thực trạng quản lý, thu gom phân loại rác tại nguồn ở Bình Duơng

Diệp Tử
Diệp Tử(13054 tài liệu)
(71 người theo dõi)
Lượt xem 111
7
Tải xuống 8,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 183 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2012, 16:13

Mô tả: thực trạng quản lý, thu gom phân loại rác tại nguồn ở Bình Duơng B GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ ẠTR NG Đ I H C BÌNH D NGƯỜ Ạ Ọ ƯƠKHOA XÃ H I H CỘ ỌTên Đ tài: Tìm hi u v nh n th c, thái đ và hành vi c a ng i dân v ôề ể ề ậ ứ ộ ủ ườ ề nhi m môi tr ng trong vi c phân lo i, thu gom và x lý rác th i sinh ho t.ễ ườ ệ ạ ử ả ạ(Tr ng h p nghiên c u: ph ng Phú Th - Th Xã Th D u M t - T nh Bìnhườ ợ ứ ườ ọ ị ủ ầ ộ ỉ D ng)ươNhóm SVTH: GVHD:Nguy n Th Tuy tễ ị ế ThS: Nguy n Thễ ị Kim LoanNguy n Th H ngễ ị ằNguy n Th Uyênễ ịVũ H u Maiậ1Bùi Th Thu BaịBình D ng ngày 22/11/2009ươTóm T t Đ Tàiắ ề“Môi tr ng bao g m các y u t t nhiên và y u t v t ch t nhân t o quan hườ ồ ế ố ự ế ố ậ ấ ạ ệ m t thi t v i nhau bao quanh con ng i có nh h ng t i đ i s ng, s n xu t, sậ ế ớ ườ ả ưở ớ ờ ố ả ấ ự t n t i, phát tri n c a con ng i và thiên nhiên”. Trong nh ng năm g n đây, v nồ ạ ể ủ ườ ữ ầ ấ đ ô nhi m môi tr ng luôn là m i quan tâm c a toàn xã h i. Có r t nhi u nguyênề ễ ườ ố ủ ộ ấ ề nhân d n đ n tình tr ng ô nhi m môi tr ng; Trong đó, rác th i sinh ho t ch aẫ ế ạ ễ ườ ả ạ ư đ c phân lo i, thu gom và x lý thích h p c a ng i dân và chính quy n đ aượ ạ ử ợ ủ ườ ề ị ph ng là m t trong nh ng nguyên nhân ch y u d n đ n ô nhi m môi tr ng.ươ ộ ữ ủ ế ẫ ế ễ ườNghiên c u cho th y, r t nhi u ng i dân quan tâm đ n v n đ môiứ ấ ấ ề ườ ế ấ ề tr ng và nh n th c đ c t m quan tr ng c a môi tr ng đ i v i đ i s ng hàngườ ậ ứ ượ ầ ọ ủ ườ ố ớ ờ ố ngày. Tuy nhiên, đa s ng i dân t i ph ng Phú Th ch a th t s chú ý đ n vi cố ườ ạ ườ ọ ư ậ ự ế ệ phân lo i, thu gom rác th i sinh ho t và vi c x lý rác c a chính quy n đ aạ ả ạ ệ ử ủ ề ị ph ng. Bên c nh đó, vi c tuyên truy n, ph bi n và t p hu n cho ng i dân v nươ ạ ệ ề ổ ế ậ ấ ườ ẫ ch a đ c các c quan qu n lý c a ph ng chú tr ng.ư ượ ơ ả ủ ườ ọC n thi t ph i có các bi n pháp tuyên truy n, h ng d n nh m nâng caoầ ế ả ệ ề ướ ẫ ằ nh n th c c a ng i dân v t m quan tr ng c a vi c phân lo i, thu gom và x lýậ ứ ủ ườ ề ầ ọ ủ ệ ạ ử rác th i sinh ho t t đó thay đ i hành vi c a ng i dân trong vi c b o v môiả ạ ừ ổ ủ ườ ệ ả ệ tr ng.ườRác th i sinh ho t là m t trong nh ng nguyên nhân gây ô nhi m môiả ạ ộ ữ ễ tr ng đ t, n c, không khí và nh h ng đ n m quan đô th .ườ ấ ướ ả ưở ế ỹ ịVi c gi i quy t rác th i sinh ho t (thu gom, phân lo i và x lý) là m t yêuệ ả ế ả ạ ạ ử ộ c u b c thi t, quan tr ng c n s tham gia c a t t c m i ng i, đ ng th i c n sầ ứ ế ọ ầ ự ủ ấ ả ọ ườ ồ ờ ầ ự 2ph i h p c a c quan ch c năng (s giao thông công chánh, s tài nguyên môiố ợ ủ ơ ứ ở ở tr ng…).ườK t qu nghiên c u cho th y, v n đ môi tr ng r t đ c ng i dân quanế ả ứ ấ ấ ề ườ ấ ượ ườ tâm. Đa s ng i dân có nh n th c t t v vi c ô nhi m môi tr ng do rác th iố ườ ậ ứ ố ề ệ ễ ườ ả sinh ho t nh ng thái đ và hành vi còn ch a đúng. Đ c bi t trong vi c phân lo i,ạ ư ộ ư ặ ệ ệ ạ thu gom và x lý rác th i sinh ho t.ử ả ạChính quy n đã c g ng gi i quy t v n đ rác th i nh ng ch a tri t đ vàề ố ắ ả ế ấ ề ả ư ư ệ ể ch a tri n khai t t các bi n pháp tuyên truy n…cho ng i dân.ư ể ố ệ ề ườNg i dân c n thay đ i nh n th c, thái đ và hành vi đ phù h p v i cu cườ ầ ổ ậ ứ ộ ể ợ ớ ộ s ng đô th .ố ị3L I C M NỜ Ả ƠNhóm tác gi xin chân thành c m n khoa Xã H i H c Tr ng Đ i h c Bìnhả ả ơ ộ ọ ườ ạ ọ D ng đã t o m i đi u ki n thu n l i cho nhóm hoàn thành bài báo cáo này. ươ ạ ọ ề ệ ậ ợChúng tôi xin c m n giáo viên h ng d n ThS. Nguy n Th Kim Loan và các th yả ơ ướ ẫ ễ ị ầ cô đã t n tình h ng d n chúng em trong su t quá trình th c hi n đ tài. ậ ướ ẫ ố ự ệ ềChúng tôi cũng xin chân thành c m n UBND và ng i dân ph ng Phú Th đãả ơ ườ ườ ọ giúp đ chúng tôi trong th i gian nghiên c u t i th c đ a.ỡ ờ ứ ạ ự ịNhóm tác gi cũng chân thành c m n các b n trong l p đã nhi t tình trao đ i kinhả ả ơ ạ ớ ệ ổ nghi m và góp ý ki n giúp cho đ tài c a chúng tôi đ c hoàn thi n h n.ệ ế ề ủ ượ ệ ơDo l n đ u tiên làm đ tài nên không th tránh kh i nh ng thi u sót và h n ch ,ầ ầ ề ể ỏ ữ ế ạ ế r t mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp t phía th y cô và các b n đ đ tàiấ ậ ượ ữ ế ừ ầ ạ ể ề đ c hoàn thi n h n.ượ ệ ơ4CÁC T , C M T VI T T TỪ Ụ Ừ Ế ẮPhó giáo sư PGSTi n sế ỹ TSTh c Sạ ỹ ThSC nhânử CNK Sỹ ư KSThành phố TpThành ph H Chí Minhố ồ Tp HCMKhoa h c và Công ngh ọ ệ KH & CNNhà xu t b nấ ả NXBNgh đ nhị ị NĐQuy t đ nhế ị QĐChính phủ CPB o v môi tr ngả ệ ườ BVMTThông tư TT56M C L C Ụ ỤPH N M Đ UẦ Ở Ầ1.1 Lý do ch n đ tài.ọ ề1.2 Đ i t ng, khách th , ph m vi nghiên c u.ố ượ ể ạ ứ1.3 M c tiêu, nhi m v nghiên c u.ụ ệ ụ ứ1.4 Mô t v m u.ả ề ẫ1.5 Mô t đ a bàn nghiên c u.ả ị ứ1.6 Ph ng pháp nghiên c u.ươ ứ1.7 Ý nghĩa lý lu n và ý nghĩa th c ti n c a đ tài.ậ ự ễ ủ ề1.8 K t c u đ tài. ế ấ ềN I DUNG NGHIÊN C UỘ ỨCh ng 1: C s lý lu nươ ơ ở ậ1.1.T ng quan tình hình nghiên c u.ổ ứ1.1.1.V lĩnh v c môi tr ng.ề ự ườ1.1.2. V lĩnh v c thu gom, phân lo i và x lý rác th i.ề ự ạ ử ả1.2. Lý thuy t áp d ng.ế ụ1.3. Các khái ni m.ệ1.4 Khung phân tích và gi thuy t.ả ế1.4.1 Mô hình khung phân tích.1.4.2. Gi thuy t nghiên c u.ả ế ứCh ng 2: Th c tr ng vi c phân lo i, thu gom và x lý rác th i sinh ho t c aươ ự ạ ệ ạ ử ả ạ ủ ng i dân và chính quy n ph ng Phú Th - Th xã Th D u M t – Bìnhườ ề ườ ọ ị ủ ầ ộ D ng.ươ 2.1 Th c tr ng vi c phân lo i, thu gom rác th i sinh ho t c a ng i dân ph ngự ạ ệ ạ ả ạ ủ ườ ườ Phú Th .ọ72.2 Th c tr ng vi c x lý rác th i sinh ho t c a ng i dân và chính quy nự ạ ệ ử ả ạ ủ ườ ề ph ng Phú Th .ườ ọCh ng 3: Nh n th c, thái đ c a ng i dân ph ng Phú Th trong vi cươ ậ ứ ộ ủ ườ ườ ọ ệ phân lo i, thu gom và x lý rác th i sinh ho t.ạ ử ả ạ 3.1 Nh n th c, thái đ c a ng i dân trong vi c phân lo i, thu gom và x lý rácậ ứ ộ ủ ườ ệ ạ ử th i sinh ho t.ả ạCh ng 4. Vai trò c a các c quan qu n lý trong vi c h ng d n và qu n lýươ ủ ơ ả ệ ướ ẫ ả ng i dân phân lo i, thu gom và x lý rác. ườ ạ ử4.1 Tìm hi u v ch c năng nhi m v c a các c quan qu n lý.ể ề ứ ệ ụ ủ ơ ả4.2 Các ch ng trình v n đ ng s tham gia c a ng i dân.ươ ậ ộ ự ủ ườ4.3 S tham gia c a ng i dân ph ng Phú Th trong các ch ng trình, ho tự ủ ườ ườ ọ ươ ạ đ ng b o v môi tr ng c a chính quy n đ a ph ng.ộ ả ệ ườ ủ ề ị ươ4.4 H ng d n và giám sát c a các c quan qu n lý.ướ ẫ ủ ơ ả Ch ng 5: Gi i pháp.ươ ảPH N K T LU N VÀ KHUY N NGHẦ Ế Ậ Ế Ị8PH N M Đ UẦ Ở Ầ91.1 Lý do ch n đ tàiọ ềMôi tr ng luôn đóng vai trò r t quan tr ng trong đ i s ng con ng i. Nóườ ấ ọ ờ ố ườ đ m nh n 3 ch c năng chính: Cung c p tài nguyên, cung c p không gian s ng và làả ậ ứ ấ ấ ố n i ch a đ ng rác th i. Môi tr ng xanh s ch không ch đ n thu n t o nên v mơ ứ ự ả ườ ạ ỉ ơ ầ ạ ẻ ỹ quan cho xã h i mà còn nh h ng tích c c đ n s c kh e c a con ng i. Tuyộ ả ưở ự ế ứ ỏ ủ ườ nhiên, trong ho t đ ng s ng th ng ngày con ng i đã th i ra môi tr ng m tạ ộ ố ườ ườ ả ườ ộ kh i l ng rác r t l n và ngày càng nhi u. Đi u này đã làm cho môi tr ng b ôố ượ ấ ớ ề ề ườ ị nhi m nghiêm tr ng.ễ ọTheo th ng kê m i nh t c a H i th o xây d ng chi n l c ki m soát ôố ớ ấ ủ ộ ả ự ế ượ ể nhi m Vi t Nam vào tháng 12 năm 2004, trung bình t ng l ng ch t th i hàngễ ở ệ ổ ượ ấ ả năm trên 49 ngàn t n thì trong đó có 55% ch t th i công nghi p, 1% ch t th i y tấ ấ ả ệ ấ ả ế và 44% ch t th i gia cấ ả ưi. Bên c nh đó, Đô th trong c n c s ch t th i r nạ ở ị ả ướ ố ấ ả ắ m i năm là 9.939.103 t n rác th i r n, trong đó có t i 76,31% là ch t th i r n sinhỗ ấ ả ắ ớ ấ ả ắ ho t t các khu dân cạ ừ ưii. Đi u này cho th y, ngoài tình tr ng ô nhi m môi tr ngề ấ ạ ễ ườ do rác th i t các khu công nghi p, nhà máy, khu ch xu t thì m t v n đ đángả ừ ệ ế ấ ộ ấ ề báo đ ng hi n nay là tình tr ng ô nhi m môi tr ng do rác th i sinh ho t ch aộ ệ ạ ễ ườ ả ạ ư đ c phân lo i, thu gom và x lý theo đúng quy đ nh. Đây là m t trong nh ngượ ạ ử ị ộ ữ nguyên nhân ch y u d n đ n tình tr ng ô nhi m môi tr ng các khu dân c ,ủ ế ẫ ế ạ ễ ườ ở ư khu đô th . ịNh ng năm g n đây, Bình D ng là m t trong nh ng t nh thu c khu v cữ ầ ươ ộ ữ ỉ ộ ự phía Nam đi đ u trong vi c phát tri n công nghi p, cùng v i quá trình tăng tr ngầ ệ ể ệ ớ ưở 10 . Khung phân tích và gi thuy t.ả ế1.4.1 Mô hình khung phân tích.1.4.2. Gi thuy t nghiên c u.ả ế ứCh ng 2: Th c tr ng vi c phân lo i, thu gom và x lý rác. ườ ườ ọ ệ phân lo i, thu gom và x lý rác th i sinh ho t.ạ ử ả ạ 3.1 Nh n th c, thái đ c a ng i dân trong vi c phân lo i, thu gom và x lý rác ứ ộ ủ

— Xem thêm —

Xem thêm: thực trạng quản lý, thu gom phân loại rác tại nguồn ở Bình Duơng, thực trạng quản lý, thu gom phân loại rác tại nguồn ở Bình Duơng, thực trạng quản lý, thu gom phân loại rác tại nguồn ở Bình Duơng

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan- update

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.48446607589722 s. Memory usage = 17.83 MB