.72= 14,4 g m(Fe 2 O 3 )= 0,1.160= 16 g 2. R 2 CO 3 + 2HCl → 2RCl + CO 2 + H 2 O (1) R ’ CO 3 + 2HCl → R ’ Cl 2 + CO 2 +H 2 O (2) n CO 2 = 6,72 0,3 22,4 = mol áp dụng định luật bảo toàn khối luợng. m muối cacbonat + m HCl = m clorua + m CO 2 + m H 2 O 30,6 + 2.0,3.36,5 = m clorua + 0,3.44 + 18.0,3 m clorua = 33,9 gam. 4 điểm 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 2 2 Nguyễn Đình Hành ( ST) 3 1. - Cho CO qua A nung nóng : Fe 3 O 4 + 4CO 0 t → 3Fe + 4CO 2 CuO + CO 0 t → Cu + CO 2  Chất rắn B : Al 2 O 3 , MgO , Fe , Cu - Chất rắn B + dung dịch NaOH dư : Al 2 O 3 + 2NaOH → 2NaAlO 2 + H 2 O  dung dịch C: NaAlO 2 , NaOH dư  Chất rắn D: MgO , Fe , Cu - Dung dịch C + dung dịch HCl dư : NaOH + HCl → NaCl + H 2 O NaAlO 2 + 4HCl dư → NaCl + AlCl 3 + 2H 2 O Hoặc: NaAlO 2 + HCl + H 2 O→Al(OH) 3 +NaCl Al(OH) 3 + 3HCl → AlCl 3 + 3H 2 O - Chất rắn D + dung dịch H 2 SO 4 đặc : MgO + H 2 SO 4 → MgSO 4 + H 2 O 2Fe + 6H 2 SO 4 → Fe 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O Cu + 2H 2 SO 4 → CuSO 4 + SO 2 + 2H 2 O 2. Giả sử kim loại M có 1 mol M + 2HCl → MCl 2 + H 2 1 2 1 1 (mol) Ta có: 71 .100% 24,156% 100 2.36,5. 2 14,6 M M + = + − ⇒ M=65 (Zn) 4 điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 1 4 1. a. 2M + nH 2 SO 4 → M 2 (SO 4 ) n + nH 2 ↑ 0,2/n 0,1 (mol) Ta có: M=2,4: (0,2/n)= 12n n 1 2 3 M 12 24 36 Kết luận Loại Mg Loại b. Mg + Cl 2 0 t → MgCl 2 . Mg + 2AgNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + 2Ag 2. n(Al 2 (SO 4 ) 3 )= 0,01 mol n(Al(OH) 3 )= 0,01 mol. * Trường hợp 1: Al 2 (SO 4 ) 3 dư Al 2 (SO 4 ) 3 + 6NaOH → 2Al(OH) 3 + 3Na 2 SO 4 0,005 0,03 0,01 (mol) ⇒ C M = 0,03: 0,05 = 0,6 (M) * Trường hợp 2: Al 2 (SO 4 ) 3 thiếu Al 2 (SO 4 ) 3 + 6NaOH → 2Al(OH) 3 + 3Na 2 SO 4 0,01 0,06 0,02 (mol) Al(OH) 3 + NaOH → NaAlO 2 + 2H 2 O 0,01 0,01 0,01 (mol) ⇒ C M = 0,07: 0,05 = 1,4(M) 3,5 điểm 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 5 - Trong 33,1gam hỗn hợp A: Gọi n Al =x; n Fe =y; n Cu =z (mol) Ta có: 27x + 56y + 64z=33,1 (1) 2,5 0,25 3 3 Nguyễn Đình Hành ( ST) 2Al + 3Cl 2 → 2AlCl 3 x x (mol) 2Fe + 3Cl 2 → 2FeCl 3 y y (mol) Cu + Cl 2 → CuCl 2 z z (mol) ⇒ 133,5x+162,5y+ 135z=86,35 (2) - Trong 0,9 mol hỗn hợp A: n Al =kx; n Fe =ky; n Cu =kz (mol) Ta có: k(x+y+z)=0,9 (3) 2Al+ 2NaOH + 2H 2 O → 2NaAlO 2 + 3H 2 ↑ kx 1,5kx (mol) ⇒ 1,5kx=0,225 (4) Từ (3) và (4) ⇒ 5x-y-z=0 (5) Giải (1), (2) và (5) ta được: x=0,1; y=0,2; z=0,3. %Al=8,16%; %Fe=33,84%; %Cu=58% 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 6 1. Phương trình phản ứng: Zn + CuSO 4 → ZnSO 4 + Cu (1) 0,1 ← 0,1 → 0,1 → 0,1 (mol) Zn + FeSO 4 → ZnSO 4 + Fe (2) 0,1→ 0,1 → 0,1→ 0,1 (mol) FeSO 4 còn dư 0,2 – 0,1 = 0,1 (mol). Tổng số mol ZnSO 4 được tạo ra là: 0,1 + 0,1 = 0,2 (mol) Vậy dung dịch sau phản ứng chứa 0,1 mol FeSO 4 và 0,2 mol ZnSO 4 . Khối lượng dung dịch sau phản ứng là: m dd sau pư = m Zn + m ddX – m Cu – m Fe = 13 + 100 – 0,1(64 + 56) = 101 (gam) Nồng độ phần trăm của dd FeSO 4 là: %05,15100. 101 152.1,0 = Nồng độ phần trăm của dd ZnSO 4 là: %9,31100. 101 161.2,0 = 2. Gọi V 1 và V 2 lần lượt là thể tích dd HCl 0,3M và dd HCl 0,8M Áp dụng quy tắc pha loãng ta có: 1 2 1 1 2 2 0,3 0,8 3 0,5 2 V V V V V V + = ⇒ = + 3 điểm 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 1 --------HẾT-------- 4 4 . VÀ ĐÀO TẠO Tuyªn Quang ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009- 2010- Môn: HOÁ HỌC. Thời gian: 150 phút (Đề thi này có 01 trang) Họ và. 1 Nguyễn Đình Hành ( ST) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tuyªn Quang ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009- 2010- Môn: HOÁ HỌC. Câu Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hsg hoa hoa cap tinh, de thi hsg hoa hoa cap tinh, de thi hsg hoa hoa cap tinh

Bình luận về tài liệu de-thi-hsg-hoa-hoa-cap-tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP