thực trạng quản lý, thu gom phân loại rác tại nguồn ở Bình Duơng

Diệp Tử
Diệp Tử(12935 tài liệu)
(71 người theo dõi)
Lượt xem 299
7
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 183 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2012, 16:13

Mô tả: thực trạng quản lý, thu gom phân loại rác tại nguồn ở Bình Duơng B GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ ẠTR NG Đ I H C BÌNH D NGƯỜ Ạ Ọ ƯƠKHOA XÃ H I H CỘ ỌTên Đ tài: Tìm hi u v nh n th c, thái đ và hành vi c a ng i dân v ôề ể ề ậ ứ ộ ủ ườ ề nhi m môi tr ng trong vi c phân lo i, thu gom và x lý rác th i sinh ho t.ễ ườ ệ ạ ử ả ạ(Tr ng h p nghiên c u: ph ng Phú Th - Th Xã Th D u M t - T nh Bìnhườ ợ ứ ườ ọ ị ủ ầ ộ ỉ D ng)ươNhóm SVTH: GVHD:Nguy n Th Tuy tễ ị ế ThS: Nguy n Thễ ị Kim LoanNguy n Th H ngễ ị ằNguy n Th Uyênễ ịVũ H u Maiậ1Bùi Th Thu BaịBình D ng ngày 22/11/2009ươTóm T t Đ Tàiắ ề“Môi tr ng bao g m các y u t t nhiên và y u t v t ch t nhân t o quan hườ ồ ế ố ự ế ố ậ ấ ạ ệ m t thi t v i nhau bao quanh con ng i có nh h ng t i đ i s ng, s n xu t, sậ ế ớ ườ ả ưở ớ ờ ố ả ấ ự t n t i, phát tri n c a con ng i và thiên nhiên”. Trong nh ng năm g n đây, v nồ ạ ể ủ ườ ữ ầ ấ đ ô nhi m môi tr ng luôn là m i quan tâm c a toàn xã h i. Có r t nhi u nguyênề ễ ườ ố ủ ộ ấ ề nhân d n đ n tình tr ng ô nhi m môi tr ng; Trong đó, rác th i sinh ho t ch aẫ ế ạ ễ ườ ả ạ ư đ c phân lo i, thu gom và x lý thích h p c a ng i dân và chính quy n đ aượ ạ ử ợ ủ ườ ề ị ph ng là m t trong nh ng nguyên nhân ch y u d n đ n ô nhi m môi tr ng.ươ ộ ữ ủ ế ẫ ế ễ ườNghiên c u cho th y, r t nhi u ng i dân quan tâm đ n v n đ môiứ ấ ấ ề ườ ế ấ ề tr ng và nh n th c đ c t m quan tr ng c a môi tr ng đ i v i đ i s ng hàngườ ậ ứ ượ ầ ọ ủ ườ ố ớ ờ ố ngày. Tuy nhiên, đa s ng i dân t i ph ng Phú Th ch a th t s chú ý đ n vi cố ườ ạ ườ ọ ư ậ ự ế ệ phân lo i, thu gom rác th i sinh ho t và vi c x lý rác c a chính quy n đ aạ ả ạ ệ ử ủ ề ị ph ng. Bên c nh đó, vi c tuyên truy n, ph bi n và t p hu n cho ng i dân v nươ ạ ệ ề ổ ế ậ ấ ườ ẫ ch a đ c các c quan qu n lý c a ph ng chú tr ng.ư ượ ơ ả ủ ườ ọC n thi t ph i có các bi n pháp tuyên truy n, h ng d n nh m nâng caoầ ế ả ệ ề ướ ẫ ằ nh n th c c a ng i dân v t m quan tr ng c a vi c phân lo i, thu gom và x lýậ ứ ủ ườ ề ầ ọ ủ ệ ạ ử rác th i sinh ho t t đó thay đ i hành vi c a ng i dân trong vi c b o v môiả ạ ừ ổ ủ ườ ệ ả ệ tr ng.ườRác th i sinh ho t là m t trong nh ng nguyên nhân gây ô nhi m môiả ạ ộ ữ ễ tr ng đ t, n c, không khí và nh h ng đ n m quan đô th .ườ ấ ướ ả ưở ế ỹ ịVi c gi i quy t rác th i sinh ho t (thu gom, phân lo i và x lý) là m t yêuệ ả ế ả ạ ạ ử ộ c u b c thi t, quan tr ng c n s tham gia c a t t c m i ng i, đ ng th i c n sầ ứ ế ọ ầ ự ủ ấ ả ọ ườ ồ ờ ầ ự 2ph i h p c a c quan ch c năng (s giao thông công chánh, s tài nguyên môiố ợ ủ ơ ứ ở ở tr ng…).ườK t qu nghiên c u cho th y, v n đ môi tr ng r t đ c ng i dân quanế ả ứ ấ ấ ề ườ ấ ượ ườ tâm. Đa s ng i dân có nh n th c t t v vi c ô nhi m môi tr ng do rác th iố ườ ậ ứ ố ề ệ ễ ườ ả sinh ho t nh ng thái đ và hành vi còn ch a đúng. Đ c bi t trong vi c phân lo i,ạ ư ộ ư ặ ệ ệ ạ thu gom và x lý rác th i sinh ho t.ử ả ạChính quy n đã c g ng gi i quy t v n đ rác th i nh ng ch a tri t đ vàề ố ắ ả ế ấ ề ả ư ư ệ ể ch a tri n khai t t các bi n pháp tuyên truy n…cho ng i dân.ư ể ố ệ ề ườNg i dân c n thay đ i nh n th c, thái đ và hành vi đ phù h p v i cu cườ ầ ổ ậ ứ ộ ể ợ ớ ộ s ng đô th .ố ị3L I C M NỜ Ả ƠNhóm tác gi xin chân thành c m n khoa Xã H i H c Tr ng Đ i h c Bìnhả ả ơ ộ ọ ườ ạ ọ D ng đã t o m i đi u ki n thu n l i cho nhóm hoàn thành bài báo cáo này. ươ ạ ọ ề ệ ậ ợChúng tôi xin c m n giáo viên h ng d n ThS. Nguy n Th Kim Loan và các th yả ơ ướ ẫ ễ ị ầ cô đã t n tình h ng d n chúng em trong su t quá trình th c hi n đ tài. ậ ướ ẫ ố ự ệ ềChúng tôi cũng xin chân thành c m n UBND và ng i dân ph ng Phú Th đãả ơ ườ ườ ọ giúp đ chúng tôi trong th i gian nghiên c u t i th c đ a.ỡ ờ ứ ạ ự ịNhóm tác gi cũng chân thành c m n các b n trong l p đã nhi t tình trao đ i kinhả ả ơ ạ ớ ệ ổ nghi m và góp ý ki n giúp cho đ tài c a chúng tôi đ c hoàn thi n h n.ệ ế ề ủ ượ ệ ơDo l n đ u tiên làm đ tài nên không th tránh kh i nh ng thi u sót và h n ch ,ầ ầ ề ể ỏ ữ ế ạ ế r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp t phía th y cô và các b n đ đ tàiấ ậ ượ ữ ế ừ ầ ạ ể ề đ c hoàn thi n h n.ượ ệ ơ4CÁC T , C M T VI T T TỪ Ụ Ừ Ế ẮPhó giáo sư PGSTi n sế ỹ TSTh c Sạ ỹ ThSC nhânử CNK Sỹ ư KSThành phố TpThành ph H Chí Minhố ồ Tp HCMKhoa h c và Công ngh ọ ệ KH & CNNhà xu t b nấ ả NXBNgh đ nhị ị NĐQuy t đ nhế ị QĐChính phủ CPB o v môi tr ngả ệ ườ BVMTThông tư TT56M C L C Ụ ỤPH N M Đ UẦ Ở Ầ1.1 Lý do ch n đ tài.ọ ề1.2 Đ i t ng, khách th , ph m vi nghiên c u.ố ượ ể ạ ứ1.3 M c tiêu, nhi m v nghiên c u.ụ ệ ụ ứ1.4 Mô t v m u.ả ề ẫ1.5 Mô t đ a bàn nghiên c u.ả ị ứ1.6 Ph ng pháp nghiên c u.ươ ứ1.7 Ý nghĩa lý lu n và ý nghĩa th c ti n c a đ tài.ậ ự ễ ủ ề1.8 K t c u đ tài. ế ấ ềN I DUNG NGHIÊN C UỘ ỨCh ng 1: C s lý lu nươ ơ ở ậ1.1.T ng quan tình hình nghiên c u.ổ ứ1.1.1.V lĩnh v c môi tr ng.ề ự ườ1.1.2. V lĩnh v c thu gom, phân lo i và x lý rác th i.ề ự ạ ử ả1.2. Lý thuy t áp d ng.ế ụ1.3. Các khái ni m.ệ1.4 Khung phân tích và gi thuy t.ả ế1.4.1 Mô hình khung phân tích.1.4.2. Gi thuy t nghiên c u.ả ế ứCh ng 2: Th c tr ng vi c phân lo i, thu gom và x lý rác th i sinh ho t c aươ ự ạ ệ ạ ử ả ạ ủ ng i dân và chính quy n ph ng Phú Th - Th xã Th D u M t – Bìnhườ ề ườ ọ ị ủ ầ ộ D ng.ươ 2.1 Th c tr ng vi c phân lo i, thu gom rác th i sinh ho t c a ng i dân ph ngự ạ ệ ạ ả ạ ủ ườ ườ Phú Th .ọ72.2 Th c tr ng vi c x lý rác th i sinh ho t c a ng i dân và chính quy nự ạ ệ ử ả ạ ủ ườ ề ph ng Phú Th .ườ ọCh ng 3: Nh n th c, thái đ c a ng i dân ph ng Phú Th trong vi cươ ậ ứ ộ ủ ườ ườ ọ ệ phân lo i, thu gom và x lý rác th i sinh ho t.ạ ử ả ạ 3.1 Nh n th c, thái đ c a ng i dân trong vi c phân lo i, thu gom và x lý rácậ ứ ộ ủ ườ ệ ạ ử th i sinh ho t.ả ạCh ng 4. Vai trò c a các c quan qu n lý trong vi c h ng d n và qu n lýươ ủ ơ ả ệ ướ ẫ ả ng i dân phân lo i, thu gom và x lý rác. ườ ạ ử4.1 Tìm hi u v ch c năng nhi m v c a các c quan qu n lý.ể ề ứ ệ ụ ủ ơ ả4.2 Các ch ng trình v n đ ng s tham gia c a ng i dân.ươ ậ ộ ự ủ ườ4.3 S tham gia c a ng i dân ph ng Phú Th trong các ch ng trình, ho tự ủ ườ ườ ọ ươ ạ đ ng b o v môi tr ng c a chính quy n đ a ph ng.ộ ả ệ ườ ủ ề ị ươ4.4 H ng d n và giám sát c a các c quan qu n lý.ướ ẫ ủ ơ ả Ch ng 5: Gi i pháp.ươ ảPH N K T LU N VÀ KHUY N NGHẦ Ế Ậ Ế Ị8PH N M Đ UẦ Ở Ầ91.1 Lý do ch n đ tàiọ ềMôi tr ng luôn đóng vai trò r t quan tr ng trong đ i s ng con ng i. Nóườ ấ ọ ờ ố ườ đ m nh n 3 ch c năng chính: Cung c p tài nguyên, cung c p không gian s ng và làả ậ ứ ấ ấ ố n i ch a đ ng rác th i. Môi tr ng xanh s ch không ch đ n thu n t o nên v mơ ứ ự ả ườ ạ ỉ ơ ầ ạ ẻ ỹ quan cho xã h i mà còn nh h ng tích c c đ n s c kh e c a con ng i. Tuyộ ả ưở ự ế ứ ỏ ủ ườ nhiên, trong ho t đ ng s ng th ng ngày con ng i đã th i ra môi tr ng m tạ ộ ố ườ ườ ả ườ ộ kh i l ng rác r t l n và ngày càng nhi u. Đi u này đã làm cho môi tr ng b ôố ượ ấ ớ ề ề ườ ị nhi m nghiêm tr ng.ễ ọTheo th ng kê m i nh t c a H i th o xây d ng chi n l c ki m soát ôố ớ ấ ủ ộ ả ự ế ượ ể nhi m Vi t Nam vào tháng 12 năm 2004, trung bình t ng l ng ch t th i hàngễ ở ệ ổ ượ ấ ả năm trên 49 ngàn t n thì trong đó có 55% ch t th i công nghi p, 1% ch t th i y tấ ấ ả ệ ấ ả ế và 44% ch t th i gia cấ ả ưi. Bên c nh đó, Đô th trong c n c s ch t th i r nạ ở ị ả ướ ố ấ ả ắ m i năm là 9.939.103 t n rác th i r n, trong đó có t i 76,31% là ch t th i r n sinhỗ ấ ả ắ ớ ấ ả ắ ho t t các khu dân cạ ừ ưii. Đi u này cho th y, ngoài tình tr ng ô nhi m môi tr ngề ấ ạ ễ ườ do rác th i t các khu công nghi p, nhà máy, khu ch xu t thì m t v n đ đángả ừ ệ ế ấ ộ ấ ề báo đ ng hi n nay là tình tr ng ô nhi m môi tr ng do rác th i sinh ho t ch aộ ệ ạ ễ ườ ả ạ ư đ c phân lo i, thu gom và x lý theo đúng quy đ nh. Đây là m t trong nh ngượ ạ ử ị ộ ữ nguyên nhân ch y u d n đ n tình tr ng ô nhi m môi tr ng các khu dân c ,ủ ế ẫ ế ạ ễ ườ ở ư khu đô th . ịNh ng năm g n đây, Bình D ng là m t trong nh ng t nh thu c khu v cữ ầ ươ ộ ữ ỉ ộ ự phía Nam đi đ u trong vi c phát tri n công nghi p, cùng v i quá trình tăng tr ngầ ệ ể ệ ớ ưở 10[...]... vi c phân lo i, thu gom và x lýể ộ ậ ứ ủ ườ ệ ạ ử rác th i sinh ho t.ả ạ- Th c tr ng phân lo i, thu gom và x lý rác th i sinh ho t c a ng i dân.ự ạ ạ ử ả ạ ủ ườ- Tìm hi u nh ng thu n l i và khó khăn trong vi c phân lo i, thu gom và x lý rác ữ ậ ợ ệ ạ ử th i c a ng i dân.ả ủ ườ - Đ xu t nh ng gi i pháp nh m nâng cao nh n th c c a c ng đ ng trong vi cề ấ ữ ả ằ ậ ứ ủ ộ ồ ệ phân lo i, thu gom và... UỘ ỨCh ng 1: C s lý lu nươ ơ ở ậ1.1.T ng quan tình hình nghiên c u.ổ ứ1.1.1.V lĩnh v c môi tr ng.ề ự ườ1.1.2. V lĩnh v c thu gom, phân lo i và x lý rác th i.ề ự ạ ử ả1.2. Lý thuy t áp d ng.ế ụ1.3. Các khái ni m.ệ1.4 Khung phân tích và gi thuy t.ả ế1.4.1 Mô hình khung phân tích.1.4.2. Gi thuy t nghiên c u.ả ế ứCh ng 2: Th c tr ng vi c phân lo i, thu gom và x lý rác th i sinh ho t c aươ ự ạ... i v n đ thu gom rác t i đ a bàn ph ng Phúậ ế ả ố ớ ấ ề ạ ị ườ Th và thu nh n đ c m t s k t qu nh sau:ọ ậ ượ ộ ố ế ả ư Ngày và gi thu gom rác t i các T trong các khu ph c a ph ng không th ng nh t v iờ ạ ổ ố ủ ườ ố ấ ớ nhau. m t s t trong ph ng Phú Th , rác th i đ c thu gom vào hai ngày th năm v Ở ộ ố ổ ườ ọ ả ượ ứ ch nh t hàng tu n, gi l y rác kho ng 6g sáng và 17g chi u, ủ ậ ầ ờ ấ ả ề bình quân... trung vào các ho tề ứ ậ ạ đ ng, chính sách liên quan đ n l c l ng thu gom, phân lo i rác th i sinh ho t,ộ ế ự ượ ạ ả ạ đ ng th i đã ph n nào đ c p đ n nh n th c c a ng i dân trong vi c phân lo iồ ờ ầ ề ậ ế ậ ứ ủ ườ ệ ạ thu gom và x lý rác th i hàng ngày. Tuy nhiên các đ tài trên ch đi sâu vào nghiênử ả ề ỉ c u v l c l ng thu gom rác, các chính sách th ch hoá hay môi tr ng xanh đôứ ề ự ượ ể ế ườ... t – Bình ờ ề ườ ọ ị ủ ầ ộ D ng.ươ 2.1 Th c tr ng vi c phân lo i, thu gom rác th i sinh ho t c a ng i dân ph ngự ạ ệ ạ ả ạ ủ ườ ườ Phú Th .ọ7 ph ng pháp đi u tra b ng b ng h i thu th p đ c, t đó th y đ c th c tr ngươ ề ằ ả ỏ ậ ượ ừ ấ ượ ự ạ x lý và phân lo i rác th i sinh ho t đ đ a ra nh ng đ xu t phù h p.ử ạ ả ạ ể ư ữ ề ấ ợ- Ph ng pháp thu th p d li u th c p:ươ ậ ữ ệ ứ ấ Nghiên c u và phân. .. kh o sát và đánh giá thái đ , nh n th c c a ng i dânề ỉ ừ ạ ở ệ ả ộ ậ ứ ủ ườ ph ng Phú Th – Th xã Th D u M t- t nh Bình D ng trong vi c phân lo i,ườ ọ ị ủ ầ ộ ỉ ươ ệ ạ thu gom và x lý rác th i sinh ho t.ử ả ạ Qua đó nhóm tác gi mu n ch ng minh vi c nâng cao nh n th c c a ng i dânả ố ứ ệ ậ ứ ủ ườ đ i v i v n đ phân lo i, thu gom và x lý rác th i là m t đi u r t c n thi t vàố ớ ấ ề ạ ử ả ộ ề ấ ầ ế... th đi thu gom, ả ủ ị t ng kh i l ng rác ổ ố ượ sinh ho t cácạ lo i ạ đ c thu gom ượ kho ng 110-120 t n/ngày, sau đó đ a v bãi trung chuy n Truông B ngả ấ ư ề ể ồ Bông, t i đây s có 3 xe th ng tr c đ chuy n v bãi rác t p trung c a t nh Chánh Phúạ ẽ ườ ự ể ể ề ậ ủ ỉ ở Hòa đ bàn giao cho công ty C p thoát n c - Môi tr ng x lý.ể ấ ướ ườ ửTheo k t qu đi u tra c a nhóm tác gi thì d ch v thu gom rác th... cũng nh nh ng nh h ng r t có h i c aể ượ ủ ư ữ ả ở ấ ạ ủ chúng đ i v i s c kho ng i và v t.ố ớ ứ ẻ ườ ậ1.3.9. Qu n lý rác th i ả ảTheo bách khoa toàn th m Wikipedia:ư ở Qu n lý rác th i là hành đ ng thu gom, phân lo i và x lý các lo i rác th i c aả ả ộ ạ ử ạ ả ủ con ng i. Ho t đ ng này nh m làm gi m các nh h ng x u c a rác vào môiườ ạ ộ ằ ả ả ở ấ ủ tr ng và xã h i.ườ ộ1.3.10. V sinh:ệ- Theo... vi c th c hi n đ tài nh m thu th p nh ngữ ạ ứ ệ ự ệ ề ằ ậ ữ thông tin đ nh tính và đ nh l ng v nh n th c và thái đ c a ng i dân trong vi cị ị ượ ề ậ ứ ộ ủ ườ ệ phân lo i, thu gom và x lý rác th i sinh ho t. Đóng góp m t ph n nào đó cho hạ ử ả ạ ộ ầ ệ th ng lí lu n và ph ng pháp lu n v nh n th c, thái đ và hành vi trong vi cố ậ ươ ậ ề ậ ứ ộ ệ phân lo i, thu gom và x lý rác c a ng i dân đ i v i môi... h n ch nh ng m t tiêu c c c a ng i dân trong vi c phân lo i, thu ạ ế ữ ặ ự ủ ườ ệ ạ gom và x lý rác th i sinh ho t. Cho th y đ c ý th c c ng đ ng c a ng i dânử ả ạ ấ ượ ứ ộ ồ ủ ườ hi n nay qua nh n th c, thái đ và hành vi c a ng i dân v vi c phân lo i, thu ậ ứ ộ ủ ườ ề ệ ạ gom và x lý rác th i sinh ho t nói chung.ử ả ạThông qua các s li u đã thu th p đ c giúp cho ng i dân nói chung và các cố . Khung phân tích và gi thuy t.ả ế1.4.1 Mô hình khung phân tích.1.4.2. Gi thuy t nghiên c u.ả ế ứCh ng 2: Th c tr ng vi c phân lo i, thu gom và x lý rác. ườ ườ ọ ệ phân lo i, thu gom và x lý rác th i sinh ho t.ạ ử ả ạ 3.1 Nh n th c, thái đ c a ng i dân trong vi c phân lo i, thu gom và x lý rác ứ ộ ủ

— Xem thêm —

Xem thêm: thực trạng quản lý, thu gom phân loại rác tại nguồn ở Bình Duơng, thực trạng quản lý, thu gom phân loại rác tại nguồn ở Bình Duơng, thực trạng quản lý, thu gom phân loại rác tại nguồn ở Bình Duơng

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu thuc-trang-quan-ly-thu-gom-phan-loai-rac-tai-nguon-o-binh-duong

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.180160999298 s. Memory usage = 18.5 MB